A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi CXXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 35 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-háromszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 35 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-háromszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2017. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 452,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvenkettőmillió-ötszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 452,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvenkettőmillió-ötszázezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2017. évi

a) kiadási előirányzatát 1 054,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-ötvennégymillió forintban,

b) bevételi előirányzatát 1 054,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-ötvennégymillió forintban

hagyja jóvá.

(3) Az 1. § a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az MTVA 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 79 876,2 millió Ft-ban, azaz hetvenkilencmilliárd-nyolcszázhetvenhatmillió-kettőszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 79 876,2 millió Ft-ban, azaz hetvenkilencmilliárd-nyolcszázhetvenhatmillió-kettőszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság a 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatban számol be, amelyet az MTVA 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2017. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2017. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Személyi juttatások 6 911,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 288,3
3. Dologi kiadások 10 500,0
ebből: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 202,8
fizetendő általános forgalmi adó 4 789,3
4. Egyéb működési célú kiadások 10 592,0
ebből: tartalékok 10 292,0
5. Beruházások 4 940,0
6. Felújítások 60,0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
Összesen: 35 300,0

2. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Személyi juttatások 82,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,1
3. Dologi kiadások 324,3
ebből: fizetendő általános forgalmi adó 278,6
4. Egyéb működési célú kiadások 24,0
Összesen: 452,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2017. évi kiadási előirányzatok

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Médiaszolgáltatási díj 963,0
2. Frekvenciapályázati díj 15,0
3. Támogatási pályázati díj 54,0
4. Kötbér és bírság 21,0
5. Késedelmi kamat 1,0
Összesen: 1 054,0

2. melléklet a 2016. évi CXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 224,4
2. Közhatalmi bevételek 26 593,5
Igazgatási szolgáltatási díjak 453,0
Frekvenciadíjak 21 254,3
Azonosítók díja 2 450,0
Felügyeleti díj 2 007,0
Egyéb bírság bevételei 427,2
Késedelmi pótlék 2,0
3. Működési bevételek 6 445,9
ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó 6 405,6
4. Felhalmozási bevételek 20,2
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16,0
Összesen: 35 300,0

2. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 173,9
2. Működési bevételek 278,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó 278,6
Összesen: 452,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2017. évi bevételi előirányzatok

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Médiaszolgáltatási díj 963,0
2. Frekvenciapályázati díj 15,0
3. Támogatási pályázati díj 54,0
4. Kötbér és bírság 21,0
5. Késedelmi kamat 1,0
Összesen: 1 054,0

3. melléklet a 2016. évi CXXIV. törvényhez

1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Közszolgálati hozzájárulás 70 140,4
2. Médiaszolgáltatási díj 963,0
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 69,0
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 22,0
5. Önkéntes befizetések -
6. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések -
7. Egyéb céltámogatások -
8. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése -
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 71 194,4
9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 8 681,8
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN 79 876,2
10. Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából
(2016. december 31.)
0,0
BEVÉTEL ÖSSZESEN 79 876,2

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok millió forintban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 630,7
1.1 Médiatanács 173,9
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 232,4
2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 3 145,0
3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 70 598,5
4.1 Személyi juttatások és járulékok 14 277,2
4.2 Dologi kiadások 51 461,2
4.3 Beruházások, felújítások 4 860,1
5. Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI) 871,4
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 134,0
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 42,4
9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1
10. Egyéb céltámogatások felhasználása -
11. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása -
12. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 190,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 79 876,2
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés) 0,0
KIADÁS ÖSSZESEN 79 876,2
BEVÉTEL ÖSSZESEN 79 876,2
KIADÁS ÖSSZESEN 79 876,2
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET 0,0
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE 0,0

  Vissza az oldal tetejére