A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2016. (X. 11.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 19/B. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ágazat: a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az érintett szervezetek,

b) érintett szervezetek: a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek,

c) KMR: különleges működési rend, amely a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet vagy a váratlan támadás időszakában (a továbbiakban együtt: honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak) az ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési rendszabályok rendszere,

d) minősített adatot kezelő elektronikus rendszer: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által működtetett, minősített adatok kezelésére szolgáló rendszer Miniszterelnöki Kabinetirodán üzemeltetett végpontja.

2. § (1) A miniszter az ágazat honvédelmi feladatainak ellátása, a feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása érdekében gondoskodik

a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a továbbiakban: honvédelmi munkacsoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,

b) KMR esetén a Miniszterelnöki Kabinetiroda működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, a honvédelmi felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.

(2) A miniszter gondoskodik az ágazat védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításáról, működtetéséről, valamint az ágazat meghagyással kapcsolatos feladatainak ellátásáról.

3. § A miniszter az általa kijelölt állami vezetők útján az ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik

a) a honvédelmi munkacsoport működtetéséről,

b) az érintett szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges mértékű személyi- és eszközállomány átcsoportosításáról,

c) a Miniszterelnöki Kabinetiroda által használt épületekben kialakított nyilvántartók, és a nyilvántartókban kiépített minősített adatot kezelő elektronikus rendszerek működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

d) az ágazat tekintetében a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

e) a Miniszterelnöki Kabinetirodán belüli értesítési-riasztási rendszer, az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben történő működtetéséről,

f) az ágazat tekintetében a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatok végrehajtására történő felkészüléséről,

g) az ágazat által vezetett nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,

h) a közigazgatási informatikai rendszer KMR idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásában való közreműködésről,

i) a Miniszterelnöki Kabinetiroda honvédelmi intézkedési tervének elkészítéséről, és

j) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.

4. § (1) A 3. § szerint kijelölt, a feladat- és hatáskörében érintett állami vezetők az érintett szervezetek vezetőinek javaslatára kijelölik az érintett szervezeteknél a honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti elemeket, személyeket.

(2) A Miniszterelnöki Kabinetirodán a 3. § szerint kijelölt személy

a) gondoskodik a Miniszterelnöki Kabinetiroda tekintetében a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról,

b) figyelemmel kíséri az érintett szervezeteknél a honvédelmi intézkedési terv összeállítását, az érintett szervezetek honvédelmi feladatainak teljesítését, a honvédelmi intézkedési terv időszakos felülvizsgálatát, módosítását,

c) figyelemmel kíséri az érintett szervezetek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

d) közreműködik az érintett szervezetekre vonatkozó védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,

e) figyelemmel kíséri az érintett szervezetek befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak ellátását, és

f) közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásában és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények tervezetének összeállításában.

(3) Az érintett szervezetekben az (1) bekezdés alapján kijelölt személy

a) gondoskodik a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,

b) gondoskodik arról, hogy az érintett szervezetekben a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a honvédelmi intézkedési tervet megismerje, valamint begyakorolja, és

c) gondoskodik arról, hogy a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

(4) A honvédelmi munkacsoport

a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, és

b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § Az érintett szervezetek honvédelmi intézkedési terveit, azok módosításait a miniszter hagyja jóvá.

6. § Az ágazat honvédelmi intézkedési tervei tartalmazzák a KMR bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

7. § (1) Az ágazathoz tartozó, meghagyásba bevont szervekről (a továbbiakban: meghagyásba bevont szerv) a Miniszterelnöki Kabinetirodának a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt hivatali egysége tájékoztatást küld

a) a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás koordináló szakmai szerve,

b) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

részére.

(2) Minden olyan változásról, ami jelentős mértékben befolyásolja a rendkívüli állapot vagy a megelőző védelmi helyzet idején ellátandó feladatok végrehajtását, a meghagyásba bevont szervek vezetői soron kívül tájékoztatják a minisztert.

8. § (1) A hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyásba bevont szerv

a) a munkaköröket tartalmazó nyilvántartást és a - Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által visszaigazolt - meghagyási névjegyzéket a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

b) a meghagyási névjegyzék visszaigazolását követő 30 napon belül tájékoztatja az állományába tartozó hadkötelesek teljes - ezen belül a meghagyásra felterjesztett és ténylegesen meghagyott személyek - létszámáról a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás koordináló szakmai szervét és a Miniszterelnöki Kabinetirodának a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt hivatali egységét,

c) a név szerinti meghagyás tényét - Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve visszaigazolását követő 30 napon belül - közli az érintettel, továbbá tájékoztatja a meghagyással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

(2) A meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, végrehajtásáért a meghagyásba bevont szerv vezetője a felelős.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére