A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

A Kormány

a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jogállása

1. § *  A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, hatósági típusú központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § (1) *  A Hatóságot az elnök vezeti, akinek a munkáját az elnökhelyettes segíti.

(2) *  Az elnökhelyettest az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

2. A Hatóság feladata

3. § (1) A Kormány akkreditáló szervként a Hatóságot jelöli ki.

(2) A Hatóság a honlapján közzéteszi a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 2. § (1) bekezdés f)–g) pontjában meghatározott akkreditálással összefüggő jogszabályokat, egyéb dokumentumokat és tájékoztatókat.

(3) *  A Hatóság a honlapján közzéteszi az akkreditált szervezeteknek a Natv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban foglalt nyilvános adatait, tevékenységük rövid leírását és az akkreditálás területének megjelölését.

3. Az opponensek és értékelő csoport * 

4. § *  (1) A Hatóság a Natv. 6. § (3) bekezdésében meghatározott opponenst a 7. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, a 7. § (4) bekezdése szerinti szakértők közül rendeli ki. Opponensként a Natv. 5. § (1) bekezdése szerinti kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személy rendelhető ki.

(2) A Hatóság az akkreditálási eljárás döntéshozatali szakaszában az értékelő csoport létszámának legalább 30%-ának megfelelő, de legfeljebb négy fő opponenst jelöl ki.

(3) Az opponens az eljárása során a szakmai szempontok és a Natv.-ben meghatározott alapelvek – különösen a pártatlanság alapelvének – figyelembevételével jár el.

(4) Az opponensnek a szakvélemény szakmai megállapításaival összefüggésben utasítás nem adható.

(5) *  Az opponenseket együttesen megillető díjazás mértéke nem haladhatja meg az adott eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 4,5%-át.

5–6. § * 

7. § (1) *  A Hatóság az akkreditálási eljárás értékelési szakasza során szakértőként minősítőkből és az akkreditálási kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személyekből álló értékelő csoportot rendel ki.

(2) Az értékelő csoport tagja az lehet, aki

a) nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,

b) *  magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy,

c) felsőfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely területéhez kapcsolódó legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

d) *  a rá vonatkozó eljárásban az akkreditált szervezetnek vagy akkreditálást kérelmező szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselője, munkavállalója, vagy korábbi – az eljárást megelőző 5 évben alkalmazott – munkavállalója, nem akkreditált természetes személy, az akkreditált szervezettel vagy az akkreditált természetes személlyel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,

e) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek nem tisztségviselője.

(3) Az értékelő csoport tagjait díjazás illeti meg. Az értékelő csoport tagjának díja nem haladhatja meg az eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 15%-át, az értékelő csoport tagjainak díjazása pedig összesen nem haladhatja meg az eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 30%-át.

(4) *  Az érintett szakértő írásbeli hozzájárulása esetén a Hatóság a honlapján közzéteszi az értékelő csoport tagjaként vagy opponensként elfogadott szakértő nevét és annak az – a Natv. 5. § (1) bekezdése szerinti – akkreditálási területnek a megjelölését, amelyben szakértelemmel rendelkezik.

4. Az akkreditálási eljárás

8. § (1) *  Az akkreditálási, vagy bővítési eljárás iránti kérelmet a természetes személy vagy szervezet a Hatóság honlapjáról letölthető formanyomtatványon köteles benyújtani a Hatósághoz.

(2) Az értékelési szakasz kezdetén a Hatóság a kérelmet megvizsgálja, és szükség esetén a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő 8 napon belül – legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra hívja fel.

(3) Az értékelési szakaszban szakértőként kirendelt értékelő csoport véleményezi a kérelmező által benyújtott dokumentációt és feltárja az esetleges hiányosságokat, nem-megfelelőségeket. Ha az értékelő csoport hiányosságokat vagy nem-megfelelőségeket állapít meg, erről értesíti a Hatóságot, amely legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével a hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére hívja fel a kérelmezőt, az ehhez szükséges intézkedések megjelölésével.

(4) * 

(5) *  Az értékelő csoport az akkreditált státusz odaítélésére, bővítésére vonatkozó javaslatot tartalmazó szakvéleményt állít ki a Hatóság részére.

(6) A Hatóság az értékelési szakasz befejezéséről végzést bocsát ki.

9. § *  A döntéshozatali szakaszban az opponens az akkreditált státusz odaítéléséhez szükséges feltételek fennállásáról – az értékelési szakasz eredményének figyelembevételével – szakvéleményt készít a Hatóság részére, amelyben megjelöli az akkreditált státusz odaítéléséhez szükséges feltételek fennállásával kapcsolatos esetleges hiányosságokat, nem-megfelelőségeket.

10. § (1) *  Az akkreditált szervezet vagy természetes személy írásban kérelmezheti a határozatban foglalt akkreditálás területének szűkítését. A Hatóság az akkreditálás területét – a kérelemben foglaltak szerint – mérlegelés nélkül szűkíti.

(2) *  A Hatóság a Natv. 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek esetében az akkreditálás területének bővítésről vagy szűkítésről hozott határozatának meghozatalával egyidejűleg tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert a határozat tartalmáról.

(3) *  Az akkreditálás területének bővítése iránti kérelem elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditálás területének bővítése az eredeti akkreditált státusz időbeli hatályára terjed ki.

(4) Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem legkorábban az akkreditált státusz hatályának lejárta előtt 1 évvel nyújtható be.

5. Panasz és jogorvoslat

11. § A Hatóság működésével kapcsolatos panaszok kivizsgálására, a Hatóság döntésének kijavítására, kiegészítésére, módosítására, visszavonására és a Hatóság döntéseivel szembeni jogorvoslati kérelmek kezelésére a Hatóságon belül egy, e feladatkörében nem utasítható, az első fokon eljáró szervezeti egységtől független szervezeti egység működik.

6. Az akkreditálási okirat

12. § *  A Hatóság akkreditálásról rendelkező határozatának véglegessé válása napján a határozat rendelkező részének megfelelő adattartalommal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: akkreditálási okirat) állít ki.

13. § (1) *  Az akkreditálási okirat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglalt tartalmi elemeken túl – tartalmazza:

a) a Hatóság logóját,

b) akkreditált szervezet (szervezeti egység) esetén annak elnevezését, székhelyét, valamennyi telephelyét, ahol az akkreditált tevékenységét végzik, természetes személy esetén nevét, lakcímét,

c) az akkreditálás egyedi nyilvántartási számát,

d) az akkreditált státusz kezdetének és lejáratának napját,

e) az akkreditált tevékenység (kategória) megnevezését a Natv. 5. § (1) bekezdése szerint,

f) a felkészültségre vonatkozó nyilatkozatot,

g) azon jogszabályra, szabványra vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján az akkreditált szervezet, illetve természetes személy értékelése történt,

h) záradékot, ha az okirat kiállítására az abban foglalt adatok módosulása miatt kerül sor.

(2) *  Az akkreditálási határozat mellékletét képező részletező okirat tartalmazza:

a) tanúsító szervezet esetén a tanúsítás fajtáját, a jogszabályra, szabványra vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján termékeket, folyamatokat, személyzetet, szolgáltatásokat vagy irányítási rendszereket tanúsítanak,

b) ellenőrző és hitelesítő szervezet esetén az ellenőrző és hitelesítő szervezet típusát, az ellenőrzés területét és a hitelesítés alkalmazási körét és jellegét, amelyre az akkreditálás kiterjed, a jogszabályra, szabványra vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján az ellenőrzést végezni kell,

c) kalibrálólaboratórium esetén a kalibrálásokat, beleértve a végzett mérésfajtákat, a mérési tartományokat és a legjobb mérési képességeket, vagy egy azzal egyenértékű paramétert,

d) vizsgálólaboratórium esetén a végzett vizsgálatokat vagy vizsgálatfajtákat, valamint a vizsgált anyagokat vagy termékeket és alkalmazott módszereket,

e) mintavevő szervezet esetén az anyagok vagy termékek megnevezését, a végzett mintavételi, minta-előkészítési eljárásokat és alkalmazott módszereket,

f) jártassági vizsgálatokat szervező szervezet esetén a jártassági program és a vizsgálati minta megnevezését, azok jellemző tulajdonságait és a műszaki területet,

g) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy esetén az ágazat, szakágazat megnevezését,

h) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet esetén a tevékenységcsoportot és az alkalmazási kört, valamint a tagállam megnevezését, ahol a hitelesítési tevékenységet végzi,

i) referenciaanyag gyártó szervezet esetén, a referenciaanyag típusa szerint (tanúsított, nem tanúsított vagy mindkettő) azokat a referenciaanyag mátrixot jellemző tulajdonságokat, elvi megfontolásokat, alapelveket, amelyek szerint a jellemző értékeket megállapították.

(3) Ha a határozat és az akkreditálási okirat tartalma eltér, akkor a határozatot kell hitelesnek tekinteni.

(4) *  Ha a Hatóság az akkreditálás területének bővítéséről vagy szűkítéséről határozatot hoz, valamint amennyiben az akkreditált adataiban változás következik be, a részletező okiratot a határozatnak, valamint az adatváltozásnak megfelelően módosítani kell.

7. A változások bejelentése

14. § (1) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy 15 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak minden jelentős változást, ami az akkreditált státuszával kapcsolatos tevékenységét vagy az akkreditált státuszát érinti.

(2) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy az akkreditált státuszával kapcsolatos tevékenységét, vagy az akkreditált státuszát érintő, jelentős változásnak nem minősülő változást a soron következő felügyeleti vizsgálati kérelem benyújtásakor köteles bejelenteni a Hatóságnak.

8. Az akkreditált szervezet és természetes személy felügyeleti vizsgálata

15. § (1) A Natv. 8. § (7) bekezdésében szabályozott felügyeleti vizsgálati eljárásról szóló értesítés tartalmazza a vizsgálat elvégzéséhez benyújtani szükséges dokumentumok megjelölését, az eljárási díj mértékéről és befizetésének határidejéről szóló tájékoztatást, továbbá tájékoztatást a felügyeleti vizsgálati kérelem benyújtása elmaradásának jogkövetkezményeiről.

(2) * 

(3) A felügyeleti vizsgálati eljárás során megállapított hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére a Hatóság legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével felhívja az akkreditált szervezetet vagy természetes személyt.

(3a) *  Az értékelő csoport az akkreditált státusz fenntartására, a státusz egészének vagy egy részének felfüggesztésére, részleges vagy teljes visszavonására vonatkozó javaslatot tartalmazó szakvéleményt állít ki a Hatóság részére.

(4) A Hatóság az értékelési szakasz befejezéséről végzést bocsát ki.

(5) *  A döntéshozatali szakaszban az opponens az akkreditált státusz odaítéléséhez szükséges feltételek fennállásáról szakvéleményt ad a Hatóság részére.

(6) A felügyeleti vizsgálati eljárásban részt vevőkre az akkreditálási eljárásban részt vevőkre vonatkozó, a Natv. 6. § (4) bekezdésében, valamint e rendelet 4–7. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

9. A külföldi akkreditált státusz elismerésének eljárási szabályai

16. § (1) *  A külföldi akkreditált státusz elismerése iránti kérelmet a Hatóság honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani a Hatósághoz.

(2) A külföldi kérelmező a kérelemhez mellékeli:

a) szervezet esetén a külföldi kérelmező létesítő okiratát, valamint annak valamennyi módosítását eredeti példányban vagy hiteles másolatban,

b) *  az akkreditált státuszt igazoló okirat és az akkreditálás területét részletező dokumentum hiteles másolatát,

c) a kérelmező magyar és angol nyelvű írásos hozzájárulását ahhoz, hogy a külföldi akkreditáló testület a kérelmezőre vonatkozó, a külföldi akkreditált státusz elismeréséhez szükséges információkat, egyéb dokumentumokat a Hatóság részére átadja.

(3) A Hatóság a kérelem alapján ellenőrzi, hogy a kérelmező megfelel-e a Natv.-ban meghatározott feltételeknek, és valamennyi szükséges dokumentum becsatolásra került-e.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a Hatóság a státuszt elismeri.

17. § (1) *  A Hatóság a Natv. 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek akkreditálási okiratát a Bizottság (EU) 2018/2067 végrehajtási rendelet 67. cikkében meghatározott módon elfogadja, ha a hitelesítő szervezet szerepel más tagállam akkreditált hitelesítői névjegyzékében.

(2) A más tagállamban akkreditált, a Natv. 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet Magyarországon történő hitelesítési tevékenység folytatására irányuló szándékát a Hatóságnak a hitelesítési tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti. A hitelesítő szervezetet a Hatóság a bejelentést követően a Natv. 12. § (1) bekezdésében foglalt adatok feltüntetésével bejegyzi a nyilvántartásba.

(3) * 

18. § A külföldi akkreditált státusz elismerésének időbeli hatálya – amennyiben a külföldi akkreditálási okirat ennél rövidebb időtartamot nem állapít meg – megegyezik a Natv. 6. § (7) bekezdésében foglalt időtartammal.

10. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

20. § *  E rendeletnek a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) módosított 13. § (1) és (2) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.