A jogszabály mai napon ( 2021.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2016. (X. 19.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire, valamint

b) Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére

kihelyezett kormánytisztviselőre és kormányzati ügykezelőre (a továbbiakban: kihelyezett), továbbá a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti hozzátartozójára (a továbbiakban: hozzátartozó) terjed ki.

2. § A kihelyezett és hozzátartozója a tartós külszolgálat alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosult az állomáshelyen egészségügyi ellátás igénybevételére.

2. Részletes szabályok

3. § A Külszoltv. szerinti kihelyező szerv (a továbbiakban: kihelyező szerv) a megtérítési igény érvényesítésére az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, fővárosi kormányhivatallal (a továbbiakban: Kormányhivatal) megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köt, mely tartalmazza a térített egészségügyi szolgáltatások körét, valamint az elszámolás részletes szabályait.

4. § (1) A kihelyezett és hozzátartozója által - a külföldi tartózkodás kezdetét követően - indokoltan igénybe vett, a megállapodásban meghatározott és az egészségbiztosítás terhére elszámolható egészségügyi ellátások költségeinek 85%-át a megállapodásban meghatározottak szerint a Kormányhivatal téríti, míg a költségek fennmaradó 15%-át a kihelyezett viseli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítési igény érvényesítésével kapcsolatos eljárásban - a személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében - a betegségek nemzetközi osztályozása (BNO-kódok), valamint az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) által használt kódok használhatóak. E különleges adatok az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kezelhetőek. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban történik.

5. § (1) A kihelyező szerv a 4. § (1) bekezdés szerinti, a Kormányhivatal által térített 85%-os költségtérítés mértéket - egyedi méltánylást érdemlő esetben - 100%-ra kiegészítheti.

(2) A kihelyező szerv komplex humánbiztosítási szerződést köthet egészség-, élet- és baleset-, utas-, valamint munkaadói felelősségbiztosítási szolgáltatásokra.

6. § A kihelyezést megelőzően igénybe vett, az állomáshelyre - a WHO és Betegség Felügyeleti és Megelőzési Központ által javasolt védőoltások figyelembevételével, a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által igazolt - előírt kötelező védőoltások költségét számla ellenében a kihelyező szerv megtéríti a kihelyezett és hozzátartozója részére.

7. § Az egészségügyi ellátás külföldön történő igénybevétele akkor tekinthető indokoltnak, ha

a) arra sürgős szükséghelyzetben kerül sor,

b) a külföldi ellátás költsége nem haladja meg a belföldi ellátás, valamint a biztosított haza és állomáshelyre történő visszaszállításának (utazásának) együttes költségét, vagy

c) a biztosított haza és állomáshelyre történő visszaszállítása - az a) pontban meghatározott esetet ide nem értve - állapotának romlásához vezetne.

8. § *  Az állomáshelyen a 7. § alapján indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás költségei akkor téríthetők meg, ha a kihelyezett és hozzátartozója eleget tett a kihelyezett és hozzátartozójának a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól szóló 12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet előírásainak, így részt vett a tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó előzetes vizsgálaton, időszakos vizsgálaton és a kihelyező szerv kezdeményezésére a záró vizsgálaton.

9. § A kihelyezett az egészségbiztosítási szervvel kötött mindenkori hatályos megállapodás szerinti gyógykezelések költségeivel összefüggésben megtérítési igényt a számla keltezésének hónapját követő hónap első napjától számított hat hónapig érvényesíthet. Ha a kihelyezett a határidőt elmulasztja, és ennek következtében - a kihelyező szervhez való felterjesztés időtartamát is beleszámítva - az elszámolásra hat hónapon belül nem kerülhet sor, a megtérítési igénye nem vehető figyelembe.

10. § Ha az igény - elévülés, hiányos dokumentáció vagy más, az igény érvényesítésével közvetlenül összefüggő ok miatt - nem teljesíthető, az elutasításról és a jogellenesen kifizetett költségtérítés visszafizetési kötelezettségéről a kihelyező szerv tájékoztatja a kihelyezettet, aki köteles az összeget a kihelyező szerv részére a tárgyhónapban visszafizetni.

11. § Ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele - előzetes engedély alapján - költségtakarékossági okok miatt Magyarországon történik, az állomáshelyről történő hazautazás, valamint az állomáshelyre történő visszautazás költsége az egészségbiztosítás terhére az egészségbiztosítási szerv engedélye alapján elszámolható.

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a) pontja 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. § Az e rendelet hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezett és hozzátartozója állomáshelyen történő egészségügyi ellátása tekintetében, a kihelyezés fennállásáig e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére