A jogszabály mai napon ( 2020.03.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás (a továbbiakban: beruházás) régészeti megfigyelésének a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3/B. § szerinti végzője (a továbbiakban: régészeti megfigyelést végző) értesíti a kulturális örökség védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/G. § (7) bekezdése szerint, ha

a) a beruházás kivitelezésekor elháríthatatlan külső ok bekövetkezése miatt, így különösen belvíz, árvíz, egyéb természeti katasztrófa esetén, a régészeti megfigyelés nem végezhető, vagy

b) a beruházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti lelőhely vagy lelet a beruházás kivitelezésének hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem menthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést (a továbbiakban: értesítés) a régészeti megfigyelést végző az (1) bekezdés szerinti esetek beálltát követően haladéktalanul, hivatalból, papír alapon és tájékoztatásul elektronikus úton is megküldi a miniszternek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti értesítéshez papír alapon és az elektronikus tájékoztatás esetében is mellékelni kell

a) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti helyzet szöveges és fényképes bemutatását,

b) a Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott jelentést,

c) javaslatot a lelőhely vagy lelet kezelésére, valamint

d) az 1. § (1) bekezdés b) pontja esetén javaslatot az ellátandó régészeti feladatra.

(2) Ha az (1) bekezdés d) pontja szerinti javaslat a lelőhely teljes felületű feltárására irányul, akkor az értesítéshez a feltárási engedély iránti kérelmet is mellékelni kell.

(3) Ha az értesítés hiányos, a miniszter annak kiegészítésére az értesítés beérkezésétől számított két napon belül, a döntéshez rendelkezésére álló nyolc napon belüli határidő tűzésével felhívja a régészeti megfigyelést végzőt.

(4) Ha a régészeti megfigyelést végző az értesítést a rendelkezésére álló határidőben nem egészíti ki, akkor a miniszter a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

3. § (1) A miniszter a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti régészeti feladat meghatározására vonatkozó döntéshozatala során a döntéshez rendelkezésére álló nyolc napon belül - határidő tűzésével - kikérheti a Korm. rendeletben meghatározott elsőfokú örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) vagy az Ásatási Bizottság véleményét.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt véleménykérés esetén a miniszter helyszíni szemlét hív össze a régészeti megfigyelést végző, a hatóság, az Ásatási Bizottság, valamint a beruházó és a kivitelező részvételével.

4. § A miniszter az 1. § (1) bekezdés a) pontjának megvalósulása esetén az értesítést tudomásul veszi, az 1. § (1) bekezdés b) pontjának megvalósulása esetén dönt a beruházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti lelőhely

a) régészeti megfigyelés közben, régészeti bontómunka keretében történő feltárásáról, vagy

b) teljes felületű feltárásáról.

5. § (1) A miniszter teljes felületű feltárást ír elő, ha

a) a lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő jelentőségű forrása, vagy

b) a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja.

(2) Ha a miniszter teljes felületű feltárást ír elő, akkor a teljes felületű feltárásra kijelölt területen a kivitelezési munkákat szüneteltetni kell a feltárás ideje alatt, mely a Kötv. 23/G. § (8) bekezdése értelmében nem haladhatja meg a 30 napot.

6. § (1) A miniszter tudomásulvételről szóló értesítése tartalmazza a terület azonosításra alkalmas megjelölését és az elvégzendő régészeti feladat meghatározását.

(2) A miniszteri döntés tartalmazza

a) a feltárás pontos helyét, az érintett régészeti lelőhely nyilvántartási azonosítóját és megnevezését, a feltárásvezető nevét,

b) a feltárás módszereit és szakmai feltételeit,

c) a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nevét és székhelyét.

7. § (1) A miniszter döntését papír alapon és tájékoztatásul elektronikus úton megküldi a Kötv. 23/G. § (8) bekezdése szerinti érintetteknek.

(2) A miniszter döntése szerinti régészeti feladatellátást a régészeti megfigyelést végzőnek a miniszteri döntés papíralapú példányának kézhezvételét követően azonnal meg kell kezdenie.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére