A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés g) és h) pontjában,

a 23–24. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatosan tevékenységet végző,

a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3–10. sorában szereplő természetes személyek képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására és képesítésére,

b) *  a 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2–10. sorában szereplő képesítési kategóriájú vállalkozások képesítésére

c) * 

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. képzési megállapodás: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a képző szerv közötti megállapodás, amely meghatározza a megvalósítani kívánt, a klímagáz képesítés megszerzéséhez szükséges képzés tekintetében a feltételeket, jogokat és kötelezettségeket;

2. képesítési kategória: a 14/2015. Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott képesítési kategóriák;

3. képzési program: a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó olyan dokumentum, amely magába foglalja az oktatás céljait, a képzési tematikát, valamint a személyi és tárgyi feltételeket, összhangban a képzési minimumkövetelményeket meghatározó, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi normákkal;

4. *  képző szerv: a Hatósággal képzési megállapodást kötött, a szakképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrum;

5. klímagáz képzési megállapodás: a Hatóság és a természetes személy között létrejött jognyilatkozat, amely meghatározza a képzésen való részvétel feltételeit, a képzésen részt vevő jogait és kötelezettségeit;

6. szakmai előképzettség: a képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra történő jelentkezés feltételeként meghatározott, korábban megszerzett képzettség, szakképesítés.

3. A klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges személyképesítések

3. § (1) A klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges képesítési igazolások a 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kategóriájúak lehetnek, amelyek az ott meghatározott tevékenység végzésére jogosítanak.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák egyikében megszerzett képesítési kategóriára tekintettel benyújtott szakmai képzettséget igazoló dokumentumok alapján igazolt képesítések, képzettségek a másik kategóriára vonatkozó képzés során beszámíthatók, ha azok megfelelően és hitelesen igazoltak.

(3) A Hatóság által a természetes személyeknek a 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet szerinti kategóriákban kiadott képesítési tanúsítvány megfelel:

a) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak,

b) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti személyek számára kiadott képzési igazolásnak,

c) a 2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti, természetes személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, valamint

d) a 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti, természetes személyek számára kiadott képesítési igazolásnak.

(4) Az a természetes személy, aki nem az e rendeletben meghatározott képzési rendszerben szerezte meg a klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványt, köteles a Hatóság számára a 14/2015. Korm. rendelet 27. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint benyújtani a más uniós tagállamban szerzett képesítetti minőségét tanúsító okirat másolatát 8 nappal a tevékenysége megkezdése előtt.

II. FEJEZET

A KÉPZÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. A képzési rendszer felépítése

4. § (1) A hatósági klímagáz képesítési rendszer

a) felkészítő képzésből,

b) klímagáz képzésből,

c) megújító képzésből és

d) szakmai továbbképzésből áll.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt képzések iskolarendszeren kívüli, térítésköteles hatósági képzések.

(3) A Hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter részére minden év január 31. napjáig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

5. A képzés szervezése

5. § (1) A Hatóság a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott képzéseket önállóan tartja meg, vagy ennek ellátására – képzési megállapodás keretében – olyan képző szervet is megbízhat, amely a képzés helyét és tárgyi feltételeit, valamint a képzésben részt vevő oktatók képesítése révén és a hatósági szakmai segédanyag alapján a képzés megfelelő színvonalát folyamatosan biztosítani képes.

(2) A képzést folytató gondoskodik:

a) a képzéshez szükséges oktatókról,

b) a tanfolyam és vizsgáztatás helyszíneiről,

c) az elméleti és a gyakorlati képzéshez szükséges eszközökről,

d) a gyakorlati képzéshez szükséges segédanyagokról,

e) a képzést lezáró vizsga feltételeinek megteremtéséről,

f) a vizsgák követelményrendszerének a Hatóság honlapján történő megjelentetéséről, valamint

g) a képzési folyamatot támogató informatikai rendszer működtetéséről.

(3) A képző szerv kizárólag képzési megállapodás keretében és a képzési programban foglaltak alapján folytathat e rendelet hatálya alá tartozó képzést.

(4) A klímagáz záróvizsga bizottságának elnökét a Hatóság delegálja.

(5) A Hatóság jogosult az e rendeletben és a képzési programban foglalt képzési követelményeket ellenőrizni. Ha a Hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a képzési követelmények nem teljesülnek, a képzési megállapodásban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza, különösen a képző szerv részére átutalt képzési és vizsgadíj visszafizettetését, a képzési megállapodás megszüntetését.

(6) *  A képzési megállapodás keretében végzett képzési tevékenység során a képzést végzővel munkaviszonyban álló természetes személy képzése tekintetében, a képzést végző vezetőjének kérelmére az 1. mellékletben meghatározott képzési díjakat a Hatóság 50%-kal csökkenti, ha a képzést végző szerv a képzési rendszer működését elősegíti.

(7) A Hatóság által önállóan végzett képzési tevékenység során a képzést végzővel közszolgálati jogviszonyban álló természetes személy képzése tekintetében az 1. mellékletben meghatározott képzési díj 100%-kal csökkentett mértékben is megállapítható.

6. § A képzésen részt vevő természetes személy a Hatósággal klímagáz képzési megállapodást köt.

7. § (1) A képzésre jelentkező számára a Hatóság és a képző szerv biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehetőségét, amelyek a képzésre jelentkezőt alkalmassá teszik a választott képesítési kategóriának megfelelő tevékenység szakmailag megfelelő és műszakilag biztonságos végzésére.

(2) A képzést az 1–3. mellékletek, valamint a Hatóság által kiadott képzési program szerint kell megtartani. A képzés során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a Hatóság által előírt, a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) tárolt formanyomtatványokat kell alkalmazni.

(3) A képzésben részt vevők számára a képzési programban meghatározott tanórákon a klímagáz képesítési megállapodásban foglaltak szerint a részvétel kötelező. Ha a képző szerv folytatja le a képzést, akkor a képzésben részt vevők részvételét a képző szerv igazolja a Hatóság felé a jelenléti ívek Adatbázisba történő feltöltésével.

(4) A Hatóság az Adatbázison keresztül megküldött – a képzési megállapodás alapján teljesített – a képzésre jelentkezettek adatainak átadásával történő megbízással hívja fel a képző szervet a képzés megtartására.

6. A képzésre jelentkezés szabályai

8. § (1) A képzésben az a személy vehet részt, aki

a) *  legalább alapfokú iskolai végzettséggel, és

b) az egyes kategóriáknál a 2. mellékletben előírt vagy egyéb, hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettséggel

rendelkezik.

(2) A képzésre történő regisztrációkor a regisztráló a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal igazolhatja:

a) végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat,

b) más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány.

(3) Felsőfokú szakirányú végzettség, valamint egyéb szakirányú szakképzettség esetén a szakmai előképzettség megfelelőségét a Hatóság egyedileg állapítja meg a regisztráció során benyújtott dokumentumok alapján vizsgált tematikaegyezőség mértéke szerint.

(4) A Hatóság a regisztráló által az Adatbázisba feltöltött, korábban megszerzett, szakmai előképzettséget igazoló dokumentumokat az Adatbázisban nyilvántartja.

9. § (1) A képzésekre jelentkezés folyamatát az Adatbázisban történő regisztrációt követően lehet megkezdeni. Az előjelentkezés során az Adatbázison keresztül meg kell jelölni a választott képző szervet és a képesítési kategóriát. A jelentkező által aláírt klímagáz képzési megállapodás Adatbázison keresztül történő benyújtásával az előjelentkezés befejezetté válik (a továbbiakban: előjelentkezés).

(2) A klímagáz képzési megállapodás tartalmazza a jelentkező személyazonosításához szükséges adatait, elérhetőségeit, a választott képesítési kategóriát, a választott képző szervet, a jelentkező jogait és kötelezettségeit, valamint a jelentkező azon kötelezettségvállalását, hogy a képzés költségét a Hatóság részére megfizeti.

10. § (1) A Hatóság a 8. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok Adatbázisban való rögzítését követő 15 napon belül megvizsgálja a jelentkező által megadott adatokat és a szakmai előképzettséget igazoló iratokat, és dönt az előjelentkezés elfogadhatóságáról.

(2) Ha a jelentkező által benyújtott dokumentumok alapján a Hatóság megállapítja, hogy a jelentkező szakmai előképzettsége nem megfelelő a kiválasztott képesítési kategória megszerzéséhez, a Hatóság az Adatbázison keresztül tájékoztatja a jelentkezőt és hiánypótlásra hívja fel. Ha lehetséges, a Hatóság felkínál a jelentkező számára a szakmai előképzettségének megfelelő más képesítési kategória megszerzésére irányuló képzést, amelyet a Hatóság az Adatbázisban a jelentkező ügyféli oldalán is feltüntet. Ha a jelentkező által benyújtott dokumentumok alapján más képzés felajánlására nincs lehetőség, a jelentkezést a Hatóság elutasítja.

(3) *  Ha a jelentkező a Hatóság által elektronikus úton küldött díjbekérőben foglalt díjfizetési kötelezettségét az értesítő megnyitásától számított 30 napon belül nem teljesíti, a Hatóság a fizetési határidő leteltét követő 30 napon belül a jelentkező előjelentkezését hivatalból törli és erről a jelentkezőt az Adatbázison keresztül is értesíti.

(4) Miután a jelentkező a képzési díjat megfizette, a képzési díj Adatbázisban történő jóváírását követő 6 hónapon belül köteles a jelentkezés véglegesítése során az Adatbázisban kiválasztani azt a képzést, amelyen részt kíván venni (a továbbiakban: jelentkezés).

(5) Ha a jelentkező által az Adatbázisban a jelentkezési folyamat során megjelölt képző szerveknél képzés a kiválasztott időpontban nem indul, a Hatóság – a jelentkezők egyidejű értesítésével – a képzésre jelentkezéseket törli és lehetővé teszi a más képző szerv által szervezett képzésre való jelentkezést.

III. FEJEZET

A KLÍMAGÁZ KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI

7. A felkészítő képzés

11. § (1) Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az adott képesítési kategória vonatkozásában a megfelelő szakmai előképzettséggel, a klímagáz képzést megelőzően felkészítő képzésen köteles részt venni.

(2) A felkészítő képzés

a) felkészítő tanfolyamból és

b) felkészítő vizsgából

áll.

(3) A felkészítő tanfolyamot úgy kell megtartani, hogy az azon való részvétel a klímagáz tanfolyam elvégzéséhez szükséges szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozza. A felkészítő tanfolyam biztosítja a résztvevők számára különösen az adott képesítési kategóriába tartozó alkalmazások felépítéséről, jellemzőiről, valamint a működésükkel és szerviztechnológiájukkal, szivárgásvizsgálatukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a hűtőközegek szakszerű és környezetbarát kezeléséről szóló ismeretek megszerzését. A felkészítő tanfolyamok követelményrendszerét úgy kell meghatározni, hogy az a HR szektor és MR szektor képesítési kategóriákon belüli átjárhatóságot biztosítsa.

(4) A felkészítő képzés lezárásaként a jelentkezőnek a legalább két vizsgabiztosból álló vizsgabizottság előtt felkészítő vizsgát kell tennie, amely elméleti és gyakorlati vizsgát jelent a vizsgaszabályzatban rögzítettek szerint.

(5) A felkészítő vizsgát a vizsgabizottság

a) megfelelt vagy

b) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(6) A vizsgabizottság a sikeres felkészítő vizsgáról két példányban a klímagáz képzésen való részvételre jogosító okiratot állít ki, amelynek egy példányát a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a képző szerv őrzi meg az Adatbázisba történő elektronikus feltöltést követően.

(7) A (6) bekezdés szerinti okiratnak tartalmaznia kell:

a) a kibocsátó képző szerv megnevezését,

b) az okirat birtokosának,

ba) teljes nevét,

bb) születési helyét és idejét,

bc) anyja nevét,

c) azon képesítési kategóriát, amely képesítés megszerzéséhez az okirat jogosultságot jelent, valamint

d) a kiállítás dátumát.

(8) A sikertelen felkészítő vizsgáról a vizsgabizottság két példányban vizsgalapot állít ki, amelynek egy példányát a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a képző szerv őrzi meg. Sikertelen felkészítő vizsga esetén a vizsgázó a javítóvizsga díjának befizetését követően javítóvizsga keretében újabb vizsgát tehet. Ha a második javítóvizsga sikertelen, a vizsgázó újabb vizsgára csak a felkészítő tanfolyam ismételt elvégzését követően bocsátható a felkészítő tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését követően.

8. A klímagáz képzés

12. § (1) A klímagáz képzés klímagáz tanfolyamból és klímagáz záróvizsgából áll.

(2) A klímagáz tanfolyam

a) *  személyes jelenléthez nem kötött e-klímagáz gyakorló tesztből, valamint

b) személyes jelenléthez kötött elméleti és gyakorlati klímagáz tanfolyamból

áll.

(3) A klímagáz záróvizsga

a) e-klímagáz záróvizsgából és

b) elméleti és gyakorlati záróvizsgából

áll.

(4) A klímagáz tanfolyamon való részvétellel a képzésben részt vevő elsajátítja és készségszerűen alkalmazza a választott képesítési kategória szerinti klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális, az éghajlatvédelmet célzó szakmai ismereteket, tudást és gyakorlatot, elsajátítja a hatályos uniós és hazai szabályozást, releváns szabványokat, valamint az Adatbázis rendszerét és kezelését.

(5) *  Ha a tanfolyam képzési programban meghatározott tanóráin való, a klímagáz képzési megállapodásban meghatározottak szerinti kötelező részvétel nem teljesül, a képzésben részt vevő klímagáz záróvizsgára nem bocsátható, és a jelentkezési díjjal csökkentett képzési díj 10. § (3) bekezdése szerinti megfizetésével az Adatbázison keresztül a 10. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint jelentkezhet új klímagáz képzésre.

13. § (1) *  A Hatóság a klímagáz képzési megállapodás létrejöttét követően az Adatbázisban hozzáférhetővé teszi a jelentkező számára az e-klímagáz gyakorló teszt tananyagát.

(2) *  Az e-klímagáz gyakorló teszt az Adatbázison keresztül teljesítendő. Az e-klímagáz gyakorló teszt akkor minősül teljesítettnek, ha a jelentkező két gyakorló tesztsort sikeresen teljesít. Az e-klímagáz gyakorló teszt a klímagáz záróvizsga napját megelőzően, elektronikus úton teljesítendő.

(3) *  Az e-klímagáz gyakorló teszt teljesítése során a képzésben részt vevőnek fel kell készülnie és az e-klímagáz vizsgán számot kell adnia a klímagázokkal és az ezekkel üzemelő berendezésekkel, rendszerekkel kapcsolatos hazai, uniós, valamint nemzetközi jogi szabályozás ismeretéről, a HR szektorral és MR szektorral szemben támasztott szakmai ismeretekről, követelményekről, a szakmai és klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének kompetenciafeltételeiről.

14. § (1) A klímagáz záróvizsgán a vizsgázónak számot kell adnia az adott képesítési kategória szerinti klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismereteiből, a hatályos hazai, uniós és nemzetközi jogszabályokból, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok ismeretéből, valamint az Adatbázis gyakorlati alkalmazásáról.

(2) *  A képzésben részt vevő a klímagáz záróvizsgán kizárólag az e-klímagáz gyakorló teszt sikeres teljesítését és a klímagáz tanfolyam elvégzését követően vehet részt. A klímagáz záróvizsgát 3 tagú vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság tagjai az elnök és az adott képesítési kategória szerinti szakterületeken megfelelő szakmai tudással rendelkező elméleti és gyakorlati oktató.

(3) A képzésben részt vevőnek az e-klímagáz vizsgát a klímagáz záróvizsga keretén belül, az Adatbázison keresztül kell teljesítenie a vizsgaszabályzatban meghatározott idő alatt az Adatbázis által generált kérdéssor alapján.

(4) A záróvizsgán a vizsgázó a nem felelt meg minősítésű e-klímagáz vizsgát követően az adott vizsganapon az e-klímagáz vizsgát egy alkalommal megismételheti, amely nem minősül javítóvizsgának.

(5) A klímagáz záróvizsga e-klímagáz vizsgáját, az elméleti és gyakorlati vizsgarészt a vizsgabizottság vizsgarészenként

a) megfelelt vagy

b) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(6) *  A klímagáz záróvizsga e-klímagáz vizsgája legalább 20 és legfeljebb 40 kérdésből álló feladatsor. A feladatsort az Adatbázis generálja. A helyesen megválaszolt tesztkérdések pontszámainak összesítése alapján a 80% alatti eredmény esetén nem felelt meg, 80% vagy annál magasabb eredmény esetében a részvizsga megfelelt minősítésű. Az elméleti és gyakorlati vizsgarészt az elmondott kérdéskifejtés és az értékelő íven feltüntetett szempontok alapján a vizsgán jelen lévő vizsgabizottsági tagok értékelik. A megfelelt minősítés eléréséhez szükséges részletes gyakorlati követelményeket a vizsgaszabályzat tartalmazza, azzal, hogy az elvégzett gyakorlati vizsgafeladatok legalább 80%-át a vizsgázónak sikeresen teljesítenie kell.

(7) *  A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök szóban tájékoztatja a vizsgázókat az elért eredményekről. Az eredményeket a vizsgaelnök rögzíti az Adatbázisban. Sikeres vizsga esetén a kiállított képesítési tanúsítványt az érintett vizsgázó a vizsga lezárását követően elektronikus formában töltheti le az Adatbázisból.

(8) * 

(9) A nem felelt meg minősítésű részvizsga esetében a vizsgázó a javító vizsgadíj befizetését követően javítóvizsga keretében új részvizsgát tehet. Ha a második javítóvizsga sikertelen, a vizsgázó új klímagáz záróvizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó klímagáz tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését, valamint a tanfolyam ismételt elvégzését követően bocsátható.

IV. FEJEZET

A KÉPESÍTÉS MEGÚJÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

9. A továbbképzésre vonatkozó általános szabályok

15. § (1) A továbbképzés

a) a Hatóság által szervezett megújító képzésből és

b) egyéb, a Hatóság által szervezett vagy a Hatóság által továbbképző szerv számára jóváhagyott továbbképzésből (a továbbiakban: szakmai továbbképzés)

áll.

(2) * 

(3) *  A képesített személy képesítésének hatálya – a benne foglalt határidővel – lejár, ha nem vesz részt a továbbképzésen. A hatály lejártát követően képesítés – a klímagáz képzés teljesítését követően – az általános eljárásrendben szerezhető.

10. A megújító képzésre vonatkozó szabályok

16. § (1) A megújító képzés

a) *  megújító e-klímagáz gyakorló tesztből,

b) *  távoktatás keretében megvalósuló elméleti konzultációból és c) megújító e-klímagáz vizsgából

áll.

(2) *  A Hatóság három évvel meghosszabbítja azon képesített személy klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának a hatályát, aki megújító e-klímagáz gyakorló teszten, távoktatás keretében megvalósuló elméleti konzultáción és az azt lezáró megújító e-klímagáz vizsgán vesz részt az e §-ban foglaltak szerint.

(3) A megújító képzés célja a klímagázokat tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hazai, uniós és nemzetközi jogszabályok, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok, az Adatbázissal kapcsolatos követelmények, annak gyakorlati alkalmazásának képesítési kategóriához kötött elméleti ismereteinek megújítása, az új klímagázokkal kapcsolatos új technológiákkal vagy alternatív technológiákkal, valamint a helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása.

(4) *  A megújító képzés teljesítéséhez a képesített személynek az Adatbázisban kell jelentkeznie a képesítés hatályának lejártát megelőző 6 hónapon belül. A képesített személynek a Hatóság által küldött elektronikus díjbekérő alapján az 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetnie.

(5) *  A megújító e-klímagáz gyakorló teszt az Adatbázison keresztül teljesítendő. A megújító e-klímagáz gyakorló teszt akkor minősül teljesítettnek, ha a jelentkező a gyakorló tesztsort két alkalommal sikeresen teljesíti.

(6) *  A képzésben részt vevő a megújító e-klímagáz vizsgát távoktatás keretében, online formában teljesítheti a megújító konzultáció napján, az elméleti konzultáció lezárását követően.

11. A szakmai továbbképzésre vonatkozó szabályok

17. § (1) A szakmai továbbképzésen részt vevőnek, az adott szakmai továbbképzésre az Adatbázisban kell jelentkeznie.

(2) A szakmai továbbképzésen személyesen kell részt venni.

(3) *  A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár. A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon képesített személy klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának a hatályát, aki szakmai továbbképzéseken a képesítés hatálya alatt igazoltan 50 kreditpontot gyűjt össze. Az 50. kreditpont megszerzésének időpontjában a résztvevő valamennyi hatályos képesítési tanúsítványának hatálya meghosszabbításra kerül.

(4) A szakmai továbbképzésért gyűjthető kreditpontok mennyiségét a Hatóság szakmai továbbképzésenként egyedileg határozza meg, a szakmai továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg.

(5) *  A képesítési tanúsítvány hatálya alatt meghosszabbítás céljából fel nem használt kreditpontok a képesítési tanúsítvány hatályának lejártával törlésre kerülnek.

(6) A Hatóság a továbbképző szerv szervezésében megvalósuló szakmai továbbképzést a továbbképző szervnek a Hatóságnál a 3. melléklet 4. pontja szerinti egyszeri díj megfizetését követően a (10) bekezdésben foglaltak alapján hagyja jóvá. A továbbképző szerv a szakmai továbbképzést az Adatbázisban rögzíti a szakmai továbbképzési terv kérelmének benyújtását megelőzően.

(7) A szakmai továbbképzés befejezését követően a továbbképző szerv az Adatbázisban igazolja a tanfolyamon való részvételt és az Adatbázison keresztül megküldi a Hatóság részére a képzésen részt vett személyek listáját, valamint az aláírásukkal ellátott jelenléti ívet a kreditpontok Adatbázisban történő átvezetése céljából.

(8) *  A (3) bekezdés alapján a Hatóság hivatalból megállapítja a tanúsítvány hatályának meghosszabbítását és átvezeti az Adatbázisban.

(9) A továbbképző szerv a 3. melléklet szerinti témakörök közül egy képzés keretében egy témakör feldolgozását kezdeményezheti a Hatóságnál.

(10) *  A szakmai továbbképzésre vonatkozóan a továbbképző szerv szakmai továbbképzési tervet készít. A tervnek alkalmasnak kell lennie a képesítési kategóriákhoz szükséges kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az ehhez szükséges tematikát a témakörök megjelölésével. A szakmai továbbképzési tervet az Adatbázison keresztül meg kell küldeni a Hatóságnak jóváhagyásra a szakmai továbbképzés időpontját megelőzően legalább 15 nappal.

(11) A szakmai továbbképzésen kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai tevékenységet befolyásoló információk és az üvegházhatású gázok alkalmazásokban való helyettesíthetőségének lehetőségeire és az alternatív technológiák ismertetésére.

V. FEJEZET

A KÉPZÉSI DÍJAK MEGFIZETÉSE

12. A képzési díj megfizetésének szabályai

18. § (1) A képzési díjakat a klímagáz képzésben részt vevő köteles egy összegben megfizetni az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00290713–00000000 számú fizetési számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában kizárólag a díjbekérő azonosítóját kell feltüntetni.

(2) A képesítési kategória szerinti tevékenység végzésére jogosító klímagáz képesítési tanúsítvány megszerzésére irányuló képzés díja jelentkezési díjból, a képesítési kategóriának megfelelő tanfolyam díjából és az adott képzést lezáró vizsga díjából áll.

(3) A befizetett képzési díjakról a Hatóság elektronikus számlát állít ki és küld meg az Adatbázison keresztül a befizetőnek.

(4) A képzési díjat a díjbekérőben foglalt teljesítési határidőig kell a Hatóság részére megfizetni.

(5) A képzési díjfizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság az Adatbázisban nyilvántartást vezet. A képzési díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

19. § (1) Ha a képzési díj nem a 18. §-ban és a díjbekérőben meghatározottak szerint kerül megfizetésre, a Hatóság az átutalt képzési díjat a befizető számlájára visszautalja.

(2) A Hatóság a képzés díját – a jelentkezési díj kivételével – a befizető részére a tanfolyam kezdő napját megelőzően, az Adatbázison keresztül benyújtott kérelmére visszautalja.

(3) A teljes képzési díj a jelentkezési díjjal együtt csak abban az esetben igényelhető vissza, ha az adott kategóriájú képzés elindítását a Hatóság a tanfolyamra történő jelentkezéstől számított hat hónapon belül nem tudja biztosítani.

(4) A 10. § (4) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a befizetett képzési díj visszautalása nem kérelmezhető, az a Hatóság bevételét képezi, továbbá a Hatóság az előjelentkezést törli. A határidő lejárta előtt a képzési díj visszautalása kérelmezhető.

13. A képesítést megújító képzési díj megfizetésének szabályai

20. § (1) A megújító képzés díja jelentkezési díjból és továbbképzési díjból áll.

(2) A megújító képzés díjának megfizetésére és visszautalására a 18–19. §-ban meghatározottak az irányadóak.

(3) A továbbképző szerv által fizetendő egyszeri díjat a regisztrációt követően a Hatóság által megküldött elektronikus díjbekérő alapján kell megfizetni banki átutalás útján az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00290713–00000000 számú fizetési számlájára, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve a díjbekérő azonosítóját. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a díjbekérő azonosítóját.

VI. FEJEZET

AZ E–I. KÉPESÍTÉSI KATEGÓRIA MEGSZERZÉSE

21. § A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontja szerinti E–I. képesítési kategóriában tevékenységet végző természetes személyek képzésére a 12–20. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal a különbséggel, hogy a klímagáz záróvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

VII. FEJEZET * 

14–15. * 

22–26. § * 

VIII. FEJEZET

KÉPESÍTÉST IGAZOLÓ OKIRATOK

16. A képesítési tanúsítvány kiadása és tartalma

27. § *  (1) A megszerzett képesítés a sikeres vizsga napjától számított 5 évig hatályos. (2) A képesítési tanúsítvány tartalmazza

a) a Hatóság megnevezését,

b) a képesítés jogosultjának nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és F–Gáz ügyfél-azonosító számát,

c) azon képesítési kategóriát és az ahhoz kapcsolódó tevékenységet, amelyeket a képesítés jogosultja végezhet,

d) a képesítés időbeli hatálya lejártának időpontját és

e) a kiadmányozó időbélyegzővel ellátott elektronikus aláírását.

28. § (1) *  A Hatóság a vállalkozások számára a 14/2015. Korm. rendelet 5/A–5/D. §-a szerinti eljárást követően az Adatbázisból letölthető képesítési igazoláson feltünteti

a) a Hatóság megnevezését,

b) a vállalkozás megnevezését,

c) a vállalkozás székhelyét és adószámát, F–Gáz ügyfélazonosítóját,

d) azon tevékenységeket, amelyek végzésére a vállalkozás jogosult,

e) a képesítés időbeli hatálya lejártának időpontját és

f) a kiadmányozó időbélyegzővel ellátott elektronikus aláírását.

(2) *  A Hatóság a vállalkozás, valamint a képesített személy képesítési kategóriáját képesítetti minőségének hatályát és a képesítés alapján nyilvántartott jogosultságokat az Adatbázis nyilvános felületén bárki számára hozzáférhetővé teszi.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

29/A. § *  (1) A 2023. április 30. napján érvényes képzési díjat kell megfizetnie annak a természetes személynek, aki 2023. május 1. napjáig képzésre jelentkezett, és a képzési díjat 2023. május 31-ig megfizeti. A képzési díj megfizetésére vonatkozó határidő jogvesztő. A Hatóság hivatalból törli annak a jelentkezését, aki a képzési díjat 2023. május 31. napjáig nem fizeti meg. Aki a képzési díjat 2023. május 31. napjáig megfizette, a képzési díj Adatbázisban történő jóváírását követő 6 hónapon belül választhatja ki az Adatbázisban azt a képzést, amelyen részt kíván venni. A Hatóság 2023. november 30. napját követően, a 19. § (4) bekezdése figyelembevételével, hivatalból törli annak a természetes személynek a képzésre történő jelentkezését, aki 2023. november 30. napjáig nem választott ki képzést az Adatbázisban.

(2) Az a természetes személy, aki 2023. május 1. napjáig képzésre jelentkezett, és 2023. május 1. napjáig a képzési díjat is megfizette, 2023. október 31. napjáig választhatja ki az Adatbázisban azt a képzést, amelyen részt kíván venni. A Hatóság 2023. október 31. napját követően, a 19. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, hivatalból törli annak a képzésre történő jelentkezését, aki 2023. október 31. napjáig nem választott ki képzést az Adatbázisban.

30. § Ez a rendelet

a) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 306/2008/EK bizottsági rendelet,

b) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 307/2008/EK bizottsági rendelet,

c) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke,

d) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint

e) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2067 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

31. § * 

1. melléklet a 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez * 

A képzési díjak

1. A jelentkezési díj összege 5000 forint.

2. Az 1. táblázat B:2–B:10 mezőjében szereplő összegek magukban foglalják a jelentkezési díj összegét.

3. Az 1. táblázat B:11 mezőjében szereplő összeg nem tartalmazza a jelentkezési díjat.

1. táblázat
A B C
1. Megnevezés Összesen felkészítő tanfolyammal Összesen felkészítő tanfolyam nélkül
2. H–I. képzési díj 205 000 Ft 95 000 Ft
3. H–II. képzési díj 142 000 Ft 90 000 Ft
4. H–III. képzési díj 60 000 Ft
5. H–IV. képzési díj 50 000 Ft
6. M–I. képzési díj 205 000 Ft 95 000 Ft
7. M–II. képzési díj 142 000 Ft 90 000 Ft
8. M–III. képzési díj 60 000 Ft
9. Megújító képzés díja 40 000 Ft
10. E–I. képzési díj 100 000 Ft
11. Javítóvizsga díja 20 000 Ft

2. melléklet a 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez

A képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai előképzettségi feltételek és az előírt felkészítő tanfolyam

1. táblázat

A B C
1. Képesítési kategória Klímagáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges szakmai előképzettség szakirányú szakképzettség esetén: Előírt felkészítő tanfolyam megjelölése és neve:
2. *  H–I. a) Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezésszerelő,
b) Ipari- és kereskedelmi hűtőgépszerelő,
c) Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, -karbantartó,
d) Szellőző- és klímaberendezés-szerelő,
e) Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő,
f) Háztartási gépszerelő,
g) Egyéb hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettség
3. *  H–I. a) Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
b) Ipari és kereskedelmi szállítmányhűtő és járműklíma javítás,
c) Épületgépész technikus,
d) Egyéb hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettség
FT–H–I.
4. *  H–II. a) Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezésszerelő
b) Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
c) Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, -karbantartó,
d) Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő,
e) Ipari- és kereskedelmi hűtőgépszerelő,
f) Szellőző- és klímaberendezés-szerelő,
g) Háztartási gépszerelő,
h) Épületgépész technikus,
i) Egyéb szakirányú ismereteket tartalmazó szakképzettség
5. H–II. Egyéb szakirányú szakképzettség FT–H–II.
6. H–III. a) H–I. és H–II. képesítési kategóriához szükséges előképzettség,
b) Egyéb műszaki szakképzettség
7. H–IV. a) H–I. és H–II. képesítési kategóriához szükséges előképzettség,
b) Egyéb műszaki szakképzettség
8. *  M–I. a) Ipari és kereskedelmi szállítmányhűtő és járműklíma javítás,
b) Vasúti járműszerelő
9. *  M–I. Egyéb hűtéstechnikai és járműgépészeti szakképzettség FT–M–I.
10. *  M–II. a) Járműgépészeti szakképzettség,
b) Mezőgazdasági gépszerelő
11. M–II. a) Egyéb műszaki szakképzettség,
b) Egyéb hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettség
FT–M–II.
12. *  M–III. Egyéb műszaki szakképzettség

3. melléklet a 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez

A szakmai továbbképzés kreditpontjai

1. A kreditpontokat a következő képlet szerint kell kiszámítani:

az 1. táblázat szerinti témakör + a 2. táblázat szerinti résztvevők száma + a 3. táblázat szerinti továbbképzés
időtartama alapján adható kreditpont
3

2. A kreditpontok kerekítésének szabályai a következők:

a) 1–4 tizedesjegyig végződő eredményt lefelé kell kerekíteni;

b) 5–9 tizedesjegyig végződő eredményt felfelé kell kerekíteni.

3. A kreditpontokat a következő témakörök, résztvevők és időtartam figyelembevételével kell kiszámolni:

1. táblázat

A B
1. Témakör Szerezhető kreditpont
2. A termodinamika alapjai 3
3. A hűtőközegek környezetre gyakorolt hatása és a kapcsolódó környezetvédelmi szabályok 5
4. Üzembe helyezés előtt, hosszabb működési szünet után, karbantartást vagy javítást követően, illetve működés közben elvégzendő ellenőrzések 7
5. Szivárgásvizsgálat 9
6. A rendszer és a hűtőközeg környezetbarát módon való kezelése telepítés, karbantartás, szervizelés vagy gázvisszanyerés során 9
7. Egy- és kétfokozatú dugattyús, csavar- és scrollkompresszorok telepítése, üzembe helyezése és karbantartás 7
8. Lég- és vízhűtéses kondenzátorok telepítése, üzembe helyezése és karbantartása 7
9. Lég- és vízhűtéses elpárologtatók telepítése, üzembe helyezése és karbantartása 7
10. A termosztatikus expanziós szelep és egyéb részegységek telepítése, üzembe helyezése és szervizelése 9
11. Csővezetékek: szivárgásmentes csővezetékrendszer összeállítása egy hűtő berendezésben 7
12. *  A fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználását felváltó vagy csökkentő releváns technológiákkal és azok biztonságos kezelésével kapcsolatos információk 15
13. E–I. képesítési kategóriára vonatkozó ismeretek 10
14. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerekre és tűzoltó készülékekre vonatkozó ismeretek 10
15. Fluortartalmú üvegházhatású gázok oldószerként való felhasználása 10
16. Klímagáz adatbázis használatának fejlesztési oldalról történő bemutatása 15

2. *  táblázat

A B
1. A résztvevők száma Szerezhető kreditpont
2. 1–30 fő 15
3. 31–80 fő 10
4. 81 fő felett 5

3. táblázat

A B
1. A továbbképzés időtartama Szerezhető kreditpont
2. *  4 órát meghaladó 15
3. *  2–4 óra 10
4. *  1–2 óra 5

4. *  Egy kreditpontért a továbbképző szerv által a Hatóság részére fizetendő díj mértéke 7 000 forint.