A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

314/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról

A Kormány a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alkalmazás

1. § Az e rendeletben foglaltakat az Európai Bizottságnak a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 56. cikk első albekezdésében és 256. cikk (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben (a továbbiakban együtt: bizottsági rendelet) megállapított szabályokkal együtt kell alkalmazni.

2. A közzététel alóli mentesítés

2. § (1) A biztosító, a viszontbiztosító, a részesedő biztosító, a részesedő viszontbiztosító, a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság (a továbbiakban együtt: biztosító) kérelmére a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) - egyedi mérlegeléssel, eseti elbírálás alapján - engedélyezheti azon információ közzétételének átmeneti, a közzététel mellőzése okának fennállta alatti időszakra vonatkozó mellőzését, amely:

a) közzétételével a biztosító versenytársai jelentős jogtalan előnyhöz jutnának, vagy

b) tekintetében a biztosító szerződéses partnereivel vagy más felekkel szemben fennálló kötelezettsége titoktartásra vagy az információk bizalmas kezelésére kötelezi a biztosítót.

(2) A Felügyelet nem engedélyezheti a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/35 bizottsági rendelet 297. cikke alapján a tőkekezelésre vonatkozóan közzéteendő információk közzétételének mellőzését.

(3) A biztosító kérelmére a Felügyelet - egyedi mérlegeléssel, eseti elbírálás alapján - engedélyében egyenértékűnek fogadhatja el a más jogszabályi előírás alapján történő közzétételt vagy az arra való hivatkozást a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 108. §-ában vagy a bizottsági rendeletben meghatározott tájékoztatással, ha a más jogszabályi előírás alapján történő közzététel jellegét és tartalmát tekintve azokkal egyenértékű.

(4) A biztosító (1) és (3) bekezdés szerinti kérelmének tartalmaznia kell

a) az okot, amelyre alapozva benyújtja a kérelmet,

b) az információkat, amelyre vonatkozóan kéri a felmentést vagy a más jogszabályi előírás alapján történő közzététel alkalmazását vagy az arra való hivatkozást, és

c) a részletes indokolást, amely alátámasztja a kérelmet.

(5) Amennyiben a Felügyelet engedélyezi

a) az (1) bekezdés szerinti információk közzétételének átmeneti, a közzététel mellőzése okának fennállta alatti időszakra történő mellőzését, vagy

b) a (3) bekezdés szerinti más közzététel alkalmazását vagy az arra való hivatkozást,

akkor ezt a biztosítónak a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésében - megfelelő indokolással - jeleznie kell.

3. A fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés frissítése

3. § (1) A közzétett információk lényegét komolyan befolyásoló jelentős fejleménynek minősül, ha a biztosító:

a) a minimális tőkeszükséglet nem teljesítését észleli, és a Felügyelet úgy ítéli meg, hogy a biztosító nem lesz képes reális rövid távú pénzügyi terv benyújtására, vagy e tervet nem nyújtják be számára a nemteljesítés észlelésétől számított egy hónapon belül, vagy

b) a szavatolótőke-szükséglet jelentős mértékű nemteljesítését észleli, és a Felügyelet számára a nemteljesítés észlelésétől számított két hónapon belül nem nyújt be reális helyreállítási tervet.

(2) Jelentős fejlemény esetén a Felügyelet határozatában - határidő megjelölésével - előírja, hogy az érintett biztosító tegye közzé a nemteljesítés összegét, bemutatva annak eredetét, következményeit, valamint a korrekciós intézkedéseket.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eredetileg reálisnak tartott rövid távú pénzügyi terv ellenére a minimális tőkeszükséglet nemteljesítése az észleléstől számított három hónap múlva továbbra is fennáll, akkor azt az adott három hónapos időszak végén közzé kell tenni, bemutatva annak eredetét, következményeit, valamint a már megtett és a további tervezett korrekciós intézkedéseket.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha az eredetileg reálisnak tartott helyreállítási terv ellenére a szavatolótőke-szükséglet jelentős mértékű nemteljesítése az észleléstől számított hat hónap múlva továbbra is fennáll, akkor azt az adott hat hónapos időszak végén közzé kell tenni, bemutatva annak eredetét, következményeit, valamint a már megtett és a további tervezett korrekciós intézkedéseket.

4. Kiegészítő önkéntes tájékoztatás

4. § A biztosító önkéntes alapon közzétehet olyan, a fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről szóló információkat és magyarázatokat, amelyek közzétételét a Bit., a bizottsági rendelet, valamint e rendelet nem írja elő.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére