A jogszabály mai napon ( 2022.09.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *  KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele;

2. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör-felelőse a Befogadó;

3. KÁT pénzeszköz: a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz kötelező átvétel keretében nyújtott támogatáshoz kapcsolódó része;

4. KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett: a VET 13. §-ával összhangban olyan mérlegkör-felelős, akinek a mérlegkörében felhasználó tag lehet;

5. *  napi termelési menetrend: a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;

5a. *  napon belüli termelési menetrend: a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;

6. *  szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrend: a Befogadó által a szervezett villamosenergia-piacon adott időszak vonatkozásában ügyletkötésre tervezett villamos energia benyújtott menetrendje, amely a Menetrendadásra kötelezettek adott időszaki, kereskedelmi szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó menetrendjeiből számítódik;

7. tárgyhónap: az a havi elszámolási időszak, melyre a számla vagy számviteli bizonylat vonatkozik;

8. technikai költség: a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítés költségei;

9. tény értékesítési adat: a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörének a kereskedelmi szabályzat szerint, az átviteli rendszerirányítónál a kiegyenlítő energia elszámolásához rendelkezésre álló, összesített fogyasztási adata az adott hónapban, amely a VET 13. § (3) bekezdése szerinti mennyiségeket, valamint a kereskedelmi szabályzat szerinti termelői saját felhasználást és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza;

10. Prémium pénzeszköz: a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó része.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. A KÁT termelő és a Premizált termelő menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

2. § *  (1) A Menetrendadásra kötelezett KÁT termelőnként és a Premizált termelő minden naptári hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési tervet ad a Befogadó részére a következő 12 hónapra vonatkozóan havi - kötelező átvétel esetén ezen felül zónaidőnkénti - bontásban.

(2) Ha a Menetrendadásra kötelezett vagy a Premizált termelő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Befogadó a villamosenergia-termelési tervet a korábbi időszakok statisztikai elemzésén alapuló adatokkal pótolja.

(3) A Menetrendadásra kötelezett KÁT termelőnként a hónap minden napjára a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint a Befogadó részére napi termelési menetrendet ad.

(4) A Menetrendadásra kötelezett jogosult a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint napon belüli termelési menetrendet adni a Befogadó részére.

3. A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett és a villamosenergia-kereskedő adatszolgáltatási kötelezettségei

3. § (1) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint minden naptári hónap 4. munkanapjáig a Befogadó részére bejelenti:

a) a VET 13. § (3) bekezdése szerinti, KÁT és Prémium pénzeszköz fizetése alól az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát (a továbbiakban: tény mentességi adat), és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembe vételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

(2) A villamosenergia-kereskedő köteles a minden naptári hónap 4. munkanap 10 óráig mérlegkör-felelősének bejelenteni

a) a VET 13. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, KÁT és Prémium pénzeszköz fizetése alól az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát, és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembevételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

4. A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett értékesítési adatainak meghatározása

4. § (1) A Befogadó - a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti mérési adatok, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása alapján - meghatározza és összesíti a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatait (a továbbiakban: összesített tény értékesítési adat).

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti számítások során a tény mentességi adatot nulla értékkel veszi figyelembe azon KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett esetében, aki azt a Befogadó részére nem a 3. § (1) bekezdése szerinti határidőre vagy nem a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint adja meg.

5. A KÁT és Prémium pénzeszköz mértékének meghatározása

5. § (1) A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi

a) *  a Menetrendadásra kötelezettekkel, a szervezett villamosenergia-piaccal, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolásait,

b) a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait,

c) a KÁT mérlegkör működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(2) A KÁT pénzeszköz mértéke a (3) bekezdésben felsorolt tételek összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa.

(3) *  A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen - a KÁT mérlegkör kiadásait pozitív, bevételeit negatív előjellel - figyelembe venni: * 

a) *  a KÁT termelőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési adatok szolgáltatása és a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált tárgyhavi tény termelése zónaidőnkénti bontásban és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott, a KÁT termelőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;

b) *  a KÁT termelőtől a jogosulatlanul értékesített villamos energia után a tárgyhónapban fizetett visszatérítések összegét;

c) *  a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során a KÁT mérlegkörre vonatkozó, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján a tárgyhónapban igénybe vett kiegyenlítő energia költségét;

d) *  a Menetrendadásra kötelezettekre a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok és a vonatkozó kormányrendelet alapján meghatározott tárgyhavi szabályozási pótdíj összegét;

e) *  a Befogadó szervezett villamosenergia-piacon történő, származási garanciák értékesítéséből származó bevételeinek összegét a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

f) a KÁT mérlegkör folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi összegét, beleértve az igazolt banki költségeket és kamatokat is;

g) a KÁT mérlegkörfelelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített működtetési költségeit;

h) *  a szervezett villamosenergia-piacon történő tárgyhavi ügyletkötésekből származó bevételek és kiadások összegét a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

i) *  a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekkel összefüggő és a származási garanciákhoz kapcsolódó ügyletkötésekkel összefüggő tárgyhavi technikai költségek összegét, beleértve a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekhez szükséges biztosítékokat és azok tárgyhavi módosulásait a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

j) *  a tárgyhónapot megelőző termelési időszak a) és c)-d) pont szerint meghatározott összegeinek, valamint a szabályozási bónusz 2020. április tárgyhót megelőző összegeinek még figyelembe nem vett módosulásait;

k) a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a KÁT pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket;

l) *  a Menetrendadásra kötelezetteknek a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsmentje során elszámolt villamos energia ellenértékének tárgyhavi összegét;

m) *  a Menetrendadásra kötelezett kötelező átviteli rendszerrel kapcsolatos, a tárgyhónap utolsó munkanapján fennálló lejárt esedékességű tartozásainak összegét és azoknak még figyelembe nem vett módosulásait;

n) *  a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján a földgázszolgáltató részére fizetendő, a KÁT pénzeszköznek a tárgyhónap utolsó munkanapjáig befolyt, még figyelembe nem vett, a tárgyhónapot megelőző második hónapig meghatározott többletbevételei összegét.

6. § (1) A Prémium pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi

a) a Premizált termelőkkel valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolásait és

b) a prémium típusú támogatási rendszer működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(2) A Prémium pénzeszköz mértéke a (3) bekezdésben felsorolt tételek összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa.

(3) A Prémium pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen - a Prémium típusú támogatási rendszer kiadásait pozitív, bevételeit negatív előjellel - figyelembe venni: * 

a) *  a Premizált termelőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési adatok szolgáltatása és a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált tárgyhavi tény termelése és a Premizált termelőre vonatkozó aktuális támogatott ár figyelembevételével a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált prémium mérték szorzatainak összegét;

b) a Premizált termelőtől a tárgyhónapban befolyt, jogosulatlanul igénybe vett támogatás után fizetett visszatérítések összegét;

c) a prémium típusú támogatási rendszer folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi összegét, beleértve az igazolt banki költségeket és kamatokat is;

d) a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének a Hivatal által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített működtetési költségeit;

e) a tárgyhónapot megelőző termelési időszak a) pont szerint meghatározott összegeinek még figyelembe nem vett módosulásait;

f) a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a Prémium pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket;

g) *  a Premizált termelő prémium támogatási rendszerrel kapcsolatos, a tárgyhónap utolsó munkanapján fennálló lejárt esedékességű tartozásainak összegét és azoknak még figyelembe nem vett módosulásait;

h) *  a Kr. alapján a földgázszolgáltató részére fizetendő, a Prémium pénzeszköznek a tárgyhónap utolsó munkanapjáig befolyt, még figyelembe nem vett, a tárgyhónapot megelőző második hónapig meghatározott többletbevételei összegét.

6. A szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötés

7. § (1) *  A Befogadó a Menetrendadásra kötelezettek által a 2. § (3) és (4) bekezdése szerint bejelentett villamos energiára vonatkozóan a szervezett villamosenergia-piacon ügyleteket köt.

(2) *  A Befogadó a másnapi piacon történő ügylekötés során a Menetrendadásra kötelezettek adott napra érvényes napi termelési menetrendjei, a napon belüli piacon történő ügylekötés során a Menetrendadásra kötelezettek érvényes napon belüli termelési menetrendmódosításai alapján, az azonos időszakra vonatkozó ügyletkötés figyelembevételével állapítja meg a KÁT mérlegkör szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendjeit.

(3) A Befogadó - a KÁT mérlegkör költségeinek csökkentése érdekében - jogosult limitárakat meghatározni arra az esetre, ha a kötelező átvétel alá eső villamos energiára vonatkozóan a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötéséből származó hátrány meghaladná az ügyletkötésből származó előnyöket. A limitárak mértékét a kereskedelmi szabályzat határozza meg.

(4) *  A KÁT hatálya alá tartozó villamos energiára vonatkozó szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötés részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza, azzal a kivétellel, hogy a Befogadó által a napon belüli piacon alkalmazott kereskedési és limitár-meghatározási logikát a Hivatal külön hagyja jóvá, a piaci szereplők részére nem tehető közzé. A kereskedési és limitár-meghatározási logika jóváhagyására a Hivatal a kereskedelmi szabályzat jóváhagyására vonatkozó szabályokat alkalmazza.

7. A Befogadó közzétételi kötelezettségei

8. § (1) A Befogadó köteles a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig honlapján közzétenni:

a) a tárgyhónapra érvényes KÁT pénzeszköz 5. § (3) bekezdés szerinti összegét és Prémium pénzeszköz 6. § (3) bekezdés szerinti összegét;

b) a KÁT pénzeszköz és Prémium pénzeszköz tárgyhónapra vonatkozó mértékét;

c) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tárgyhavi KÁT pénzeszköz mértékének kiszámítása során felhasznált, az 5. § (3) bekezdésben felsorolt adatokat;

d) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tárgyhavi prémium pénzeszköz mértékének kiszámítása során felhasznált, az 6. § (3) bekezdésben felsorolt adatokat; valamint

e) a KÁT és prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek tárgyhónapra vonatkozó tény értékesítési adatait, oly módon, hogy az csak az érintett mérlegkör-felelős és a Hivatal részére legyen beazonosítható.

(1a) *  Előre nem látható, a Befogadón kívül álló okból bekövetkezett üzemzavar vagy válsághelyzet esetén az (1) bekezdés szerinti adatokat legkésőbb a 10. munkanapig kell honlapján közzétenni. Ha a 10. munkanapot követően is fennáll az üzemzavar vagy a válsághelyzet, az adott tárgyhóra az előző hónapban közétett adatok lesznek érvényesek, melyet a kereskedelmi szabályzatban rögzített korrekciós elszámoláshoz tartozó hónapban kell korrigálni.

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti adatok honlapon történő elérhetőségét 5 évig köteles biztosítani.

(3) *  A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig honlapján közzétenni:

a) a KÁT termelőknek a következő 12 hónapra várható, összesített kötelező átvételi értékesítését havi és zónaidőnkénti bontásban;

b) a Premizált termelőknek a prémium típusú támogatásra jogosult, összesített várható termelését a következő 12 hónapra havi bontásban;

c) a KÁT és Prémium pénzeszköz várható mértékét, valamint az ezekből fakadó várható összesített fizetési kötelezettséget, továbbá a KÁT és Prémium pénzeszköz várható mértékének meghatározása során felhasznált várható összesített értékesítési adatokat a következő 12 hónapra havi bontásban.

(4) *  Előre nem látható, a Befogadón kívül álló okból bekövetkezett üzemzavar, válsághelyzet, vagy a Befogadó honlapjának üzemzavara esetén a (3) bekezdés szerinti adatokat legkésőbb az üzemzavar, válsághelyzet, vagy a Befogadó honlapjának üzemzavara megszűntét követő 1 munkanapon belül közzé kell tenni a honlapján.

(5) *  A Befogadó honlapjának üzemzavara esetén az (1) bekezdés szerinti adatokat a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésre kötelezettek részére elektronikusan küldi meg a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett. A Befogadó az üzemzavar megszűntét követően az adatokat a honlapján közzéteszi.

8. A számlázási és fizetési kötelezettségek teljesítésének szabályai

9. § *  (1) A KÁT pénzeszköz vagy Prémium pénzeszköz pozitív értéke esetén a Befogadó a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére havonta kiállít egy-egy számviteli bizonylatot a KÁT pénzeszköz és a Prémium pénzeszköz KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett által fizetendő összegéről, amelyet a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a KÁT pénzeszköz és a Prémium pénzeszköz tárgyhavi mértékének szorzataként kell kiszámítani.

(2) A Befogadó az adott hónapban a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettet terhelő, a KÁT pénzeszköz és a Prémium pénzeszköz összegére vonatkozó számviteli bizonylatát a tárgyhónapot követő hónap 6. munkanapjától a KÁT és a Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére benyújtja.

(3) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett és a vele kereskedelmi szabályzat alapján ellátásalapú szerződéssel rendelkező felhasználók, valamint azon villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek, amelyek a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörébe tartozó felhasználási helyeket látnak el a kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződés alapján, továbbá az utóbbi villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek és az általuk kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződés alapján ellátott felhasználók a KÁT pénzeszközt és a Prémium pénzeszközt egy tételben - a VET 13. §-a szerinti értékesítés alapján - a KÁT pénzeszköznek és a Prémium pénzeszköznek a Befogadó által a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint közzétett mértékén számolják el.

(4) A Befogadó a számviteli bizonylatát a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott számviteli bizonylat szerinti ellenérték fizetésére kötelezett a számviteli bizonylattal kapcsolatban kifogással élhet a jogosult felé a számviteli bizonylat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül. A számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(6) A Befogadó, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelembe eső fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyv által előírt mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányról szóló törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a másik fél részére.

(7) A Befogadó a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelően korrigált tény értékesítési adatai alapján, havi rendszerességgel az (1) bekezdés szerinti számviteli bizonylatot módosítja, és a módosítás alapján elszámol a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettel.

(8) *  A Befogadó köteles havonta minden hónap nyolcadik munkanapján kifizetni a Kr. szerinti földgázszolgáltató részére a KÁT pénzeszköz 5. § (3) bekezdés n) pontja szerinti és a Prémium pénzeszköz 6. § (3) bekezdés h) pontja szerinti többletbevételek összegét.

9. A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett felelőssége a KÁT allokálás folyamata során, a mérlegkör-szerződés

10. § (1) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett felel a mérlegköre tekintetében a 3. § (1) bekezdés szerinti adatok összegyűjtéséért, összesítéséért, azoknak a Befogadó felé történő továbbításáért, továbbá a KÁT pénzeszköz és Prémium pénzeszköz összegének megfizetéséért.

(2) A Befogadó, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti jogviszonyt a Befogadó, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett között létrejött mérlegkör-szerződés tartalmazza. A mérlegkör-szerződés a Befogadó üzletszabályzatának részét képezi.

(3) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a Befogadó részére a mérlegkör-szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

(4) A Befogadó, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a mérlegkör-felelősi jogviszony megszűnésekor köteles a mérlegkör-szerződés szerint elszámolni.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

11/A. § *  (1) Amennyiben a 9. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyhónapra vonatkozó KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a KÁT pénzeszköz vagy Prémium pénzeszköz tárgyhavi mértékének szorzata negatív értékű, számviteli bizonylat kiállítására nem kerül sor.

(2) Az (1) bekezdést először 2022. április tárgyhónapra vonatkozóan kell alkalmazni.

12. § *  Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére