A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 3. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában, a 3. § (4) bekezdés b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 17. szám (rezidencia szárny) és Reviczky utca 6. szám (iroda szárny) alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 36578/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott épületegyüttesben megvalósuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) az útépítési és közmű csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

c) *  a Beruházás megvalósításával kapcsolatban az (1) bekezdés szerinti ingatlan, illetve a szomszédos, Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 4. szám alatti, 36575 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan közös telekhatárán történő, a két ingatlan között közvetlen belső átjárást biztosító összekötéséhez szükségesek.

(3) *  A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(4) A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3/A. § *  A Beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a vonatkozó településrendezési tervet a következő eltérésekkel, valamint építési követelmények érvényesítésével kell alkalmazni: * 

a) az OTÉK 7. számú melléklete szerint számított kerékpár elhelyezése az épület előtt a közterületen is biztosítható azzal, hogy az oktatási és kutatási helyiségek 100 m2 alapterülete után 2 db kerékpár elhelyezéséről kell gondoskodni,

b) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlan és az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szomszédos ingatlannal való közvetlen belső összekötést biztosítani szükséges azzal, hogy a tűzfalon a tűzvédelmi jogszabályok betartásával nyílások kialakíthatók,

c) *  az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanra vonatkozóan a kerületi építési szabályzat szerinti utcai építménymagasság legfeljebb 22,5 méter, továbbá a vonatkozó településrendezési tervben rögzített építménymagasság minimális határértékét nem kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  E rendeletnek a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdés c) pontját és 3/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.