A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

432/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

A Kormány

a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar, albán, szerb és angol nyelvű szövege a következő:

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KOSZOVÓI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Szerződő Felek”

felismerve azt, hogy a gazdasági együttműködés a szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, valamint a Szerződő Felek és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és nélkülözhetetlen eleme;

meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás ténylegesen hozzájárul a Szerződő Felek közötti gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés továbbfejlesztéséhez;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek, a hatályos jogszabályaik által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések meghozatalával támogatják a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés fejlődését.

2. cikk

1. Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei különösképpen, de nem kizárólag, a következő területeken kedvezőek:

a) energetikai szektor;

b) pénzügyi és banki szolgáltatások;

c) mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;

d) építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás;

e) településfejlesztés;

f) közlekedés, különösen a közlekedésirányítás és a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés;

g) bányászat;

h) textilipar;

i) környezetvédelem és hulladékgazdálkodás;

j) vízgazdálkodás

k) oktatás;

l) egészségügyi szolgáltatások nyújtása, gyógyászati technológiák és gyógyszeripar;

m) turizmus és sport;

n) a kis- és középvállalkozási szektor;

o) infokommunikációs technológia;

p) közmű infrastruktúra;

q) kutatás-fejlesztés;

r) kultúra;

s) elektromos berendezések és készülékek;

t) fa- és bútoripar.

3. cikk

A Szerződő Felek arra törekednek, hogy együttműködésüket szélesítsék és intenzívebbé tegyék a megfelelő eszközökkel, úgymint:

a) a gazdasági körök, a kormányzati szervek, a regionális és helyi szervek, valamint a kereskedelmi és iparkamarák közötti kapcsolatok bátorítása és együttműködésük erősítése, valamint képviselőik kölcsönös látogatásainak bátorítása;

b) a vásárokon és kiállításokon történő részvétel ösztönzése, gazdasági és üzleti események, egyebek között fórumok, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezésének bátorítása;

c) a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítésének és a meglévők szélesítésének szorgalmazása, az egyének és vállalkozások közötti látogatások, találkozók és más kölcsönös kapcsolatfelvételek bátorítása;

d) a két ország kis- és középvállalkozásainak (kkv) bilaterális gazdasági kapcsolatokba történő nagyobb mértékű bevonásának szorgalmazása, ideértve a két ország kkv-i közötti programok, projektek létrehozását;

e) a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken konzultációs, marketing célú, képzési és szakértői szolgáltatások nyújtásában történő együttműködés támogatása;

f) a pénzügyi intézmények és a bankszektor ösztönzése szorosabb kapcsolatok létesítésére, illetve az együttműködésük megerősítésére;

g) a Szerződő Felek országaiban a beruházási tevékenység, vegyesvállalatok alapításának, vállalati képviseletek és fiókirodák létesítésének bátorítása;

h) a Szerződő Felek együttműködésének kiterjesztése és erősítése a későbbiekben elfogadott egyéb eszközök útján.

4. cikk

1. A jelen Megállapodás megvalósítása céljából a Szerződő Felek létrehozzák a Magyar-Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottságot (a továbbiakban: „Bizottság”), amely a Szerződő Felek illetékes állami szerveinek képviselőiből áll. A Szerződő Felek a Bizottságba egy-egy társelnököt jelölnek. A Bizottság közös egyetértés alapján a Szerződő Felek országaiban felváltva ülésezik.

2. A Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hozhat létre.

3. A Bizottság munkarendjét az első ülésén maga határozza meg.

4. A Bizottság feladatai a következők:

a) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása;

b) a Szerződő Felek közötti gazdasági együttműködés ösztönzése és koordinálása;

c) a jelen Megállapodás végrehajtását, valamint a jelen Megállapodásból eredő megállapodások végrehajtását célzó javaslatok támogatása és mérlegelése;

d) ajánlások kidolgozása a jelen Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy projektek végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítása céljából;

e) a jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták békés úton való rendezésére való törekvés.

5. A Felek államaik hatályos jogszabályaival összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.

5. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos véleményeltéréseket a Szerződő Felek a Bizottság keretei között tárgyalás útján rendezik.

6. cikk

1. A jelen Megállapodás nem befolyásolhatja Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Ennek megfelelően jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező Szerződésekből, valamint az Európai Unió jogából származó kötelezettségeit.

2. Jelen megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

7. cikk

Jelen Megállapodás rendelkezései és szövege a Szerződő Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható, a felek közös megegyezése alapján. A jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a jelen Megállapodás 8. cikke értelmében lép hatályba. Az így keletkezett dokumentum a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

8. cikk

Jelen Megállapodás a hatálybalépéshez a Szerződő Felek belső joga szerint szükséges követelmények teljesüléséről szóló későbbi írásos diplomáciai értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.

9. cikk

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja, e szándékáról a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés átvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg.

10. cikk

Jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett konkrét megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az említett konkrét megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek teljesítéséig, amennyiben a Szerződő Felek másképp nem döntenek.

Kelt Budapesten, 2015. december 9. (nap) napján, két eredeti példányban, magyar, albán, szerb és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. A jelen Megállapodás eltérő értelmezése esetén a Szerződő Felek az angol nyelvű változatot tekintik irányadónak.

Magyarország Kormánya részéről a Koszovói Köztársaság Kormánya részéről

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË HUNGARISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIM EKONOMIK

Qeveria e Hungarisë Republikës së Kosovës dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, në tekstin e mëtejmë „Palët Kontraktuese”

Duke pasur parasysh se bashkëpunimi ekonomik është komponent thelbësor dhe i domosdoshëm për zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale në baza të forta e afatgjate dhe për besimin reciprok ndërmjet palëve kontraktuese dhe qytetarëve të tyre përkatës;

Të bindur se kjo marrëveshje do të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet palëve kontraktuese në veçanti në avancimin e bashkëpunimit ekonomik me përfitime reciproke;

Janë pajtuar si në vijim:

Neni 1

Palët kontraktuese promovojnë, në kuadër të legjislacionit të tyre përkatës në fuqi, përmes marrjes së masave të duhura, zhvillimin e mëtejmë të bashkëpunimit ekonomik reciprokisht të dobishëm.

Neni 2

1. Duke pasur parasysh gjendjen aktuale dhe perspektivat e zhvillimit të marrëdhënieve të tyre ekonomike, Palët kontraktuese pajtohen se ekzistojnë kushtet për bashkëpunim afatgjatë, mes tjerash, në fushat në vijim:

a. sektorin e energjisë

b. financa dhe banka

c. bujqësi, ushqim dhe industri të përpunimit

d. industrinë ndërtimore dhe prodhimin e materialeve dhe pajisjeve ndërtimore

e. zhvillim urban

f. transport, veçanërisht menaxhim të transportit dhe zhvillim të infrastrukturës së transportit

g. miniera

h. industrinë e tekstilit

i. mbrojtjen mjedisore dhe menaxhimin e mbeturinave

j. menaxhim të ujërave

k. arsim

l. shërbime shëndetësore, teknologji mjekësore dhe industri farmaceutike

m. turizëm dhe sporte

n. bashkëpunim në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

o. teknologji informative dhe të komunikimit

p. infrastrukturë komunale

q. hulumtim dhe zhvillim

r. kulturë

s. pajisje dhe mjete elektrike

t. industri të drurit dhe mobileve.

Neni 3

Palët kontraktuese angazhohen që të zgjerojnë dhe intensifikojnë bashkëpunimin e tyre përmes masave adekuate, siç janë:

a. promovimi i lidhjeve dhe fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve të biznesit, institucioneve qeveritare, subjekteve rajonale dhe lokale, odave ekonomike dhe industrisë, si dhe promovimi i vizitave të përfaqësuesve të tyre;

b. inkurajimi i pjesëmarrjes në panaire dhe ekspozita, organizimi i ngjarjeve ekonomike dhe të biznesit, siç janë forumet, seminaret, simpoziumet dhe konferencat;

c. përshpejtimi i krijimit të kontakteve të reja dhe zgjerimi i atyre ekzistuese ndërmjet qarqeve të biznesit të të dy vendeve, inkurajimi i vizitave, takimeve dhe bashkëveprimeve të tjera ndërmjet individëve dhe ndërmarrjeve;

d. promovimi i pjesëmarrjes më të fortë të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM) në marrëdhëniet bilaterale ekonomike, duke përfshirë inkurajimin e krijimit të programeve dhe projekteve të përbashkëta që përfshijnë NVM-të nga të dyja vendet;

e. inkurajimi i bashkëpunimit në ofrimin e konsulencës, marketingut, trajnimit dhe shërbimeve të ekspertëve në fushat me interes të përbashkët;

f. inkurajimi i institucioneve financiare dhe sektorit bankar për të krijuar kontakte më të afërta dhe për ta fuqizuar bashkëpunimin;

g. inkurajimi i investimeve, themelimi i ortakërive, caktimi i përfaqësuesve të kompanive dhe zyrave të degëve në vendet e palëve kontraktuese;

h. të gjitha masat e tjera të miratuara nga Palët Kontraktuese më vonë, për të zgjeruar dhe fuqizuar bashkëpunimin e tyre.

Neni 4

1. Për qëllime të zbatimit të kësaj Marrëveshjeje, Palët Kontraktuese themelojnë Komisionin e Përbashkët Hungaro-Kosovar për Bashkëpunim Ekonomik (në tekstin e mëtejmë „Komisioni”) i përbërë nga përfaqësues të organeve kombëtare kompetente të Palëve Kontraktuese. Palët kontraktuese emërojnë nga një bashkëkryesues të Komisionit. Komisioni takohet me pëlqim reciprok me rotacion në vendet e Palëve kontraktuese.

2. Komisioni mund të krijojë një grup punues që menaxhon fushat e caktuara të bashkëpunimit.

3. Komisioni themelon rregullat e veta të procedurave të punës në seancën e parë.

4. Detyrat e Komisionit janë si në vijim:

a) Identifikimi i mundësive të reja për zhvillim për marrëdhëniet bilaterale ekonomike;

b) Inkurajimi dhe koordinimi i bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Palëve kontraktuese;

c) Promovimi dhe konsideromi i propozimeve që kanë për qëllim zbatimin e kësaj Marrëveshjeje dhe marrëveshjeve specifike që rezultojnë nga ajo;

d) Nxjerrja e rekomandimeve për qëllime të largimit të pengesave që mund të paraqiten gjatë ekzekutimit të marrëveshjes apo projektit që mund të krijohet në pajtim me këtë marrëveshje; dhe

e) Përpjekjet për zgjidhje miqësore të kontesteve të dalin nga interpretimi apo aplikimi i kësaj Marrëveshjeje.

5. Palët kontraktuese bartin shpenzimet që kanë të bëjnë me aktivitetin e Komisionit në mënyrë të pavarur në pajtim me legjislacionin e tyre përkatës kombëtar.

Neni 5

Dallimet në opinione që mund të paraqiten nga interpretimi apo zbatimi i kësaj Marrëveshjeje ndërmjet Palëve Kontraktuese zgjidhen përmes negociatave brenda Komisionit.

Neni 6

1. Kjo Marrëveshje nuk ndikon në asnjë mënyrë në obligimin e Hungarisë si shtet anëtar i Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht, dispozitat e kësaj marrëveshjeje nuk aplikohen apo interpretohen, në tërësi apo pjesërisht, ashtu që të shpallin të pavlefshme, të ndryshojnë apo të ndikojnë në mënyra të tjera në obligimet e Hungarisë, veçanërisht në kuadër të Traktateve të cilat Bashkimi Evropian është i bazuar, si dhe në ligjet e Bashkimit Evropian.

2. Kjo Marrëveshje në asnjë mënyrë nuk ndikon në të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese që dalin nga pjesëmarrja e tyre në traktatet ndërkombëtare apo anëtarësia e tyre në organizatat ndërkombëtare.

Neni 7

Dispozitat apo tekstet e kësaj Marrëveshjeje mund të ndryshohen përmes marrëveshjes me shkrim ndërmjet palëve kontraktuese, në bazë të pëlqimit reciprok; çdo ndryshim në këtë Marrëveshje hyn në fuqi në pajtim me nenin (8) të kësaj Marrëveshjeje. Dokumenti i lëshuar është pjesë e kësaj Marrëveshjeje dhe është i pandashëm.

Neni 8

Kjo Marrëveshje hyn në fuqi ditën e tridhjetë pas pranimit të njoftimit të fundit të njoftimit diplomatik me shkrim lidhur me kërkesat e brendshme ligjore të palëve kontraktuese të domosdoshme për hyrje në fuqi.

Neni 9

Kjo Marrëveshje është e vlefshme për një periudhë të papërcaktuar kohore. Cilado Palë kontraktuese mund ta ndërpresë Marrëveshjen përmes një njoftimi me shkrim tek Pala tjetër kontraktuese. Nëse njoftimi i tillë dërgohet, Marrëveshja ndërpritet gjashtë muaj pas pranimit të njoftimit.

Neni 10

Ndërprerja e kësaj marrëveshjeje nuk ndikon në vlefshmërinë apo kohëzgjatjen e marrëveshjeve specifike, projekteve, kontratave, aktiviteteve apo zotimeve të bëra në kuadër të kësaj Marrëveshjeje deri në përfundimin e marrëveshjeve, projekteve, kontratave, aktiviteteve apo zotimeve të tilla specifike përveç nëse nuk është rënë dakord ndryshe nga Palët kontraktuese.

Punuar dhe nënshkruar në Budapest, më 9 dhjetor 2015 në dy origjinale, në hungarisht shqip, serbisht dhe anglisht, teksti i plotë i të cilave është identik. Në rast të mospërputhjes, përparësi ka versioni në anglisht.

PËR:
QEVERINË E HUNGARISË
PËR:
QEVERINË E REPUBLIKËS SË KOSOVË

SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE KOSOVO

Vlada Mađarske i Vlada Republike Kosovo, u daljem tekstu: „Strane ugovornice”,

Imajući u vidu da je ekonomska saradnja bitna i neophodna komponenta razvoja čvrstih i dugoročnih bilateralnih odnosa i uzajamnog poverenja između Strana ugovornica i njihovih naroda;

Uverene da će ovaj sporazum doprineti razvoju ekonomskih odnosa između Ugovornih strana, a posebno unapređenju obostrano korisne ekonomske saradnje;

Dogovorile su se sledeće:

Član (1)

Ugovorne strane će promovisati, u okviru svojih važećih zakona i propisa, preduzimanjem odgovarajućih mera, dalji razvoj obostrano korisne ekonomske saradnje.

Član (2)

1. S obzirom na trenutno stanje i perspektivu razvoja njihovih ekonomskih odnosa, Ugovorne strane su saglasne da povoljni uslovi za dugoročnu saradnju postoje, između ostalog ali ne isključivo, u sledećim oblastima:

a) energetski sektor;

b) finansije i bankarstvo;

c) poljoprivreda, prehrambena i prerađivačka industrija;

č) građevinska industrija i proizvodnja građevinskog materijala i opreme;

ć) urbanistički razvoj;

d) transport, posebno upravljanje transportom i razvoj infrastrukture za transport;

dž) rudarstvo;

đ) tekstilna industrija;

e) zaštita životne sredine i upravljanja otpadom;

f) upravljanje vodama;

g) obrazovanje;

h) zdravstvene usluge, medicinske tehnologije i farmaceutska industrija;

i) turizam i sport;

j) saradnja u sektoru malih i srednjih preduzeća;

k) informativno komunikaciona tehnologija;

l) komunalna infrastruktura;

lj) istraživanje i razvoj;

m) kultura;

n) električna oprema i aparati;

nj) drvna i industrija nameštaja.

Član (3)

Ugovorne strane će nastojati da prošire i pojačaju saradnju na odgovarajuće načine, kao što su:

a) promovisanje veza i jačanje saradnje između poslovnih zajednica, vladinih institucija, regionalnih i lokalnih subjekata i privrednih i industrijskih komora, i promovisanje poseta njihovih predstavnika;

b) podsticanje učešća na sajmovima i izložbama, organizovanje ekonomskih i poslovnih događaja, kao što su forumi, seminari, simpozijumi i konferencije;

c) ubrzavanje uspostavljanja novih kontakata i proširenje postojećih kontakata između poslovnih krugova dve zemlje, podsticanje poseta, sastanaka i drugih interakcija između pojedinaca i preduzeća;

č) promovisanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća (MSP) u bilateralnim ekonomskim odnosima, uključujući podsticanje osnivanja zajedničkih programa i projekata koji uključuju MSP iz obe zemlje;

ć) podsticanje saradnje u pružanju konsultantskih, marketinških, stručnih i usluga obuke u oblasti od zajedničkog interesa;

d) podsticanje finansijskih institucija i bankarskog sektora na uspostavljanje bližih kontakata i jačanje njihove saradnje;

dž) podsticanje investicionih aktivnosti, osnivanje zajedničkih poslovnih projekata; uspostavljanje predstavničkog preduzeća i filijala u zemljama Ugovornih strana;

đ) bilo koji drugi način koji kasnije dogovore Ugovorne strane kako bi proširile i ojačale njihovu saradnju.

Član (4)

1. Za potrebe sprovođenja ovog Sporazuma, Ugovorne strane će osnovati mađarsko-kosovsku Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju (u daljem tekstu „Komisija”) koju čine predstavnici nadležnih nacionalnih tela Ugovornih strana. Svaka Ugovorna strana će imenovati kopredsedavajućeg Komisije. Komisija će se sastajati uz obostranu saglasnost naizmenično u zemljama Ugovornih strana.

2. Komisija može formirati radnu grupu koja upravlja određenim oblastima saradnje.

3. Komisija utvrđuje svoja pravila rada na prvom sastanku.

4. Dužnosti Komisije su sledeće:

a) identifikovanje novih razvojnih mogućnosti za bilateralne ekonomske odnose;

b) podsticanje i koordinacija ekonomske saradnje između Ugovornih strana;

c) unapređenje i razmatranja predloga s ciljem sprovođenja ovog Sporazuma i posebnih sporazuma koji iz toga proizilaze;

č) izrada preporuka za otklanjanje prepreka koje se mogu javiti tokom izvršenja bilo kog sporazuma ili projekta koji se može osnovati u skladu sa ovim Sporazumom;

ć) nastojanje da mirnim putem reši sporove nastale kao posledica tumačenja ili primene ovog Sporazuma.

5. Ugovorne strane će snositi troškove u vezi sa aktivnostima Komisije samostalno u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Član (5)

Razlike u mišljenju koje se mogu javiti u tumačenju ili sprovođenju ovog Sporazuma između Ugovornih strana rešavaće se dogovorom unutar Komisije.

Član (6)

1. Ovaj Sporazum neće ni na koji način uticati na obavezu Mađarske kao članice Evropske unije. Shodno tome, odredbe ovog Sporazuma neće se primenjivati ili tumačiti, ni u celini niti delimično, na takav način da poništavaju, menjaju ili na drugi način utiču na obaveze Mađarske koje proizilaze, posebno, iz ugovora na kojima se zasniva Evropska unija, kao i prava Evropske unije.

2. Ovaj Sporazum neće ni na koji način uticati na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizilaze iz njihovog učešća u međunarodnim ugovorima ili njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član (7)

Odredbe ili bilo koji tekst ovog Sporazuma može se izmeniti pismenim sporazumom između Ugovornih strana, na osnovu uzajamne saglasnosti; svaki amandman na ovaj Sporazum stupa na snagu u skladu sa članom (8) ovog Sporazuma. Izdati dokument je deo ovog Ugovora i neće se posmatrati odvojeno.

Član (8)

Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja pismenih diplomatskih obaveštenja o okončanju unutrašnjih pravnih zahteva Ugovornih strana neophodnih za stupanje na snagu.

Član (9)

Ovaj Sporazum važi neodređeno vreme. Svaka Ugovorna strana može da raskine Sporazum slanjem pismenog obaveštenja drugoj Ugovornoj strani. Ako se da takvo obaveštenje, Sporazum se raskida šest meseci od dana prijema obaveštenja.

Član (10)

Raskidanje ovog Sporazuma ne utiče na važenje ili trajanje bilo kog posebnog sporazuma, projekta, ugovora, aktivnosti ili obaveze predviđene ovim Sporazumom do završetka tog posebnog sporazuma, projekta, ugovora, aktivnosti ili obaveze, osim ako se Ugovorne strane nisu dogovorile drugačije.

Sastavljen i potpisan u Budimpešta na 9. (dan) decembar 2015. godine u dva originalna primerka, na mađarskom albanskom, srbskom i engleskom jeziku, i svaki tekst je podjednako autentičan. U slučaju različitog tumačenja, prednost će imati verzija na engleskom jeziku.

U IME
VLADE MAĐARSKE
U IME
VLADE REPUBLIKE KOSOVO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON ECONOMIC CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo hereinafter referred to as „the Contracting Parties”.

Recognizing that economic co-operation is an essential and indispensable component of the development of bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting Parties and their respective peoples;

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between the Contracting Parties in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic cooperation; Have agreed upon the following:

Article (1)

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper measures, the further development of mutually advantageous economic cooperation.

Article (2)

1. Considering the current state and perspectives of developing their economic relations, the Contracting Parties agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, but not exclusively, in the following areas:

a) energy sector;

b) finance and banking;

c) agriculture, food and processing industry;

d) construction industry and manufacturing of building materials and equipment;

e) urban development;

f) transport, especially transport management and development of transport infrastructure;

g) mining;

h) textile industry;

i) environmental protection and waste management;

j) water management;

k) education;

l) health services, medical technologies and pharmaceutical industry;

m) tourism and sport;

n) cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;

o) info communication technology;

p) communal infrastructure;

q) research and development;

r) culture;

s) electrical equipment and appliances;

t) wood and furniture industry.

Article (3)

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through appropriate means, such as:

a) promoting the links and strengthening the cooperation between the business communities, government institutions, regional and local entities, chambers of commerce and industry, and promoting the visits of their representatives;

b) encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing economic and business events, such as forums, seminars, symposia and conferences;

c) expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises;

d) promoting the stronger participation of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in bilateral economic relations, including encouragement of establishing joint programs and projects involving SMEs from both countries;

e) encouraging cooperation in providing consulting, marketing, training and expert services in the areas of mutual interest;

f) encouraging the financial institutions and the banking sector to establish closer contacts and strengthen their cooperation;

g) encouraging investment activities, the foundation of joint ventures; establishment of company representatives and branch offices in the countries of the Contracting;

h) any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article (4)

1. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Hungarian-Kosovo Joint Commission on Economic Cooperation (hereinafter referred to as „the Commission”) comprised of the representatives of the competent national bodies of the Contracting Parties. Each Contracting Party shall appoint a Co-Chair of the Commission. The Commission shall meet on mutual consent alternately in the countries of the Contracting Parties.

2. The Commission may establish a working group which manages certain fields of cooperation.

3. The Commission shall establish its own rules of working procedures on the first session.

4. The duties of the Commission shall be the following:

a) identifying new development opportunities for the bilateral economic relations;

b) encouraging and coordinating the economic cooperation between the Contracting Parties;

c) promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific agreements resulting therefrom;

d) working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution of any agreement or project that may be established in accordance with this Agreement; and

e) endeavouring to amicably resolve disputes arising from the interpretation or application of this Agreement.

5. The Contracting Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission independently in accordance with their respective national legislation.

Article (5)

Differences of opinion that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement between the Contracting Parties shall be settled through negotiations within the Commission.

Article (6)

1. This Agreement shall in no way affect the obligation of Hungary as a member state of the European Union. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from, in particular, the Treaties which the European Union is based on, as well as from the law of the European Union.

2. The present Agreement shall in no way affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from either its participation in international treaties or its membership in international organizations.

Article (7)

The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties, on the basis of mutual consent; any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with Article (8) of this Agreement. The issued document is part of this Agreement and shall not be separated.

Article (8)

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the last notification of the written diplomatic notifications about the internal legal requirements of the Contracting Parties necessary for the entry into force having been completed.

Article (9)

This Agreement shall be valid for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate the Agreement by giving written notice to the other Contracting Party. If such notice is given, the Agreement shall be terminated six months following the receipt of the notice.

Article (10)

The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement, projects, contracts, activities or commitments made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects, contracts, activities or commitments unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Done and signed at Budapest, on 9th (day) of December 2015 in two originals, in Hungarian, Albanian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English version shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF HUNGARY ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére