A jogszabály mai napon ( 2024.04.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  E rendeletet kell alkalmazni az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén végzett külön szolgáltatások (a továbbiakban együtt: külön díj ellenében végzett szolgáltatások) külön díjainak (a továbbiakban: külön díjak) vonatkozásában.

2. Külön díj ellenében végzett szolgáltatások felhasználói igény alapján

2. § *  Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól

a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként a harmadik alkalommal kezdődően, és

b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok - ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is - részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet meghaladó másolatának kiadása esetén a 7. oldallal (4. lappal) kezdődően.

3. Külön díj ellenében végzett szolgáltatások a felhasználó szerződésszegése esetén

3. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet az általa kibocsátott

a) nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és

b) tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

(2) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, az egyetemes szolgáltató köteles az (1) bekezdés szerinti külön díj ellenében végzett szolgáltatásokért felszámított külön díjat a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak vagy a fizetőnek visszatéríteni.

(3) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint - ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerinti módon - köteles teljesíteni a (2) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

(4) Az egyetemes szolgáltató nem kérhet az (1) bekezdés szerinti külön díj ellenében végzett szolgáltatásokért külön díjat, ha

a) a szerződésszegés miatt elvégzett szolgáltatás ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti küldeményben felsorolásra kerülő számla késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem egyenlítése miatt behajtási költségátalányt követel a felhasználótól vagy a behajtási költségátalányt a felhasználó önmagától megfizette.

4. Külön díjak mértéke és a külön díj megfizetése alóli mentesülés * 

4. § (1) Az e rendelet szerinti szolgáltatások forintban kifejezett díjai nem lehetnek magasabbak, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által a VET 143. § (5) bekezdése szerint megállapított, a kisfeszültségű idősoros (nem profilos, KIF III.) elszámolású villamosenergia-felhasználókra vonatkozó éves elosztói alapdíj (a továbbiakban: elosztói alapdíj) alapján az 1-2. melléklet szerint kiszámított értékek.

(2) A 2. § szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjának meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 3. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1-2. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(5) *  Az egyetemes szolgáltató a felhasználók részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja a következő szolgáltatásokat:

a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként az első és második alkalommal, és

b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok - ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is - részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet nem meghaladó másolatának kiadása, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügy intézéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása.

5. A felhasználók tájékoztatásának módja

5. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók tájékoztatása céljából a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások listáját és a külön díjak hatályos, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt forintban kifejezett (szabályosan forintra kerekített) értékeit az ügyfélszolgálatokon, a VET 50/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, valamint a honlapján közzéteszi.

(2) A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások hatályos díjainak általános forgalmi adó nélküli, valamint azzal növelt forintban kifejezett (szabályosan forintra kerekített) értékeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez * 

A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

A B C
1. Szolgáltatás A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában A külön díj felszámításának alapja
2. 2. § a) pontja, ha a felhasználó személyesen veszi át a másolatot 0,7 számla db
(lapok számától függetlenül)
3. 2. § a) pontja, ha a felhasználó a másolatot postai kézbesítéssel kéri 1,4 számla db
(lapok számától függetlenül)
4. 2. § b) pontja 0,4 lapok száma

2. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez * 

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

A B C
1. Szolgáltatás (tevékenység) A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában A külön díj felszámításának alapja
2. 3. § (1) bekezdés a) pontja 0,4 eset
3. 3. § (1) bekezdés b) pontja 1,4 eset