A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet

a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a hitelintézetek által Magyarország területén végzett, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) egyenlő esélyű hozzáférés: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § h) pontjában meghatározott fogalom;

b) fogyatékos ügyfél: a Fot. 4. § a) pontjában meghatározott személy.

3. § (1) A hitelintézetnek a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének elősegítését megteremtő stratégiát a Hpt. 283. §-a, valamint az e rendeletben foglaltak szerint kell elkészítenie.

(2) A stratégia elválaszthatatlan részét képezi a hitelintézet irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete által elfogadott, a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre vonatkozó hitelintézeti szabályzat (a továbbiakban: szabályzat). A szabályzat kitér a szolgáltatások körére és a hozzáférés módjára.

(3) A hitelintézet a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megelőzően felhívja az ügyfél figyelmét, hogy kérés esetén tájékoztatást nyújt szóban vagy írásban a vonatkozó szabályzatban rögzített, a fogyatékos ügyfeleknek egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról.

4. § (1) E rendeletben meghatározott stratégiának és szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a fogyatékos ügyfelek kiszolgálását biztosító szolgáltatásokra vonatkozó igények és azok jellegének meghatározása céljából készülő felmérés elkészítésének eljárásrendjét, amely magában foglalja:

aa) a fogyatékos ügyfelek érdekében történő információgyűjtés alapelveit és szabályait,

ab) arra való hivatkozást, hogy a természetes személyek adatainak kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az adatkezelők kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni,

ac) az igényfelmérés alapján hozott döntésre vonatkozó alapelveket és eljárásrendet és

ad) a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet,

b) az igényfelmérés eredménye alapján indokolt szolgáltatásszervezési intézkedéseket, ideértve a fizikai és infokommunikációs elemeket is.

(2) A hitelintézet a stratégiában és a szabályzatban meghatározza az ügyintézők fogyatékos ügyfelekkel történő kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében szükséges intézményi belső oktatásának rendjét.

(3) A stratégia egy általános tartalmú dokumentum, a szabályzat a stratégia végrehajtási és részletszabályait tartalmazza.

5. § A hitelintézet a fogyatékos ügyfelek tájékoztatása érdekében a honlapján - elkülönített, jól látható helyen, akadálymentes módon - nyilvánosságra hozza legalább a következő információkat:

a) a fogyatékos ügyfelek igényei és száma alapján készített szolgáltatási térképet,

b) a fogyatékos ügyfelek számára nyújtott, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését biztosító szolgáltatások körét és a hozzáférés módját bankfiókok szerinti bontásban,

c) a b) pontban meghatározott bankfiókok elérhetőségeit.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) A hitelintézet az e rendeletben foglalt stratégiát és a szabályzatot legkésőbb 2016. szeptember 15-ig elkészíti.

(2) A hitelintézet az 5. §-ban meghatározott követelményeknek legkésőbb 2016. október 1-jétől köteles megfelelni.