A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és francia nyelvű szövege a következő:

„FILMKOPRODUKCIÓS MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek);

tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 2005. október 20-án Párizsban létrejött UNESCO-egyezményre, amelyben a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság Szerződő Félként szerepelnek;

tekintettel az 1992. október 2-án Strasbourgban létrejött európai filmkoprodukciós egyezményre, amelyben a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság Szerződő Félként szerepelnek, és különösen annak 2. cikkére;

tekintettel a Felek arra irányuló közös szándékára, hogy a filmművészet területén a Magyarország és a Francia Köztársaság között erősítsék meg az együttműködést és használják ki a közös filmművészeti örökséget;

tekintettel arra, hogy a filmművészet terén való együttműködésük jogi keretét korszerűsíteni kell figyelembe véve a filmiparnak a Francia Köztársaságban és Magyarországon hatályos szabályait;

a következőkben állapodtak meg:

I. KOPRODUKCIÓ

1. cikk

E Megállapodás alkalmazásában:

1. A „filmalkotás” kifejezés terjedelemétől, annak adathordozójától és műfajától (játék-, animációs-, dokumentumfilm) függetlenül azokat a filmalkotásokat jelöli, amelyek mindkét Szerződő Fél törvényi és rendeleti rendelkezéseinek megfelelnek és amelyek első alkalommal történő vetítésére filmszínházakban kerül sor.

2. A „filmkoprodukció” kifejezés a társproducerek által az e cikk első bekezdésének fogalommeghatározása szerinti filmalkotások létrehozására irányulóan tett intézkedéseket jelöli.

3. A „társproducer” kifejezés alatt olyan filmkészítő szervezet vagy producer értendő, melyet Magyarországon vagy Franciaországban, vagy más olyan országban jegyeztek be, mellyel Magyarország vagy Franciaország koprodukciós egyezményt kötött, vagy pedig az Európai Filmkoprodukciós Egyezmény tagja.

4. Az „illetékes hatóság” kifejezés a következőkre vonatkozik:

a. a Francia Köztársaság tekintetében: a Centre national du cinéma et de l’image animée;

b. a Magyarország tekintetében: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

2. cikk

1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodás szerinti koprodukcióban létrejött filmalkotásokat a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően hazai gyártású filmalkotásoknak tekintik.

2. A jelen Megállapodás szerint létrejött koprodukciós filmalkotások mindkét Szerződő Fél államának területén jogosultak hozzáférni a hatályos filmipari rendelkezésekből eredő kedvezményekhez. Mindkét Szerződő Fél illetékes hatósága megküldi az ilyen kedvezményekre vonatkozó dokumentumok listáját a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának. Amennyiben az ilyen kedvezményekre vonatkozó dokumentumokat bármelyik Szerződő Fél bármely módon módosítja, az érintett Szerződő Fél illetékes hatósága vállalja, hogy értesíti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát e módosítások tartalmáról.

3. E kedvezményeket kizárólag azon társproducerek számára biztosítják, amelyeket a kedvezményeket nyújtó Szerződő Fél államának területén hoztak létre.

4. A koprodukciós besorolás elnyerése iránti kérelmeknek meg kell felelniük a Szerződő Felek által e célból létrehozott eljárásoknak, valamint a jelen Megállapodás mellékletében foglalt feltételeknek.

5. A koprodukciós besorolást a jelen Megállapodás szerinti filmalkotás létrehozásához a Szerződő Felek illetékes hatóságai adják meg.

6. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a koprodukciós besorolás megadására irányuló kérelmek odaítélésével, elutasításával, módosításával, valamint visszavonásával kapcsolatos valamennyi információt egymás rendelkezésére bocsátják.

7. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a koprodukciós besorolásra irányuló kérelmek elutasítása előtt kötelesek egymással konzultálni.

8. Amennyiben mindkét Szerződő Fél illetékes hatósága megadta a filmalkotásra vonatkozóan a koprodukciós besorolást, úgy ezen besorolás utólagosan nem törölhető, kivéve, ha arról az illetékes hatóságok együttes határozatot hoznak.

3. cikk

1. A koprodukciós besorolás elnyeréséhez a filmalkotások gyártását olyan társproducereknek kell végezniük, amelyek megfelelő technikai és pénzügyi apparátussal, illetve szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

2. A filmkoprodukcióban részt vevő művészeti és technikai személyzet tagjai magyar vagy francia állampolgárok vagy Magyarország vagy a Francia Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező személyek vagy az Európai Unió valamely tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás valamely részes államának az állampolgárai.

3. Kivételes helyzetekben az illetékes hatóságok olyan művészeti és technikai munkatársak részvételét is engedélyezhetik, akik nem felelnek meg az állampolgárságra vagy lakóhelyre vonatkozó, e cikk 2. bekezdésében foglalt feltételeknek.

4. A felvételeket a koprodukcióban részt vevő államok területén létrehozott stúdiókban kell elkészíteni.

5. A felvételek olyan természeti környezetben való készítése, amely nem Magyarország és nem is Francia Köztársaságnak területén található, abban az esetben engedélyezhető, ha a filmalkotás forgatókönyve azt követeli meg.

4. cikk

1. Az egyes Szerződő Felek társproducerei által nyújtott hozzájárulások aránya a koprodukció teljes költségvetésének húsz (20) és nyolcvan (80) százaléka között lehet.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai – kivételes esetekben és a köztük létrejött megállapodást követően – jóváhagyhatják, hogy az 1. bekezdésben meghatározott hozzájárulás összege a koprodukció teljes költségvetésének tíz (10) százalékára csökkenjen.

3. A Szerződő Felek társproducerei technikai és művészeti részvételének – amennyiben lehetséges – a pénzügyi hozzájárulásukkal megegyező mértékben kell történnie.

5. cikk

A társproducerek a filmalkotásokhoz kapcsolódó jogok társjogosultjai.

6. cikk

A Szerződő Felek segítik a filmalkotás jelen Megállapodás szerinti elkészítéséhez szükséges eszközöknek a behozatali és kiviteli folyamatát. A Szerződő Felek – nemzeti jogszabályaikkal összhangban – igyekeznek segíteni a filmkoprodukcióban közreműködő művészeti és technikai személyzetnek az országuk területén történő mozgását és ott tartózkodását.

7. cikk

1. A Szerződő Felek illetékes hatóságai kétévente (2) felülvizsgálják, hogy a koprodukciós folyamat során létrehozott alkotásokhoz való hozzájárulásoknak a mértéke egyensúlyban van-e.

2. Az e cikk 1. bekezdésében említett egyensúlynak mind a művészeti és technikai, mind a pénzügyi hozzájárulások tekintetében meg kell valósulnia. Ezt az egyensúlyt a 11. cikkben meghatározott Vegyes Bizottság értékeli.

3. Annak ellenőrzése érdekében, hogy ez az egyensúly biztosított-e, az illetékes hatóságok összefoglalót készítenek valamennyi támogatás és finanszírozás módjairól.

4. A Vegyes Bizottság, amennyiben az egyensúly hiányát feltételezi, számba veszi az egyensúly visszaállításához szükséges eszközöket, továbbá minden olyan intézkedést megtesz, amelyeket ennek érdekében szükségesnek vél.

8. cikk

A filmalkotásokhoz tartozó közreműködők listájában, filmelőzetesekben és reklámanyagokban fel kell tüntetni, hogy magyar–francia vagy francia–magyar koprodukcióról van szó.

9. cikk

A bevételek megosztásáról a társproducerek szabadon határoznak, mégpedig az általuk nyújtott hozzájárulásokkal arányos mértékben és a Szerződő Felek országában hatályos jogszabályoknak megfelelően.

10. cikk

1. A Szerződő Felek illetékes hatóságai megállapodhatnak abban, hogy a jelen Megállapodás szerinti filmalkotásokat azon államok egy vagy több filmgyártójával való koprodukcióban is elkészíthetik, amelyekkel egyik vagy másik Szerződő Fél filmkoprodukciós megállapodást kötött.

2. Mindkét Szerződő Fél illetékes hatóságai esetenként vizsgálják meg az e cikk 1. bekezdésében említett filmalkotások elfogadását.

II. VEGYES BIZOT TSÁG

11. cikk

1. Jelen Megállapodás végrehajtásának előmozdítása érdekében Vegyes Bizottság alakul, amelyet a két Szerződő Fél illetékes hatóságainak képviselői és szakértői egyenlő számban alkotnak.

2. A Vegyes Bizottság rendesen kétévente ülésezik, felváltva Magyarország vagy a Francia Köztársaság területén.

3. Ezenkívül a Vegyes Bizottság valamelyik illetékes hatóság kérelmére is összehívható, többek között a filmművészetre vonatkozó nemzeti jogszabályokat érintő változások esetén, továbbá abban az esetben, ha a Megállapodásban foglaltak végrehajtása különösen súlyos nehézségekbe ütközik, különösen a 7. cikkben említett egyensúlyhiány esetén.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Jelen Megállapodás – hatálybalépésének napján – a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya által 1970. február 17-én Párizsban aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló egyezményt hatályon kívül helyezi és annak helyébe lép.

13. cikk

1. Jelen Megállapodás harminc nappal azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követően lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások teljesítéséről kölcsönösen tájékoztatják egymást.

2. Jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát a Szerződő Felek közötti diplomáciai egyeztetés útján kell megoldani.

3. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Jelen Megállapodást diplomáciai úton intézett írásbeli értesítéssel bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. Ilyen esetben a Megállapodás érvényessége az értesítés kézhezvételének napjától számított hat (6) hónap elteltével megszűnik. A Megállapodás megszűnése a Szerződő Felek jelen Megállapodás keretei között vállalt projektekhez fűződő jogait és kötelezettségeit nem érinti, kivéve, ha a Szerződő Felek erről eltérően határoztak.

Aláírták Budapesten 2015. július hónap 6. napján két példányban, magyar és francia nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Magyarország a Francia Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében

MELLÉKLET

A Megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárás

A Szerződő Felek társproducerei, a koprodukciós besorolás megszerzése érdekében, az e besorolás megszerzésére irányuló kérelmükhöz csatolva – a felvételek megkezdése előtt – az illetékes hatóság részére megküldik a következő dokumentumokat:

– a felhasználni kívánt művek jogszerű felhasználását igazoló engedélyek, illetve szerződések másolatait;

– a forgatókönyv végleges változatát;

– a társproducerek technikai és művészeti hozzájárulásáról szóló információs anyagot;

– a gyártási ütemtervet;

– a filmalkotás költségvetését és részletes finanszírozási tervet;

– az aláírt koprodukciós megállapodást.

A kisebbségi részvételű Szerződő Fél illetékes hatósága kizárólag a többségi részvételű Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott vélemény kézhezvételét követően adja meg jóváhagyását.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA HONGRIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

Le Gouvernement de la Hongrie et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les Parties;

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République de Hongrie sont parties;

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Hongrie sont parties, et notamment son article 2;

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la Hongrie et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun;

Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en République française et en Hongrie;

Sont convenus ce qui suit:

I. COPRODUCTION

Article 1

Aux fins du présent Accord:

1. L’expression « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

2. L’expression « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au premier alinéa du présent Article.

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique ou un producteur établi sur le territoire français, ou sur le territoire hongrois, ou sur le territoire d’un État lié à la France ou à la Hongrie par un Accord de coproduction, ou membre de la Convention européenne de coproduction cinématographique.

4. L’expression « autorité compétente » désigne:

a. Pour la République française: le Centre national du cinéma et de l’image animée;

b. Pour la Hongrie: l’Autorité Nationale des Médias et des Communications.

Article 2

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties.

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de l’État de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie.

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’État de la Partie qui les accorde.

4. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord.

5. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en vertu du présent Accord le statut de coproduction.

6. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction.

7. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.

8. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des autorités compétentes.

Article 3

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle.

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité hongroise, soit être résidents permanents sur le territoire de la République française ou de la Hongrie, ou bien avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen.

3. Les autorités compétentes peuvent admettre, à titre exceptionnel, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites à l’alinéa 2 du présent Article.

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur les territoires des États participant à la coproduction.

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la République française ni la Hongrie peuvent être autorisées si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige.

Article 4

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt (20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction.

2. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, que le montant de la contribution visé à l’alinéa 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du budget total de la coproduction.

3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir si possible dans la même proportion que ses apports financiers.

Article 5

Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique.

Article 6

Les Parties facilitent l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, conformément à ses règles nationales, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.

Article 7

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux (2) ans si un équilibre est assuré entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction.

2. L’équilibre visé à l’alinéa 1 du présent Article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 11.

3. Pour vérifier si l’équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l’ensemble des moyens de soutien et de financements.

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens nécessaires à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet.

Article 8

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique doivent mentionner la coproduction franco–hongroise ou hungaro–française.

Article 9

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties.

Article 10

1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres cinématographiques relevant du présent Accord soient coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres cinématographiques décrites à l’alinéa 1 du présent Article au cas par cas.

II. COMMISSION MIXTE

Article 11

1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d’un nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts de chacune des deux Parties.

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement dans la République française et en Hongrie.

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l’article 7.

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Le présent Accord annule et remplace l’Accord de coproduction et d’échanges cinématographiques entre le Gouvernement de la République populaire de Hongrie et le Gouvernement de la République française signé à Paris le 17 février 1970, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 13

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par la voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

2. Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation diplomatique entre les Parties.

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite transmise par la voie diplomatique. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable six (6) mois après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.

Fait à Budapest, le 6 juillet 2015, en deux exemplaires, chacun en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la Hongrie de la République française

ANNEXE

Procédure d’application

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier comportant:

– une copie des autorisations ou contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs;

– la version définitive du scénario;

– une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs;

– le plan de travail détaillé;

– un devis et un plan de financement détaillé;

– le contrat de coproduction signé.

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Megállapodás 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.