A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7/D. § (4) bekezdése és 7/I. §-a szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékét az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1) *  A díjat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290438-00000000 számú számlájára átutalással kell befizetni.

(2) *  A díj az NNGYK bevétele.

(3) *  Az NNGYK a befizetett díjat nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.

(4) *  A bejelentés visszavonása vagy elutasítása esetén a befizetett díjat az NNGYK nem téríti vissza.

(5) *  Ha a bejelentés során az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizettek, az NNGYK a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a díjtöbblet visszatérítéséről hivatalból intézkedik.

3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (3) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében és a 73/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a törvény illetékről rendelkezik, azon e rendelet alkalmazásában díjat, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, azon díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelethez

I. Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalomba hozatalával kapcsolatos bejelentések igazgatási szolgáltatási díjai:

1. A B
2. Termék Díj
3. I.1. elektronikus cigaretta forgalomba hozatala márkanevenként és hatáserősségenként 475 000 Ft
4. I.2. utántöltő flakon forgalomba hozatala márkanevenként és hatáserősségenként 475 000 Ft
5. I.3. dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatala márkanevenként 475 000 Ft
6. I.4. változás bejelentés elektronikus cigaretta tekintetében márkanevenként és hatáserősségenként 306 000 Ft
7. I.5. változás bejelentés utántöltő flakon tekintetében márkanevenként és hatáserősségenként 306 000 Ft
8. I.6. változás bejelentés dohányzást imitáló elektronikus eszköz tekintetében márkanevenként 306 000 Ft