A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 17-27. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya a nem automatikus működésű mérlegre terjed ki.

(2) *  E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan készülékre, amelyet a nem automatikus működésű mérleg magában foglal, vagy a nem automatikus működésű mérleghez külön van csatlakoztatva, azonban mérésre nem használható.

(2a) *  E rendelet hatálya - az 5. § (5) és (6) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében és a 8. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - nem terjed ki az 1. § (3) bekezdés g) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegekre.

(3) E rendelet a nem automatikus működésű mérlegek felhasználásának alábbi kategóriáit különbözteti meg

a) tömeg megállapítása kereskedelmi ügyletekhez;

b) tömeg megállapítása díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás, kártérítés vagy hasonló típusú fizetés megállapítása céljából;

c) tömeg megállapítása jogszabályok alkalmazására vagy szakértői véleményhez bírósági eljárások során;

d) tömeg meghatározása orvosi gyakorlatban betegek súlyának mérésére ellenőrzés, diagnózis és gyógykezelés céljaira;

e) tömeg meghatározása gyógyszertárban gyógyszerek vény alapján történő elkészítéséhez és a tömeg meghatározása orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumokban végzett elemzésekben;

f) az ár meghatározása a tömeg alapján a vásárlók közvetlen kiszolgálásának céljára és előcsomagoláshoz;

g) minden egyéb alkalmazás az a)-f) pontban felsoroltakon kívül.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott eljárás;

2. bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § a) pontja szerinti szervezet;

3. *  CE-jelölés: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés;

4. *  európai uniós harmonizációs jogszabály: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 21. pontjában meghatározott jogszabály;

5. *  forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

6. *  forgalmazó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom;

7. *  forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

8. *  forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom;

9. *  gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 13. pontjában meghatározott fogalom;

10. *  gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom;

11. *  harmonizált szabvány: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány;

12. *  importőr: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom;

13. *  megfelelőségértékelés: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás;

14. *  megfelelőségértékelő szervezet: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 13. pontjában meghatározott szervezet;

15. *  meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;

16. mérleg: olyan mérőeszköz, amely testek tömegének meghatározására szolgál az adott testre ható nehézségi erő felhasználásával; a mérleg egyúttal más, tömeggel kapcsolatos értékek, mennyiségek, paraméterek vagy jellemzők meghatározására is szolgálhat;

17. *  műszaki előírás: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott dokumentum;

18. nem automatikus működésű mérleg: olyan mérleg, amely a mérés során kezelő beavatkozását igényli;

19. *  nemzeti akkreditáló szerv: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott szervezet;

20. *  visszahívás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom.

2. Forgalmazás és üzembe helyezés

3. § Nem automatikus működésű mérleg akkor hozható forgalomba, illetve akkor helyezhető üzembe, ha e rendelet előírásainak megfelel.

3. Alapvető követelmények

4. § A nem automatikus működésű mérlegnek meg kell felelnie az 1. mellékletben megállapított alapvető követelményeknek.

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZET TSÉGEI

4. A gyártó kötelezettségei

5. § (1) A nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalakor a gyártó szavatolja, hogy a mérleg tervezése és gyártása az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek megfelelően történt.

(2) A nem automatikus működésű mérlegek esetében a gyártó elkészíti a 2. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és gondoskodik a 12. § szerinti megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásáról. Amennyiben a megfelelőségértékelési eljárás keretében a nem automatikus működésű mérleg megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó elkészíti a 4. melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot (a továbbiakban: EU-megfelelőségi nyilatkozat), valamint feltünteti a terméken a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést.

(3) A nem automatikus működésű mérlegek esetében a gyártó a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a készülék forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi.

(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését. Figyelembe kell venni a nem automatikus működésű mérleg tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok vagy más műszaki leírások változásait, amelyek alapján a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségét megállapították. Ha a nem automatikus működésű mérleg kockázataira tekintettel indokolt, a gyártó elvégzi a forgalmazott nem automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet ezekről a nem megfelelő, nem automatikus működésű mérlegekről és az ilyen mérlegek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(5) A feliratok elhelyezése során a gyártó

a) biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérlegen megtalálható legyen a 3. melléklet szerinti típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más azonosítást lehetővé tevő elem;

b) az 1. § (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg esetében feltünteti a 3. melléklet 1. pontjában előírt feliratokat;

c) a nem az 1. § (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg esetében feltünteti a 3. melléklet 2. pontjában előírt feliratokat;

d) amennyiben az 1. § (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt bármely alkalmazásra szánt, nem automatikus működésű mérlegben vagy ahhoz kapcsolva olyan készülékek találhatók, amelyeket nem használnak vagy nem szándékoznak használni az 1. § (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt alkalmazásokra, a készülékek mindegyikét ellátja a 3. melléklet 3. pontjában előírt, felhasználást korlátozó jelzéssel.

(6) A gyártó a nem automatikus működésű mérlegen feltünteti nevét, cégnevét, az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vagy cégnyilvántartásba bejegyzett elnevezését vagy bejegyzett védjegyét, valamint a gyártó lakóhelyét, székhelyét, illetve fióktelepét.

(7) A gyártó gondoskodik arról, hogy a nem automatikus működésű mérleghez mellékelt használati utasítás és információk az adott tagállam által meghatározott nyelven legyenek megjelenítve. A használati utasításnak és tájékoztatónak, illetve a jelölésnek egyértelműnek, közérthetőnek kell lennie.

(8) Az a gyártó, amely tudomást szerez arról, hogy az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg nem felel meg e rendelet követelményeinek, azonnal meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, a gyártó erről - és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről - haladéktalanul tájékoztatja azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó nem automatikus működésű mérleget forgalmazzák.

(9) A gyártó az illetékes nemzeti hatóság kérésére az adott hatóság által használt hivatalos nyelven vagy a hatóság által elfogadott nyelven átadja a nem automatikus működésű mérleg e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes dokumentumot. A gyártó együttműködik a hatósággal minden olyan intézkedés terén, melyet az általa forgalomba hozott nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tesz.

5. Képviselő

6. § (1) A gyártó képviselőt bízhat meg a tagállami hatóságokkal történő együttműködés teljesítésére. Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és az 5. § (2) bekezdés szerinti műszaki dokumentáció elkészítése - a felek eltérő rendelkezésének hiányában - nem képezik a képviselő megbízásának (a továbbiakban: megbízás) részét.

(2) A megbízásnak ki kell terjednie arra, hogy a képviselő

a) a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi, és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja;

b) a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c) a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködik velük a megbízatása körébe tartozó nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseknél.

6. Az importőr kötelezettségei

7. § (1) Az importőr kizárólag olyan nem automatikus működésű mérleget hozhat forgalomba, amellyel kapcsolatosan meggyőződött arról, hogy a nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatosan a gyártó

a) a forgalomba hozatalt megelőzően elvégezte a 12. §-ban meghatározott megfelelőségértékelési eljárást,

b) elkészítette a műszaki dokumentációt,

c) feltüntette a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést,

d) mellékelte a megfelelőségértékelési eljárás során keletkezett dokumentumokat, valamint

e) megfelel az 5. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2) Az importőr a nem automatikus működésű mérleget nem hozhatja forgalomba, amíg az nem felel meg az 1. mellékletben előírt alapvető biztonsági követelményeknek. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Az 1. § (3) bekezdés g) pontja szerinti nem automatikus működésű mérlegek forgalomba hozatalakor az importőr szavatolja, hogy a gyártó megfelel az 5. § (5) és (6) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(4) Az importőr a mérlegen feltünteti nevét vagy cégnevét, a termék márkájának megjelölését vagy bejegyzett védjegyét és postai kapcsolattartási címét. Amennyiben ehhez fel kell bontani a csomagolást, a jelöléseket a csomagoláson és a kísérő dokumentáción lehet feltüntetni. A kapcsolattartási adatokat közérthetően kell feltüntetni.

(5) Az importőr gondoskodik arról, hogy a nem automatikus működésű mérleghez mellékelt használati utasítás és információk nyelve az adott tagállam által meghatározott nyelv legyen.

(6) Az importőr biztosítja, hogy amíg az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelését.

(7) Ha az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegnek az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelmények maradéktalan teljesülésének hiánya ezt indokolja, az importőr elvégzi a forgalmazott nem automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet ezekről a nem megfelelő, nem automatikus működésű mérlegekről és az ilyen mérlegek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(8) Az az importőr, amelynek tudomására jut, hogy az általa forgalomba hozott nem automatikus működésű mérleg nem felel meg e rendelet követelményeinek, azonnal meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja a mérleget. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, az importőrök erről - és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről - haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó nem automatikus működésű mérleget forgalmazták.

(9) Az importőr az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek forgalomba hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóság számára legalább tíz évig elérhetővé teszi az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóság rendelkezésére bocsátható legyen.

(10) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság kérésére átadja a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének igazolásához szükséges összes dokumentumot, amelyet az adott hatóság által használt nyelven kell a hatóság rendelkezésére bocsátani. Az importőr együttműködik a piacfelügyeleti hatóssággal minden olyan intézkedés terén, amelyet az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.

7. A forgalmazó kötelezettségei

8. § (1) A nem automatikus működésű mérleg forgalmazása előtt a forgalmazó ellenőrzi, hogy a terméken elhelyezésre került-e a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót az adott tagállam hivatalos nyelvén, ahol a terméket forgalmazzák, valamint, hogy a gyártó és az importőr betartotta-e az 5. § (5) és (6) bekezdésében, illetve a 7. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(2) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a nem automatikus működésű mérleg nem felel meg az 1. mellékletben előírt alapvető követelményeknek, nem forgalmazhatja a nem automatikus működésű mérleget mindaddig, amíg azt megfelelővé nem tették. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Az 1. § (3) bekezdés g) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalakor a forgalmazó ellenőrzi, hogy a gyártó és az importőr megfelel-e az 5. § (5) és (6) bekezdésében, valamint a 7. § (3) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(4) A forgalmazó biztosítja, hogy amíg az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelését.

(5) Az a forgalmazó, amelynek tudomására jut, hogy az általa forgalmazott, nem automatikus működésű mérleg nem felel meg e rendelet követelményeinek, gondoskodik arról, hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, a forgalmazó erről - és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről - haladéktalanul tájékoztatja azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó eszközt forgalmazták.

(6) A forgalmazó köteles piacfelügyeleti hatóság felhívására a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének igazolásához szükséges összes dokumentumot a piacfelügyeleti hatóság felhívásától számított nyolc napon belül rendelkezésre bocsátani. A forgalmazó köteles együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyet az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tesz vagy javasol.

8. Az importőrre és a forgalmazóra vonatkozó közös szabályok

9. § Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve, cégneve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy nem automatikus működésű mérleget, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleget, amely befolyásolja a nem automatikus működésű mérleg e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és az 5. §-ban a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.

10. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalakor az importőrnek vagy a forgalmazónak kérésre azonosítania kell a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:

a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely nem automatikus működésű mérleget szállított neki;

b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek ő szállított nem automatikus működésű mérleget.

(2) Az importőrnek és a forgalmazónak az első bekezdésben előírt információkat a nem automatikus működésű mérleg hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követő 10 éven keresztül rendelkezésre kell tudnia bocsátani.

III. FEJEZET

A NEM AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ MÉRLEGEK MEGFELELŐSÉGE

9. A nem automatikus működésű mérlegek megfelelőségének vélelmezése

11. § Az olyan nem automatikus működésű mérlegről, amely megfelel az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelel az említett szabványok vagy azok részei által meghatározott, az 1. mellékletben megállapított alapvető követelményeknek.

10. Megfelelőségértékelési eljárások

12. § (1) A nem automatikus működésű mérlegeknek az 1. mellékletben megállapított alapvető követelményeknek való megfelelőségét a gyártó választása szerint olyan megfelelőségi eljárásban állapítja meg, amelyben

a) a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott B. modult a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott D. modul vagy a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott F. modul követ vagy, amely

b) a 2. melléklet 6. pontjában meghatározott G. modul szerint zajlik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a B. modul nem kötelező olyan nem automatikus működésű mérlegek esetében, amelyek nem alkalmaznak elektronikus készülékeket, és amelyek tehermérő szerkezete nem használ rugót a teher ellensúlyozására. Azon nem automatikus működésű mérlegek esetében, amelyekre a B. modul nem vonatkozik, a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott D1. modul vagy a 2. melléklet 5. pontjában meghatározott F1. modul alkalmazandó.

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó dokumentumokat és levelezést annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell kiállítani, amelyben az megfelelőségértékelési eljárásokat lefolytatják vagy a bejelentett szerv által hivatalosan használt nyelven.

11. EU-megfelelőségi nyilatkozat

13. § (1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelmények teljesültek.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza a 2. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot a gyártónak folyamatosan aktualizálnia kell. Az importőr gondoskodik arról, hogy az EU-megfelelőségi nyilatkozat le legyen fordítva az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán a nem automatikus működésű mérleget forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

(3) Ha egy nem automatikus működésű mérlegre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, abban az esetben is egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a nem automatikus működésű mérleg e rendeletben - és az egyéb felsorolt uniós jogi aktusokban - meghatározott követelményeknek való megfeleléséért.

12. A megfelelőségi jelölés

14. § Az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegnek az e rendeletnek való megfelelőségét a CE-jelöléssel, valamint a 15. §-ban meghatározott kiegészítő metrológiai jelöléssel kell a nem automatikus működésű mérlegen feltüntetni.

15. § (1) *  A CE-jelölésre a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.

(2) A kiegészítő metrológiai jelölés egy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága megegyezik a CE-jelölés magasságával.

(3) *  A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek megfelelően alkalmazandók a kiegészítő metrológiai jelölésre.

16. § (1) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a nem automatikus működésű mérlegen vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.

(2) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőműszer forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.

(3) A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést követi.

(4) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a gyártásellenőrzési szakaszban részt vevő bejelentett szervezet vagy szervezetek azonosító száma követi a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet vagy utasításai alapján a gyártó vagy pedig annak meghatalmazott képviselője tünteti fel.

(5) A CE-jelölést, a kiegészítő metrológiai jelölést és a bejelentett szervezet vagy szervezetek azonosító számát/számait különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.

(6) Az 5. § (5) bekezdés d) pontja szerinti, és a 3. melléklet 3. pontjában meghatározott jelzést a készülékeken világosan látható és kitörölhetetlen formában kell elhelyezni.

IV. FEJEZET

A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

17-25. § * 

26. § (1) A bejelentett szervezet a panaszok és vitás kérdések kezelésére megfelelő eljárásrenddel rendelkezik.

(2) Az érintettek panaszt nyújthatnak be a bejelentett szervezetek döntése ellen. A panaszt annál a bejelentett szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost. A gazdasági szereplők panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a nyilvántartott szervezet köteles tíz évig megőrizni és a kijelölő szervezet által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

27. § * 

V. FEJEZET * 

28-32. § * 

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

34. § E rendelet a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

35. § * 

1. melléklet a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelethez

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

Nem vonatkoznak az alapvető követelmények azokra a másodkészülékre (pl. nyomtatóra, kijelzőre, számítógépre) amelyek a mérlegelési művelet eredményét ismétlik, és amelyek nem befolyásolhatják a mérleg helyes működését, amennyiben

a) a mérési eredményt a mérleg olyan része, amely megfelel az alapvető követelményeknek kinyomtatja vagy kitörölhetetlenül tárolja,

b) a mérési eredmény az ellenérdekű felek számára hozzáférhető.

A vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmazott mérlegek esetében azonban az eladó és a vevő céljait szolgáló kijelző és nyomtató készülékeknek teljesíteniük kell az alapvető követelményeket.

Alapvető méréstechnikai követelmények

1. Tömegegységek

Mérésre a következő tömegegységek használhatók:

- kg, mikrogramm, milligramm, gramm, tonna,

- metrikus karát (ct) a drágakövek mérésénél,

- angolszász egységek (font, uncia, libra) csak másodlagos tömegegységként.

2. Pontossági osztályok

2.1. A következő pontossági osztályok használhatók:

I. különleges pontosságú

II. nagy pontosságú

III. közepes pontosságú

IIII. kis pontosságú

A pontossági osztályok előírt adatai az 1. táblázatban találhatók.

1. táblázat

Pontossági osztály


Pontossági

Hitelesítési osztásérték

Alsó méréshatár
A hitelesítési osztásértékek száma (felbontás) (n)
n = Max/e
osztály (e) minimális értéke (Min) legkisebb
érték
legnagyobb
érték
I. 0,001 g ≤ e 100 e 50 000
II. 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 20 e 100 100 000
0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000
III. 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000
5 g ≤ e 20 e 500 10 000
IIII. 5 g ≤ e 10 e 100 1 000
(Max. = felső méréshatár)

A II. és III. pontossági osztályú, díjszabás meghatározására szolgáló mérlegek alsó méréshatára

(Min.) 5 e.

2.2. Osztásérték

2.2.1. A tényleges osztásértéknek (d) és a hitelesítési osztásértéknek (e) a következő formájúnak kell lennie: 1 x 10k, 2 x 10k vagy 5 x 10k tömegegység, ahol k bármilyen egész szám vagy nulla.

2.2.2. Az összes mérleg esetén, kivéve, azokat, amelyek segédkijelzővel vannak ellátva:

d = e feltételnek kell teljesülnie.

2.2.3. Segédkijelzővel rendelkező mérlegek esetén a következő feltételeknek kell teljesülniük:

e = 1 x 10kg

d < e ≤ 10 d

kivéve a d ≤ 0,1 mg osztásértékű, I. pontossági osztályú mérlegeket, amelyek esetén

e = 1 mg.

3. Osztályozás

3.1. Mérlegek (egy méréstartományú mérlegek)

A segédkijelzővel felszerelt mérlegeknek az I. vagy II. pontossági osztályhoz kell tartozniuk. Ezen a két pontossági osztályba tartozó mérlegek esetén alsó méréshatár értékeit az 1. táblázatból úgy kapjuk meg, hogy a harmadik oszlopban lévő hitelesítési osztásértéket (e) a tényleges osztásértékkel (d) helyettesítjük. Ha d < 0,1 mg, az I. pontossági osztályú mérleg felbontása kisebb lehet, mint 50 000 e.

3.2. Több méréstartományú mérleg

Több méréstartomány akkor megengedett, ha ezek egyértelműen feltüntetésre kerültek a mérlegen. Valamennyi méréstartomány jellemzőinek meg kell felelniük a 3.1. pontban meghatározott követelménynek. Ha a méréstartományok különböző pontossági osztályokba esnek, a mérlegnek annak a szigorúbb követelménynek kell megfelelnie, amely abból a pontossági osztályból következik, amelybe a tömegmérés tartomány esik.

3.3. Változó osztásértékű mérleg

3.3.1. Az egy méréstartományú mérlegnek több rész-méréstartománya lehet. A változó osztásértékű mérlegek segédkijelzővel nem rendelkezhetnek.

3.3.2. A változó osztásértékű mérlegek minden egyes i. részméréstartományát az alábbiakban leírtak határozzák meg:

- hitelesítési osztásértéke ei amennyiben e(i + 1) > ei
- felső méréshatára Maxi amennyiben Maxr = Max
- alsó méréshatára Mini amennyiben Mini = Max (i - 1)
és Min1 = Min

ahol:

i = 1, 2, ... r,

i = a részméréstartományok sorszáma,

r = a részméréstartományok száma

Minden terhelés nettó terhelés, függetlenül az alkalmazott táraértéktől.

3.3.3. A részméréstartományokat a 2. táblázat szerint osztályozzák. Minden részméréstartomány ugyanabba a pontossági osztályba tartozik, ez az osztály a mérleg pontossági osztálya.

2. táblázat

Változó osztásértékű mérlegek
i = 1, 2, ... r
i = a részméréstartomány sorszáma
r = a részméréstartományok száma

Osztály

Hitelesítési osztásérték
Alsó méréshatár
(min)
A hitelesítési osztásértékek száma
(e) minimál s érték minimális érték(1)
n = ((Maxi) / (e(i+1)))
legnagyobb érték
n = ((Maxi) / (ei))
I 0,001 g ≤ ei 100 e1 50 000 -
II 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 20 e1 5 000 100 00
0,1 g ≤ ei 50 e1 5 000 100 000
II 0,1 g ≤ ei 20 e1 500 10 000
III 5 g ≤ ei 10 e1 50 1000
(1) i = r esetében az 1. táblázatban a megfelelő oszlop érvényes, ahol e helyett er áll

4. Pontosság

4.1. A 12. §-ban megállapított eljárások végrehajtásakor a megengedett legnagyobb hiba értékeit a 3. táblázat tartalmazza.

Számjegyes kijelzésű, segédkijelzővel nem rendelkező mérlegnél a kerekítési hibát figyelembe kell venni. (Megjegyzés: pl. váltópontkeresést kell használni a hiba meghatározására.)

A maximálisan megengedett hibák a nettó és az összes táraértékre vonatkoznak az összes lehetséges terhelésnél, kivéve az előre beállított táraértékeket.

3. táblázat

A megengedett legnagyobb hibák

Az m nagyságú terhelés az e hitelesítési osztásérték függvényében
I. pont oszt II. pont. oszt. III. pont. oszt. IIII. pont. oszt. Legnagyobb megengedett hiba
0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
50 000 e< m ≤
200 000 e
5000 e < m ≤
20 000 e
500 e< m ≤
2000 e
50 e < m ≤
200 e
± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e< m ≤
100 000 e
2000 e < m ≤
10 000 e
200 e < m ≤
1000 e
± 1,5 e

4.2. Az üzem közbeni megengedett legnagyobb hibák kétszeresei a 4.1. fejezetben rögzített megengedett hibáknak.

5. A mérlegek tömegmérési eredményeinek ismételhetőnek és reprodukálhatónak kell lenniük.

A tömegmérési eredményeknek érzéketleneknek kell lenniük a teherfelvevőn lévő teher helyzetének változásaira.

6. A mérlegeknek reagálniuk kell a teher kismértékű változására.

7. A befolyásoló mennyiségek hatása

7.1. Azoknak a II., III. és IIII. pontossági osztályú mérlegeknek, amelyek megdöntött helyzetben történő használatnak vannak kitéve, megfelelően érzéketleneknek kell lenniük arra a megdöntési fokra, amely a normális beszerelt állapotban előfordulhat.

7.2. A mérlegeknek a méréstechnikai követelményeket a hőmérséklet-tartományon belül teljesíteniük kell. A gyártó által adott értékek hiányában a -10 °C +40 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány alkalmazandó.

Ez a tartomány (T) az alábbiak szerint csökkenthető:

T = 5 °C az I. osztályba tartozó mérleg esetén,

T = 15 °C a II. osztályba tartozó mérleg esetén,

T = 30 °C a III. vagy a IIII. osztályba tartozó mérleg esetén.

7.3. A méréstechnikai követelményeket a hálózati feszültséggel üzemelő mérlegeknek a szabványos határokon belül ingadozó tápfeszültség mellett teljesíteniük kell.

A telepes üzemeltetésű mérlegeknek jelezniük kell, ha a tápfeszültség a működési határérték alá csökken. Ebben az esetben a mérlegeknek vagy továbbra is helyesen kell működniük vagy automatikusan üzemen kívül kell helyeződniük.

7.4. Az elektronikus mérlegeknek - az I. és II. pontossági osztályba tartozó, e< 1 g hitelesítési osztásértékkel rendelkező mérlegek kivételével - a méréstechnikai követelményeket hőmérséklet-tartományuk felső határán, magas relatív páratartalmi viszonyok között is teljesíteniük kell.

7.5. A II., III. vagy IIII. pontossági osztályú mérleg tartós terhelésének elhanyagolható hatást kell gyakorolnia a terhelés alatti kijelzésre vagy a nulla kijelzésre közvetlenül a teher levétele után.

7.6. Más befolyásoló mennyiség hatása esetén a mérlegnek helyesen kell működnie, vagy automatikusan üzemen kívül kell helyeződnie.

Tervezés és kivitelezés

8. Általános követelmények

8.1. A mérleg tervének és kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy az megőrizze méréstechnikai jellemzőit megfelelő telepítés, használat és a rendeltetésének megfelelő környezeti körülmények esetén. A tömeg értékét a mérlegnek ki kell jeleznie.

8.2. Külső zavarok esetén az elektronikus mérlegeknek nem szabad jelentős hibát mutatniuk, vagy automatikusan észlelniük és jelezniük kell ezeket.

Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést kell adniuk, amelynek addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz, vagy a hiba meg nem szűnik.

8.3. A 8.1. és 8.2. pontok követelményeit tartósan kell teljesíteni annyi ideig, amennyi a mérleg rendeltetésszerű használata esetén normálisnak tekinthető.

A számjegyes kijelzésű elektronikus mérlegeknek folyamatosan ellenőrizniük kell a mérési folyamat, a kijelző szerkezet, valamint a teljes adattárolás és adattovábbítás helyes működését.

8.4. Ha egy elektronikus mérlegre külső berendezéseket csatlakoztatunk egy csatoló elemen (interfészen) keresztül, annak a mérleg méréstechnikai jellemzőit nem szabad károsan befolyásolnia.

8.5. A mérlegeknek nem szabad olyan jellemzőkkel rendelkezniük, amelyek esetleg előmozdíthatják a csalárd használatot, a véletlen hibás használat lehetőségének pedig minimálisnak kell lennie. Az olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználónak nem szabad leszerelnie vagy beállítania, az ilyen műveletekkel szemben biztosítania kell.

8.6. A mérlegeket úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegyék a meghatározott kötelező ellenőrzések könnyű végrehajtását.

9. A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzése

A tömegmérési eredmények és más tömegértékek kijelzésének helyesnek, egyértelműnek és félre nem érthetőnek kell lennie, ugyanakkor a kijelző szerkezetnek lehetővé kell tennie normális használati feltételek mellett a kijelzés könnyű leolvasását.

Az e melléklet 1. pontjában meghatározott tömegegységek nevének és jelének meg kell felelnie a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseinek a metrikus karát jelképének hozzáadásával, amely a „ct” jelzés.

A kijelzés Max+9e felett nem megengedett.

Segédkijelző készülék csak a tizedesjeltől jobbra megengedett. A növelt felbontású kijelzés csak ideiglenesen működhet, és a nyomtatást le kell tiltani ennek működése alatt.

Másodlagos kijelzések megjeleníthetők, feltéve, hogy ezeket nem lehet összetéveszteni az elsődleges kijelzésekkel.

10. A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kinyomtatása

A kinyomtatott eredményeknek helyeseknek, megfelelően azonosíthatóknak, és egyértelműeknek kell lenniük. A nyomtatásnak világosnak, kitörölhetetlennek, és tartósnak kell lennie.

11. Szintezés

Ahol erre szükség van, a helyes működés biztosításához a mérlegeket megfelelő érzékenységű szintező berendezéssel és szintjelzővel kell felszerelni.

12. Nullapont beállítás

A mérlegeket fel lehet szerelni nullapont beállító szerkezetekkel. Ezeknek a szerkezeteknek a működtetése pontos nullázást kell, hogy eredményezzen, és nem okozhat helytelen mérési eredményeket.

13. Tárázó szerkezetek és előre beállított tárázó szerkezetek

A mérlegeknek egy vagy több tárázó szerkezetük és egy előre beállított tárázó szerkezetük lehet. A tárázó szerkezeteknek pontos nullázást kell eredményezniük, és biztosítaniuk kell a helyes nettó tömeg mérését. Az előre beállított tárázó szerkezet működésének biztosítania kell a helyes nettó érték meghatározását.

14. A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegek

A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló, 100 kg-nál nem nagyobb felső méréshatárú mérlegekre vonatkozó kiegészítő követelmények:

A mérlegeknek a tömegmérési műveletekkel kapcsolatos minden lényeges információt ki kell jelezniük.

Az árjelzős mérlegek esetében a vevő számára világosan jelezni kell a vásárolandó áru árának kiszámításához szükséges adatokat. A kijelzésre kerülő fizetendő árnak pontosnak kell lennie.

Az árszorzós mérlegeknek a lényeges kijelzéseket elég hosszú ideig kell megjeleníteniük ahhoz, hogy a vevő ezeket helyesen leolvashassa. Az árszorzós mérlegek az árucikkenkénti tömegmérésen és árszámításon kívül csak akkor végezhetnek más funkciókat, ha az összes műveletre vonatkozó valamennyi kijelzés világosan, félreérthetetlenül és alkalmas módon elrendezve kerül kinyomtatásra a vevő számára.

A mérlegeket úgy kell kialakítani, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten ne adjanak olyan kijelzéseket, amelyek nem könnyen vagy nem egyértelműen érthetők.

A mérlegeknek védeniük kell a vevőket a helytelen működésből következő téves eladási műveletekkel szemben.

A segédkijelző és a növelt felbontású kijelzés nem megengedett. A kiegészítő készülékek csak akkor megengedettek, ha nem vezethetnek csalárd használathoz.

Azokon a mérlegeken, amelyek a vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmas mérlegekhez hasonlóak, de nem elégítik ki az e fejezetben megfogalmazott követelményeket, a kijelző közelében „vásárlók közvetlen kiszolgálására nem használható” eltávolíthatatlan feliratot kell elhelyezni.

15. Árfeliratozó mérlegek

Az árfeliratozó (címkéző) mérlegeknek a vásárlóközönség közvetlen kiszolgálására szolgáló árkijelző mérlegek követelményeit olyan mértékben kell kielégíteniük, amilyen mértékig ezek a szóban forgó mérlegekre alkalmazhatók. Az árfelirat nyomtatása az alsó méréshatár alatt nincs megengedve.

2. melléklet a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelethez

A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

1. B. Modul: EU-típusvizsgálat

1.1. Az „EU-típusvizsgálat” a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amelynek keretében a bejelentett szervezet megvizsgálja a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezése megfelel e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

1.2. Az EU-típusvizsgálatot a következő módok egyike szerint lehet elvégezni:

- a teljes mérlegnek (gyártási típusnak) a tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintadarabján végzett vizsgálat,

- a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó értékelés az 1.3. pontban meghatározott műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a mérleg egy vagy több kritikus részének a tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintadarabjain végzett vizsgálat (a gyártási típus és tervezési típus kombinációja),

- a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó értékelés az 1.3. pontban meghatározott műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyítékok vizsgálata révén, a mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus).

1.3. A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtania, amelyet ő választ meg.

A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza a vonatkozó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza:

ca) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;

cb) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;

cc) a cb) alpont szerinti rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;

cd) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

ce) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei,

cf) a vizsgálati jelentések;

d) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

1.4. A bejelentett szervezet köteles:

a nem automatikus működésű mérleg tekintetében:

1.4.1. megvizsgálni a nem automatikus működésű mérleg műszaki dokumentációját és a műszaki tervezés megfelelőségének értékelésére szolgáló bizonyítékot;

a mintadarab(ok) esetében:

1.4.2. ellenőrizni, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, továbbá megállapítani, melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;

1.4.3. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta;

1.4.4. elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott egyéb vonatkozó műszaki előírásokban alkalmazott megoldások teljesítik-e e rendelet megfelelő alapvető követelményeit;

1.4.5. megállapodik a gyártóval az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésének helyszínéről.

1.5. *  A bejelentett szervezet elkészíti a 1.4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A miniszterrel szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés - részleges vagy teljes - tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

1.6. Amennyiben a típus megfelel e rendelet az érintett nem automatikus működésű mérlegre alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a gyártott nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességi ideje a kiadás napjától számított tíz év és megújítható egymást követő, további tízéves időszakokra. A nem automatikus működésű mérleg konstrukciójában történt alapvető változások esetén, például új eljárások alkalmazása eredményeként, az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességét két évre lehet korlátozni és meg lehet hosszabbítani három évvel.

Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet visszautasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

1.7. A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót. A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a nem automatikus működésű mérlegnek az e rendeletben szereplő alapvető követelményeknek való megfelelőségét vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

1.8. *  Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a minisztert az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a miniszter rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és/vagy kiegészítések jegyzékét.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a minisztert az ilyen, általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.

Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett szervezet e tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt.

1.9. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

1.10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 1.3. pontban meghatározott kérelmet, és teljesítheti a 1.7. és az 1.9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízatásában.

2. D. Modul: A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség

2.1. A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2.2. és a 2.5. pontban foglalt kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és kijelenti, hogy az érintett nem automatikus működésű mérleg megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz e rendelet rá vonatkozó követelményeinek.

2.2. Gyártás

A gyártó a 2.3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett nem automatikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 2.4. pontban meghatározott módon felügyelik.

2.3. Minőségbiztosítási rendszer

2.3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatban kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését.

A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat;

d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; és

e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány másolata.

2.3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:

a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;

b) az a) pontban foglaltaknak megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak;

c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága,

d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony működésének megfigyelésére szolgáló eszközök.

2.3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 2.3.2. pontban foglalt követelményeknek.

A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás. Az auditcsoport felülvizsgálja a 2.3.1. e) pontban meghatározott műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosítsa a termék e követelményeknek való megfelelőségét.

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

2.3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy a minőségbiztosítási rendszert úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

2.3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 2.3.2. pontban meghatározott követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.

Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

2.4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

2.4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

2.4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

2.4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.

2.4.4. Emellett a bejelentett szervezet előre be nem jelentett ellenőrzést is lefolytathat a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségirányítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről az ellenőrzésről jelentést juttat el a gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.

2.5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

2.5.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést, az e rendeletben meghatározott kiegészítő metrológiai jelölést, és - a 2.3.1. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

2.5.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

2.6. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:

a) a 2.3.1. pont szerinti dokumentáció;

b) a 2.3.5. pont szerinti módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája;

c) a bejelentett szervezetnek a 2.3.5., 2.4.3. és 2.4.4. pontban meghatározott határozatai és jelentései.

2.7. *  Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a minisztert a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá kérésre elérhetővé teszi a miniszter számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

2.8. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 2.3.1., 2.3.5., 2.5. és 2.6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek teljesítésére is kiterjed a meghatalmazás.

3. D1. Modul: A gyártás minőségbiztosítása

3.1. A gyártás minőségbiztosítása a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 3.2., 3.4., és 3.7. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett nem automatikus működésű mérlegek eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

3.2. A műszaki dokumentáció

A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet vonatkozó követelményeinek, és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;

c) a nem automatikus működésű mérleg b) pontban meghatározott rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei;

f) a vizsgálati jelentések.

3.3. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

3.4. Gyártás

A gyártó a 3.5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett nem automatikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 3.6. pontban meghatározott módon felügyelik.

3.5. Minőségbiztosítási rendszer

3.5.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatban kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését.

A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat;

d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

e) a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentáció.

3.5.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt, és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások, és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek, és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentáció különösen a következők pontos leírását tartalmazza:

a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;

b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak;

c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;

d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szolgáló eszközök.

3.5.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.5.2. pontban meghatározott követelményeknek.

A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás. Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az e rendelet alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a nem automatikus működésű mérleg e követelményeknek való megfelelését.

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.5.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy a minőségbiztosítási rendszert úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3.5.2. pontban meghatározott követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.

A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.6. A bejelentett szervezet által gyakorolt felügyelet

3.6.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

3.6.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b) a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentáció;

c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

3.6.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.

3.6.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít és juttat el a gyártónak.

3.7. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

3.7.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és az e rendeletben előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

3.7.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

3.8. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:

a) a 3.5.1. pontban meghatározott dokumentáció;

b) a 3.5.5. pontban meghatározott módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája;

c) a bejelentett szervezetnek a 3.5.5., a 3.6.3. és a 3.6.4. pont szerintihatározatai és jelentései.

3.9. *  Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a minisztert a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá kérésre elérhetővé teszi a miniszter számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

3.10. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3.3., 3.5.1., 3.5.5., 3.7. és 3.8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője által is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek teljesítésére kiterjed a meghatalmazás.

4. F. Modul: Termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőség

4.1. A termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 4.2., és 4.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett - a 4.3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó - nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

4.2. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak ellenőrzése biztosítsa, hogy az előállított nem automatikus működésű mérleg megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és e rendelet rá vonatkozó követelményeinek.

4.3. Hitelesítés

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá az e rendelet megfelelő követelményeinek.

A nem automatikus működésű mérlegeknek a vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy minden, nem automatikus működésű mérleget a 4.4. pontban meghatározott módon vizsgálnak és tesztelnek.

4.4. A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg vizsgálatával és tesztelésével

4.4.1. Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett jóváhagyott típus megfelel-e e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.

4.4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, illetve feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

4.5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.5.1. *  A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen elhelyezi a CE-jelölést és az e rendeletben előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet

azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

4.5.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

A gyártó - a 4.3. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett - a bejelentett szervezet azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű mérlegeken.

4.6. A gyártó - a bejelentett szervezet beleegyezése mellett - a gyártási eljárás során feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű mérlegeken.

4.7. Meghatalmazott képviselő

A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője által is teljesíthetők, ha a meghatalmazás erre is kiterjed. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártók 4.2. pontban meghatározott kötelezettségeit.

5. F1 Modul: A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség

5.1. A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az 5.2., 5.3., és 5.6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett - az 5.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó - nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek e rendelet rájuk alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A műszaki dokumentáció

5.2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzai és tervei;

c) a nem automatikus működésű mérleg b) pont szerinti rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei;

f) a vizsgálati jelentések.

5.2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

5.3. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa az előállított nem automatikus működésű mérlegnek e rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

5.4. Ellenőrzés

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e e rendelet alkalmazandó követelményeinek. Az említett követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy az 5.5. pontban meghatározott módon minden nem automatikus működésű mérleget megvizsgálnak és tesztelnek.

5.5. A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg vizsgálatával és tesztelésével

5.5.1. Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, vagy ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-e a rájuk vonatkozó követelményeknek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.

5.5.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, illetve feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

5.6. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.6.1. *  A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és az e rendeletben előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

5.6.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

A gyártó - az 5.5. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett - a bejelentett szervezet azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű mérlegeken.

5.7. A gyártó - a bejelentett szervezet beleegyezése mellett - a gyártási eljárás során feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű mérlegeken.

5.8. Meghatalmazott képviselő

A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártó 5.2.1. és 5.3. pontban meghatározott kötelezettségeit.

6. G. Modul: Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség

6.1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 6.2., 6.3. és 6.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett - a 6.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó - nem automatikus működésű mérleg megfelel e rendelet rá alkalmazandó követelményeinek.

6.2. A műszaki dokumentáció

6.2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt, és a 6.4. pontban meghatározott bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzai és tervei;

c) a nem automatikus működésű mérleg ezen rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei;

f) a vizsgálati jelentések.

6.2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

6.3. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott nem automatikus működésű mérlegnek e rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

6.4. Ellenőrzés

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított megfelelő vizsgálatokat és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet alkalmazandó követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.

A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, illetve feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

6.5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

6.5.1. *  A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és az e rendeletben előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

6.5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a nem automatikus működésű mérleget, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6.6. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 6.2.2. és 6.5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője útján is teljesíthetők, amennyiben erre kiterjed a meghatalmazás.

7. Közös rendelkezések

7.1. A D., D1., F., F1. vagy G. modullal összhangban elkészített megfelelőségértékelést a gyártó telephelyén lehet elvégezni vagy bármely más telephelyen, amennyiben a felhasználás helyére történő szállítás nem igényli a mérleg szétszerelését, ha a felhasználás helyén az üzembe helyezés nem igényli a mérleg összeszerelését vagy olyan más, felszerelési céllal történő műszaki munkálatot, amely befolyásolhatja a mérleg jellemzőit, és ha az üzembe helyezés helye szerinti gravitációs értéket figyelembe veszik, vagy ha a mérleg jellemzői érzéketlenek a gravitáció változásaira. A megfelelőségértékelést minden más esetben a mérleg felhasználási helyén kell elvégezni.

7.2. Amennyiben a mérleg jellemzői érzékenyek a gravitációs változásokra, a 7.1. pontban meghatározott eljárásokat két fázisban lehet lefolytatni; a második fázis magában foglalja az összes olyan vizsgálatot és ellenőrzést, amelyek eredménye a gravitációtól függ, és az első fázisban szerepel az összes egyéb vizsgálat és ellenőrzés. A második fázist a mérleg felhasználási helyén hajtják végre. Amennyiben egy tagállam területén gravitációs zónák vannak kijelölve, a „mérleg felhasználási helyén” kifejezés értelmezése: „a mérleg felhasználása szerinti gravitációs zónában”.

7.2.1. Ha a gyártó a 7.1. szakaszban meghatározott eljárások egyikének két szakaszban történő elvégzését választja, és e két szakaszt különböző szervezetek végzik, akkor azon a mérlegen, amely az eljárás első szakaszán megfelelt, az első szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számát kell elhelyezni.

7.2.2. Az a fél, amely az eljárás első szakaszát elvégezte, mindegyik mérlegre egy írásos igazolást állít ki a mérleg azonosítására szükséges adatokkal és az elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok leírásával.

Az a fél, amely az eljárás második szakaszát hajtja végre, elvégzi azon ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyeket még nem végeztek el.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérés esetén be kell tudni mutatnia a bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi igazolásokat.

7.2.3. Az a gyártó, amely az első szakaszban a D. vagy D1. modult választotta, ugyanezt az eljárást használhatja a második szakaszban, vagy dönthet úgy, hogy a második szakaszban szükség szerint az F. vagy F1. modullal folytatja.

7.2.4. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a második szakasz befejezése után, a második szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számával együtt kell a mérlegen feltüntetni.

3. melléklet a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelethez

FELIRATOK

1. Az 1. § (3) bekezdésben felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek

1.1. Ezeken a nem automatikus működésű mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölések kerülnek elhelyezésre a következő feliratokkal:

- az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma, ha alkalmazható;

- a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;

- a pontossági osztály, egy ellipszisbe foglalva vagy két vízszintes vonallal összekötött két félkörben;

- a felső mérési határ Max ... formában;

- az alsó mérési határ Min ... formában;

- a hitelesítési osztásérték e = formában;

- típus-, tétel- vagy sorozatszám;

továbbá, ha alkalmazandó:

- különálló, de kapcsolódó egységekből álló mérlegeknél: az egyes egységek azonosító jele;

- az osztásérték, ha az eltér e-től, d = ... formában;

- maximális additív tárahatás, T = + ... formában;

- maximális levonó tárahatás, ha az eltér a Max.-tól, T = - ... formában;

- tára osztásértéke, ha eltér d-től, a d T = ... formában;

- maximális terhelhetőség, ha eltér a Max.-tól, Lim ... formában;

- különleges hőmérsékleti határok, a következő formában: ... °C/... °C;

- a teherfelvevő és súlyserpenyő közötti arány.

1.2. A mérlegek kialakításának megfelelőnek kell lennie a megfelelőségi jelölés és feliratok elhelyezésére. A mérlegeknek olyanoknak kell lenniük, hogy ne legyen lehetőség a megfelelőségi jelölés és a feliratok eltávolítására azok megrongálása nélkül, és hogy a megfelelőségi jelölés és a feliratok láthatók legyenek, amikor a mérleg szabályos működési pozícióban van.

1.3. Ahol adattáblát használnak, lehetőséget kell biztosítani annak bélyegzésére, kivéve, ha eltávolítása rongálódás nélkül nem lehetséges. Amennyiben az adatlap lepecsételhető, lehetőséget kell biztosítani az ellenőrző jel elhelyezésére.

1.4. A Max, Min, e és d feliratokat az eredmény kijelzés közelében szintén fel kell tüntetni, ha azok ott még nincsenek.

1.5. Minden olyan kiértékelő egységen, amely egy vagy több teherfelvevőhöz csatlakozik vagy csatlakoztatható, fel kell tüntetni az említett teherfelvevőkre vonatkozó feliratokat.

2. *  A nem az 1. § (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölések kerülnek elhelyezésre:

- a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye,

- felső mérési határ Max ... formában.

Ezeken a berendezéseken nem kerül elhelyezésre az e rendeletben előírt kiegészítő metrológiai jelölés.

3. A korlátozott felhasználásra utaló jelölés

A korlátozott felhasználásra utaló jelölés egy vörös háttér előtt álló fekete nyomtatott nagy „M”, amely egy olyan, legalább 25 mm × 25 mm méretű négyzetben található, melynek két átlója keresztet alkot.

4. melléklet a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelethez

(XXXX. SZ.) *  EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. Műszermodell/műszer (termék-, típus-, tétel vagy sorozatszám):

2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. A nyilatkozat tárgya (a műszer nyomon követésére alkalmas azonosítás; amennyiben a műszer azonosításához erre szükség van, ez fényképet is tartalmazhat):

5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó európai uniós harmonizációs jogszabálynak:

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás, vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.

7. A bejelentett szervezet... (név, szám) elvégezte a ... (a beavatkozás ismertetése), és a következő bizonyítványt adta ki:

8. További információk:

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:

(a kiállítás helye és dátuma):

(név, beosztás) (aláírás):