A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdésében,

a 49. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 50. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendelet hatálya a polgári felhasználású robbanóanyagok nemzetközi szállítására és belföldi átadására, valamint a bejelentett szervezetek kijelölésére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) azokra a robbanóanyagokra, amelyeket a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendvédelmi szervek, továbbá a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervek általi használatra szánnak,

b) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló rendelet szerinti pirotechnikai termékekre,

c) a polgári felhasználású lőszerekre, valamint

d) az 1. mellékletben felsorolt, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” című kiadványa alapján azonosított pirotechnikai termékekre és lőszerekre.

2. § * 

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. * 

2. belföldi átadás: olyan robbanóanyag szállítás, amelynek a kiindulópontja és végcélja egyaránt Magyarországon található;

3. biztonság: a balesetek megelőzése és – amennyiben a megelőzés nem jár eredménnyel – hatásaik enyhítése;

4. CE-jelölés: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a robbanóanyag megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező európai uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó követelményeknek;

5. címzett: a robbanóanyag szállítási vagy a belföldi átadási engedélyben megjelölt gazdasági szereplő, aki a szállítmány fogadója és aki rendelkezik jogszerű felhatalmazással robbanóanyag megszerzésére és birtokában van a szükséges engedélyeknek;

6. engedély: a robbanóanyagoknak az Európai Unión belül tervezett szállítását engedélyező határozat;

7–10. * 

11. gazdasági szereplő: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó, valamint bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely robbanóanyagok tárolásával, felhasználásával, szállításával, importjával, exportjával vagy kereskedelmével foglalkozik;

12. gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely robbanóanyagot gyárt vagy aki robbanóanyagot terveztet vagy gyártat és saját neve vagy védjegye alatt forgalmaz vagy saját célra használ;

13. harmonizált szabvány: az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU rendelet 2. cikk 1. pont c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

14–17. * 

18. megfelelőségértékelő szervezet: az a jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely megfelelőségértékelési tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést – végez;

19–21. * 

22. robbanóanyag: az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” című kiadványa szerint az 1. osztályba tartozó, robbanóanyagnak minősülő anyagok és tárgyak;

23. robbanóanyag-szektorban működő vállalkozás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében polgári robbantási tevékenységet folytató vállalkozás;

24. szállítás: a robbanóanyagoknak az Európai Unió területén történő bármilyen mozgatása, kivéve az egy telephelyen belül történő mozgatást;

25. szállításért felelős személy: a szállításért felelős gazdasági szereplő által kijelölt, a szállítási vagy a belföldi átadási engedélyben megjelölt személy, aki a szállítással vagy a belföldi átadással kapcsolatos feladatokat – a szállításért felelős gazdasági szereplő nevében – ellátja és felügyeli;

26. szállításért felelős gazdasági szereplő: a robbanóanyag szállítási vagy a belföldi átadási engedély benyújtására jogosult gazdasági szereplő, aki a szállítási vagy a belföldi átadási tevékenység végrehajtásáért felel és a szállításban vagy a belföldi átadásban részt vevő személyekért felelősséget vállal;

27. * 

28. * 

II. FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉS

3. Az engedélyezési eljárás

4. § * 

5. § (1) *  A robbanóanyag szállítását és belföldi átadását a rendőrség engedélyezi. Az engedélyt – a 2. mellékletben foglaltak szerint benyújtott kérelem alapján – szállítás esetében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve, belföldi átadás esetében a kérelmező telephelye szerint illetékes vármegyei, illetve fővárosi rendőr-főkapitányság adja ki. Szállítás esetében az engedély egy példányát az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, illetve belföldi átadás esetében a vármegyei, illetve fővárosi rendőr-főkapitányság a kérelmező tevékenysége szerint illetékes vármegyei, illetve fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatalnak haladéktalanul megküldi.

(2) *  A robbanóanyag szállítása során meg kell felelni a 4. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(3) * 

(4) * 

4. * 

6. § * 

5. * 

7. § * 

III. FEJEZET

A POLGÁRI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS A ROBBANÓANYAG-FORGALMAZÁS

6. Az engedélyező hatóság jogai és kötelezettségei

8. § * 

9. § (1) *  A polgári robbantási tevékenységnek és a robbanóanyag forgalmazásának ellenőrzése során zár alá vett robbanóanyag őrzéséről a zár alá vétel helye szerint illetékes rendőrkapitányság köteles intézkedni.

(2) * 

(3) Az életet, testi épséget, egészséget, a környezet élővilágát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető robbanóanyag átadásának megkezdésével, folytatásával kapcsolatban a rendőrség intézkedhet, a tevékenységet korlátozhatja vagy megtilthatja.

10. § * 

11. § (1) Az engedélyes halála vagy jogutódlással történő megszűnése esetén az örökös, illetve a jogutód a halál, illetve a megszűnés időpontját követő nyolc napon belül – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az engedélyt az azt kiadó hatóságnak köteles leadni.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bányafelügyelet kezdeményezésére a rendőrség intézkedik a robbanóanyag zár alá vételéről vagy ha a körülmények lehetővé teszik, lefoglalásáról.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági tárolás költségeit az engedélyes örököse, illetve a jogutódja köteles megtéríteni.

12. § (1) *  A rendőrség a 11. § (2) bekezdése alapján zár alá vett vagy lefoglalt robbanóanyag megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodik, ha a robbanóanyag állapota megköveteli, illetve a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről a rendőrségi zár alá vétel vagy lefoglalás megkezdését követő egy éven belül nem gondoskodott.

(2) *  A robbanóanyag tulajdonosa a rendőrség által a 11. § (2) bekezdése alapján zár alá vett vagy lefoglalt robbanóanyagot arra jogosultnak elidegenítheti vagy megsemmisítését kezdeményezheti.

13. § * 

7. * 

14–16. § * 

8. * 

17–21. § * 

9. A robbanóanyagok szállítása

22. § (1) A robbanóanyag szállításához az engedélyt a címzett szerinti tagállam illetékes hatóságától a címzett szerzi be. Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a címzett rendelkezik-e jogszerű felhatalmazással robbanóanyag megszerzésére és birtokában van-e a szükséges engedélyeknek. A szállításért felelős gazdasági szereplő értesíti a robbanóanyagok szállításáról és minden mozgásáról annak a tagállamnak vagy tagállamoknak az illetékes hatóságait, amely(n)ek területén a robbanóanyagot átszállítják és megszerzi az érintett tagállam(ok) előzetes hozzájárulását.

(2) Ha egy tagállam úgy véli, hogy az (1) bekezdésben meghatározott, robbanóanyagok megszerzésére való jogosultság ellenőrzésének tekintetében probléma merül fel, a tagállam e tárgyban rendelkezésére álló információkat továbbítja az Európai Unió Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság), amely értesíti erről a többi tagállamot is.

(3) Ha a címzett szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyezi a szállítást, dokumentumot állít ki a címzett részére, amely tartalmazza a (4) és (5) bekezdésben meghatározott összes információt. Ez a dokumentum a bejelentett rendeltetési helyre történő megérkezésig kíséri a robbanóanyagot. A dokumentumot az illetékes hatóságok kérésére be kell mutatni. Ennek a dokumentumnak egy példányát a címzett őrzi meg, aki kérésre a címzett szerinti tagállam illetékes hatóságainak vizsgálat céljából bemutatja.

(4) Ha a robbanóanyagok szállítását egy tagállam területén vagy területének egy részén a felhasználás biztonságára vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében különleges ellenőrzés alá kell vonni, a szállítást megelőzően a címzett a következő információkat bocsátja a címzett szerinti tagállamban az illetékes hatóság rendelkezésére:

a) az érintett gazdasági szereplők neve és címe;

b) a szállított robbanóanyagok száma és mennyisége;

c) a szóban forgó robbanóanyag és az azonosítási eszközök teljes leírása, beleértve az UN számot is;

d) ha a robbanóanyagokat forgalomba hozzák, a forgalomba hozatal feltételeinek való megfelelésre vonatkozó információk;

e) a szállítóeszköz és az útvonal;

f) az indulás és érkezés várható időpontja;

g) ha szükséges, a tagállamba történő belépés és az onnan történő kilépés pontos helye.

(5) A címzett szerinti tagállam illetékes hatóságai a (4) bekezdésben foglaltak szerint megvizsgálják a szállítás feltételeit, különös tekintettel a jogszerű felhasználásra vonatkozó különleges követelményekre. Ha a robbanóanyagok a jogszerű felhasználásra vonatkozó különleges követelményeknek megfelelnek, a hatóságok a szállítást engedélyezik. Más tagállamok területén keresztül történő szállítás esetén ezek a tagállamok ugyanúgy megvizsgálják a szállításra vonatkozó részleteket és engedélyezik azokat.

(6) Ha egy tagállam illetékes hatósága megállapítja, hogy a (4) bekezdésben meghatározott, a jogszerű felhasználásra vonatkozó különleges követelmények szükségtelenek, a robbanóanyagok területükön vagy annak egy részén a (4) bekezdés szerinti információk előzetes rendelkezésre bocsátása nélkül is szállíthatók. A címzett szerinti tagállam illetékes hatósága ilyen esetben meghatározott időtartamra szóló engedélyt ad ki, amely indokolással bármikor felfüggeszthető vagy visszavonható. A (3) bekezdésben meghatározott dokumentum, amely a rendeltetési helyre történő megérkezésig kíséri a robbanóanyagot, kizárólag erre az engedélyre utal.

(7) A kiindulási tagállam által saját területén végrehajtandó szokásos ellenőrzések sérelme nélkül, az érintett illetékes hatóságok kérésére a címzettek és az érintett gazdasági szereplők a kiindulási tagállam és a tranzit tagállam hatóságainak rendelkezésére bocsátják a birtokukban lévő, a robbanóanyagok szállítására vonatkozó információkat.

(8) Gazdasági szereplő nem szállíthat robbanóanyagokat, amennyiben a címzett nem szerezte be a szállításhoz az (1) és (3)–(6) bekezdés értelmében szükséges engedélyeket.

(9) A szállítási engedély a fogadó állam hatósága által kiállított engedély hatályáig, de legfeljebb a kiállítását követő 3 hónapig hatályos.

(10) A szállítás, illetve a részszállítások lebonyolításáról az engedéllyel rendelkező öt napon belül köteles értesíteni az engedélyt kiállító hatóságot. A szállítás elmaradása esetén az értesítést az engedély hatályának lejártát követő öt napon belül kell megtenni.

23. § A szállítási engedély iránti kérelemnek, illetve a belföldi átadási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 22. § (4) bekezdés a)–f) pontja szerinti információkat.

24. § (1) *  A belföldi átadási engedélyt a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy jogosult polgári robbantási tevékenység végzésére vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.

(2) A belföldi átadási engedély iránti kérelemben nem kell megjelölni a 22. § (4) bekezdésének g) pontjában foglaltakat.

(3) A belföldi átadási engedély a kiállítástól számított 1 évig terjedő hatállyal állítható ki.

10. * 

25. § * 

11. Információcsere

26. § Az engedélyező hatóság a 22–24. §-ban rögzített információk tekintetében a tagállamok közötti információcsere megvalósulása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet adatvédelmi szabályainak figyelembevételével kapcsolatot tart a többi tagállam illetékes hatóságaival, és kérésre a többi tagállam, valamint a Bizottság rendelkezésére bocsátja az engedéllyel rendelkező gazdasági szereplőkre vonatkozó naprakész információkat.

IV. FEJEZET * 

12–22. * 

27–37. § * 

V. FEJEZET

MEGFELELŐSÉG

23–25. * 

38–41. § * 

26. Bejelentett szervezetek kijelölése

42. § (1) *  A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki a bejelentett szervezeteket a robbanóanyag megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére, tanúsítására.

(2) A megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése és bejelentése a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvényben, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben, továbbá az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló rendeletben előírt feltételek és eljárások alapján történik.

(3) A kijelölő hatóság bejelenti a Bizottságnak és az EGT-államoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.

(4) A gazdasági szereplő panaszt nyújthat be a bejelentett szervezet döntése ellen. A panaszt annál a bejelentett szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását a bejelentett szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost. A gazdasági szereplő panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a gazdasági szereplő köteles 10 évig megőrizni és a kijelölő szervezet által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

43. § Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy a robbanóanyag megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezik, hogy az megfelel a 42. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.

27. * 

44. § * 

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

46. § (1) E rendelet a hatálybalépését megelőzően megadott hatósági engedély birtokában történő jogszerű tevékenységvégzést nem érinti. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet] alapján kibocsátott tanúsítványok továbbra is az abban meghatározott időpontig hatályosak.

(2) A 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján e rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott okmányok 2016. december 31-ig hatályosak.

47. § Ez a rendelet

a)–c) * 

d) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

48. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan polgári felhasználású robbanóanyagnak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

49–51. § * 

1. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” c. kiadványa szerint pirotechnikai terméknek és lőszernek minősülő tárgyak

UN
szám
Megnevezés és leírás Osztályo-
zási kód
Glosszárium (csak tájékoztatásul)
G összeférhetőségi csoport
0009 Lőszer, gyújtó hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.2 G Lőszer
Gyűjtőfogalom, elsősorban katonai felhasználású eszközökre vonatkozik, azaz valamennyi típusú bombára, gránátra, rakétára, aknára, lövedékre és egyéb hasonló eszközre.
Lőszer, gyújtóhatású
Gyújtóanyagot tartalmazó lőszer. Ha a gyújtóanyag maga nem robbanóanyag, akkor a lőszer a következő alkotórészekből is tartalmaz egyet vagy többet: hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel, gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel.
0010 Lőszer, gyújtó hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.3 G Lásd a 0009-es UN számot.
0015 Lőszer, füstképző, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.2 G Lőszer, füstképző
Olyan lőszerek, amelyek füstképző anyagokat tartalmaznak. Ha a füstképző anyag maga nem robbanóanyag, akkor a lőszer a következő alkotórészekből is tartalmaz egyet vagy többet:
hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel, gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel.
0016 Lőszer, füstképző, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.3 G Lásd a 0015-ös UN számot.
0018 Lőszer, könnyeztető hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel 1.2 G Lőszer, könnyeztető hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel
Könnyeztető anyagot tartalmazó lőszerek. Olyan lőszerek,
amelyek könnyeztető anyagot tartalmaznak.
A következő alkotórészekből is tartalmaznak egyet vagy többet: pirotechnikai anyag, hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel, gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel.
0019 Lőszer, könnyeztető hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel 1.3 G Lásd a 0018-as UN számot.
0039 Bombák, villanófénytöltettel 1.2 G Bombák
Ezek olyan robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket légi járművekről dobnak le, hogy rövid ideig ható, intenzív fényforrásul szolgáljanak fényképészeti célokra. Villanóanyag-töltetet tartalmaznak.
0049 Villanófénypatronok 1.1 G Villanófénypatronok
Ezek a tárgyak házból, gyújtóelemből és villanóporkészletből állnak. Minden alkotórész egyetlen, kilövésre kész tárggyá van egyesítve.
0050 Villanófénypatronok 1.3 G Lásd a 0049-es UN számot.
0054 Jelzőpatronok 1.3 G Jelzőpatronok
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy más jeleket adjanak jelzőpisztolyból, vagy egyéb eszközből kilőve.
0066 Gyújtózsinór 1.4 G Gyújtózsinór
Ez a tárgy vagy fekete lőporral, vagy más gyorsan égő pirotechnikai keverékkel bevont textilszálakból készül, amely szálak hajlékony tömlőben vannak vagy fekete lőporbélből áll, amely hajlékony szövött textilburkolattal van körülvéve. A gyújtózsinór teljes hosszúsága mentén előrehaladó nyílt lánggal ég és a gyújtásnak valamely gyújtókészüléktől töltetre vagy gyújtószerkezetre történő átvitelére használják.
0092 Világítótestek, földi 1.3 G Világítótestek
Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak és a földön megvilágításra, jelzésre, megjelölésre vagy figyelmeztetésre használatosak.
0093 Világítótestek, légi 1.3 G Lásd a 0092-es UN számot.
0101 Gyújtó, nem robbanó 1.3 G Gyújtó (Fuse/Fuze)
Bár e két szó eredete azonos (a francia fusée, fusil) és gyakran úgy tartják, hogy csak az írásmódjuk különbözik, érdemes fenntartani azt az egyezményes értelmezést, amely szerint a „fuse” szó (gyújtózsinór) zsinórszerű gyújtóeszközt jelent, míg a „fuze” szó (gyutacs) jelentése: lőszerben használt eszköz, amely mechanikai, elektromos, kémiai vagy hidrosztatikus összetevőket foglal magában, amelyek célja a robbantó vagy gyújtóláncban a deflagráció, vagy a robbanás kiváltása.
Pillanatgyújtók, nem robbanó (quickmatch)
Ezek a tárgyak pamutszálakból állnak, amelyek fekete lőporral vannak impregnálva (quickmatch). Nyílt lánggal égnek és tűzijátéktestek stb. gyújtóláncaiban kerülnek alkalmazásra.
0103 Gyújtó, gyutacs, cső formájú, fémmel burkolt 1.4 G Gyújtó, gyutacs, cső formájú, fémmel burkolt Deflagráló robbanóanyagot tartalmazó fémcsőből álló eszköz.
0171 Lőszer, világító hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.2 G Lőszer, világító hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel, vagy anélkül
Olyan lőszerek, amelyek intenzív fényforrásként szolgálhatnak valamely terület megvilágítására. A fogalom tartalmazza a világítógránátokat és világítólövedékeket, valamint a világítóbombákat és a célmegjelölő bombákat is.
0191 Jelzőtestek, kézi 1.4 G Jelzés céljából tervezett eszköz.
0192 Vasúti durrantyúk 1.1 G Lásd a 0191-es UN számot.
0194 Vészjelzők, tengeri 1.1 G Lásd a 0191-es UN számot.
0195 Vészjelzők, tengeri 1.3 G Lásd a 0191-es UN számot.
0196 Füstjelzők 1.1 G Lásd a 0191-es UN számot.
0197 Füstjelzők 1.4 G Lásd a 0191-es UN számot.
0212 Nyomjelzők lőszerekhez 1.3 G Nyomjelzők lőszerekhez
Ezek olyan zárt tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak és arra szolgálnak, hogy a lövedékek röppályáját láthatóvá tegyék.
0254 Lőszer, világító hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.3 G Lásd a 0171-es UN számot.
0297 Lőszer, világító hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.4 G Lásd a 0254-es UN számot.
0299 Bombák, villanófénytöltettel 1.3 G Lásd a 0039-es UN számot.
0300 Lőszer, gyújtó hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel vagy anélkül 1.4 G Lásd a 0009-es UN számot.
0301 Lőszer, könnyeztető hatású, robbanó-, kidobótöltettel 1.4 G Lásd a 0018-as UN számot.
0303 Lőszer, füstképző, robbanó- vagy kidobótöltettel vagy anélkül 1.4 G Lásd a 0015-ös UN számot.
0306 Nyomjelzők lőszerekhez 1.4 G Lásd a 0212-es UN számot.
0312 Jelzőpatronok 1.4 G Jelzőpatronok
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy más jeleket adjanak jelzőpisztolyból, vagy egyéb eszközből kilőve.
0313 Füstjelzők 1.2 G Lásd a 0195-ös UN számot.
0318 Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok 1.3 G Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok
Kézből történő hajításra vagy fegyverből való kilövésre szolgálnak. Magában foglal gyakorlógránátot, kézi- vagy fegyvergránátot.
0319 Gyutacscsövek, gyutacsszelencék 1.3 G Gyutacscsövek, gyutacsszelencék
Primer robbanóanyagból és deflagráló robbanóanyagból, pl. fekete lőporból álló kiegészítő töltetet tartalmazó tárgyak. A lövegekhez való lövedék hüvelyében levő töltet indításához használják.
0320 Gyutacscsövek, gyutacsszelencék 1.4 G Lásd a 0319-es UN számot.
0333 Tűzijátéktestek 1.1 G Tűzijátéktestek
Olyan pirotechnikai tárgyak, amelyek szórakoztatási célokra használatosak.
0334 Tűzijátéktestek 1.2 G Lásd a 0333-as UN számot.
0335 Tűzijátéktestek 1.3 G Lásd a 0333-as UN számot.
0336 Tűzijátéktestek 1.4 G Lásd a 0333-as UN számot.
0362 Gyakorlólőszer 1.4 G Gyakorlólőszer
Olyan lőszer, amely nem tartalmaz fő robbanótöltetet, de tartalmaz szétvető- vagy kidobótöltetet. A lőszer rendszerint gyutacsot és hajtótöltetet is tartalmaz.
0363 Próbalőszer 1.4 G Próbalőszer
Olyan lőszer, amely pirotechnikai anyagot tartalmaz és új lőszer, fegyverrész vagy fegyverrendszer működőképességének és hatásosságának vizsgálatára való.
0372 Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok 1.2 G Lásd a 0318-as UN számot.
0373 Jelzőtestek, kézi 1.4 S Lásd a 0191-es UN számot.
0403 Világítótestek, légi 1.4 G Lásd a 0092-es UN számot.
0418 Világítótestek, földi 1.1 G Lásd a 0092-es UN számot.
0419 Világítótestek, földi 1.2 G Lásd a 0092-es UN számot.
0420 Világítótestek, légi 1.1 G Lásd a 0092-es UN számot.
0421 Világítótestek, légi 1.2 G Lásd a 0092-es UN számot.
0424 Lövedékek, inert, nyomjelzővel 1.3 G Lövedékek
Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más kézifegyverből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel vagy anélkül, tartalmazhatnak szétvető- vagy kidobótöltetet, vagy robbanótöltetet.
A meghatározás magában foglalja a következőket: lövedék, inert, nyomjelzővel lövedék szétvető- vagy kidobótöltettel, lövedék robbanótöltettel.
0425 Lövedékek, inert, nyomjelzővel 1.4 G Lásd a 0424-es UN számot.
0428 Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra 1.1 G Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra
Olyan tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak és műszaki célokra használatosak, pl. hőfejlesztésre, gázfejlesztésre vagy színházi hatások elérésére. A meghatározás nem tartalmazza a következő, e jegyzékben külön felsorolt eszközöket: mindenféle lőszer; jelzőpatronok; kábelvágó szerkezet robbanóanyaggal; tűzijátéktestek; világítótestek, légi; világítótestek, földi; kioldószerkezetek, robbanóanyagtartalmúak; robbanószegecsek; jelzőtestek, kézi; vészjelzők; vasúti durrantyúk; füstjelzők.
0429 Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra 1.2 G Lásd a 0428-as UN számot.
0430 Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra 1.3 G Lásd a 0428-as UN számot.
0431 Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra 1.4 G Lásd a 0428-as UN számot.
0434 Lövedékek, robbanó- vagy kidobótöltettel 1.2 G Lövedékek
Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más kézifegyverből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel vagy anélkül, tartalmazhatnak szétvető- vagy kidobótöltetet, vagy robbanótöltetet. A meghatározás magában foglalja a következőket: lövedék, inert, nyomjelzővel, lövedék szétvető- vagy kidobótöltettel, lövedék robbanótöltettel.
0435 Lövedékek, robbanó- vagy kidobótöltettel 1.4 G Lásd a 0434-es UN számot.
0452 Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok 1.4 G Lásd a 0372-es UN számot.
0487 Füstjelzők 1.3 G Lásd a 0194-es UN számot.
0488 Gyakorlólőszer 1.3 G Gyakorlólőszer
Olyan lőszer, amely nem tartalmaz fő robbanótöltetet, de tartalmaz szétvető- vagy kidobótöltetet. A lőszer rendszerint gyutacsot és hajtótöltetet is tartalmaz. A meghatározás nem tartalmazza a következő, e jegyzékben külön felsorolt eszközöket: gyakorlógránátok.
0492 Vasúti durrantyúk 1.3 G Lásd a 0194-es UN számot.
0493 Vasúti durrantyúk 1.4 G Lásd a 0194-es UN számot.
0503 Légzsákfelfúvók, vagy légzsákmodul, vagy biztonsági öv előfeszítők 1.4 G
S összeférhetőségi csoport
0110 Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok 1.4 S Lásd a 0318-as UN számot.
0193 Vasúti durrantyúk 1.4 S Lásd a 0194-es UN számot.
0337 Tűzijátéktestek 1.4 S Lásd a 0334-es UN számot.
0345 Lövedékek, inert, nyomjelzővel 1.4 S Lövedékek
Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más kézifegyverből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel vagy anélkül, tartalmazhatnak szétvető- vagy kidobótöltetet, vagy robbanótöltetet.
0376 Gyutacscsövek, gyutacsszelencék 1.4 S Lásd a 0319-es UN számot.
0404 Világítótestek, légi 1.4 S Lásd a 0092-es UN számot.
0405 Jelzőpatronok 1.4 S Jelzőpatronok
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy más jeleket adjanak jelzőpisztolyból, vagy egyéb eszközből kilőve.
0432 Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra 1.4 S

2. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez * 

ENGEDÉLYKÉRELMEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1–4. * 

5. Robbanóanyag szállítási engedélykérelem

5.1. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a 7. melléklet szerinti okmány adatait,

b) a robbanóanyag szállításában közreműködő személyek személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét,

c) Magyarország területén a szállításért felelős személy személyazonosító adatait és elérhetőségét (telefon, e-mail),

d) a magyarországi szállítási útvonal leírását.

5.2. A kérelem benyújtásakor igazolni kell

a) a közlekedési alágazatnak megfelelően az ADR, RID, ADN 1.10. fejezete szerinti Közbiztonsági Terv,

b) a fogadó állam és a kilépés helye szerinti szomszédos állam hatósága engedélyének

meglétét.

6. Robbanóanyag belföldi átadási engedélykérelem

6.1. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmet benyújtó megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát,

b) a robbanóanyag feladójának nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

c) a robbanóanyag címzettjének nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

d) a robbanóanyag szállításában közreműködő vállalkozás nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

e) a robbanóanyag szállításában közreműködő természetes személy személyazonosító adatait, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

f) Magyarország területén a szállításért felelős természetes személy személyazonosító adatait és elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

g) a szállítandó robbanóanyag kereskedelmi megnevezését, típusszámát, mennyiségét (nettó kilogramm, darab vagy méter) és UN számát,

h) a gyártó megnevezését és székhelyét,

i) a magyarországi szállítási útvonal leírását.

6.2. A kérelem benyújtásakor igazolni kell

a) a közlekedési alágazatnak megfelelően az ADR, RID, ADN 1.10. fejezete szerinti Közbiztonsági Terv meglétét;

b) azt, hogy a robbanóanyag átadója jogosult polgári robbantási tevékenység végzésére vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.

3. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez * 

4. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

I. Általános követelmények

1. *  Minden robbanóanyagot úgy kell szállítani, hogy használata során a lehető legkisebb kockázatot jelentse az emberi életre és egészségre és a szokásos, előrelátható feltételek között – különös tekintettel a biztonsági előírásokra és normákra – megelőzze a vagyontárgyak és a környezet károsodását.

2–3. * 

II. * 

5-6. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez * 

7. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Okmány a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállításához

[a 2014/28/EU irányelv 11. cikkének (5) és (6) bekezdése]

ROBBANÓANYAGOK KÖZŐSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA
(a lőszerek kivételével)
(a 2014/28/EU irányelv 11. cikk)
1. Az engedély jellege
A lejárat időpontja*:
□ Egyszeri szállítás □ Többszöri szállítás – meghatározott időtartam
2. Az érintett szereplők adatai
2.1. Címzett kérelmező* 2.2. Feladó
Név:
Cím (ügyintézési hely):
Telefon:
Fax:
E-mail:
Aláírás:
Név:
Cím (ügyintézési hely):
Telefon:
Fax:
E-mail:
2.3. Fuvarozó(k)
Név:
Cím (ügyintézési hely):
Telefon:
Fax:
E-mail:
Név:
Cím (ügyintézési hely):
Telefon:
Fax:
E-mail:
Név:
Cím (ügyintézési hely):
Telefon:
Fax:
E-mail:
3. A robbanóanyagok részletes leírása
UN szám* Osztály/
alosztály
Kereskedelmi név* CE-jelölés
(Igen/Nem)
Gyár címe Mennyiség* Egyéb
infor-
mációk
4. Szállítási adatok
4.1. Hely és idő:
Indulás helye: Indulás időpontja:
Szállítás helye: Várható érkezési időpont:
4.2. Az útvonal általános ismertetése:
Tagállam Belépési hely Kilépési hely Szállítóeszköz
5. A tranzittagállamok hatóságainak engedélyei, beleértve a biztonsági azonosítást is (pl. pecsét)
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ENGEDÉLY IDŐPONTJA ENGEDÉLY SZÁMA LEJÁRAT IDŐPONTJA
TRANZITORSZÁGOK ENGEDÉLY IDŐPONTJA ENGEDÉLY SZÁMA LEJÁRAT IDŐPONTJA
6. A címzett tagállam hatóságának engedélye (beleértve a biztonsági azonosítást is)
Dátum:
Az aláíró hatóságnál betöltött pozíció:
.....................................................................
(aláírás)

Magyarázó megjegyzések:

1. A robbanóanyagok címzettje tölti ki a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállítására szolgáló okmány 1–4. részét és az okmányt a címzett illetékes hatóságához nyújtja be engedélyezés céljából.

2. A címzett illetékes hatósága engedélyének beszerzésén kívül (az okmány 6. rovata) a szállításért felelős személynek értesítenie kell a tranzittagállamok és a származási tagállam illetékes hatóságait, amelyek engedélye szintén szükséges (az okmány 5. rovata). Az illetékes hatóságok engedélyei szerepelhetnek ugyanazon az okmányon vagy különálló okmányok gyűjteményében. Az engedélyt minden esetben biztonságosan azonosítani kell.

3. Ha a tagállam illetékes hatósága úgy véli, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, akkor az összes információ előzetes megadása szükséges az okmányban. Ha az ügyletben részt vevő illetékes hatóságok egyike sem véli úgy, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, akkor csak a csillaggal (*) jelölt adatokat kell megadni.

4. Az okmánynak minden esetben a rendeltetési helyre való megérkezésig kell a robbanóanyagokat kísérnie.

5. „A robbanóanyagok részletes leírása” a kereskedelmi nevet, az UN számot és a helyes szállítási megnevezést, valamint minden más olyan megfelelő információt jelent, amely alkalmas a cikkek azonosítására. Egyértelműen jelezni kell, ha a robbanóanyagok nem rendelkeznek CE-jelöléssel.

6. A „Mennyiség” – megfelelő módon – a cikkek számát vagy a robbanóanyagok nettó tömegét jelenti.