A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában,

a 20. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 21. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében,

a 22. § és a 25. § b) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 24. § és a 3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tankerületi központok feladatai

1. § A Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként. * 

2. § (1) A tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében

a) ellátja – az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével – az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

b) *  a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a fenntartási körébe tartozóan köznevelési intézmény létesítésére, a köznevelési intézmény – az Nkt. 83. § (2b) bekezdését nem érintő – átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését,

c) *  a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a miniszter részére a fenntartásában lévő köznevelési intézmény igazgatójának megbízására, megbízásának visszavonására, előkészíti és a Klebelsberg Központnak megküldi a köznevelési intézmény igazgatójának kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait,

d) a Klebelsberg Központ számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény Nkt. 83. § (2b) bekezdése szerinti átszervezésére,

e) érvényesíti és – szakmai iránymutatást nyújtva – érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,

f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését a szükséges gazdálkodási keretek biztosításával,

g) közreműködik

ga) az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok,

gb) *  a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatok,

gc) a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgái megszervezésének lebonyolításában,

h) * 

i) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,

j) a fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet készít,

k) *  kiadja a köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait,

l) *  ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

(2) A tankerületi központ részt vesz a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésében.

(3) A Klebelsberg Központ a tankerületi központok fenntartói tevékenységét illetően biztosítja a központi, ágazati oktatáspolitikai szakmai iránymutatások tankerületi központokban történő egységes érvényesülését.

(4) *  A tankerületi központ a hazai és az európai uniós forrásokból megvalósítandó pályázati és projekttevékenységét a Klebelsberg Központtal együttműködve, annak iránymutatásai alapján végzi.

2/A. § *  A tankerületi központ a 2/B. § (3) bekezdése szerinti képviselőkből álló tankerületi tanácsot működtet.

2/B. § *  (1) A tankerületi tanács a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület, amelynek célja

a) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;

b) a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén;

c) a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.

(2) A tankerületi tanács

a) véleményezheti a tankerületi központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet, valamint az illetékes tankerületi központ által benyújtott pályázatok, projektek megvalósítását;

b) javaslattal élhet

ba) a Klebelsberg Központ által meghatározott, az illetékes tankerületi központot érintő infrastrukturális fejlesztésekkel,

bb) az illetékes tankerületi központot érintő európai uniós infrastrukturális pályázatok, projektek megvalósításával,

bc) az illetékes tankerületi központ területéhez tartozó, oktatásirányítást érintő fejlesztési tervek elkészítésével,

bd) egyeztetések lefolytatásával, valamint

be) egyéb, köznevelést érintő helyi ügyekkel

kapcsolatosan;

c) tanácsadással segítheti a fejlesztési tervek megvalósítását, a stratégiai tervezést.

(3) A tankerületi tanács – az a) pont kivételével – a miniszter által öt évre felkért állandó tagokból áll. Az állandó tagok közé tartozik * 

a) az illetékes tankerületi központ vezetője,

b) a Klebelsberg Központ által javasolt – azzal foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló – egy fő,

c) a Nemzeti Pedagógus Kar által jelölt egy fő,

d) *  a miniszter által a (4) bekezdés szerinti szervezetek által jelöltek közül felkért összesen három–öt fő.

(4) A tankerületi tanács állandó tagjai közé képviselőt jelölhetnek

a) az országos önkormányzati szövetségek,

b) az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége,

c) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

d) a tankerületi központ által fenntartott intézményekben működő diákönkormányzatok.

(5) A (4) bekezdésben foglalt szervezetek egy-egy főt jelölhetnek.

(6) *  A jelölésre a (3) bekezdés b) és c) pontja és a (4) bekezdés szerinti szervezeteket határidő megjelölésével a miniszter kéri fel. A személyi javaslat a tagjelölt elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé.

(7) A tagok díjazás nélkül látják el feladataikat. Az állandó tagok névsorát és – a jelölés elfogadásával egyidejűleg adott hozzájáruló nyilatkozata esetén – a szakmai önéletrajzát az illetékes tankerületi központ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(8) Az állandó tagok kiválasztására az érintett tankerületi központ illetékességi területén működő köznevelési intézmények feladatellátása és az oktatásirányítás szempontjából jellemző sajátosságainak figyelembevételével kerül sor.

(9) A tankerületi tanács elnöke az ügyrendben foglaltak szerint meghívhat eseti meghívottakat, így különösen az érintett helyi önkormányzatok, a tankerület illetékességi területén működő gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, felzárkóztatással, esélyteremtéssel foglalkozó civil szervezetek, gyermekjóléti központ, valamint a tankerületi központ illetékességi területén székhellyel rendelkező köznevelési intézményt fenntartó egyházi és magánfenntartók képviselőit.

(10) A tankerületi központ gazdasági vezetője állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a tankerületi tanács ülésein.

(11) A tankerületi tanács tagjának megbízatása megszűnik, ha

a) a tag megbízatásának időtartama lejár,

b) a tag meghal,

c) a tag a megbízatásáról lemond,

d) a diákönkormányzatok által jelölt tag tanulói jogviszonya megszűnik a tankerület illetékességi területén működő iskolával,

e) a megbízatása alapjául szolgáló jogviszonya megszűnik.

(12) Ha a tag megbízatása a (11) bekezdés b)–e) pontja alapján szűnik meg, a tagot jelölő szerv, a (3) bekezdés b) pontja szerinti tag esetében a Klebelsberg Központ, valamint a (4) bekezdésben meghatározott szervek 30 napon belül új tagot jelölnek.

(13) *  A (12) bekezdés szerinti jelölés esetén a megbízás az adott ötéves ciklus végéig tart.

2/C. § *  (1) A tankerületi tanács működésének szabályait az ügyrendje határozza meg, amelyet a tankerületi tanács az alakuló ülésén fogad el.

(2) A tankerületi tanács ügyrendjét az illetékes tankerületi központ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(3) A tankerületi tanács elnöke a tankerületi központ vezetője, aki

a) felel a tankerületi tanács működéséért,

b) előkészíti az üléseket,

c) dönt az eseti meghívottakról,

d) ellátja a tankerületi tanács képviseletét.

(4) *  A tankerületi tanács állandó munkacsoportja az antiszegregációs munkacsoport, amelynek tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat. Az antiszegregációs munkacsoport vezetője évente egyszer beszámolót készít a munkacsoport tevékenységéről, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének. A Klebelsberg Központ elnöke a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja a miniszternek. A tankerületi tanács az ügyrendjében foglaltak szerint eseti munkacsoportot működtethet.

(5) A tankerületi tanácsot szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni.

(6) *  A tankerületi tanács vezetője évente egyszer beszámolót készít a tankerületi tanács működéséről, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének. A Klebelsberg Központ elnöke a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja a miniszternek.

3. § * 

3/A. § * 

2. A Klebelsberg Központ feladatai

4. § A Kormány az Nkt.-ban meghatározott oktatási központ feladatainak ellátására a Klebelsberg Központot jelöli ki.

5. § (1) A Klebelsberg Központ a tankerületi központok tekintetében középirányító szervként gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 9. § b) és g)–j) pontjában meghatározott irányítási, valamint

b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési

hatásköröket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Klebelsberg Központ

1. érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a tankerületi központ költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,

2. *  felterjeszti a tankerületi központok éves költségvetési javaslatát a miniszternek,

3. elkészítteti a tankerületi központok éves költségvetési beszámolóját, és gondoskodik annak határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd az irányító szerv felé történő továbbításáról,

4. meghatározza a tankerületi központok gazdálkodásának keretszabályait, valamint szervezi, irányítja és ellenőrzi a tankerületi központok gazdálkodását,

5. meghatározza a tankerületi központok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, illetve az ellátandó feladatok teljesülését,

6. *  szükség esetén javaslatot tesz a miniszter felé az erőforrások tankerületi központok közötti átcsoportosítására, illetve egyéb intézkedésre,

7. *  a tankerületi központnak az Álláshely Nyilvántartó Rendszerrel kapcsolatos hatáskörét nem érintve, folyamatos nyilvántartást vezet a tankerületi központok gazdálkodásáról, így különösen az előirányzatokkal és az álláshelyalapú létszámmal való gazdálkodásról, valamint összegyűjti és ellenőrzi a kötelező, rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat az irányító szerv felé,

8. gondoskodik az irányadó jogszabályok betartásáról, illetve betartatásáról, a jogszerű működés követelményeinek betartatásáról, feltételeinek biztosításáról, így szükség esetén javaslatot tesz a jogszabályi előírások kiegészítésére, pontosítására az irányító szerv felé,

9. jóváhagyja a tankerületi központ szervezeti és működési szabályzatát, illetve – a köznevelési intézményeknek a jogszabályban előírt belső szabályzatait ide nem értve – a kötelező belső szakmai szabályzatát, továbbá a fenntartói tevékenységére vonatkozó éves munkatervét,

10. ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának tankerületi központok általi végrehajtását,

11. központosítottan folytathatja le a beszerzéseket,

12. a tankerületi központokra vonatkozó vagyongazdálkodási stratégiát és beruházási tervet készít,

13. meghatározza a tankerületi központok informatikai stratégiáját,

14. meghatározza a tankerületi központok kommunikációs tevékenységének stratégiáját,

15. *  a miniszter részére felterjeszti a tankerületi központ alapító okiratát, annak módosító vagy megszüntető okiratát,

16. koordinálja a tankerületi központok pedagógiai szakszolgálati feladatellátását,

17. szakmai iránymutatást ad a tankerületi központok fenntartói feladatainak egységes ellátásához szükséges továbbképzési tervek elkészítéséhez,

18. gyűjti a tankerületi központok által alkalmazott jó gyakorlatokat, és ezek alapján a tankerületi központok részére ajánlásokat fogalmaz meg,

19. *  koordinálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok vonatkozásában az egységes álláshelyalapú létszámgazdálkodás rendszerét,

20. *  kizárólagos joggal ellátja a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat,

21. koordinálja a valamennyi tankerületi központot érintő szerződések megkötését, programok megvalósítását,

22. végrehajtja az irányító szerv által meghatározott egyéb feladatokat.

(3) A Klebelsberg Központ (2) bekezdés 20. pontjában meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.

6. § A Klebelsberg Központ feladatkörében – a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan – * 

a) *  javaslatot tesz a miniszternek a tankerületi központok feladatellátási területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,

b) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez,

c) ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

7. § A Klebelsberg Központ ellátja a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésével kapcsolatos feladatokat.

8. § A Klebelsberg Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében

a) *  ellátja az Nkt. 83. § (2b) bekezdésében meghatározott feladatokat,

b) a miniszter számára a tankerületi központ kezdeményezése alapján javaslatot tesz a tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény * 

ba) létesítésére, az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)–e) pontjában felsoroltak módosulásával járó átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára,

bb) *  igazgatójának kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására, továbbá a vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait javaslatával együtt felterjeszti a miniszter részére,

c) országos szinten közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában,

d) *  koordinálja a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések, európai uniós programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a tankerületi központok pályázati és projekttevékenységének összehangolásáról,

e) ellátja a tankerületi központ és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában az informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat,

f) az 5. § (2) bekezdés 20. pontjának megfelelően biztosítja a tanügyi információs rendszer működését,

g) gondoskodik a tankerületi központok fenntartói tevékenységének szakmai, stratégiai összehangolásáról,

h) biztosítja a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztéseinek országos és térségi szinten összehangolt megvalósítását,

i) szakmai támogatást biztosít a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztési terveinek kidolgozásához és megvalósításához,

j) európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést valósít meg a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények együttműködésével,

k) jóváhagyja a tankerületi központok által elkészített fejlesztési terveket.

8/A. § *  (1) *  A Kormány az Nkt. 4. § 32a. pontja, valamint az Nkt. 57. § (6) bekezdése alapján az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények által kötelezően használt – Nkt.-ban meghatározott – tanulmányi rendszert a Klebelsberg Központ útján szerzi be, és üzemeltetéséről a 8/B. §-ban meghatározott szervezet útján gondoskodik.

(2) *  A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakrendszerei közül a központi elektronikus ügyintézési szakrendszer a szolgáltatásainak igénybevétele esetén az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszernek minősül.

(3) *  A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakrendszerek működtetéséhez szükséges szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) szolgáltatója a SZEÜSZ-öket az (1) bekezdésben meghatározott fenntartók és a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények részére a Klebelsberg Központ útján nyújtja. Ez nem zárja ki azt, hogy az (1) bekezdésben meghatározott fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmény – ha a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer által nem támogatott feladatok ellátásához szükséges – a SZEÜSZ-öket közvetlenül is igénybe vegye.

(4) *  A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez a tankerületi központokon és a fenntartásukban lévő köznevelési intézményeken kívül az (1) bekezdésben meghatározott egyéb fenntartó csatlakozása kötelező.

(5) A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer elemei, működtetése, a csatlakozás módja és feltételei tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben, miniszteri rendeletben meghatározottak az irányadóak.

8/B. § *  A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók és a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények számára történő tanulmányi rendszer beszerzéséről a Klebelsberg Központ a részére biztosított forrás terhére gondoskodik. A Kormány a tanulmányi rendszer üzemeltetéséről és annak költségeiről a részére biztosított forrás terhére, a Klebelsberg Központ által megkötött direktfinanszírozási szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján gondoskodik.

3. A tankerületi központok jogállása és szervezete * 

9. § (1) *  A tankerületi központ a miniszter irányítása és a Klebelsberg Központ középirányítása alá tartozó, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 38. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A tankerületi központ mint központi hivatal a feladatellátási területére kiterjedő illetékességgel látja el tevékenységét. A tankerületi központok feladatellátási területét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A pedagógiai szakszolgálati intézmény tekintetében a fenntartó tankerületi központ feladatellátási területe a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerinti szakszolgálati feladatellátási területre terjed ki.

(3) *  A tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

(4) *  A tankerületi központ szervezeti és működési szabályzatát a Klebelsberg Központ előzetes jóváhagyásával a tankerületi igazgató adja ki.

10. § (1) *  A tankerületi központot a tankerületi igazgató vezeti.

(2) *  Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki

a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

c) *  pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

(3) *  A tankerületi igazgató és a tankerületi központ gazdasági vezetője felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a Klebelsberg Központ elnöke gyakorolja. A tankerületi igazgatót és a tankerületi központ gazdasági vezetőjét a Klebelsberg Központ elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.

(4) *  A tankerületi központ szakmai vezetőjét a tankerületi igazgató nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

(5) *  A tankerületi igazgató – az Nkt. 61. § (6) és (8) bekezdésében, valamint 68. §-ában meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja a tankerületi központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A Kit. 81. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével a munkáltatói jogok gyakorlását a tankerületi igazgató helyettesére, vagy

a) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan a főosztályvezetőre, osztályvezetőre,

b) közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra

átruházhatja.

(6) *  A tankerületi központ költségvetése terhére a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény a tankerületi központ 5. § (2) bekezdés 9. pontja szerinti belső szabályzatában meghatározott összeg erejéig és kiadási jogcímen átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat, és kiadás teljesítését kezdeményezheti.

4. A Klebelsberg Központ jogállása és szervezete * 

11. § (1) *  A Klebelsberg Központ a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A Klebelsberg Központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

12. § (1) A Klebelsberg Központot elnök vezeti.

(2) *  Elnöknek az nevezhető ki, aki

a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával vagy intézményirányítási területen szerzett legalább kétéves vezetői gyakorlattal

rendelkezik.

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása, továbbá a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén a szakmai elnökhelyettes helyettesíti.

(4) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki

a) a központi vagy a területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

b) *  pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

(5) *  A Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettesét az elnök, gazdasági elnökhelyettesét – az elnök javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel.

13. § (1) Az elnök – a 12. § (5) bekezdésében meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja a Klebelsberg Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat.

(2) *  A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök elnökhelyettesre, főosztályvezetőre vagy osztályvezetőre átruházhatja.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § (4) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–8. §, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (3)–(5) bekezdése, a 11–13. § és a 20–25. §, valamint a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a 2. melléklet szerinti tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább.

(2) A köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek a 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található.

16. § (1) A támogatásból megvalósuló projektek vonatkozásában – függetlenül a finanszírozó személyétől, az adott projekt végrehajtásának állapotától és a 18. § (1) bekezdése szerinti átadás-átvételi megállapodás aláírásának időpontjától – 2017. január 1-jétől az érintett támogatási szerződésekben valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a KLIK területi szervei által kezelt, megvalósított projektek tekintetében a KLIK helyébe a projekt végrehajtásában illetékes tankerületi központ lép.

(2) A tankerületi központ a kedvezményezett személyének változását 2016. december 15-ig köteles a támogató irányába bejelenteni, összevont változás-bejelentés útján. A támogató, illetve a kezelő, lebonyolító szervezet a változások átvezetéséről a változás-bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül gondoskodik. A jogutód szervezetek – függetlenül az egyes projektek gazdasági eseményei fizikai teljesítésének, valamint a kedvezményezett személyének támogatási szerződésben való átvezetésének dátumától – a korábbi kedvezményezett által elszámolásra be nem nyújtott, vagy ismételten benyújtandó számlákat, bizonylatokat benyújthatják elszámolásra a támogatóhoz. Az ilyen módon, illetve a korábbi kedvezményezett által elszámolásra benyújtott számlákra, bizonylatokra jutó, de a korábbi kedvezményezett részére ki nem fizetett támogatást a támogató, illetve a kezelő, lebonyolító szervezet a jogutód szervezet részére fizeti meg.

17. § (1) A KLIK foglalkoztatotti állományából

a) a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint,

b) *  a köznevelési intézmény fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatokat a KLIK területi szervében ellátó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58. §-a szerint

kerülnek az illetékes tankerületi központ állományába 2017. január 1-jén.

(2) Az (1) bekezdés szerint az illetékes tankerületi központ állományába kerülő foglalkoztatottak 2016. december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb járandóságát, valamint azok közterheit a Klebelsberg Központ fizeti meg, e kifizetés a Klebelsberg Központ költségvetését terheli.

18. § (1) *  A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-átcsoportosításról, a miniszternek az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntése megalapozása érdekében, valamint a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a KLIK és a tankerületi központ között átadás-átvételi megállapodást kell kötni.

(2) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően az illetékes tankerületi központnak átadja a köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

a) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

c) a 17. §-ban meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi és tanügyi dokumentumokat, valamint

e) a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a 2016/2017. tanévre a KLIK-re megállapított keretszámokat.

(3) A megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának módját.

19. § (1) *  A tankerületi központok 2016. november 30. napjával jönnek létre.

(2) * 

(3) A tankerületi központok tekintetében 2016. december 31-ig a KLIK elnöke gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 9. § b) és g)–j) pontjában meghatározott irányítási, valamint

b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési

hatásköröket.

(4) * 

19/A. § *  A Jászberényi Tankerületi Központ a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválás útján 2017. február 1-jén jön létre. A Püspökladányi Tankerületi Központ 2017. február 1-jétől Berettyóújfalui Tankerületi Központ elnevezéssel működik.

19/B. § *  A Mezőkovácsházai járás mint feladatellátási terület 2017. február 1-jével a Gyulai Tankerületi Központtól a Békéscsabai Tankerületi Központhoz kerül.

19/C. § *  (1) Az Esztergomi Tankerületi Központ a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás útján 2018. július 1-jén jön létre. Az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartásába kerülnek a feladatellátási területén székhellyel rendelkező, 2018. július 1-jét megelőzően a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények.

(2) A következő európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása és fenntartása tekintetében a Tatabányai Tankerületi Központ jogutóda az Esztergomi Tankerületi Központ:

1. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0080 „Kompenzáció és Innováció” című projekt,

2. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0087 „»A jövő kezdete« – Innovatív oktatás a Hegyeskő Általános Iskolában” című projekt,

3. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0088 „Innovatív oktatás az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolában” című projekt,

4. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0092 „Új utakon – Innovatív oktatás az Arany János Általános Iskolában” című projekt,

5. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0199 „Kapaszkodót kínálunk” című projekt,

6. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0042 „A kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog város közoktatási intézményeibe” című projekt,

7. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0225 „A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában”című projekt,

8. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0297 „Pedagógusképzés a Petőfi iskolában” című projekt,

9. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0328 „Pedagógusképzés az Eötvös iskolában” című projekt,

10. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0349 „Furulya és Zenetörténet tantárgyak magas szintű oktatása a nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskolában” című projekt,

11. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0384 „TÁMOP-3.1.5-09/A/2 – Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) (konvergencia) Zsolt Nándor Zene – és Művészeti Iskola 2 pedagógusának szakmai továbbképzése” című projekt,

12. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0122 „Bajnai általános iskola a referencia-intézmények országos hálózatában” című projekt,

13. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0375 „Referencia-intézmény a DOKI-ban” című projekt,

14. TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0111 „Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola vezetésével” című projekt,

15. TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0091 „Lépésről lépésre az esélyegyenlőség útján” című projekt,

16. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0671 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskolában” című projekt,

17. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0750 „Informatikai fejlesztés a Kincses József Általános Iskolában Kesztölcön” című projekt,

18. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1000 „Informatikai infrastruktúrafejlesztés a Bozóky Mihály Általános Iskolában” című projekt,

19. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1011 „Az informatikai infrastruktúra fejlesztése a Bajna–Epöl–Nagysáp iskolatársulásban” című projekt,

20. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0089 „»Zenesziget« – Zsolt Nándor Zeneiskola könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a zeneoktatás szolgálatában” című projekt,

21. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0232 „Informatikai infrastruktúra fejlesztés a lábatlani Arany János Általános Iskola könyvtárában” című projekt,

22. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0069 „ó...ió...ció...áció...váció...ováció...INNOVÁCIÓ!” című projekt,

23. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0385 „Pedagógusképzés a Zrínyi Iskolában” című projekt,

24. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0103 „A tokodaltárói iskolai könyvtár fejlesztése” című projekt,

25. EFOP-1.3.9-17-2017-00016 „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában” című projekt,

26. EFOP-4.1.2-17-2017-00082 „A Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

27. EFOP-4.1.3-17-2017-00063 „A Dorogi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

28. EFOP-4.1.3-17-2017-00064 „A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

29. EFOP-4.1.3-17-2017-00066 „Az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

30. EFOP-4.1.3-17-2017-00067 „Az Esztergomi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt.

20. § *  (1) A tankerületi központok 2020. április 1. napjával a Kit. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott központi kormányzati igazgatási szervvé alakulnak át a Kit. 1/A. §-ában foglaltak szerint.

(2) A Kit. 1/A. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatott alatt a tankerületi központ kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit kell érteni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. 1/A. § (4) bekezdése szerint megállapítja, hogy a foglalkoztatott milyen besorolású álláshelyre kerül, és az álláshely besorolási kategóriájához tartozó, a Kit. 1. melléklet II. táblázatában meghatározott illetménysávon belül – a Kit. 1/A. § (12) és (13) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – megállapítja a foglalkoztatott illetményét.

(4) Az (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelembe veszi a kormánytisztviselő 2019. második félévi teljesítményértékelését és éves minősítését.

(5) A Kit. szabályainak alkalmazása a 2020. június 30-án hatályban lévő határozott idejű áthelyezésre, illetve kirendelésre vonatkozó háromoldalú megállapodásokat nem érinti. A határozott idejű áthelyezés, illetve a kirendelés megszűnését követően a foglalkoztatottat a felek megállapodása szerinti kormányzati igazgatási szervnél kell tovább foglalkoztatni.

(6) A 2020. június 30-án fennálló

a) közigazgatási alapvizsga vagy közigazgatási szakvizsga kötelezettséget és

b) továbbképzési kötelezettséget

a Kttv. 2019. június 30-án hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni, és a kötelezettség teljesítésének elmulasztására a Kttv. 2019. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

(7) A 2020. június 30-án fennálló tanulmányi szerződést és munkáltatói kölcsönszerződést a Kit. szabályainak alkalmazása nem érinti.

(8) A 2020. június 30-án folyamatban lévő fegyelmi, illetve kártérítési eljárást az eljárás megindulásakor hatályos szabályok szerint kell lefolytatni azzal, hogy a fegyelmi eljárásban a Kit. 166. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi büntetést lehet kiszabni.

(9) A Kttv. alapján megállapított munkaidőkerettel 2020. június 30-áig el kell számolni. A rendkívüli munkaidő teljesítésének ellenértékeként járó, 2020. július 1-jéig ki nem adott szabadidőt a Kttv. szabályainak alkalmazásával 2020. június 30-áig ki kell adni, vagy ha ez nem lehetséges, a Kttv. szabályainak alkalmazásával, a 2020. június 30-ai illetmény alapulvételével meg kell váltani.

(10) A 2020. április 1. és 2020. június 30. közötti időszakban a kormánytisztviselő részére a Kttv. alapján járó időarányos szabadságon felül a Kit. szerint járó időarányos szabadság is kiadható.

(11) A Magyar Kormánytisztviselői Karral 2020. június 30-án fennálló tagsági viszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A 2020. július 1-jét megelőzően indult etikai eljárásokat a Kttv. és a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének 2020. június 30-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni. A 2020. június 30-án hatályban lévő etikai büntetéseket a Kit. szabályainak 2020. július 1-jétől kezdődő alkalmazása nem érinti.

(12) A 2020. június 30-án fennálló, be nem jelentett, a Kit. alapján engedély- vagy bejelentéskötelessé váló gyakorolható tevékenység, valamint közérdekű önkéntes tevékenység esetében az engedély iránti kérelmet vagy a bejelentést 2020. október 31-éig kell a kormánytisztviselőnek előterjesztenie vagy megtennie.

(13) A 2020. június 30-ával bezárólag létesített ösztöndíjas jogviszonyra annak fennállása alatt a Kttv. 2020. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(14) * 

(15) A tankerületi központok alapító okirataiban az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Mód. rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.

21. § *  (1) E rendelet 8/A–8/B. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 8/A–8/B. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

22–25. § * 

1. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez * 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központok feladatellátási területe

A B C
1. *  VÁRMEGYE TANKERÜLETI-
KÖZPONT
TANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI TERÜLETE
2. BÁCS-KISKUN Kecskeméti Kecskeméti járás
Tiszakécskei járás
Kiskunmajsai járás
Kiskunfélegyházi járás
3. Kiskőrösi Kunszentmiklósi járás
Kiskunhalasi járás
Kiskőrösi járás
Jánoshalmai járás
4. Bajai Bajai járás
Bácsalmási járás
Kalocsai járás
5. BARANYA Mohácsi Siklósi járás
Bólyi járás
Mohácsi járás
6. Szigetvári Sellyei járás
Sásdi járás
Szentlőrinci járás
Szigetvári járás
7. Pécsi Komlói járás
Pécsváradi járás
Pécsi járás
8. BÉKÉS Gyulai Békési járás
Gyomaendrődi járás
Gyulai járás
Sarkadi járás
Szeghalmi járás
9. Békéscsabai Békéscsabai járás
Szarvasi járás
Mezőkovácsházai járás
Orosházai járás
10. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolci Miskolci járás
11. Szerencsi Szikszói járás
Encsi járás
Tokaji járás
Szerencsi járás
12. Sárospataki Sárospataki járás
Sátoraljaújhelyi járás
Gönci járás
Cigándi járás
13. Kazincbarcikai Ózdi járás
Putnoki járás
Edelényi járás
Kazincbarcikai járás
14. Mezőkövesdi Tiszaújvárosi járás
Mezőcsáti járás
Mezőkövesdi járás
15. BUDAPEST Észak-Budapesti Budapest III. kerület
Budapest IV. kerület
16. Közép-Budai Budapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest XII. kerület
17. *  Belső-Pesti Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület
18. Észak-Pesti Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
19. Közép-Pesti Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
20. Kelet-Pesti Budapest X. kerület
Budapest XVII. kerület
21. Külső-Pesti Budapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
22. *  Dél-Pesti Budapest IX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXIII. kerület
23. Dél-Budai Budapest XI. kerület
Budapest XXII. kerület
24. *  CSONGRÁD-CSANÁD Szegedi Szegedi járás
Mórahalmi járás
Kisteleki járás
25. *  Hódmezővásárhelyi Makói járás
Hódmezővásárhelyi járás
Csongrádi járás
Szentesi járás
26. FEJÉR Székesfehérvári Székesfehérvári járás
Bicskei járás
Enyingi járás
Móri járás
Gárdonyi járás
27. Dunaújvárosi Martonvásári járás
Dunaújvárosi járás
Sárbogárdi járás
28. GYŐR-MOSON-SOPRON Győri Győri járás
Pannonhalmi járás
Téti járás
Mosonmagyaróvári járás
29. Soproni Soproni járás
Csornai járás
Kapuvári járás
30. HAJDÚ-BIHAR Debreceni Debreceni járás
Nyíradonyi járás
31. Berettyóújfalui Hajdúszoboszlói járás
Berettyóújfalui járás
Derecskei járás
Püspökladányi járás
32. Hajdúböszörményi Hajdúhadházi járás
Hajdúböszörményi járás
Balmazújvárosi járás
Hajdúnánási járás
33. HEVES Egri Egri járás
Bélapátfalvai járás
Füzesabonyi járás
Hevesi járás
34. Hatvani Pétervásárai járás
Gyöngyösi járás
Hatvani járás
35. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Szolnoki Szolnoki járás
Kunszentmártoni járás
36. Karcagi Karcagi járás
Kunhegyesi járás
Tiszafüredi járás
Mezőtúri járás
Törökszentmiklósi járás
37. Jászberényi Jászberényi járás
Jászapáti járás
38. KOMÁROM-ESZTERGOM Tatabányai Tatabányai járás
Oroszlányi járás
Tatai járás
Komáromi járás
Kisbéri járás
39. Esztergomi Esztergomi járás
40. NÓGRÁD Salgótarjáni Salgótarjáni járás
Bátonyterenyei járás
Pásztói járás
41. Balassagyarmati Balassagyarmati járás
Rétsági járás
Szécsényi járás
42. PEST Érdi Érdi járás
Budakeszi járás
Pilisvörösvári járás
43. Váci Szentendrei járás
Váci járás
Szobi járás
44. Dunakeszi Gödöllői járás
Aszódi járás
Dunakeszi járás
45. Szigetszentmiklósi Szigetszentmiklósi járás
Ráckevei járás
46. Monori Gyáli járás
Monori járás
Vecsési járás
Dabasi járás
47. Ceglédi Nagykátai járás
Ceglédi járás
Nagykőrösi járás
48. SOMOGY Kaposvári Kaposvári járás
Csurgói járás
Nagyatádi járás
Barcsi járás
49. Siófoki Fonyódi járás
Marcali járás
Siófoki járás
Tabi járás
50. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíregyházi Nyíregyházi járás
Ibrányi járás
Nagykállói járás
Tiszavasvári járás
51. Kisvárdai Vásárosnaményi járás
Baktalórántházai járás
Kisvárdai járás
Kemecsei járás
Záhonyi járás
52. Mátészalkai Mátészalkai járás
Fehérgyarmati járás
Csengeri járás
Nyírbátori járás
53. TOLNA Szekszárdi Szekszárdi járás
Tolnai járás
Paksi járás
54. Tamási Tamási járás
Dombóvári járás
Bonyhádi járás
55. VAS Szombathelyi Szombathelyi járás
Körmendi járás
Szentgotthárdi járás
Vasvári járás
56. Sárvári Celldömölki járás
Kőszegi járás
Sárvári járás
57. VESZPRÉM Veszprémi Veszprémi járás
Balatonalmádi járás
Várpalotai járás
Zirci járás
58. Balatonfüredi Balatonfüredi járás
Sümegi járás
Tapolcai járás
59. Pápai Devecseri járás
Ajkai járás
Pápai járás
60. ZALA Zalaegerszegi Zalaegerszegi járás
Lenti járás
Zalaszentgróti járás
61. Nagykanizsai Nagykanizsai járás
Keszthelyi járás
Letenyei járás

2. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással érintett tankerületek és a befogadó tankerületi központok

1 *  VÁRMEGYE TANKERÜLETI KÖZPONT BEOLVADÓ TANKERÜLET
2 BÁCS–KISKUN Kecskeméti Kecskeméti tankerület
Tiszakécskei tankerület
Kiskunmajsai tankerület
Kiskunfélegyházai tankerület
3 Kiskőrösi Kunszentmiklósi tankerület
Kiskunhalasi tankerület
Kiskőrösi tankerület
Jánoshalmai tankerület
4 Bajai Bajai tankerület
Bácsalmási tankerület
Kalocsai tankerület
5 BARANYA Mohácsi Siklósi tankerület
Bólyi tankerület
Mohácsi tankerület
6 Szigetvári Sellyei tankerület
Sásdi tankerület
Szentlőrinci tankerület
Szigetvári tankerület
7 Pécsi Komlói tankerület
Pécsváradi tankerület
Pécsi tankerület
8 BÉKÉS Gyulai Békési tankerület
Gyomaendrődi tankerület
Mezőkovácsházai tankerület
Gyulai tankerület
Sarkadi tankerület
Szeghalmi tankerület
9 Békéscsabai Békéscsabai tankerület
Szarvasi tankerület
Orosházai tankerület
10 BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN Miskolci Miskolci tankerület
11 Szerencsi Szikszói tankerület
Encsi tankerület
Tokaji tankerület
Szerencsi tankerület
12 Sárospataki Sárospataki tankerület
Sátoraljaújhelyi tankerület
Gönci tankerület
Cigándi tankerület
13 Kazincbarcikai Ózdi tankerület
Putnoki tankerület
Edelényi tankerület
Kazincbarcikai tankerület
14 Mezőkövesdi Tiszaújvárosi tankerület
Mezőcsáti tankerület
Mezőkövesdi tankerület
15 BUDAPEST Észak-Budapesti Budapest 3. kerületi tankerület
Budapest 4. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
16 Közép-Budai Budapest 1. kerületi tankerület
Budapest 2. kerületi tankerület
Budapest 12. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
17 Belső-Pesti Budapest 5. kerületi tankerület
Budapest 6. kerületi tankerület
Budapest 7. kerületi tankerület
Budapest 8. kerületi tankerület
Budapest 9. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
18 Észak-Pesti Budapest 15. kerületi tankerület
Budapest 16. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
19 Közép-Pesti Budapest 13. kerületi tankerület
Budapest 14. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
20 Kelet-Pesti Budapest 10. kerületi tankerület
Budapest 17. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
21 Külső-Pesti Budapest 18. kerületi tankerület
Budapest 19. kerületi tankerület
Budapest 20. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
22 Dél-Pesti Budapest 21. kerületi tankerület
Budapest 23. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
23 Dél-Budai Budapest 11. kerületi tankerület
Budapest 22. kerületi tankerület
Fővárosi Tankerület
24 *  CSONGRÁD-CSANÁD Szegedi Szegedi tankerület
Mórahalomi tankerület
Kisteleki tankerület
25 *  Hódmezővásárhelyi Makói tankerület
Hódmezővásárhelyi tankerület
Csongrádi tankerület
Szentesi tankerület
26 FEJÉR Székesfehérvári Székesfehérvári tankerület
Bicskei tankerület
Enyingi tankerület
Móri tankerület
Gárdonyi tankerület
27 Dunaújvárosi Martonvásári tankerület
Dunaújvárosi tankerület
Sárbogárdi tankerület
28 GYŐR–MOSON–SOPRON Győri Győri tankerület
Pannonhalmai tankerület
Téti tankerület
Mosonmagyaróvári tankerület
29 Soproni Soproni tankerület
Csornai tankerület
Kapuvári tankerület
30 *  HAJDÚ-BIHAR Debreceni Debreceni tankerület
Nyíradonyi tankerület
Hajdúszoboszlói tankerület
31 *  Püspökladányi Berettyóújfalui tankerület
Derecskei tankerület
Püspökladányi tankerület
Hajdúhadházi tankerület
32 *  Hajdúböszörményi Hajdúböszörményi tankerület
Balmazújvárosi tankerület
Hajdúnánási tankerület
33 HEVES Egri Egri tankerület
Bélapátfalvai tankerület
Füzesabonyi tankerület
Hevesi tankerület
34 Hatvani Pétervásárai tankerület
Gyöngyösi tankerület
Hatvani tankerület
35 JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK Szolnoki Szolnoki tankerület
Jászberényi tankerület
Kunszentmártoni tankerület
Jászapáti tankerület
36 Karcagi Karcagi tankerület
Kunhegyesi tankerület
Tiszafüredi tankerület
Mezőtúri tankerület
Törökszentmiklósi tankerület
37 KOMÁROM–ESZTERGOM Tatabányai Tatabányai tankerület
Oroszlányi tankerület
Tatai tankerület
Komáromi tankerület
Kisbéri tankerület
Esztergomi tankerület
38 NÓGRÁD Salgótarjáni Salgótarjáni tankerület
Bátonyterenyei tankerület
Pásztói tankerület
39 Balassagyarmati Balassagyarmati tankerület
Rétsági tankerület
Szécsényi tankerület
40 PEST Érdi Érdi tankerület
Budakeszi tankerület
Pilisvörösvári tankerület
41 Váci Szentendrei tankerület
Váci tankerület
Szobi tankerület
42 Dunakeszi Gödöllői tankerület
Aszódi tankerület
Dunakeszi tankerület
43 Szigetszentmiklósi Szigetszentmiklósi tankerület
Ráckevei tankerület
44 Monori Gyáli tankerület
Monori tankerület
Vecsési tankerület
Dabasi tankerület
45 Ceglédi Nagykátai tankerület
Ceglédi tankerület
Nagykőrösi tankerület
46 SOMOGY Kaposvári Kaposvári tankerület
Csurgói tankerület
Nagyatádi tankerület
Barcsi tankerület
47 Siófoki Fonyódi tankerület
Marcali tankerület
Siófoki tankerület
Tabi tankerület
48 SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG Nyíregyházi Nyíregyházi tankerület
Ibrányi tankerület
Nagykállói tankerület
Tiszavasvári tankerület
49 Kisvárdai Vásárosnaményi tankerület
Baktalórántházai tankerület
Kisvárdai tankerület
Kemecsei tankerület
Záhonyi tankerület
50 Mátészalkai Mátészalkai tankerület
Fehérgyarmati tankerület
Csengeri tankerület
Nyírbátori tankerület
51 TOLNA Szekszárdi Szekszárdi tankerület
Tolnai tankerület
Paksi tankerület
52 Tamási Tamási tankerület
Dombóvári tankerület
Bonyhádi tankerület
53 VAS Szombathelyi Szombathelyi tankerület
Körmendi tankerület
Szentgotthárdi tankerület
Vasvári tankerület
54 Sárvári Celldömölki tankerület
Kőszegi tankerület
Sárvári tankerület
55 VESZPRÉM Veszprémi Veszprémi tankerület
Balatonalmádi tankerület
Várpalotai tankerület
Zirci tankerület
56 Balatonfüredi Balatonfüredi tankerület
Sümegi tankerület
Tapolcai tankerület
57 Pápai Devecseri tankerület
Ajkai tankerület
Pápai tankerület
58 ZALA Zalaegerszegi Zalaegerszegi tankerület
Lenti tankerület
Zalaszentgróti tankerület
59 Nagykanizsai Nagykanizsai tankerület
Keszthelyi tankerület
Letenyei tankerület

3. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez *