A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

A Kormány a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ATOMENERGIA BÉKÉS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRÓL MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SZAÚD-ARÁBIAI KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya (a továbbiakban: „Felek”)

az államaik között fennálló baráti viszonyra alapozva;

a két ország közötti barátság, kölcsönös tisztelet és jó kapcsolatok alapján a kétoldalú együttműködés további erősítésére törekedve;

népeik jóléte és boldogulása érdekében, az atomenergia békés célú felhasználására irányuló széleskörű együttműködés kialakítását óhajtva;

felismerve, hogy a két ország az 1968. július 1-jén létrehozott Atomsorompó Szerződés (a továbbiakban: „Egyezmény”) tagja;

figyelemmel arra, hogy az Egyezmény értelmében a két ország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) biztosítéki intézkedésekre vonatkozó megállapodásokat hozott létre, valamint tekintettel a két ország egyéb vonatkozó nemzetközi kötelezettségeire;

figyelemmel arra, hogy mindkét ország részes fele a szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó („TRIPS”) Egyezménynek;

figyelembe véve, hogy Magyarország az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség tagjaként az EU-szerződések (az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés) rendelkezései és a vonatkozó másodlagos jog betartására kötelezett;

megerősítve a békés célú, biztonságos és környezetileg fenntartható atomenergiai fejlesztésre irányuló célkitűzést a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása és a védelmi intézkedések támogatása útján;

hangsúlyozva, hogy az Egyezmény valamennyi tagjának jogában áll az atomenergia békés célú felhasználása érdekében az Egyezmény rendelkezései szerint a vonatkozó berendezések, anyagok, tudományos és műszaki információk cseréjét mind szélesebb körben megvalósító együttműködésben részt venni;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak:

1. „Iránymutatások”: a magyar fél tekintetében a Nukleáris Szállítók Csoportjának NAÜ által az INFCIRC/254/ Rev.12/Part1 referenciaszám alatt közzétett dokumentumban, a szaúdi fél tekintetében az INFCIRC/254/ Rev.4/Part1 referenciaszám alatt közzétett dokumentumban foglalt Iránymutatásai a nukleáris anyagok átadásához;

2. „berendezés”: az Iránymutatások B. mellékletének 1. pontjában felsorolt berendezések, felszerelések, és alkotóelemek;

3. „anyagok”: az Iránymutatások A. mellékletében felsorolt nem nukleáris anyagok;

4. „nukleáris anyagok”: a NAÜ Alapszabályának XX. cikkében meghatározott „nukleáris alapanyagok” és „különleges hasadóanyagok”. A NAÜ Alapszabálya XX. cikkében foglalt nukleáris alapanyagok és különleges hasadóanyagok jegyzékét érintő bármely módosítás e Megállapodás értelmében azt követően válik hatályossá, hogy a Felek a módosítás elfogadásáról egymást írásban értesítik;

5. „technológia”: az Iránymutatások A. mellékletében felsorolt berendezések vagy anyagok fejlesztésére, előállításra vagy felhasználására vonatkozó bármely információ, tudás vagy szakértelem a nyilvánosnak minősülő információk és kiadványok kivételével. Az információ „műszaki adat” vagy „műszaki segítségnyújtás” formájában nyilvánulhat meg;

6. „szellemi tulajdonjogok”: a Szellemi Tulajdon Világszervezete létesítéséről szóló 1967. július 14-i stockholmi Egyezmény 2. cikkében meghatározott tartalmat, valamint az Egyezmény 1979. szeptember 28-i módosításában meghatározott tartalmat jelenti.

2. CIKK

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA

1. A Felek a két ország nemzeti szuverenitását kölcsönösen tiszteletben tartva, egymás belső ügyeibe nem avatkozva, az egyenlőség és kölcsönös haszon elve alapján államaik hatályos jogszabályai és rendelkezései, valamint a Felek nemzetközi kötelezettségei betartásával békés célú atomenergia-felhasználásra vonatkozó együttműködést kívánnak létrehozni.

2. Magyarország esetében ez mindenekelőtt az ország Európai Uniós és Európai Atomenergia-közösségbeli tagságából fakadó jogokra és kötelezettségekre vonatkozik, ideértve Magyarországnak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés II. címének 6. fejezetéből eredő jogait és kötelezettségeit.

3. CIKK

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI

A jelen Megállapodás értelmében a Felek az alábbi területeken működnek együtt:

a) Az atomenergia békés célú felhasználására irányuló alap- és alkalmazott kutatás, valamint az erre irányuló fejlesztés;

b) Atomerőművek és kutatóreaktorok tervezése, műszaki fejlesztése, építése, üzembe helyezése, üzemeltetése, korszerűsítése, tesztelése, karbantartása és leszerelése;

c) Nem nukleáris létesítmények tervezése, műszaki fejlesztése, építése, korszerűsítése és karbantartása;

d) Innovatív, biztonságos, békés célú, környezetbarát és gazdaságilag hatékony reaktortechnológiák fejlesztése;

e) Radioaktív-hulladékkezelés;

f) Nukleáris nyersanyagok felkutatása és kitermelése, hidrometallurgiai műveletek elvégzése;

g) Nukleáris biztonság, sugárvédelem és környezetvédelem;

h) Veszélyhelyzet-kezelés;

i) Nukleáris védettség és ellenőrzés, beleértve a nukleáris létesítményekre és anyagokra vonatkozó biztosítéki intézkedéseket és a fizikai védelmet;

j) Radioizotópok előállítása, valamint azok ipari, mezőgazdasági és orvostudományi célú felhasználása;

k) Emberi erőforrások fejlesztése, oktatása és képzése, személyzet kirendelése a Felek között;

l) Műszaki segítségnyújtás és tanácsadói szolgáltatás;

m) Az atomenergia szabályozási szempontjait érintő tapasztalatcsere;

n) Képzési és oktatási anyagok és eszközök fejlesztése;

o) Kutatás-fejlesztés az atomenergia vízsótalanítás céljából történő felhasználására; valamint

p) Az együttműködés egyéb területei a Felek megállapodása szerint.

4. CIKK

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI

1. A jelen Megállapodás 3. cikkében felsorolt együttműködési területek a következő formában valósulhatnak meg:

a) Közös tulajdonban levő szervezetek létrehozása mindkét országban;

b) Anyagok, berendezések és technológiák átadása;

c) Tudósok, mérnökök, műszaki szakemberek és egyéb szakértők cseréje képzés és oktatás céljából;

d) Az atomenergia területét érintő tudományos és műszaki információk cseréje;

e) Konferenciák, képzési programok és szemináriumok szervezése;

f) Szaktanulmányok és projektek megvalósítására közös munkacsoportok szervezése;

g) Közös kutatási programok szervezése a nukleáris energia békés célú felhasználása terén;

h) Engedélyezési eljárások, szabadalmak átadása;

i) Műszaki segítségnyújtás és szolgáltatás; valamint

j) Az együttműködés egyéb formái a Felek megállapodása szerint.

2. A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a Felek együttműködő szervezetei között létrejövő egyedi Végrehajtási Megállapodások alapján valósul meg.

5. CIKK

ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Megállapodás keretében megvalósuló együttműködés tekintetében a Felek az alábbi hatóságok illetékességét állapítják meg:

a) a Szaúd-Arábiai Királyság illetékes hatósága a King Abdullah Nukleáris és Megújuló Energiák Központja (King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy),

b) Magyarországon illetékes hatóság pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

2. Amennyiben az illetékes hatóság megváltozik, az érintett Fél írásbeli tájékoztatást ad az új illetékes hatóságról.

3. A jelen Megállapodás értelmében valamennyi ügy koordinálása és megvalósítása - beleértve az együttműködésre vonatkozó adatokat, valamint az együttműködés területeit, feltételeit és körülményeit - az illetékes hatóságok felelősségébe tartozik.

4. Az illetékes hatóságok az atomenergia békés célú felhasználását érintő, kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi eseményekről konzultációt folytathatnak.

5. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül a Megállapodás megvalósításért felelős kapcsolattartó szerveket jelölnek ki.

A Felek a kijelölt kapcsolattartó pontok elérhetőségéről, illetve az ebben bekövetkező változásokról diplomáciai úton értesítik egymást.

A jelen Megállapodás alkalmazása tekintetében a tevékenységek koordinálását a kapcsolattartó pontok végzik. A kapcsolattartó pontok kijelölése nem zárja ki a jelen Megállapodás szerinti együttműködési területeken más szervezetek közreműködését.

6. CIKK

INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

1. A Felek a jelen Megállapodás értelmében átadott valamennyi információt korlátozás nélkül használhatják fel, kivéve, ha az információt átadó Fél az információ felhasználását és terjesztését a Végrehajtási Megállapodásokban előzetesen korlátozza.

2. A Felek nemzeti jogszabályaik és szabályaik betartásával valamennyi szükséges intézkedést megtesznek az információk felhasználására és terjesztésére vonatkozó valamennyi korlátozás megvalósulása, illetve a Felek között átadott szellemi tulajdonjogok védelme érdekében, beleértve az üzleti és ipari titkok védelmét is.

3. A Felek nemzeti jogukkal és szabályozásukkal összhangban, valamint a Szellemi Tulajdon Világszervezete létesítésére 1967. július 14-én aláírt és 1979. szeptember 28-án módosított egyezmény, illetve a szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó 1994. április 15-i (TRIPS) egyezmény szerint minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy betartsák az információ felhasználására és terjesztésére vonatkozó korlátozásokat és fenntartásokat, valamint, hogy megőrizzék a Felek joghatósága alá tartozó, felhatalmazott személyek között átadott szellemi tulajdont, ideértve az üzleti és ipari titkokat is.

7. CIKK

BIZTOSÍTÉKOK

1. A jelen Megállapodás alapján megvalósuló együttműködés kizárólag békés célokat szolgálhat; az e Megállapodás értelmében átadott bármely nukleáris anyag, anyag, berendezés és technológia, vagy az ezek felhasználásából származó különleges hasadóanyag, nukleáris fegyverekkel vagy nukleáris robbanóeszközökkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés, illetve ezek előállítása céljából, vagy egyéb katonai célból nem kerülhet felhasználásra. Az előzőekben megnevezett „katonai cél” nem foglalja magába a katonai bázisok vagy egyéb létesítmények részére biztosított közszolgáltatást, így azok elektromos hálózatról történő áramellátását.

2. A Felek vállalják, hogy fogadó államként az e cikk 1. pontjában meghatározott kötelezettség betartását az a biztosítéki rendszer biztosítja, amelyet a NAÜ alkalmaz a NAÜ és a Felek között létrejött, az Egyezménnyel kapcsolatos biztosítéki megállapodásokban foglaltak szerint, Magyarország tekintetében különös figyelemmel azon kötelezettségekre, melyeket az INFCIRC/193 and INFCIRC/193/Add8 dokumentumok határoznak meg.

3. A jelen Megállapodás értelmében átvett nukleáris anyagok, anyagok, berendezések és technológiák a szállító Fél írásbeli jóváhagyása nélkül a fogadó Fél joghatóságán kívülre nem szállíthatók. Ez a rendelkezés nem érinti az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés II. cím 9. fejezete szerinti az atomenergia területén a közös piacra vonatkozó rendelkezéseket.

8. CIKK

FIZIKAI VÉDELEM

A Felek valamennyi szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás értelmében átadásra kerülő nukleáris anyagok, anyagok és berendezések fizikai védelmét legalább a vonatkozó Iránymutatásokban javasolt intézkedéseknek megfelelően biztosítsák.

9. CIKK

NUKLEÁRIS BIZTONSÁG

A Felek a jelen Megállapodás értelmében megvalósuló tevékenységek biztonsági és nemzetközi környezeti hatásait érintő konzultációkat folytatnak, és együttműködnek az ilyen tevékenységekből származó nukleáris balesetek elkerülése és a környezet radioaktív szennyezésével szemben megvalósuló védelem érdekében.

10. CIKK

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A Felek törekednek a jelen Megállapodás értelmében folytatott együttműködést hátrányosan érintő intézkedések elkerülésére. Amennyiben valamelyik Fél a jelen Megállapodás 6., 7., 8. vagy 9. cikkében foglalt rendelkezéseknek nem tesz eleget, a Felek közötti azonnali konzultációt követően, e Megállapodás 11. cikkében meghatározott vitarendezési eljárás eredményétől függően a másik Félnek jogában áll a Megállapodás szerinti együttműködést felfüggeszteni.

2. Amennyiben valamelyik Fél a NAÜ-vel fennálló biztosítéki megállapodást megszünteti vagy súlyosan megsérti, a másik Félnek jogában áll a jelen Megállapodás szerinti további együttműködést megszüntetni, e Megállapodást felfüggeszteni vagy felmondani, és a jelen Megállapodás értelmében átadott bármely anyag vagy berendezés, illetve az átadott nukleáris anyag, anyag vagy berendezés felhasználásából származó különleges hasadóanyag visszaszolgáltatását követelni.

3. Az együttműködés megszüntetése, illetve a Megállapodás felfüggesztése vagy felmondása esetén

a) Valamennyi nukleáris anyag, anyag és berendezés mindaddig e Megállapodás tárgyát képezi, amíg ezen tételek fogadó Fél joghatóságán kívülre történő szállítása a Megállapodás 7. cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések szerint, vagy a Felek egyéb megállapodása értelmében megvalósul;

b) A jelen Megállapodás értelmében átadott technológiák a Felek egyéb megállapodása hiányában továbbra is a Megállapodás tárgyát képezik.

4. Amennyiben valamelyik Fél az e cikkben felsorolt jogosultságok gyakorlását szükségesnek ítéli, a vonatkozó döntésről a másik Felet az 5. cikk 5. bekezdésének megfelelően írásban értesíti.

11. CIKK

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A Felek a jelen Megállapodás értelmezéséből, alkalmazásából vagy megvalósításából származó vitás kérdéseket békés módon, konzultációk és tárgyalások útján rendezik.

12. CIKK

JELEN MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS IDŐTARTAMA

1. A Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Jelen Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a belső jogi előírásaiknak.

2. Jelen Megállapodás hatálya tíz (10) év, amelyet követően a Megállapodás időtartama öt (5) évente automatikus módon kerül meghosszabbításra, kivéve, ha valamelyik Fél a Megállapodás felmondásáról a másik Felet a megszűnés hatálybalépését megelőző legalább hat (6) hónappal írásban értesíti.

3. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, jelen Megállapodás felmondása esetén

a) az abban meghatározott feltételek a Megállapodás hatálya alatt létrejött megállapodások és szerződések tekintetében továbbra is érvényben maradnak, továbbá

b) a Megállapodás hatálya alatt létrejött megállapodások és szerződések hatályossága, illetve felmondása tekintetében az ezekben meghatározott feltételek az irányadók.

4. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, jelen Megállapodás felmondása esetén a Felek 7. és 8. cikkben megállapított kötelezettségei továbbra is érvényben maradnak.

5. A jelen Megállapodás a Felek írásbeli hozzájárulásával bármikor módosítható. A Megállapodás bármely módosítása e cikk 1. bekezdésében foglaltak szerint válik hatályossá.

A fentiek hiteléül alulírott személyek e Megállapodást Kormányaik felhatalmazása alapján, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Készült Rijádban (hely) 2015. október 19-én (dátum) kettő példányban, egyenként arab, magyar és angol nyelven; mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya nevében A Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya nevében

AGREEMENT FOR COOPERATION ON THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

The Government of Hungary and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, hereinafter referred to as the „Parties”.

Based on the amicable relations between the two countries;

Seeking to further strengthen bilateral cooperation on the basis of friendship, mutual respect and good relations between the two countries;

Desiring to develop extensive cooperation in the peaceful uses of atomic energy for the welfare and prosperity of their peoples;

Recognizing that both countries are parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968; hereinafter referred to as the „Treaty”;

Mindful that the countries have each concluded agreements pursuant to the Treaty with the International Atomic Energy Agency („IAEA”) with respect to the application of safeguards; and considering other relevant international obligations;

Noting that both countries are parties to the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights („TRIPS”) Agreement;

Considering that Hungary is a Member State of the European Union and of the European Atomic Energy Community and as such bound by the provisions of the EU Treaties (Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union, Treaty establishing the European Atomic Energy Community) and their secondary law;

Affirming the goal of pursuing the safe, secure and environmentally sustainable development of atomic energy for peaceful purposes and in a manner that supports nuclear non-proliferation and safeguards;

And underlining that all parties to the Treaty have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, material, and scientific and technological information for the peaceful uses of atomic energy, in conformity with the provisions of the Treaty;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, the following terms shall have the meanings assigned thereto:

1. „Guidelines” means the Nuclear Suppliers Group Guidelines for Nuclear Transfers published by the IAEA as INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 and its subsequent revisions and modifications for the Hungarian side and INFCIRC/254/Rev.4/Part 1 for the Saudi side,

2. „equipment” means any facilities, equipment, or components, set forth in section 1 of Annex B of the Guidelines.

3. „material” means any non-nuclear material set forth in Annex A of the Guidelines.

4. „nuclear material” means any „source material” or „special fissionable material” as these terms are defined in Article XX of the Statute of the IAEA. Any amendment to Article XX of the IAEA Statute, which amends the list of material considered to be „source material” or „special fissionable material”, shall have effect under this Agreement when both Parties to this Agreement have informed each other in writing that they accept such an amendment;

5. „technology” means any information, knowledge and skills required for the development, production, or use of any equipment or material as set forth in Annex A of the Guidelines with exception to public domain information and publications. This information may take the form of „technical data”, or „technical assistance”;

6. „intellectual property” shall have the meaning set out in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm on 14 July 1967 and as amended on 28 September 1979.

ARTICLE 2

PURPOSE OF COOPERATION

1. The Parties wish, on the basis of mutual respect for national sovereignty, non-interference in domestic affairs, equality and mutual benefit, to develop their cooperation in the peaceful uses of atomic energy, in accordance with applicable laws and regulations in force respectively in the two countries, and in compliance with each Party’s international obligations and commitments.

2. For Hungary, this applies in particular to the rights and obligations arising from the participation of Hungary to the European Union and the European Atomic Energy Community, including the rights and obligations of Hungary under Chapter 6 of Title II of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

ARTICLE 3

FIELDS OF COOPERATION

Under this Agreement, the Parties agree to cooperate in the following fields:

a) Basic and applied research and development of the peaceful uses of atomic energy;

b) Design, engineering, construction, commissioning, operation, modernization, testing, maintenance, and decommissioning of nuclear power plants and research reactors;

c) Design, engineering, construction, modernization, maintenance of relevant non-nuclear facilities;

d) Development of innovative, safe, non-proliferative, environmentally-friendly, and economically efficient reactor technologies;

e) Radioactive waste management;

f) Exploration, mining and hydro-metallurgy of nuclear materials;

g) Nuclear safety, radiation protection, and environmental protection;

h) Emergency planning and response;

i) Nuclear security and control, including safeguards and physical protection of nuclear facilities and material;

j) Production of radioisotopes and their application in industry, agriculture, and medicine;

k) Development, education and training of human resources, and secondment of staff between the Parties;

l) Technical assistance and consultancy services;

m) Exchange of experience in the regulatory aspects of atomic energy;

n) Development of training and educational materials and tools;

o) Research and development of atomic energy used in water desalination; and

p) Other fields of cooperation as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE 4

FORMS OF COOPERATION

1. Cooperation in the areas referred to in Article 3 of this Agreement may be carried out through the following:

a) Establishing jointly owned organizations in both countries;

b) Transfer of material, equipment and technologies;

c) Exchange of scientists, engineers, technicians and other experts for training and education;

d) Exchange of scientific and technical information in the field of atomic energy;

e) Organization of conferences, training programs and seminars;

f) Organization of joint working groups to conduct specialized studies and execute projects;

g) Organization of joint research projects in the field of peaceful use of nuclear energy;

h) Arrangements of licensing and transfer of patents;

i) Rendering of technical assistance and services; and

j) Any other forms of cooperation as may be agreed upon by the Parties.

2. The cooperation activities between the Parties under this Agreement shall be determined through Implementing Arrangements by the cooperating organizations of the Parties.

ARTICLE 5

COMPETENT AUTHORITIES AND IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. Cooperation within the framework of this Agreement shall be carried out through the duly authorized competent authorities of the Parties, hereby designated by the Parties as follows:

a) For the Kingdom of Saudi Arabia, the competent authority is King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy; and

b) For Hungary, the competent authority is the Ministry of National Development.

2. In case of change in the competent authorities, the Party concerned shall notify the other Party in writing on the new identity of the competent authority.

3. The competent authorities shall be responsible for the coordination and implementation of all matters carried out under this Agreement, including the details, scope, terms and conditions of the cooperation.

4. The competent authorities may hold consultations on international affairs of mutual interest with regard to the peaceful uses of atomic energy.

5. Each Party shall appoint a contact point responsible for the implementation of this Agreement in 30 days after this Agreement enters into force.

The Parties shall notify through diplomatic channels the contact details of the appointed contact points and eventual changes in appointed contact points.

The contact points shall coordinate the activities regarding the application of this Agreement. The appointment of a contact point does not preclude other organizations from being involved in the issues under this Agreement.

ARTICLE 6

USE OF INFORMATION

1. The Parties may, without restriction, use any information exchanged in accordance with this Agreement, except to the extent that the Party providing such information has given prior notice of restrictions concerning its use and dissemination in the Implementing Arrangements.

2. The Parties shall take all appropriate measures, in accordance with their respective laws and regulations, to enforce the restrictions concerning the use and dissemination of information and to protect intellectual property rights including commercial and industrial secrets transferred between the Parties.

3. The Parties will, in accordance with their national laws and regulations and the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization signed on July 14, 1967, as amended on September 28, 1979; as well as the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) signed on April 15, 1994, take all necessary measures to apply restrictions and reservations concerning the use and dissemination of information and to safeguard any intellectual property falling under the jurisdiction of the Parties and transferred between authorized persons, including business and industrial secrets.

ARTICLE 7

SAFEGUARDS

1. Cooperation pursuant to this Agreement shall be solely for peaceful purposes and any nuclear material, material, equipment and technology transferred under this Agreement, or any special fissionable material obtained from the use of these transferred items, shall not be used for the research and development of, or the manufacture of nuclear weapons or nuclear explosive devices, or for any military purpose. Notwithstanding the foregoing, „military purpose” shall not include the supply of utilities, such as electricity to any military bases or other facilities from any electrical grid.

2. Each Party undertakes that when it is the receiving Party, its compliance with paragraph 1 of this Article shall be ensured by a system of safeguards applied by the IAEA in accordance with the safeguards agreement between the respective Party and the IAEA in connection with the Treaty, with respect to Hungary especially in accordance with the obligations defined in the documents INFCIRC/193 and INFCIRC/193/Add8.

3. Nuclear material, material, equipment and technology received pursuant to this Agreement shall not be transferred beyond the jurisdiction of the receiving Party without the written consent of the supplying Party. This provision does not concern the provisions regarding the nuclear common market under Chapter 9 of Title II of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

ARTICLE 8

PHYSICAL PROTECTION

The Parties shall take appropriate measures in order to provide the nuclear material, material and equipment transferred pursuant to this Agreement, with physical protection at a level not lower than the level set out in the recommended measures of physical protection as suggested in the relevant Guidelines.

ARTICLE 9

NUCLEAR SAFETY

The Parties shall consult each other with regard to activities under this Agreement, to identify safety and international environmental implications arising from such activities and cooperate in preventing nuclear accidents arising from nuclear facilities transferred pursuant to this Agreement and in protecting the environment form radioactive, contamination arising from such activities under this Agreement.

ARTICLE 10

CESSATION OF COOPERATION

1. Each Party shall endeavor to avoid taking any action that adversely affects cooperation under this Agreement. If either Party fails to comply with the provisions of Article 6, 7, 8 and Article 9 of this Agreement, the Parties shall consult with each other promptly and, depending on the outcome of any dispute resolution process carried out in accordance with Article 11, the other Party shall have the right to suspend cooperation under this Agreement.

2. In case a Party terminates or materially violates its safeguards agreement with the IAEA, the other Party shall have the right to cease further cooperation under this Agreement, to suspend or terminate this Agreement and to require the return of any material and equipment transferred under this Agreement and any special fissionable material produced through the use of nuclear material, material and equipment so transferred.

3. In case of cessation of cooperation (termination or suspension of the Agreement)

a) Nuclear material, material, and equipment shall remain subject to this Agreement until such items have been transferred beyond the jurisdiction of the receiving Party in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 7 of this Agreement or it is otherwise agreed upon by the Parties.

b) Technology transferred under this Agreement shall remain subject to this Agreement until otherwise agreed upon by the Parties.

4. If either Party deems it necessary to exercise the above-mentioned rights under this Article, its decision to do so shall be notified to the other Party in writing according to Article 5 paragraph 5.

ARTICLE 11

DISPUTE RESOLUTION

Disputes arising from interpretation, application or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.

ARTICLE 12

ENTRY INTO FORCE AND TERM

1. The Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have fulfilled the internal legal provisions necessary for the entry into force of this Agreement. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the latest diplomatic note by which the Parties, through diplomatic channels, notify each other that their internal legal provisions have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for a term of ten (10) years and shall be automatically extended for additional terms of five (5) years, unless either Party notifies the other Party, in writing, of its intent to terminate the Agreement at least six (6) months prior to the entry into force of the termination.

3. In the event of termination of this Agreement, and unless otherwise agreed by the Parties,

a) the terms and conditions stipulated herein shall remain in force with regard to arrangements or contracts concluded while this Agreement was in force, and

b) arrangements or contracts concluded while this Agreement was in force shall remain in force and terminate in accordance with their own terms.

4. Notwithstanding termination of this Agreement, commitments of the Parties pursuant to Article 7 and Article 8 shall remain in force, unless otherwise agreed by the Parties.

5. This Agreement may be amended at any time by written consent of the Parties. Any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate in Riyadh on 19 October, 2015, in Arabic, Hungarian and English languages, each being equally authentic. If a dispute concerning the interpretation of the texts arises, the English version shall prevail.

For the Government of Hungary For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.