A jogszabály mai napon ( 2018.07.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapinfrastruktúra: az önkormányzati ASP rendszer működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, valamint a szakrendszeri átjárhatóságot és a külső rendszerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét biztosító integrációs platformszolgáltatás;

2. *  alkalmazásüzemeltetés: az alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, az alkalmazásokkal kapcsolatos képzési feladatok elvégzése, jogosultságkezelés, hibakezelés; a rendszertámogatási szerződések megkötése;

3. csatlakozás: a szolgáltatások tényleges használatának megkezdése;

4. interfész: adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület;

5. központi szolgáltató: a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.);

6. *  önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok, valamint gazdálkodási szakrendszer esetében az önkormányzat által alapított költségvetési szerv feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer;

7. rendszertámogatás: a fejlesztési időszakot követő hibajavítás, verziófrissítés, jogszabálykövetés;

8. szakrendszer: az önkormányzati ASP rendszer által nyújtott, igazgatási feladatokat támogató szakalkalmazás;

9. ügyféltámogatás: a működéssel kapcsolatos felhasználói segítségkérelmek megválaszolása.

2. Az önkormányzati ASP rendszer működtetése és elemei

2. § (1) A Kormány az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) útján működteti.

(2) A Kincstár működtetési feladatai:

a) a csatlakozás-, és szolgáltatás-menedzsment ellátása,

b) a szolgáltatási szerződések csatlakozó szervezetekkel való megkötése és módosítása,

c) ügyfélszolgálat biztosításával a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét,

d) *  a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok koordinációja.

(3) *  A Kincstár a 3. § (2) bekezdésében foglalt szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek tekintetében a csatlakozott önkormányzatok, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek adatfeldolgozójaként

a) az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) személyes adatait az E-ügyintézési tv. szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatástól vagy szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatástól (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vagy annak közreműködésével átveszi, és a csatlakozott, az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja,

b) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére szóló küldeményeket az ügyféltől vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervtől elektronikusan átveszi, és az önkormányzat részére továbbítja,

c) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervtől az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére küldött küldeményeket elektronikusan átveszi, és a címzettnek továbbítja.

(4) *  Az önkormányzati ASP rendszer - rendszercsatlakozás esetén - a csatlakozott önkormányzat vonatkozásában az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszernek minősül.

(5) *  A 3. § (2) bekezdés szerinti szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek működtetéséhez szükséges SZEÜSZ-ök szolgáltatója a SZEÜSZ-öket a csatlakozott önkormányzatok részére a Kincstár útján nyújtja. Ez nem zárja ki azt, hogy az önkormányzat - ha az önkormányzati ASP rendszer által nem támogatott feladatok ellátásához ez szükséges - a SZEÜSZ-öket közvetlenül is igénybe vegye.

3. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

a) szakrendszerek,

b) keretrendszer,

c) támogató rendszerek és

d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

(2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer,

b) önkormányzati települési portál rendszer,

c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

f) önkormányzati adórendszer,

g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

h) hagyatéki leltár rendszer.

(3) A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.

(4) A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

(5) *  Az iratkezelő rendszer - a Kincstár által közzétett formátumban - fogadja a helyi önkormányzatnak az iratkezelő rendszerhez történő csatlakozását megelőző napon használt iratkezelő rendszerében tárolt teljes adatállományt.

3. Az önkormányzati ASP rendszer működtetése (fenntartás, üzemeltetés, rendszertámogatás)

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés

a) a) pontja szerinti szakrendszer esetében a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter,

b) b)-c) pontja szerinti szakrendszer esetében az e-közigazgatásért felelős miniszter,

c) d)-e) pontja szerinti szakrendszer esetében az államháztartásért, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével,

d) f) pontja szerinti szakrendszer esetében az adópolitikáért felelős miniszter,

e) g) pontja szerinti szakrendszer esetében az iparügyekért felelős miniszter a kereskedelemért felelős miniszter egyetértésével,

f) h) pontja szerinti szakrendszer esetében az igazságügyért felelős miniszter

ellenőrzi a szakrendszer működését és meghatározza a szakrendszer fejlesztésének irányait.

(2) *  Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatokat helyi önkormányzatonként, a gazdálkodási szakrendszer esetén önkormányzat által alapított költségvetési szervenként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával kell tárolni.

(3) *  Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatgazda helyi önkormányzat, gazdálkodási szakrendszer esetén az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv férjen hozzá.

(4) A szakrendszerekben tárolt adatok védelméről a Kincstár, a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. - az általuk ellátott feladatok körében - gondoskodik.

5. § (1) *  Az önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra - ideértve az alapinfrastruktúra üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is - üzemeltetője a NISZ Zrt.

(2) *  Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait - ideértve az alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is - a Kincstár és a központi szolgáltató, valamint a KINCSINFO Nonprofit Kft. látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

(3) A központi szolgáltató által ellátott feladatokra vonatkozóan a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján központi szolgáltatási megállapodást köt, a központi szolgáltató által ellátott feladatok finanszírozása e megállapodás keretein belül történik. Az egyes szolgáltatási szintek részletes tartalmát a központi szolgáltatási szerződés határozza meg.

(4) A (3) bekezdés alapján a központi szolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.

4. Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módja

6. § (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez

a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás) vagy

b) - az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett - az önkormányzati adattárház számára a 3. mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás)

csatlakozhat.

(2) * 

(3) Rendszercsatlakozás esetén

a) a keretrendszer és a szakrendszer által támogatott feladatainak informatikai támogatását a helyi önkormányzat a keretrendszer és a szakrendszer útján látja el,

b) a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden helyi önkormányzat esetében a szakrendszerek használatának önkormányzatonkénti elkülönítését biztosítani kell,

c) az általa használt szakrendszerekben tárolt adatok adatfelelőse a helyi önkormányzat.

(4) Interfészes csatlakozás esetén

a) az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján,

b) az interfész technológiai megfelelőségét a csatlakozás előtt az e-közigazgatásért felelős miniszter ellenőrzi.

(5) Azon polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatali székhely esetében, ahol a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésre kerül, az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás ezen hálózaton keresztül valósul meg.

5. A szolgáltatási szerződés

7. § (1) Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt a Kincstárral.

(2) A szerződésben a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) - interfészes csatlakozás esetén - az interfész kiépítéséről gondoskodik,

b) - rendszercsatlakozás esetén - a szerződés megkötésétől legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést,

c) - a Kincstár útján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 44. § (2) bekezdésével érintett helyi önkormányzatok esetében a Kincstár közreműködésével - gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.

(3) A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a helyi önkormányzatok szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé.

(4) * 

(5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele a helyi önkormányzat számára térítésmentes.

8. § (1) A szerződés tartalmazza legalább

a) a 2. melléklet szerinti minimumkövetelmények, valamint a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatok teljesítésének helyi önkormányzat általi vállalását,

b) a helyi önkormányzat által igénybe vett szakrendszereket, ezek szolgáltatási szintjét, és a csatlakozási időpontot szakrendszerenként,

c) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,

d) a kapcsolattartók adatait,

e) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésére vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást,

f) az adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint

g) a csatlakozáshoz elvégzendő feladatok technikai, informatikai meghatározását.

(2) Az interfész kiépítése tekintetében kötött szerződésnek legalább a helyi önkormányzat 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vállalását, valamint az (1) bekezdés a), c)-g) pontja szerinti elemeket kell tartalmaznia.

5/A. *  Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv csatlakozására vonatkozó különös szabályok

8/A. § *  (1) Az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel

a) rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) csatlakozására e § rendelkezéseit kell alkalmazni,

b) nem rendelkező költségvetési szerv feladatellátását az önkormányzati ASP rendszer a csatlakozott önkormányzat vagy a csatlakozott önkormányzati költségvetési szerv útján támogatja.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása önkéntes azzal, hogy ahhoz az alapító önkormányzat egyetértése is szükséges.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervnek - csatlakozását megelőzően - a 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést biztosítania kell.

(4) Csatlakozását megelőzően az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerződés

a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv kizárólag a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szakrendszerhez csatlakozik,

b) aláírója a Kincstár képviselője és az önkormányzati költségvetési szerv vezetője mellett az alapító önkormányzat polgármestere,

c) felmondási ideje három hónap, és csak a naptári év végével mondható fel.

(5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzati költségvetési szerv számára térítésmentes.

6. Önkormányzati adattárház

9. § (1) Az önkormányzati adattárház adattartalma a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítését szolgálja.

(2) Az önkormányzati adattárház működtetője a Kincstár.

(3) Az önkormányzati adattárház adatainak forrása

a) a szakrendszerekben képződött,

b) a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti interfészen átadott, valamint

c) a Kincstár rendszereiben az önkormányzati körre vonatkozóan rendelkezésre álló

személyes adatnak és adótitoknak nem minősülő, a 3. mellékletben meghatározott adat.

(4) Az interfészen keresztül történő csatlakozás esetén a helyi önkormányzat a csatlakozást követően az önkormányzati adattárházba - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a 3. mellékletben meghatározott adatköröknek megfelelő adatokat köteles feltölteni.

(5) *  Az önkormányzati adattárházba feltöltött adatok adatfelelőse - függetlenül attól, hogy interfésszel vagy rendszercsatlakozással csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerhez - a rá vonatkozó adatok tekintetében a helyi önkormányzat, vagy az önkormányzati költségvetési szerv.

(6) A Kincstár az önkormányzati adattárházban tárolt adatok tekintetében adatkezelői feladatokat lát el. Ennek keretében a Kincstár

a) saját feladatainak ellátásához,

b) az érintett helyi önkormányzat számára a saját adatai, valamint a helyi önkormányzat és az önkormányzati érdekszövetség számára a helyi önkormányzatok anonimizált, összehasonlításra és elemzésre alkalmas adatainak vonatkozásában,

c) a helyi önkormányzatokért, az adópolitikáért, az államháztartásért, valamint a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a Központi Statisztikai Hivatal és az Állami Számvevőszék számára jogszabályban rögzített feladataik ellátása céljából

rendszeres és eseti adatlekérdezést, adatösszegzést és adatszolgáltatást végez.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

11. § (1) Az 5. § (3) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § (1) 2017. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok.

(2) *  2018. január 1-jéig - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi önkormányzat.

(3) *  A megyei önkormányzat 2019. január 1-jéig a 3. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott szakrendszerekhez csatlakozik.

(4) *  Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, a 3. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott szakrendszerhez a 13. § (3) bekezdése, valamint a (6) bekezdés szerint csatlakozik.

(5) *  Az 5. melléklet szerinti helyi önkormányzatok - a (4) és a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jéig csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez.

(6) *  Interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének automatizált elektronikus átadását legkésőbb 2019. január 1-jéig kell biztosítani.

(7) *  Az e §-ban megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat megállapodása alapján van lehetőség.

(8) *  Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott önkormányzatnak kell tekinteni.

13. § (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez - az e §-ban meghatározott kivételekkel - rendszercsatlakozással csatlakozik.

(2) *  Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter - nem hatósági jogkörben kiadott - egyedi hozzájárulása (a továbbiakban: interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás) esetén lehetséges.

(3) *  Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, akkor az önkormányzati adórendszer által támogatott funkciók vonatkozásában a Htv. 44. § (2) bekezdésében rögzített határnapig interfésszel, ettől az időponttól rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.

(4) *  Az Mötv. 114. § (3) bekezdése alkalmazásában a csatlakozás végső időpontjának a rendszercsatlakozás határidejét kell tekinteni.

14. § (1) *  Interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás iránt kérelmet a helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszterhez legkésőbb 2017. május 31-ig nyújthat be.

(2) *  Az e-közigazgatásért felelős miniszter a kérelemről 45 napon belül dönt, döntését indokolni nem köteles.

(3) *  Ha valószínűsíthető, hogy az interfész kiépítésével a helyi önkormányzat a csatlakozási határidőre nem készül el, vagy az interfész technikai megvalósítása nem megfelelő, az e-közigazgatásért felelős miniszter az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását visszavonja. Ebben az esetben, valamint akkor, ha interfészes csatlakozás iránti kérelmet nem nyújtott be, a helyi önkormányzat rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.

14/A. § *  (1) Az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételére e § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a települési honlapok jellemzőivel kapcsolatosan felmérést végez, amelynek keretében a települési önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeket a 12. § (2), (5) vagy (6) bekezdésében megjelölt határidőig

a) önálló honlap fenntartásával vagy

b) az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételével

teljesíti.

(3) Az önkormányzat az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén - ha a jogszabályi követelményeket teljesíti - bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban önálló honlapot tart fenn.

(4) A feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is az önkormányzat felel.

15. § *  (1) Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez való csatlakozásra köteles önkormányzatok a 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti, a 2018. évre vonatkozó végleges adataikat 2019. március 31-ig az önkormányzati adattárházba feltöltik.

(2) * 

(3) * 

16. § (1) A Htv. 44. §-a alkalmazásában az önkormányzati ASP rendszer önkormányzati adórendszerét a Kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszernek kell tekinteni.

(2) A csatlakozási időpontot megelőző év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a korábban alkalmazott szoftverrel kell elvégezni.

17. § Ha a szerződés a csatlakozási határidőig a helyi önkormányzat mulasztása miatt nem lép hatályba, a Kincstár a mulasztásról a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása érdekében - az Mötv. 132. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel - értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

18. § *  E rendeletnek az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak üzemeltetési és rendszertámogatási feladatainak ellátása

A B C D
szolgáltatási szint
Az önkormányzati ASP rendszer eleme ügyfél-
támogatás
alkalmazás-
üzemeltetés
rendszer-
támogatás
1. iratkezelő rendszer Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt.
2. önkormányzati települési portál rendszer Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt.
3. elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt.
4. gazdálkodási rendszer Kincstár IdomSoft Zrt. IdomSoft Zrt.
5. ingatlanvagyon-kataszter rendszer Kincstár Kincstár Kincstár
6. *  önkormányzati adórendszer Kincstár KINCSINFO Nonprofit Kft. KINCSINFO Nonprofit Kft.
7. ipar- és kereskedelmi rendszer Kincstár Kincstár Kincstár
8. támogató rendszerek Kincstár Kincstár Kincstár
9. önkormányzati adattárház Kincstár Kincstár
(az adatbetöltő és adatfeldolgozási folyamatok működtetését is beleértve)
Kincstár
10. keretrendszer Kincstár Kincstár Kincstár
11. hagyatéki leltár rendszer Kincstár Kincstár Kincstár

2. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások

1. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Munkaállomások MS Windows környezetben Szükséges darabszám
Minimum hardverkövetelmények
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat
Minimum szoftverkövetelmények Az önkormányzati ASP
□ Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb szakrendszer felhasználók számához
□ Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb és a munkaállomások megoszlásához
□ Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb igazodóan
□ Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió,
Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió
□ Tűzfal és vírusvédelem (naprakész vírusadatbázissal)

2. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan Linux környezetben

Munkaállomások Linux környezetben Szükséges darabszám
Minimum hardverkövetelmények
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Az önkormányzati ASP
Minimum szoftverkövetelmények szakrendszer felhasználók számához
□ Operációs rendszer: Ubuntu Linux és a munkaállomások megoszlásához
□ Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb igazodóan
□ Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

3. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Laptopok MS Windows környezetben Szükséges darabszám
Minimum hardverkövetelmények
□ min. 15" HD kijelző (1366 x 768)
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Az önkormányzati ASP
Minimum szoftverkövetelmények szakrendszer felhasználók számához
□ Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb és a munkaállomások megoszlásához
□ Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb igazodóan
□ Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió,
Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió

4. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan Linux környezetben

Laptop alapkonfiguráció II. Szükséges darabszám
Minimum hardverkövetelmények
□ min. 15" HD kijelző (1366 x 768)
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Az önkormányzati ASP
Minimum szoftverkövetelmények szakrendszer felhasználók számához
□ Operációs rendszer: Ubuntu Linux és a munkaállomások megoszlásához
□ Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb igazodóan
□ Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

5. Az önkormányzati monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció

Monitor alapkonfiguráció Szükséges darabszám

17"-os eszköz, minimum 1024 x 768 felbontású
Az önkormányzati ASP
szakrendszer felhasználók számához
és a munkaállomások megoszlásához
igazodóan

6. Kártyaolvasó

Kártyaolvasó alapkonfiguráció Szükséges darabszám

Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz
Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához
és a munkaállomások megoszlásához
igazodóan

7. Az önkormányzati multifunkciós nyomatkészítő eszközökre vonatkozó alapkonfiguráció

Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció Szükséges darabszám
Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális
(A3/A4-es szkennelés, fénymásolás, nyomtatás) nyomtató, amely tértivevények és a készpénz-átutalási megbízások nyomtatására is alkalmas

minimum 1 db

8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

Informatikai biztonság - Hálózati elérés biztosítása


IT biztonság
Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés
Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl. router, switch, kábelek.
Minimum feltételek:
Lakos szám: ASP minimumelvárás:
Sávszélesség és 500 alatti 4 Mbit/sec névleges sávszélesség
szükséges hálózati 500-10 000 között 8 Mbit/sec névleges sávszélesség
eszközök 10 000 feletti 30 Mbit/sec névleges sávszélesség
Ajánlott feltételek:
A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi településtípus ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség

3. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az önkormányzati adattárház forrásai és adatkörei

A B
Adatforrás Adatkör
1. gazdálkodási rendszer Az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendeletben előírt adattartalom
2. önkormányzati adórendszer A települési önkormányzatok által nyilvántartott, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szerinti adatok
3. ingatlanvagyon-kataszter rendszer Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló Korm. rendeletben meghatározott adatok
4. iratkezelő rendszer Ügyiratforgalmi adatok
5. ipar- és kereskedelmi szakrendszer Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek egyes adatai:
a) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet,
b) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló Korm. rendelet,
c) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló Korm. rendelet,
d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló Korm. rendelet,
e) a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló Korm. rendelet,
f) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló Korm. rendelet
szerinti adatok
6. Kincstár Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartása Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a Magyar Államkincstárról szóló Korm. rendelet szerinti adatok
7. Kincstár Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul Önkormányzatok állami támogatásának nyilvántartó rendszere az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet, az Áht., az Ávr., az NGM rendelet szerinti adatok

4. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

2017. január 1. napjával csatlakozásra köteles helyi önkormányzatok


Me-
gye

KSH
kód

PIR
szám


Alany neve


Közöshivatal elnevezés

Irá-
nyító-
szám


Település


Utca, házszám
Önkor-
mányzat
működés
jelleg elnevezése


ASP.ADO


ASP.GAZD
02 0225812 555357 ÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7381 Ág Alkotmány utca 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0217385 334770 ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0227298 335283 APÁTVARASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7720 Apátvarasd Fő utca 56 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0228583 334143 ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7763 Áta Kossuth L. utca 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205403 330574 BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7757 Babarc Béke utca 41 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0222275 333586 BAKÓCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7393 Bakóca Rákóczi utca 75 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0208299 334660 BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KŐVÁGÓSZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7675 Bakonya Fő utca 19 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0207603 334846 BÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7914 Bánfa Petőfi utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0224378 335030 BÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DUNASZEKCSŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7711 Bár Szabadság utca 62 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0224749 331692 BARANYAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7384 Baranyajenő Szabadság utca 71 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205485 333553 BARANYASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7383 Baranyaszentgyörgy Petőfi utca 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0215495 334374 BASAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7923 Basal Zrínyi utca 1/A tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0231927 724067 BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEREMENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7827 Beremend Szabadság tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0216461 332808 BERKESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7664 Berkesd Alkotmány utca 40 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0230049 335041 BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7838 Besence Fő utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0214119 555896 BEZEDEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7782 Bezedek Kossuth L. utca 77 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0213310 332358 BICSÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7671 Bicsérd Alkotmány tér 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0204899 331713 BIKAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7346 Bikal Zrínyi utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205139 334626 BIRJÁNI ÖNKORMÁNYZAT PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7747 Birján Kossuth L. utca 14 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0220899 724287 BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7672 Boda Petőfi utca 28 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0232151 334725 BOGÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7742 Bogád Kossuth L. utca 86 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0210694 334978 BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7966 Bogdása Kossuth L. utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0213365 334857 BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7900 Botykapeterd Kossuth L. utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0223162 724209 BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7682 Bükkösd Kossuth L. utca 48 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0207533 335469 BÜRÜS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7973 Bürüs Alsó utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0219901 331108 CSÁNYOSZRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7964 Csányoszró Kossuth utca 64 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0226082 556101 CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7683 Cserdi Fő utca 59 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0203896 334671 CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KŐVÁGÓSZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7673 Cserkút Alkotmány utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0207773 332370 DENCSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7915 Dencsháza Petőfi utca 50 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0211952 556112 DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7683 Dinnyeberki Fő utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0217419 332402 DRÁVAFOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7967 Drávafok Fő utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0232391 555193 DRÁVAIVÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7960 Drávaiványi Kossuth utca 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0230030 335393 DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7847 Drávaszerdahely Kossuth Lajos utca 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0209186 330606 DUNASZEKCSŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DUNASZEKCSŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7712 Dunaszekcső Kossuth L. utca 35 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0227401 331735 EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7347 Egyházaskozár Fő tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0206099 335007 ELLEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7744 Ellend Petőfi utca 37 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0228273 335425 ENDRŐC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7973 Endrőc Fő utca 37 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0225821 333663 ERDŐSMÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7735 Erdősmárok Ady E. utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0218704 335294 ERDŐSMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7723 Erdősmecske Petőfi utca 40 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0213499 330628 ERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7661 Erzsébet Fő utca 135 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0217835 335128 FAZEKASBODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7732 Fazekasboda Kossuth L. utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0213286 555292 FELSŐEGERSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7370 Felsőegerszeg Fő utca 7 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0213347 555368 GERÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7362 Gerényes Kossuth utca 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0202857 330639 GERESDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7733 Geresdlak Hunyadi utca 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0218333 335942 GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7954 Gilvánfa Fő utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0233233 724122 GÖDRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7386 Gödre Béke utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0230438 332819 GÖRCSÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7833 Görcsöny Rákóczi utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0209636 333717 GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMBEREKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7728 Görcsönydoboka Csele utca 43 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0222664 335458 GYÖNGYÖSMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7972 Gyöngyösmellék Szabadság tér 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0221528 724078 HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7815 Harkány Petőfi Sándor utca 2-4 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0230951 556134 HEGYHÁTMARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7348 Hegyhátmaróc Hunyadi utca 71 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0227933 330640 HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7735 Himesháza Kossuth L. utca 82 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0233932 555577 HOBOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7971 Hobol Dobo I. utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0229966 330507 HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7716 Homorúd Hársfa tér 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0230836 724144 HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7694 Hosszúhetény Fő utca 166 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
02 0203337 333937 IVÁNBATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7772 Ivánbattyán Batthyány utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0203346 555885 IVÁNDÁRDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7781 Ivándárda Kossuth L. utca 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0206415 334813 KÁKICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7958 Kákics Petőfi utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205999 333618 KÁRÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7333 Kárász Petőfi Sándor utca 36 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0217464 333926 KÁSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEREMENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7827 Kásád Kossuth L. utca 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0206965 334868 KATÁDFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7914 Katádfa Zrínyi utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0219132 333827 KÁTOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7661 Kátoly Szabadság utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0216805 333838 KÉKESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7661 Kékesd Fő utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0208572 332435 KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7975 Kétújfalu Arany János utca 11 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0218908 335964 KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7954 Kisasszonyfa Petőfi utca 39 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205722 333641 KISBESZTERCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7391 Kisbeszterce Kossuth L. utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0233905 555544 KISDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7985 Kisdobsza Fő utca 65 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0206831 333630 KISHAJMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7391 Kishajmás Petőfi utca 38 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0219910 334264 KISKASSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7767 Kiskassa Petőfi utca 80 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0233215 333751 KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7759 Kisnyárád Kossuth L. utca 34 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0203151 334110 KISTAPOLCAI ÖNKORMÁNYZAT BEREMENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7823 Kistapolca Jókai utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0210746 334275 KISTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7768 Kistótfalu Bem Apó utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0209548 555379 KISVASZAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7381 Kisvaszar Albert I. tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0225247 333597 KÖBLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7334 Köblény Kossuth tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0217899 724023 KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7717 Kölked II. Lajos utca 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0215538 724232 KŐVÁGÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KŐVÁGÓSZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7673 Kővágószőlős Rákóczi út 34 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0233330 330662 LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7759 Lánycsók Kossuth L. utca 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0222974 330684 LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7781 Lippó Kossuth L. utca 84 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0210038 333784 LIPTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7758 Liptód Dobó I. utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0231389 334637 LOTHÁRDI ÖNKORMÁNYZAT PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7761 Lothárd Kossuth L. utca 36 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0224624 335304 LOVÁSZHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7720 Lovászhetény Engelmann utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0206813 724155 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7342 Mágocs Szabadság utca 39 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0229753 724111 MAGYAREGREGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7332 Magyaregregy Kossuth L. utca 73 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205412 331164 MAGYARMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7954 Magyarmecske Petőfi utca 91 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0204385 335953 MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7954 Magyartelek Új sor 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0227863 330695 MAJS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7783 Majs Kossuth L. utca 199 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0229920 335139 MARÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7733 Maráza Fő utca 50 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0209450 334934 MÁRFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7817 Márfa Fő utca 45 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0216443 334990 MARKÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7967 Markóc Fő utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0215219 334824 MARÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7960 Marócsa Kossuth utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0202228 335315 MARTONFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7720 Martonfa Köztársaság utca 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0233756 724298 MÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7351 Máza Kossuth L utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0230492 334781 MEKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7344 Mekényes Fő utca 115 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0203470 555302 MEZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7370 Meződ Ságvári utca 34 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0216285 331856 MINDSZENTGODISA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7391 Mindszentgodisa Kossuth L. utca 70 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0218111 335052 NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7964 Nagycsány Fő utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0212858 334792 NAGYHAJMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7343 Nagyhajmás Fő utca 35 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0214650 330705 NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7784 Nagynyárád Kossuth L. utca 46 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0219877 335326 NAGYPALL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7731 Nagypall Szabadság utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0227164 332479 NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7912 Nagypeterd Kossuth L. utca 93/A székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0214191 334879 NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7912 Nagyváty Kossuth L. utca 41 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0226329 334880 NYUGOTSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7912 Nyugotszenterzsébet Szabadság utca 33 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0203780 333883 ÓCSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7814 Ócsárd Kossuth L. utca 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0220686 555203 OKORÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7957 Okorág Rákóczi utca 71 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0223764 555324 PALÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7370 Palé Árpád utca 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0207153 333959 PALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7771 Palkonya Fő utca 40 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0217792 334406 PATAPOKLOSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7923 Patapoklosi Rákóczi utca 50 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0215389 334297 PÉCSDEVECSER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7766 Pécsdevecser Fő utca 27 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0221096 334648 PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZAT PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7762 Pécsudvard Felszabadulás utca 47 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0210825 724177 PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0212867 335018 PEREKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7664 Pereked Fő utca 28 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0232425 334286 PETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7766 Peterd Fő utca 66 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0223506 334055 PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7838 Piskó Kossuth L. utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0225292 334604 REGENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7833 Regenye Fő utca 51 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0224855 335117 ROMONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7743 Romonya Béke utca 51 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0204516 334891 RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7914 Rózsafa Kossuth L. utca 44 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0220862 555906 SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7781 Sárok Kossuth utca 57 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0232160 724188 SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7370 Sásd Dózsa György utca 32 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0233482 333706 SÁTORHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7785 Sátorhely Várudvar utca 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0228741 724089 SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7960 Sellye Dózsa Gy utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0223472 330727 SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMBEREKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7728 Somberek Kossuth L. utca 111 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0223807 332501 SOMOGYAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7922 Somogyapáti Fő utca 82 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0225070 334385 SOMOGYHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7921 Somogyhatvan Kossuth utca 46 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0221281 334396 SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7924 Somogyviszló Kossuth utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0231714 555214 SÓSVERTIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7960 Sósvertike Petőfi utca 42 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0227508 333564 SZÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7383 Szágy Kossuth L. utca 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0209007 333607 SZALATNAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7334 Szalatnak Béke utca 3-5 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0207366 556145 SZÁRÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7188 Szárász Petőfi utca 20 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0231060 334242 SZAVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7813 Szava Kossuth L. utca 41 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0216771 333674 SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7737 Székelyszabar Árpád utca 53 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0216984 333849 SZELLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7661 Szellő Fő utca 7 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0209308 334659 SZEMELYI ÖNKORMÁNYZAT PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7763 Szemely Iskola utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0233613 555511 SZENTEGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7915 Szentegát Almás utca 90/1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0219831 335029 SZILÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7664 Szilágy Pécsváradi utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0222211 334615 SZŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7833 Szőke Fő utca 7 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0207694 334165 SZŐKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7763 Szőkéd Széchenyi utca 58 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205528 335447 SZÖRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7976 Szörény Dózsa György utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0211217 333685 SZŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7735 Szűr Kossuth L. utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0215635 555380 TARRÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7362 Tarrós Ady E. utca 16/A tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0227702 555391 TÉKES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7381 Tékes Petőfi utca 55 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0232072 335414 TEKLAFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7973 Teklafalu Fő utca 23 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0204048 556156 TÓFŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7348 Tófű Kossuth Lajos utca 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0222424 333575 TORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7383 Tormás Ács József utca 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0204437 333696 UDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7718 Udvar Fő utca 87 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0206062 331218 ÚJPETRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7766 Újpetre Kossuth L. utca 113 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0228538 724056 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7838 Vajszló Széchenyi utca 13 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0208138 335470 VÁRAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7973 Várad Fő utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0228529 555335 VARGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7370 Varga Fő utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0202264 331878 VÁSÁROSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7362 Vásárosdombó Szabadság tér 17 székhely 2017.01.01 2017.01.01
02 0207074 555346 VÁZSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7370 Vázsnok Római utca 14 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0219725 333805 VERSEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7752 Versend Templom tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0205892 334307 VOKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7768 Vokány Kossuth utca 104 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0217747 335436 ZÁDOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7976 Zádor Béke tér 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0215848 335337 ZENGŐVÁRKONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7720 Zengővárkony Ady Endre utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
02 0212201 334341 ZÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7671 Zók Arany J. utca 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0317686 724661 ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6076 Ágasegyháza Szent István tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0327234 341529 BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KATYMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6454 Bácsborsód Petőfi Sándor utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0308697 341882 BÁCSSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GARAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6511 Bácsszentgyörgy Kossuth Lajos utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0313408 724551 BALLÓSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6035 Ballószög Rákóczi utca 15 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0325937 724957 BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALOTASZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6412 Balotaszállás Ady Endre utca 26 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0303656 336554 BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VASKÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6528 Bátmonostor Zrínyi Miklós utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0311961 724496 BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6351 Bátya Kossuth Lajos utca 20 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0308305 724825 BÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6235 Bócsa Rákóczi utca 27 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0332823 724584 BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6114 Bugac Béke utca 10 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0333631 540294 BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6114 Bugacpusztaháza Számadó utca 28 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0312344 724847 CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6222 Csengőd Dózsa György utca 35 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0312025 339193 CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÓLYOSPÁLOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6135 Csólyospálos Kossuth utca 62 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0312566 330596 DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEREMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6513 Dunafalva Kossuth Lajos utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0307861 724430 DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6328 Dunapataj Petőfi Sándor utca 20 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0311606 337364 DUNASZENTBENEDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6333 Dunaszentbenedek Kossuth utca 57 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0307612 724441 DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6087 Dunavecse Fő út 43 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0304109 724517 DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6353 Dusnok István király utca 9 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0311864 724375 ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 Érsekcsanád Dózsa út 77 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0333589 341893 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6348 Érsekhalma Fő utca 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0333622 735870 FÜLÖPJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6116 Fülöpjakab Alkotmány utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0314058 724858 FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6085 Fülöpszállás Kossuth Lajos utca 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0331848 336675 GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GARAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6522 Gara Kossuth utca 62 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0326383 724748 GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PETŐFISZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6111 Gátér Petőfi Sándor utca 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0303577 337429 GÉDERLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6334 Géderlak Kossuth utca 95 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0318759 724452 HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6344 Hajós Rákóczi utca 12 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0327845 337430 HOMOKMÉGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HAJÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6341 Homokmégy Kossuth utca 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0317923 736338 JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0308378 339214 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁSZSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6133 Jászszentlászló Dózsa György utca 8 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0330605 724869 KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6211 Kaskantyú Hunyadi utca 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0311280 336729 KATYMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KATYMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6455 Katymár Sz. István király utca 27 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0327571 736349 KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6423 Kelebia Ady Endre utca 114 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0328158 724979 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6421 Kisszállás Felszabadulás utca 28 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0313806 339270 KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÓLYOSPÁLOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6134 Kömpöc Petőfi utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0329027 724991 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6413 Kunfehértó Szabadság tér 8 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0331893 724759 KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6115 Kunszállás Dózsa György utca 24 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0334096 540634 MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁSZSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6132 Móricgát Deák Ferenc utca 26/B tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0332540 336828 NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6345 Nemesnádudvar Szentháromság tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0323056 724715 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6032 Nyárlőrinc Dózsa György utca 34 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0316276 337452 ORDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6335 Ordas Kossuth utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0308679 337463 ÖREGCSERTŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZAKMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6311 Öregcsertő Kossuth Lajos utca 141 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0318670 724870 PÁHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁHI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6075 Páhi Vasút utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0302705 724760 PÁLMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PETŐFISZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6112 Pálmonostora Posta utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0315431 724771 PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PETŐFISZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6113 Petőfiszállás Kossuth utca 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0318218 724881 SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁHI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6223 Soltszentimre Hősök tere 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0319530 337474 SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZAKMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6336 Szakmár Bajcsy Zs. utca 24 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0319947 724539 SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0311794 725019 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6131 Szank Béke utca 33 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0321120 724704 SZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENTKIRÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6031 Szentkirály Kossuth Lajos utca 13 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0328820 336873 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEREMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6512 Szeremle Szabadság utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0325432 724892 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6224 Tabdi Kossuth Lajos utca 9 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0324998 338790 TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6236 Tázlár Templom köz 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0314094 733162 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZENTKIRÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6064 Tiszaug Rákóczi Ferenc utca 51 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0333604 341727 ÚJTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZAKMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6337 Újtelek Alkotmány utca 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0316294 337528 USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6332 Uszód Árpád utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
03 0310667 724573 VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6033 Városföld Felszabadulás út 35 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
03 0328343 336895 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VASKÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6521 Vaskút Kossuth Lajos utca 90 székhely 2017.01.01 2017.01.01
03 0315158 725020 ZSANA ÖNKORMÁNYZATA BALOTASZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6411 Zsana Kossuth utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0429595 347257 ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KUNÁGOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5747 Almáskamarás Dózsa György utca 54 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0402680 725547 BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5561 Békésszentandrás Hősök tere 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0429610 344728 BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA OKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5538 Biharugra Erzsébet utca 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0413471 344861 BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BUCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5527 Bucsa Kossuth tér 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
04 0420455 725482 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31 székhely 2017.01.01 2017.01.01
04 0433190 725141 DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5624 Doboz Kossuth tér 3 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0424031 725295 DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5836 Dombegyház Tavasz utca 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0409511 725415 GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5932 Gádoros Kossuth utca 16 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0412177 725437 KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5945 Kardoskút Március 15. tér 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0422752 725206 KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5948 Kaszaper Szent Gellért tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
04 0412618 344751 KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BUCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5526 Kertészsziget Kossuth utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0403461 725118 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5741 Kétegyháza Fő tér 9 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0431574 725196 KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEVERMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5744 Kevermes Jókai utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
04 0418838 347213 KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEVERMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5837 Kisdombegyház Kosssuth utca 77 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0412900 725383 KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0416045 344311 KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KUNÁGOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5746 Kunágota Rákóczi utca 9 székhely 2017.01.01 2017.01.01
04 0427906 725262 MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5667 Magyarbánhegyes Jókai utca 38 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0411536 347224 MAGYARDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEVERMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5838 Magyardombegyház Zalka Máté utca 61 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0430128 725217 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0411989 725075 MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5672 Murony Földvári utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
04 0426028 725284 NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5668 Nagybánhegyes Kossuth utca 64 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0419257 725305 OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA OKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5534 Okány Kossuth utca 16 székhely 2017.01.01 2017.01.01
04 0405397 725471 PUSZTAFÖLDVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5919 Pusztaföldvár Rákóczi utca 66 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0419594 725569 PUSZTAOTTLAKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KUNÁGOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0431325 725581 SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
04 0433075 343172 TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5641 Tarhos Petőfi utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
04 0431228 725185 VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5811 Végegyháza Széchenyi út 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0515662 547688 ABAÚJALPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3882 Abaújalpár Petőfi Sándor utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0526718 545068 ABAUJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3882 Abaújkér Rákóczi utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503595 726281 ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3881 Abaújszántó Béke út 51 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0502273 348265 ABAÚJVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GÖNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3898 Abaújvár Petőfi Sándor utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0509362 348001 AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3759 Aggtelek Kossuth Lajos út 8 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0533093 725909 ALACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3779 Alacska Dózsa utca 7 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508217 545981 ALSÓTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA RUDABÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3735 Alsótelekes Béke út 36 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0526198 547699 ARKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3885 Arka Hunyadi Mátyás utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0514331 726104 ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3663 Arló Ady Endre út 162 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0503771 725921 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3713 Arnót Petőfi Sándor utca 120 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0522521 548685 BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZENDRŐLÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3780 Balajt Fő út 55 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521953 726126 BÁNRÉVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3654 Bánréve Kossuth Lajos utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508846 349767 BASKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3881 Baskó Fő utca 43 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0527049 545431 BECSKEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3768 Becskeháza Fő út 52 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0506929 726292 BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3903 Bekecs Honvéd utca 54 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0534290 736097 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3704 Berente Esze Tamás út 18 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0526356 545123 BERZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓHÍDVÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3575 Berzék Petőfi Sándor utca 42 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0523737 726182 BODROGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁCINI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3987 Bodroghalom Szabadság utca 89 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0527429 548278 BÓDVALENKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3768 Bódvalenke Szabadság utca 65 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0505926 348012 BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3763 Bódvaszilas Kossuth Lajos út 21 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0525195 725800 BOGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3412 Bogács Alkotmány utca 9 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0518944 547709 BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3884 Boldogkőújfalu Szabadság utca 27 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0514474 348308 BOLDOGKŐVÁRALJA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3885 Boldogkőváralja Petőfi Sándor utca 28 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0530669 349239 BORSODBÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODBÓTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3658 Borsodbóta Széchenyi István utca 42 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0530207 735881 BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3623 Borsodszentgyörgy Szentgyörgy út 143 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0516799 735892 BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3796 Borsodszirák Fő út 35 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0505306 725932 BŐCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3574 Bőcs Hősök tere 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0527890 725943 BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3554 Bükkaranyos Petőfi Sándor út 100 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0519406 545288 BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3648 Bükkmogyorósd Petőfi út 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508022 348957 BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÜKKSZENTKERESZTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0523977 545684 BÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3821 Büttös Dózsa Gy. utca 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503939 726193 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3973 Cigánd Fő utca 80 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0508493 545190 CSENYÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3837 Csenyéte Rákóczi utca 14 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0528459 349251 CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3648 Csernely Kissor utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0505333 545529 CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁNCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3848 Csobád Petőfi út 35 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0520774 349790 CSOBAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3927 Csobaj Rákóczi utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0514289 349262 CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3647 Csokvaomány Széchenyi István út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0511350 548081 DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3780 Damak Szabadság út 35 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0507719 546438 DÁMÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3978 Dámóc Fő út 129 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0531954 546010 DEBRÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3825 Debréte Petőfi Sándor út 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0504686 349273 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3643 Dédestapolcsány Petőfi Sándor utca 21 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0522503 349493 ERDŐHORVÁTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3935 Erdőhorváti Kassai utca 98 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0534272 736086 FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3608 Farkaslyuk Gyürky Gyula utca 3 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0509742 545453 FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3847 Felsődobsza Kossuth út 6 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0529708 545189 FELSŐGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3837 Felsőgagy Rákóczi utca 78 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0531671 545970 FELSŐTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORMOSBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3735 Felsőtelekes Táncsics Mihály utca 1/A tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0517932 546252 FONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3893 Fony Fő út 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0522123 546186 FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3864 Fulókércs Fő utca 93 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0528732 545167 GAGYAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3837 Gagyapáti Kossuth út 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0519293 547435 GALVÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3752 Galvács Bereg út 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0510904 547655 GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3873 Garadna Fő út 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0523719 546571 GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3444 Gelej Petőfi út 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0520969 585840 GIBÁRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3854 Gibárt Széchenyi út 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521564 348991 GIRINCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KESZNYÉTENI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3578 Girincs Petőfi Sándor út 1/a tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0509706 545893 GÖMÖRSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3728 Gömörszőlős Kassai út 20 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0515936 725680 GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3895 Gönc Kossuth utca 71 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0527942 348353 HALMAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HALMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3842 Halmaj Kossuth út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0511226 348056 HANGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3795 Hangács Szabadság út 21 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0512706 545310 HÁROMHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3936 Háromhuta RÁKÓCZI út 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0505847 725976 HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3555 Harsány Kossuth Lajos utca 67 önálló PH 2017.01.01 Csatlakozott2
05 0502468 545750 HEGYMEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3786 Hegymeg Petőfi Sándor út 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0522187 546263 HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3892 Hejce Fő út 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0502282 546241 HEJÖKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZAPALKONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3588 Hejőkürt Szent István út 62 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0515839 545628 HERNÁDBŰD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3853 Hernádbűd Rákóczi út 43 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0509399 547413 HERNÁDCÉCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3887 Hernádcéce Árpád út 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0531200 725987 HERNÁDNÉMETI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERNÁDNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3564 Hernádnémeti Kossuth utca 38 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0524882 547370 HERNÁDPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3874 Hernádpetri Kossuth Lajos utca 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0517136 545639 HERNÁDSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁNCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3852 Hernádszentandrás Fő út 41 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0524970 545442 HERNÁDSZURDOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3875 Hernádszurdok Rákóczi út 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0519840 348375 HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3874 Hernádvécse Kossuth Lajos utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508004 545860 HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3655 Hét Kossuth út 76 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0511697 348386 HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3876 Hidasnémeti Petőfi út 11 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0525399 736064 IGRICI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3459 Igrici Kossuth út 57 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508086 725691 INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁNCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3851 Ináncs Kossuth út 26 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0505005 546384 IROTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3786 Irota Petőfi út 66 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0505591 725602 IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RUDABÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3741 Izsófalva Izsó Miklós út 64 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0526657 734587 JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3664 Járdánháza IV. Béla út 27 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0515680 545024 JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3758 Jósvafő Petőfi Sándor utca 42 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0507764 547622 KÁNÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3735 Kánó Széchenyi út 7 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0525742 545705 KÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3821 Kány Fő út 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521218 726214 KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3963 Karcsa Petőfi Sándor utca 11 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0530508 545738 KAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3962 Karos Szabadság tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0513374 545530 KÁZSMÁRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÁZSMÁRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3831 Kázsmárk Fő út 61 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0515264 545035 KÉKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3899 Kéked Fő út 58 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0512034 545882 KELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3728 Kelemér Tompa út 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0517066 545662 KERESZTÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3821 Keresztéte Fő út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0529249 349020 KESZNYÉTEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KESZNYÉTENI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3579 Kesznyéten Béke tér 17 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0517349 548454 KISCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KESZNYÉTENI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3578 Kiscsécs Dózsa György út 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0522840 725998 KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3556 Kisgyőr Dózsa György utca 11 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0503762 545541 KISKINIZS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HALMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3843 Kiskinizs Rákóczi út 58 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0511448 548739 KISROZVÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3965 Kisrozvágy Petőfi utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0510612 545244 KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3765 Komjáti Petőfi Sándor út 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0532498 546515 KONDÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VARBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3775 Kondó Szabadság utca 81 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0522956 547424 KORLÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3886 Korlát Kossuth Lajos út 36 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0526602 546098 KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓHÍDVÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0519576 348418 KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3821 Krasznokvajda Scholtz Albin tér 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0511819 725613 KURITYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KURITYÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3732 Kurityán Kossuth Lajos út 109 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0520844 546032 LÁCACSÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3967 Lácacséke FŐ út 19 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0526231 548432 LÁDBESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZENDRŐLÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3780 Ládbesenyő Kossuth Lajos utca 64 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0515857 348090 LAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3786 Lak Kossuth út 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0511660 726324 LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3904 Legyesbénye Rákóczi út 82 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503531 545552 LÉH KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÁZSMÁRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3832 Léh Kossuth út 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0507038 545299 LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3648 Lénárddaróc Dózsa György út 66 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503902 726335 MÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3909 Mád Rákóczi utca 50 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0519600 735924 MAKKOSHOTYKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3959 Makkoshotyka Kossuth utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0527395 726016 MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3434 Mályi Széchenyi utca 4 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0502024 546153 MARTONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3755 Martonyi Fő út 54 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0525618 725701 MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3871 Méra Fő út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0511758 546164 MESZES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3754 Meszes Fő út 39 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0510968 546285 MOGYORÓSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3893 Mogyoróska Fő út 58 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521546 725624 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3744 Múcsony Fő út 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0502158 545826 MUHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓÖRÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3552 Muhi Rákóczi utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0505582 546076 NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓÖRÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3598 Nagycsécs Apponyi út 50 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0533181 349570 NAGYROZVÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3965 Nagyrozvágy Fő utca 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0528033 734598 NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3646 Nekézseny Kossuth út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0527191 348430 NOVAJIDRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3872 Novajidrány KOSSUTH út 111 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0504215 545585 NYOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3795 Nyomár Szabadság út 45 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0522558 726038 ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3562 Onga Rózsa utca 18 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0522628 726049 ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3551 Ónod Rákóczi utca 64 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0534069 548344 ORMOSBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORMOSBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3743 Ormosbánya Petőfi tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0502866 546229 OSZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZAPALKONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3591 Oszlár Petőfi utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0515893 734565 PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁCINI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3964 Pácin Fő utca 35 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0524730 545046 PÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3898 Pányok Fő út 35 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0526745 349097 PARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3777 Parasznya Rákóczi utca 23 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0524420 545640 PERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3853 Pere RÁKÓCZI út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0532683 545651 PERECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3821 Perecse Fő út 37 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521272 726379 PRÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PRÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3925 Prügy Kossuth Lajos utca 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0515413 547381 PUSZTARADVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3874 Pusztaradvány Kossuth Lajos utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521193 546395 RADOSTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3776 Radostyán Rákóczi utca 40 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0529717 348133 RAKACA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3825 Rakaca Petőfi Sándor út 92 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0516133 545992 RAKACASZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3826 Rakacaszend Fő út 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0531909 545563 RÁSONYSÁPBERENCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÁZSMÁRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3833 Rásonysápberencs Rákóczi út 99 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508402 546274 REGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3893 Regéc Fő út 47 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0531884 349107 RÉPÁSHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÜKKSZENTKERESZTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3559 Répáshuta Kossuth út 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0509317 546296 RÉVLEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3976 Révleányvár FŐ utca 40 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0519220 726247 RICSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3974 Ricse Kossuth Lajos utca 25 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0523029 725635 RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RUDABÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3733 Rudabánya Gvadányi utca 47 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0534120 548706 RUDOLFTELEP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KURITYÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3742 Rudolftelep József Attila utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0527331 735991 SAJÓECSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3793 Sajóecseg Széchenyi utca 27 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0510171 546362 SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3636 Sajógalgóc Táncsics út 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503081 349129 SAJÓHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓHÍDVÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3576 Sajóhídvég Rákóczi utca 37 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0503212 546351 SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3720 Sajóivánka Kossuth út 38 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521670 545848 SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3773 Sajókápolna Szabadság tér 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0526949 726061 SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3791 Sajókeresztúr Rákóczi út 40 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0527173 726072 SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3572 Sajólád Ady Endre utca 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0522479 546526 SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VARBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3773 Sajólászlófalva Vörösmarty utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508129 735980 SAJÓÖRÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓÖRÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3586 Sajóörös Jókai utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0518537 545080 SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3714 Sajópálfala Szabadság utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508970 546119 SAJÓSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3712 Sajósenye Petőfi Sándor utca 14 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0530340 725778 SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3599 Sajószöged Ady Endre út 71 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0520738 349174 SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3712 Sajóvámos Munkácsy utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0527757 349350 SAJÓVELEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3656 Sajóvelezd Rákóczi út 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0504729 725844 SÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TIBOLDDARÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3425 Sály Kossuth utca 63 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0502875 726171 SÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODBÓTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3659 Sáta Széchenyi út 19 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0523755 546021 SEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3974 Semjén PETŐFI SÁNDOR út 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0532531 735968 SERÉNYFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3729 Serényfalva Kossúth Lajos út 63 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0523418 546340 SIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3881 Sima FŐ út 38 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0516753 348155 SZALONNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3754 Szalonna Tanácsház tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0508077 725646 SZENDRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3752 Szendrő Hősök tere 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0527456 734532 SZENDRŐLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZENDRŐLÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3751 Szendrőlád Fő út 63 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0520871 348177 SZIN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3761 Szin Szabadság út 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0511493 548245 SZINPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3761 Szinpetri Dózsa György út 58 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0509496 726094 SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0511110 736053 SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3731 Szuhakálló Kossuth Lajos út 7 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0524606 545013 SZUHOGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3734 Szuhogy József Attila utca 52 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0518245 726401 TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3922 Taktaharkány Gépállomás út 4 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0528787 734576 TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PRÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3924 Taktakenéz Béke út 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503133 726412 TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3921 Taktaszada Kossuth utca 74 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0521740 726423 TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3915 Tarcal Fő út 61 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0513763 348474 TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3896 Telkibánya Nagy út 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0530447 725888 TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TIBOLDDARÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3423 Tibolddaróc Széchenyi út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0529133 736042 TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZAKARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3972 Tiszacsermely Rákóczi Ferenc utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503717 439556 TISZADOROGMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3466 Tiszadorogma Arany János út 21 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0513976 726258 TISZAKARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZAKARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3971 Tiszakarád Engels Frigyes utca 13 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0513888 725789 TISZAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3458 Tiszakeszi Községháza út 46 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
05 0519381 349932 TISZALADÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3929 Tiszaladány Kossuth utca 53 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0508633 348649 TISZAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZAPALKONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3587 Tiszapalkonya Hősök tere 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0530298 546494 TISZATARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3928 Tiszatardos Kossuth Lajos út 34 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0530377 725790 TISZATARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3589 Tiszatarján Eötvös körút 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0518306 726445 TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3910 Tokaj Rákóczi út 54 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0528051 726269 TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3934 Tolcsva Szabadság tér 16 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0514890 545749 TOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3787 Tomor Kossuth út 75 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0510375 548256 TORNAKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3761 Tornakápolna Dózsa György út 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0518801 546427 TORNANÁDASKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3767 Tornanádaska Kossuth út 44 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0527836 545134 TORNASZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3765 Tornaszentandrás Hunyadi János út 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0530517 545507 TORNASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3769 Tornaszentjakab Rákóczi Ferenc út 23 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0529054 736031 TORNYOSNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3877 Tornyosnémeti Gazdasor út 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0512487 349965 ÚJCSANÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERNÁDNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3716 Újcsanálos Hősök tere 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0518351 545266 UPPONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODBÓTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3622 Uppony Kossuth utca 83 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0507223 349372 VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3636 Vadna Kassai út 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0530003 726270 VAJDÁCSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3961 Vajdácska Fő utca 8 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0515149 545815 VÁMOSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3941 Vámosújfalu Csécsi Nagy Pál út 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521810 545837 VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VARBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3778 Varbó Hősök tere 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0505096 545716 VISS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3956 Viss Kolozsvári út 28 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503957 546009 VISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3825 Viszló Fő út 70/A tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0521087 348496 VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3888 Vizsoly Szent János utca 155 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0503063 349383 ZÁDORFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3726 Zádorfalva Nagy út 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
05 0531608 349668 ZEMPLÉNAGÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3977 Zemplénagárd Fő utca 9 székhely 2017.01.01 2017.01.01
05 0511022 545057 ZSUJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3897 Zsujta Fő út 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0619062 357294 ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYMÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6623 Árpádhalom Petőfi Sándor utca 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0610339 726632 ÁSOTTHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6783 Ásotthalom Szent István tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0623676 726522 BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6764 Balástya Rákóczi utca 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0608192 726654 BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6795 Bordány Benke Gedeon utca 44 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0605379 726874 CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6913 Csanádpalota Kelemen László tér 10 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0622293 726742 CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6647 Csanytelek Volentér János tér 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0632285 726665 CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6765 Csengele Petőfi Sándor utca 13 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0607834 354501 DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6621 Derekegyház Kossuth utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0613383 726544 DOMASZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6781 Domaszék Köztársaság tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0622992 357085 EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FÁBIÁNSEBESTYÉNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6624 Eperjes Petőfi Sándor utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0619974 726753 FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FÁBIÁNSEBESTYÉNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6625 Fábiánsebestyén Szabadság tér 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0622646 726818 FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖMÖRKÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6645 Felgyő Széchenyi út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0633020 726939 FORRÁSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6793 Forráskút Fő utca 74 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0609210 354644 FÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FÖLDEÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6922 Földeák Szent László tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0613666 354622 KIRÁLYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6911 Királyhegyes Jókai utca 38 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0626666 726885 KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6775 Kiszombor Nagyszentmiklósi utca 8 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0609955 357205 KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6912 Kövegy Kossuth utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0610515 726852 MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6921 Maroslele Szabadság tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0617233 726775 NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYMÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6622 Nagymágocs Szentesi út 42 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0607755 357238 ÓFÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FÖLDEÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6923 Óföldeák Bajcsy-Zs. E. utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0612797 726687 ÓPUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6767 Ópusztaszer Tóhajlat 130 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0631079 726940 ÖTTÖMÖS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6784 Öttömös Fő utca 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0606354 726698 PUSZTAMÉRGES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6785 Pusztamérges Móra tér 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0628592 726708 PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6769 Pusztaszer Kossuth utca 45 tag 2017.01.01 2017.01.01
06 0613161 726719 RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6758 Röszke Felszabadulás utca 84 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0603966 726610 RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6786 Ruzsa Alkotmány tér 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0632489 726786 SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6635 Szegvár Szabadság tér 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0612265 726797 SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6821 Székkutas Béke utca 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0625900 726807 TÖMÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖMÖRKÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6646 Tömörkény Ifjúság utca 8 székhely 2017.01.01 2017.01.01
06 0621412 726566 ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6794 Üllés Dorozsmai út 40 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
06 0605546 726577 ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6787 Zákányszék Lengyel tér 7 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0717376 727365 ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8127 Aba Rákóczi utca 12 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0726824 362434 ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7011 Alap Dózsa György utca 31 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0715176 727035 ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8087 Alcsútdoboz József Attila utca 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0725283 364351 ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7012 Alsószentiván Béke utca 56/A tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0708730 727233 BAKONYCSERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BAKONYCSERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8056 Bakonycsernye Rákóczi út 83 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0731103 364560 BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BAKONYCSERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8055 Balinka Petőfi Sándor utca 34 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0707047 727101 BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BARACSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2427 Baracs Táncsics utca 27 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0708581 362818 BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2471 Baracska Kossuth utca 29 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0716346 727123 BESNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT IVÁNCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2456 Besnyő Fő utca 35 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0718254 727244 BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 8053 Bodajk Petőfi Sándor utca 60 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0711624 364461 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8080 Bodmér Vasvári Pál utca 58 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0730544 727640 CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2064 Csabdi Szabadság utca 44 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0720002 727057 CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8083 Csákvár Szabadság tér 9 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0709779 727376 CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8041 Csór Fő tér 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0706734 727606 CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8122 Csősz Bartók Béla utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0734342 727695 DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYKARÁCSONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2423 Daruszentmiklós Fő utca 53/D tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0732753 727288 DÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8135 Dég Kossuth Lajos utca 17 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0720358 727134 ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2424 Előszállás Fő tér 3 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0702316 727068 ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2091 Etyek Körpince köz 4 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0729939 727563 FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8086 Felcsút Fő utca 75 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0706114 364427 FÜLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FÜLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8157 Füle Petőfi utca 22 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0715750 362247 GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8082 Gánt HEGYALJA utca 25 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0715918 364108 GYÚRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÁLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2464 Gyúró Rákóczi Ferenc utca 49 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0723427 364362 HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2434 Hantos Nagylóki út 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0717738 727639 IGAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEZŐSZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7015 Igar Fő utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0702200 362258 ISZTIMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KINCSESBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8045 Isztimér Köztársaság út 77 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0713462 727156 IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IVÁNCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2454 Iváncsa Fő utca 61/B székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0715972 364438 JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FÜLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8146 Jenő BATTHYÁNY utca 53 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0721342 362885 KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÁLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2472 Kajászó Rákóczi utca 71 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0716683 727299 KÁLOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8124 Káloz Bajcsy-Zsilinszky utca 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0721926 364504 KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2475 Kápolnásnyék Fő utca 28 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0702343 362203 KINCSESBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KINCSESBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8044 Kincsesbánya Kincsesi utca 39 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0712636 727013 KISAPOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BARACSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2428 Kisapostag Petőfi Sándor utca 63 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0728990 727408 KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KISLÁNGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8156 Kisláng Fő utca 63 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0730650 727585 KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8152 Kőszárhegy Fő út 103 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0734209 727662 KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2458 Kulcs Kossuth Lajos utca 83 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0707506 727309 LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8136 Lajoskomárom Komáromi utca 4 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0707269 727419 LEPSÉNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LEPSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8132 Lepsény Fő utca 74 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0716948 727651 MÁTYÁSDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KISLÁNGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8134 Mátyásdomb Fő utca 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0717552 727167 MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2422 Mezőfalva Kinizsi utca 44 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0705689 364416 MEZŐKOMÁROM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8137 Mezőkomárom Petőfi utca 74 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0706576 727617 MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LEPSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8133 Mezőszentgyörgy Kossuth Lajos utca 48 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0729036 362533 MEZŐSZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEZŐSZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7017 Mezőszilas Fő utca 111 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0725715 364472 MOHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRKERESZTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8042 Moha Fő utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0727599 364526 NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8097 Nadap Haladás utca 56 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0713903 727442 NÁDASDLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8145 Nádasdladány Petőfi Sándor utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0707001 727178 NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYKARÁCSONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2425 Nagykarácsony Petőfi Sándor utca 27 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0732364 727310 NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2435 Nagylók Hunyadi utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0723588 362269 NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BAKONYCSERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8065 Nagyveleg MÓRI utca 2/A tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0726134 727024 NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2421 Nagyvenyim Fő utca 43 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0725751 727453 PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8095 Pákozd Hősök tere 9 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0728848 727464 PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁMOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8092 Pátka Vak Bottyán tér 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0721786 362995 PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2476 Pázmánd Fő utca 80 önálló PH 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0719354 727189 PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2431 Perkáta Szabadság tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0709900 727200 RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2459 Rácalmás Szigetfő utca 11-13 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0702723 364449 SÁREGRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEZŐSZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7014 Sáregres Kossuth utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0731802 363024 SÁRKERESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRKERESZTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8051 Sárkeresztes Kossuth utca 44 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0725344 727343 SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8125 Sárkeresztúr Fő út 34 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0702699 364483 SÁRKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8144 Sárkeszi Petőfi Sándor utca 45 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0731538 727552 SÁRSZENTÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8126 Sárszentágota Május 1. utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0711776 727486 SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8143 Sárszentmihály Fő út 54 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0720206 727497 SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8111 Seregélyes Széchenyi utca 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0733321 727507 SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8123 Soponya Petőfi Sándor utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0714951 727628 SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SUKORÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8096 Sukoró Óvoda utca 2/A székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0728705 727518 SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
07 0713259 727354 SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2432 Szabadegyháza Kossuth Lajos utca 2 önálló PH 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0718740 364373 SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LEPSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8138 Szabadhídvég Községház utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0719549 361558 SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2066 Szár Rákóczi utca 68 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0714465 727574 TABAJD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8088 Tabajd Dózsa György utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0729267 727596 TÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8121 Tác Kossuth Lajos utca 129 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0717482 364603 ÚJBAROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2066 Újbarok Fő utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0717622 364384 ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÚRHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8142 Úrhida Kossuth Lajos utca 66 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0705829 727079 VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VÁLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2473 Vál Vajda János utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0703498 361592 VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2477 Vereb Fő utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0702750 727080 VÉRTESACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8089 Vértesacsa Vörösmarty utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
07 0713897 364450 VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8085 Vértesboglár Alkotmány utca 3 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
07 0730243 363123 ZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁMOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8081 Zámoly Kossuth utca 43 székhely 2017.01.01 2017.01.01
07 0734263 727673 ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SUKORÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8112 Zichyújfalu Kastély kert 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0833385 370093 ACSALAG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9168 Acsalag Fő utca 75 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0832249 370114 ÁRPÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9132 Árpás Kápolna tér 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0828769 366388 BÁGYOGSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÁGYOGSZOVÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9145 Bágyogszovát József A. utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0828936 431747 BAKONYGYIRÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8433 Bakonygyirót Béke tér 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0822062 431758 BAKONYPÉTERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9088 Bakonypéterd Kossuth L. utca 62 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0805944 428655 BAKONYSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8431 Bakonyszentlászló Vak Bottyán utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0806196 370125 BARBACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9169 Barbacs Kossuth utca 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0810560 370136 BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9162 Bezi Szabadság utca 59 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0806220 370147 BODONHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÁGYOGSZOVÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9134 Bodonhely Dózsa György utca 47 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0804367 366409 BOGYOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZILSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9324 Bogyoszló Fő utca 23 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0833950 727749 BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9073 Bőny Rákóczi utca 10 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0815501 727727 BŐSÁRKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BŐSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9167 Bősárkány Kossuth Lajos utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0827085 370169 CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9165 Cakóháza Fő utca 34 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0815954 370170 CIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIHÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9364 Cirák Fő utca 6 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0810047 370192 CSÁFORDJÁNOSFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9375 Csáfordjánosfa Hunyadi utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0830191 370202 CSÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9375 Csér Fő utca 44 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0813505 371551 CSIKVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9127 Csikvánd Rákóczi utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0821865 366883 DARNÓZSELI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DARNÓZSELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9232 Darnózseli Ady Endre utca 8 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0821917 728197 DÖR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9147 Dör Petőfi utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0827739 366894 DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9225 Dunakiliti Kossuth Lajos utca 86 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0802079 370235 DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARNÓZSELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9235 Dunaremete Szabadság utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0826347 370257 EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9451 Ebergőc Kossuth Lajos utca 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0820288 366421 EGYED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÁGYOGSZOVÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9314 Egyed Árpási utca 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0815237 370279 EGYHÁZASFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9473 Egyházasfalu Fő utca 89 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0815033 366432 ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9143 Enese Szabadság út 25 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0833996 371605 FARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9321 Farád Fő út 21 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0806956 370291 FEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9163 Fehértó Dózsa tér 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0832717 370301 FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9211 Feketeerdő Árpád tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0833251 370312 FELPÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9122 Felpéc Dózsa utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0830678 431693 FENYŐFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8432 Fenyőfő Kossuth utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0811253 370323 FERTŐBOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYCENKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9493 Fertőboz Fő utca 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0809885 727981 FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9431 Fertőd Madách sétány 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0810658 370345 FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9492 Fertőhomok Akác út 44 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0812414 728119 FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9421 Fertőrákos Fő utca 139 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0815343 727992 FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9444 Fertőszentmiklós Szent István utca 19 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0831440 728175 FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9436 Fertőszéplak Petőfi utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0802060 727750 GÖNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9071 Gönyű Kossuth utca 67 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0817969 370356 GYALÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9474 Gyalóka Fő utca 14 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0826860 728306 GYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9126 Gyarmat Magyar utca 14 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0823843 370367 GYÓRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIHÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9363 Gyóró Fő utca 7 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0820400 370378 GYÖMÖRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYÖMÖREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9124 Gyömöre Rózsa Ferenc utca 9 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0819309 366454 GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9161 Győrsövényház Petőfi utca 100 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0815653 727761 GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9121 Győrszemere Fő utca 20 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0815228 727794 GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9172 Győrzámoly Rákóczi utca 45 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0826790 366915 HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9228 Halászi Kossuth Lajos utca 38 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0812308 366937 HÉDERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARNÓZSELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9178 Hédervár Fő utca 42 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0818403 367066 HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9437 Hegykő Iskola utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0823375 370389 HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9491 Hidegség Petőfi Sándor utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0804020 370390 HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIHÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9362 Himod Kossuth utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0810029 368139 HÖVEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA OSLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9361 Hövej Fő út 52 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0831635 367077 IVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9374 Iván Fő utca 84 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0806646 370400 JOBAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÁBATAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9323 Jobaháza József Attila utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0807816 370422 KISBODAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARNÓZSELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9234 Kisbodak Felszabadulás utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0833695 370862 KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIHÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9341 Kisfalud Kossuth utca 61 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0811262 366465 KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9144 Kóny Rákóczi utca 30 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0806895 728131 KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9495 Kópháza Fő utca 15 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0824633 727804 KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9113 Koroncó Rákóczi utca 48 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0833668 727958 LÉBÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LÉBÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9155 Lébény Fő út 47 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0816221 370444 LIPÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARNÓZSELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9233 Lipót Fő tér 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0831194 367088 LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9461 Lövő Fő utca 181 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0826444 370455 MAGLÓCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BŐSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9169 Maglóca Széchenyi utca 30 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0813912 370466 MAGYARKERESZTUR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÁBATAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9346 Magyarkeresztúr Kossuth Lajos utca 42 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0812283 368195 MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9231 Máriakálnok Rákóczi út 6 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0806770 370477 MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9164 Markotabödöge Fő utca 139 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0827359 370488 MECSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉBÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9176 Mecsér Fő utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0812812 369873 MEZŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9097 Mezőörs Fő utca 105 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0821980 366476 MIHÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIHÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9342 Mihályi Kisfaludi utca 7 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0802556 366487 MÓRICHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9131 Mórichida Fő utca 131 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0828149 727969 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MOSONSZOLNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9245 Mosonszolnok Fő utca 44 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0834412 777018 MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MOSONSZOLNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9246 Mosonudvar Esze Tamás utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0802495 728009 NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYCENKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9485 Nagycenk Gyár utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0832939 728218 NAGYLÓZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9482 Nagylózs Vörösmarty utca 31/A tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0829328 370510 NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9471 Nemeskér Fő utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0812955 727815 NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9082 Nyúl Kossuth Lajos utca 46 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0815121 728065 OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT OSLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9354 Osli Fő utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0802635 727826 ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9153 Öttevény Fő utca 100 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0824305 727871 PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9090 Pannonhalma Dózsa Gy. utca 10 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
08 0823481 370543 PÁSZTORI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÁGYOGSZOVÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9311 Pásztori Alsó utca 35 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0815529 727837 PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9099 Pér Szent Imre út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0823773 728230 PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAGYCENKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9484 Pereszteg Ady Endre utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0814687 728252 PINNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9481 Pinnye Arany János utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0827304 370587 POTYOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9324 Potyond Szabadság utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0831370 370598 PUSZTACSALÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9373 Pusztacsalád Fő utca 64 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0812964 367000 PÜSKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9235 Püski Felszabadulás utca 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0817297 370653 RÁBASZENTMIKLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9133 Rábaszentmiklós Fő utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0815422 366531 RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÁBATAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9322 Rábatamási Szent István utca 42 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0803753 370664 RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9165 Rábcakapi Fő utca 88 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0807746 370686 RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9475 Répcevis Fő utca 75 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0811068 370697 RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9451 Röjtökmuzsaj Röjtöki utca 193 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0830021 728263 SARRÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9435 Sarród Rákóczi utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0824208 370718 SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÁGYOGSZOVÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9315 Sobor Kis utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0829090 367121 SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9463 Sopronhorpács Fő utca 14 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0825724 728285 SOPRONKÖVESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SOPRONKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9483 Sopronkövesd Kossuth Lajos utca 77 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0802617 370741 SOPRONNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9325 Sopronnémeti Petőfi utca 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0811369 367143 SZAKONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9474 Szakony Fő utca 164 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0803887 371528 SZERECSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYÖMÖREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9125 Szerecseny Széchenyi utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0803364 366564 SZILSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZILSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9312 Szilsárkány Kossuth utca 40 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0804172 370752 TÁRNOKRÉTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BŐSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9165 Tárnokréti Fő utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0819673 367154 ÚJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9472 Újkér Csikos utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0820792 370763 UND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9464 Und Fülesi utca 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0806239 370774 VADOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIHÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9346 Vadosfa Kossuth L. utca 19 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0804589 728087 VESZKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA OSLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9352 Veszkény Fő utca 63 székhely 2017.01.01 2017.01.01
08 0816319 370839 VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9462 Völcsej Fő utca 50 tag 2017.01.01 2017.01.01
08 0804622 370851 ZSIRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9476 Zsira Rákóczi F. utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0927641 728867 ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4285 Álmosd Fő utca 10 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0903319 375252 ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BIHARKERESZTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4115 Ártánd Rákóczi utca 28 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0920011 728494 BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4286 Bagamér Kossuth utca 7 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0915167 728362 BAKONSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FURTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4164 Bakonszeg Hunyadi utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0926693 728681 BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4161 Báránd Kossuth tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0933446 375263 BEDÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEREKBÖSZÖRMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4128 Bedő Rákóczi utca 35 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0918467 728768 BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEREKBÖSZÖRMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4116 Berekböszörmény Köztársaság tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0925256 375438 BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYRÁBÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4175 Bihardancsháza Kossuth Lajos utca 17 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0919956 728405 BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BIHARKERESZTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4110 Biharkeresztes Széchenyi utca 57 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0924828 728692 BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4172 Biharnagybajom Rákóczi út 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0914137 375461 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BIHARKERESZTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4114 Bojt Ady Endre utca 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0912450 728416 CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4145 Csökmő Kossuth utca 109 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0914678 728845 DARVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZSÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4144 Darvas Rákóczi út 50 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0925469 728823 ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESZTÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4124 Esztár Árpád utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0903258 728702 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 Földes Karácsony Sándor tér 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0916993 728856 FURTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FURTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4141 Furta Petőfi út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0922150 728779 FÜLÖP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4266 Fülöp Arany János utca 19 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0926170 728780 HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4273 Hajdúbagos Nagy utca 101 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0917473 728384 HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4212 Hajdúszovát Hősök tere 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0915477 728834 KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESZTÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4126 Kismarja Bocskai utca 20 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0931130 375175 KÖRÖSSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEREKBÖSZÖRMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4136 Körösszakál Piac tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0908943 373050 KÖRÖSSZEGAPÁTI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖRÖSSZEGAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4135 Körösszegapáti Kossuth utca 62 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0903683 375317 MAGYARHOMOROG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖRÖSSZEGAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4137 Magyarhomorog Árpád utca 46 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0931033 375241 MEZÖPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖRÖSSZEGAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4118 Mezőpeterd Jókai utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0918847 375186 MEZÖSAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖRÖSSZEGAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4134 Mezősas Nagy Sándor utca 49 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0924217 728658 MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4271 Mikepércs Kossuth utca 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0925894 728878 MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4275 Monostorpályi Bajcsy Zs. utca 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0909478 728395 NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4064 Nagyhegyes Kossuth utca 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0908907 728812 NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIHARKERESZTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4127 Nagykereki Kossuth utca 22 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0906309 728724 NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYRÁBÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4173 Nagyrábé Kossuth Lajos út 5 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0932294 728582 NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0914003 728669 NYÍRACSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4262 Nyíracsád Petőfi tér 8 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0911837 728461 POCSAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4125 Pocsaj Nagy utca 51 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0925007 728603 SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4272 Sáránd Nagy utca 44 székhely 2017.01.01 2017.01.01
09 0931042 728911 TÉPE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4132 Tépe Rákóczi utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0919691 728889 TETÉTLEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4184 Tetétlen Kossuth utca 65 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0915644 728614 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4066 Tiszacsege Kossuth utca 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
09 0925876 375285 TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BIHARKERESZTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4117 Told Kossuth utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0920419 728900 ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4288 Újléta Kossuth utca 20 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0911138 375362 VEKERD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FURTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4143 Vekerd Kossuth út 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
09 0904817 728483 ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4142 Zsáka Szabadság tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1024554 728966 ABASÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3261 Abasár Fő tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1023241 728977 ADÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3292 Adács Szabadság tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1006345 380436 ALDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3353 Aldebrő Arany János út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1017987 729161 ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3399 Andornaktálya Rákóczi út 160 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1007241 728988 APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3032 Apc Erzsébet tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1016090 728999 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VISONTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3213 Atkár Fő út 70 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1011527 379052 BALATON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3347 Balaton Köztársaság tér 5 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1004400 379096 BEKÖLCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3343 Bekölce Béke út 43 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1022354 729248 BOCONÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARNAMÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3368 Boconád Szabadság tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1010621 729501 BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ISTENMEZEJEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1016841 729006 CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3015 Csány Kossuth Lajos út 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1009201 729017 DETK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VISONTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3275 Detk Árpád út 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1007515 729028 DOMOSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DOMOSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3263 Domoszló Petőfi Sándor út 5 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1017181 729039 ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3013 Ecséd Szabadság utca 139 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1024758 379128 EGERSZALÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGERSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3394 Egerszalók Sáfrány út 7 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1013648 379139 EGERSZÓLÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGERSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3328 Egerszólát Egri út 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1028556 381521 ERDŐKÖVESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARNALELESZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3252 Erdőkövesd Rákóczi út 39 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1024235 729259 ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3358 Erdőtelek Fő út 105 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1012432 381664 FEDÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARNALELESZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3255 Fedémes Petőfi út 117 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1020747 729424 FELDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VERPELÉTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3352 Feldebrő Kossuth út 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1016328 729303 FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELSŐTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3324 Felsőtárkány Fő út 101 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1017534 729336 GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3212 Gyöngyöshalász Fő út 49 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1013338 729347 GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GYÖNGYÖSTARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3211 Gyöngyösoroszi Kossuth Lajos út 147 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1008323 729040 GYÖNGYÖSPATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3035 Gyöngyöspata Fő út 65 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1019123 729358 GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1028088 729084 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYÖNGYÖSTARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1020242 380227 HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3011 Heréd Rákóczi Ferenc út 39 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1004145 729051 HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3014 Hort Szabadság tér 40 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1010074 729183 ISTENMEZEJE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ISTENMEZEJEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3253 Istenmezeje Nefelejcs utca 18 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1013879 381532 IVÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉTERVÁSÁRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3248 Ivád Dózsa György út 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1032179 729413 KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3350 Kál Szent István tér 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1015307 729556 KÁPOLNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3355 Kápolna Kossuth út 12 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1005935 729062 KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3281 Karácsond Szent István út 42 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1022460 381543 KISFÜZES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉTERVÁSÁRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3256 Kisfüzes Szabadság tér 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1012502 378835 KISNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DOMOSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3264 Kisnána Szabadság út 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1023995 381774 KOMPOLT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KOMPOLTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3356 Kompolt Kápolnai út 2/D székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1014535 729260 KÖMLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TISZANÁNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3372 Kömlő Fő út 26-30 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1015796 729534 LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYFÜGEDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3274 Ludas Fő tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1027696 379162 MAKLÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MAKLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3397 Maklár Templom tér 7 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1019965 379173 MÁTRABALLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÁTRADERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3247 Mátraballa Iskola út 5 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1014872 379184 MÁTRADERECSKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÁTRADERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3246 Mátraderecske Hősök tere 12 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1029045 729369 MÁTRASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3235 Mátraszentimre Rákóczi út 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1031282 381598 MIKÓFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3344 Mikófalva Lipót utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1026879 729149 NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYFÜGEDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3282 Nagyfüged Kossuth Lajos út 15 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1024943 381729 NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3012 Nagykökényes Szabadság út 37 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1031486 729095 NAGYRÉDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYRÉDEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3214 Nagyréde Fő út 4 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1027605 381631 NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAKLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3398 Nagytálya Kossuth Lajos út 34 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1010418 380546 NAGYÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KOMPOLTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3357 Nagyút Szabadság tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1028282 379195 NAGYVISNYÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZILVÁSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3349 Nagyvisnyó Fő út 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1018810 729314 NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELSŐTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3325 Noszvaj Kossuth Lajos út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1034324 729567 PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VISONTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3261 Pálosvörösmart Rákóczi Ferenc út 116 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1020215 729491 PARÁDSASVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RECSKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3242 Parádsasvár Kristály tér 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1012070 379359 PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉTERVÁSÁRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3250 Pétervására Szabadság tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1033686 729457 PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3023 Petőfibánya Bánya út 3 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
10 1022196 380557 POROSZLÓ KÖZSÉGIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE POROSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3388 Poroszló Fő út 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1009609 729226 RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RECSKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3245 Recsk Kossuth Lajos út 165 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1027650 729105 RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÓZSASZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3033 Rózsaszentmárton Kossuth Lajos út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1007180 380579 SARUD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POROSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3386 Sarud Kossuth Lajos út 93 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1013231 381675 SZENTDOMONKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARNALELESZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3259 Szentdomonkos Szabadság út 48 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1005643 379249 SZILVÁSVÁRAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3348 Szilvásvárad Miskolci utca 7 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1009982 729116 SZŰCSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYRÉDEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3034 Szűcsi Petőfi Sándor utca 117 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1013240 379250 TARNALELESZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARNALELESZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3258 Tarnalelesz Fedémesi út 8 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1023348 379580 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARNAMÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3284 Tarnaméra Árpád út 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1009052 381697 TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VERPELÉTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3331 Tarnaszentmária Egri utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1007083 379645 TISZANÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TISZANÁNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3385 Tiszanána Fő út 108/1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1009964 381752 TÓFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3354 Tófalu Kossuth L út 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1027623 381796 ÚJLÖRINCFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POROSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3387 Újlőrincfalva Kossuth L utca 26 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1027012 381554 VÁRASZÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉTERVÁSÁRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3254 Váraszó Rákóczi út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1005759 378901 VÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DOMOSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3265 Vécs Kossuth Lajos út 47 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1024147 729237 VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VERPELÉTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3351 Verpelét Kossuth Lajos út 73 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1031246 729138 VISONTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VISONTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3271 Visonta Hősök tere 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
10 1021722 729545 ZAGYVASZÁNTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÓZSASZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3031 Zagyvaszántó Ifjúság tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
10 1023445 381741 ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARNAMÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3296 Zaránk Fő utca 21 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1106682 387282 AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁSZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2862 Aka Kossuth Lajos utca 68 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1134227 388454 ANNAVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSOLNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2529 Annavölgy Községháza köz 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1119363 729677 BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÁBOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2943 Bábolna Jókai Mór út 12 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1129212 729864 BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2836 Baj Petőfi Sándor utca 50 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1125229 385453 BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSÁSZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2861 Bakonysárkány Béke utca 100 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1131422 730040 BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÁBOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2944 Bana Jókai Mór utca 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1107311 729918 BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2855 Bokod Hősök tere 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1116416 729688 CSÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁSZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2858 Császár Kisfaludy Sándor utca 5 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1133640 387325 CSÉM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYIGMÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2949 Csém Béke utca 65 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1118272 387336 CSÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2946 Csép Kossuth L utca 52 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1118926 385727 CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSOLNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2521 Csolnok Rákóczi tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1133163 729929 DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2854 Dad Fő utca 21 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1122910 385738 DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2522 Dág Deák Ferenc út 28 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1106664 387062 ETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2947 Ete Kossuth utca 69 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1104525 729930 KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2852 Kecskéd Vasút utca 105 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1129577 729754 KESZTÖLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2517 Kesztölc Szabadság tér 11 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1120923 387369 KISIGMÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2948 Kisigmánd Fő utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1102510 729886 KOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2898 Kocs Komáromi út 5 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1107630 729941 KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÁKSZENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2853 Kömlőd Szabadság utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1125487 729776 LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PILISCSÉVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2518 Leányvár Erzsébet utca 88 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1122637 387051 MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2527 Máriahalom Széchenyi Ferenc utca 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1126930 729709 MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2911 Mocsa Hősök tere 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1122372 729710 NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYIGMÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2942 Nagyigmánd Kossuth Lajos utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1120163 729897 NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2899 Naszály Rákóczi út 142 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1121874 729808 PILISCSÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PILISCSÉVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2519 Piliscsév Hősök tere 9 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1126903 729820 SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2523 Sárisáp Fő utca 123 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1108688 729831 SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2543 Süttő Templom tér 9 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1133516 729721 SZÁKSZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÁKSZENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2856 Szákszend Száki utca 91 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1122619 386153 SZOMÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2896 Szomód Fő utca 23 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1118935 729974 TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2831 Tarján Rákóczi út 39 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1120987 387381 TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2945 Tárkány Fő utca 144 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1134023 730062 TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2532 Tokodaltáró József Attila utca 31 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
11 1127632 387392 ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2528 Úny Kossuth Lajos utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1117251 730028 VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÉRTESSOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2824 Várgesztes Arany János utca 47 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1132586 387402 VÉRTESKETHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSÁSZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2859 Vérteskethely Kossuth L. utca 70 tag 2017.01.01 2017.01.01
11 1115282 729952 VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÉRTESSOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2823 Vértessomló Rákóczi Ferenc utca 63 székhely 2017.01.01 2017.01.01
11 1131264 729985 VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2837 Vértesszőlős Tanács út 59 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
12 1216425 451468 ALSÓPETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2617 Alsópetény Petőfi út 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1207621 450834 ALSÓTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZURDOKPÜSPÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3069 Alsótold Szabadság út 6 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1224341 452366 BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2653 Bánk Hősök tere 11 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1220048 451028 BÁRNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRASZELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3126 Bárna Petőfi út 23 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1212016 451820 BECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERCELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2693 Becske Petőfi út 1/a tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1202389 450681 BERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERCELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2687 Bercel Béke út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1209034 453693 BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERKENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2641 Berkenye Kossuth utca 20 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1209894 735452 BORSOSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény Petőfi út 161 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1221935 451831 CSERHÁTHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAGYARNÁNDORI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2694 Cserháthaláp Fő út 72 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1222594 450692 CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSERHÁTSURÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2676 Cserhátsurány Petőfi út 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1207320 451864 DEBERCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAGYARNÁNDORI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2694 Debercsény Fő út 45 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1212511 450713 DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DRÉGELYPALÁNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2649 Dejtár Szabadság útja 2 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1206743 735506 DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő Szabadság út 31 önálló PH 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1208156 735298 DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DRÉGELYPALÁNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1225496 451259 ENDREFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ENDREFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3165 Endrefalva Besztercebánya út 53 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1221582 735308 ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
12 1215370 735375 ETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3136 Etes Rákóczi út 94 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1224323 451480 FELSŐPETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NŐTINCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2611 Felsőpetény Rákóczi utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1225663 451875 GALGAGUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERCELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2686 Galgaguta Kossuth út 86 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1205324 451886 HERENCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSERHÁTSURÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2677 Herencsény Kossuth út 76 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1213204 451491 HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DRÉGELYPALÁNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2647 Hont Ipoly utca 55 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1229319 451512 IPOLYVECE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DRÉGELYPALÁNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2669 Ipolyvece Dózsa út 82 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1218625 735551 KARANCSALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARANCSALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3181 Karancsalja Rákóczi út 174 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1225548 452234 KARANCSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARANCSLAPUJTŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3137 Karancsberény Petőfi út 67 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1208855 451062 KARANCSKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARANCSALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3183 Karancskeszi Fő út 49 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1221041 735386 KARANCSLAPUJTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARANCSLAPUJTŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3182 Karancslapujtő Rákóczi út 95 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1226897 451260 KARANCSSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3163 Karancsság Kossuth út 64 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1228389 451084 KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3127 Kazár Tanács út 1 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1226295 450966 KISBÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LUCFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3075 Kisbárkány Béke út 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1233400 451095 KISHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3161 Kishartyán Rákóczi út 70 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1213842 452685 KOZÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZURDOKPÜSPÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3053 Kozárd Fő út 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1230395 451545 LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2619 Legénd Dózsa György út 77 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1220190 450977 LUCFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LUCFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3129 Lucfalva Rákóczi út 38 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1202778 735429 LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LUDÁNYHALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 69 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1232407 450746 MAGYARNÁNDOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAGYARNÁNDORI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2694 Magyarnándor Fő út 88 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1214641 450988 MÁRKHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LUCFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3075 Márkháza Rákóczi út 23 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1219372 452487 MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3143 Mátranovák Szabadság út 38 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1224332 452245 MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRASZELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3142 Mátraszele Szabadság út 65 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1233525 451051 MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3145 Mátraterenye Kossuth út 178 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1227915 735562 MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSERHÁTSURÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2698 Mohora Rákóczi út 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1216391 735407 NAGYBÁRKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LUCFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3075 Nagybárkány Petőfi út 61 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1234281 452838 NAGYKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LUCFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3129 Nagykeresztúr Salgótarjáni út 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1209797 735517 NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2618 Nézsa Park utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1204358 451677 NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERKENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2642 Nógrád Hunyadi utca 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1232300 450757 NÓGRÁDKÖVESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERCELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2691 Nógrádkövesd Madách út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1212131 451314 NÓGRÁDMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RIMÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3132 Nógrádmegyer Petőfi út 79 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1219497 451369 NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3179 Nógrádsipek Jókai út 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1227340 735441 NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LUDÁNYHALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3187 Nógrádszakál Madách út 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1229425 451688 NŐTINCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NŐTINCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2610 Nőtincs Szabadság út 50 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1219318 451567 ŐSAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NŐTINCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2610 Ősagárd Rákóczi út 93 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1207199 453714 PATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DRÉGELYPALÁNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2648 Patak Kossuth út 6 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1211590 451381 PILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LUDÁNYHALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3134 Piliny Losonci út 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1234360 453945 RÁKÓCZIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3151 Rákóczibánya Fő tér 8 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1228884 451325 RIMÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RIMÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3177 Rimóc Madách tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1212520 451392 SÁGÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3162 Ságújfalu Dózsa Gy. út 15 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1224572 451006 SÁMSONHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LUCFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3074 Sámsonháza Rákóczi út 47 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1214881 452256 SÓSHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3131 Sóshartyán Dózsa út 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1219798 451402 SZALMATERCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ENDREFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3163 Szalmatercs Kossuth út 48 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1213754 450779 SZANDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAGYARNÁNDORI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2697 Szanda Kossuth utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1223047 451929 SZÉCSÉNKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERCELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2692 Szécsénke Rákóczi út 18/A tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1233011 451413 SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ENDREFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3135 Szécsényfelfalu Kossuth út 30 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1219044 735331 SZURDOKPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZURDOKPÜSPÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3064 Szurdokpüspöki Béke utca 3 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1232896 735342 TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZURDOKPÜSPÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3073 Tar Szondy György út 92 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1204844 451930 TERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAGYARNÁNDORI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2696 Terény Arany J. út 46 tag 2017.01.01 2017.01.01
12 1206381 452652 TOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2657 Tolmács Sport utca 1 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
12 1229498 735430 VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3178 Varsány Rákóczi út 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
12 1210320 451150 VIZSLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRASZELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3128 Vizslás Kossuth út 69 tag 2017.01.01 2017.01.01
13 1318397 730468 DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2118 Dány Pesti út 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1304808 734729 DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2182 Domony Fő út 98 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1324518 730590 ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2233 Ecser Széchenyi utca 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1313295 734840 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÜSPÖKHATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2681 Galgagyörk Rákóczi út 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
13 1319503 730480 GALGAHÉVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2193 Galgahévíz Fő út 143 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1327128 391502 GALGAMÁCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GALGAMÁCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2183 Galgamácsa Petőfi utca 105 székhely 2017.01.01 2017.01.01
13 1313949 734631 HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2192 Hévízgyörk Kossuth L. utca 124 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1332230 734653 KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2366 Kakucs Fő utca 20 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1330696 730501 KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2173 Kartal Baross út 103 székhely 2017.01.01 2017.01.01
13 1305227 441773 KISNÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÁCDUKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2165 Kisnémedi Fő út 5 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
13 1305281 730402 ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2377 Örkény Kossuth Lajos utca 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1322248 730732 PÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2214 Pánd Fő utca 84 önálló PH 2017.01.01 Csatlakozott2
13 1318689 441290 PENC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2614 Penc Rákóczi út 18 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
13 1328185 730215 PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2074 Perbál Fő utca 6 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1329601 734664 PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2097 Pilisborosjenő Fő út 16 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1334148 736130 PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PILISJÁSZFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2080 Pilisjászfalu Bécsi utca 33 székhely 2017.01.01 2017.01.01
13 1311396 730226 PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2084 Pilisszentiván Szabadság út 85 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1318731 731025 PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2098 Pilisszentkereszt Fő út 12 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1304905 731047 PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017 Pócsmegyer Hunyadi János utca 6 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1323083 734839 PUSZTAVACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2378 Pusztavacs Béke tér 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
13 1321388 734851 PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKHATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2682 Püspökhatvan Kertsor utca 25 székhely 2017.01.01 2017.01.01
13 1304303 441717 PÜSPÖKSZILÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2166 Püspökszilágy Kossuth utca 9 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
13 1321458 730545 SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2111 Szada Dózsa György út 88 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1307870 734806 SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2317 Szigetcsép Szabadság utca 2 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1326213 731069 SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015 Szigetmonostor Fő utca 26 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1315185 730907 SZIGETSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2318 Szigetszentmárton Telkes utca 10 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1322114 734817 SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2319 Szigetújfalu Fő út 45 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1312690 731191 SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2134 Sződ Dózsa György út 100 önálló PH 2017.01.01 Csatlakozott2
13 1308332 734675 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2381 Táborfalva Köztársaság tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1317303 730776 TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2767 Tápiógyörgye Szent István tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1302769 730820 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2769 Tápiószőlős Kossuth Lajos út 65 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1308280 734862 TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2089 Telki Petőfi utca 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1307108 734916 TINNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PILISJÁSZFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2086 Tinnye Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
13 1322008 730336 TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2747 Törtel Szent István tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1319682 734697 ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2724 Újlengyel Kossuth Lajos utca 69 székhely 2017.01.01 2017.01.01
13 1305917 441861 VÁCDUKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁCDUKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2167 Vácduka Béke tér l székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
13 1330331 441618 VÁCEGRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GALGAMÁCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2184 Vácegres Szabadság utca 45 tag 2017.01.01 2017.01.01
13 1305698 441739 VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKHATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2185 Váckisújfalu Petőfi utca 13 tag 2017.01.01 2017.01.01
13 1309104 734785 VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 2/a önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1333729 731146 VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2621 Verőce Árpád út 40 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
13 1322488 730589 VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2174 Verseg Templom tér 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1406080 731344 ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8653 Ádánd Kossuth utca 50 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1434184 570370 ALSÓBOGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7443 Alsóbogát Vörösmarty utca 33 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1428714 731399 ANDOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ANDOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8675 Andocs Szent Ferenc tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1430474 397207 BABÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7584 Babócsa Rákóczi utca 12 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1428316 399245 BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8658 Bábonymegyer Dózsa György utca 50 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1427377 731443 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8649 Balatonberény Kossuth tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1420729 731674 BALATONFENYVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8646 Balatonfenyves Kölcsey Ferenc utca 27 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
14 1407117 731366 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8623 Balatonföldvár Petőfi utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1407375 396530 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre utca 52 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1414562 397395 BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1416601 396079 BALATONSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8651 Balatonszabadi Vak Bottyán utca 102 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
14 1416470 397890 BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8712 Balatonújlak Templom utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1424457 400916 BÁLVÁNYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8614 Bálványos Kossuth L utca 68 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1403735 731652 BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÁRDUDVARNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7478 Bárdudvarnok Bárd utca 36 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
14 1432337 400235 BATÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7258 Baté Fő utca 7 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1420710 400839 BEDEGKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAPOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8666 Bedegkér Rákóczi utca 147 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1417127 397274 BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7543 Beleg Kossuth utca 97 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1430119 731629 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7516 Berzence Szabadság tér 19 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
14 1410506 400862 BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7439 Bodrog Kossuth utca 54 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1413994 396068 BOLHÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SOMOGYSZOBI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7517 Bolhás Kossuth Lajos utca 48 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1426532 396552 BÖHÖNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8719 Böhönye Fő utca 26 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1426277 397164 BŐSZÉNFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7475 Bőszénfa Fő utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1417358 731476 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BUZSÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8695 Buzsák Fő tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1425681 400246 CSERÉNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7472 Cserénfa Szent István tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1402477 400356 CSOMBÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7432 Csombárd Kossuth L. utca 45/C tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1427270 400741 CSÖMEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MESZTEGNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8700 Csömend Árpád utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1431352 397218 DARÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7988 Darány Rákóczi utca 72 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1413611 400631 DRÁVAGÁRDONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7977 Drávagárdony Fő utca 69 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1415884 400642 DRÁVATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7979 Drávatamási Fő utca 101 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1403489 400884 EDDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7443 Edde Fő utca 47 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1431644 400125 FIAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ANDOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7282 Fiad Kossuth utca 48 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1422026 400224 FONÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7271 Fonó Petőfi utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1428264 399443 GADÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7277 Gadács Fő utca 72 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1426222 400301 GADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MESZTEGNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8716 Gadány Fő utca 81 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1406585 397955 GÁLOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7473 Gálosfa Kossuth utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1406451 396091 GAMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÁTRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8685 Gamás Fő utca 83 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1430960 731520 GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYÉKÉNYESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8851 Gyékényes Szabadság tér 7 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1423904 398293 GYUGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8692 Gyugy Fő utca 19 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1418634 398282 HÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8694 Hács Fő utca 42/a tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1425830 400257 HAJMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7473 Hajmás Templom tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1416726 399300 HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7533 Hedrehely Szabadság utca 76 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1409946 399322 HENCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MIKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7532 Hencse Kossuth L. utca 41 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1409928 397548 HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7432 Hetes Rákóczi utca 34 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1419150 731519 HOMOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HOMOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7537 Homokszentgyörgy Kossuth utca 5 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1430775 400312 HOSSZÚVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MESZTEGNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8716 Hosszúvíz Fő utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1411192 731531 IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IGALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7275 Igal Szent István utca 107 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1421333 400653 ISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7987 Istvándi Árpád utca 16 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1415927 398479 JÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7525 Jákó Kossuth utca 112 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
14 1417279 731740 JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7431 Juta Hősök tere 8 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1426453 731542 KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KADARKÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7530 Kadarkút Petőfi Sándor utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1406105 397933 KÁLMÁNCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HOMOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7538 Kálmáncsa Kossuth utca 36 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1405272 400499 KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAPOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8667 Kánya Fő utca 170 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1433394 399959 KAPOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAPOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8671 Kapoly Kossuth utca 56 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1409098 397603 KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7523 Kaposfő Kossuth utca 221 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1428811 400268 KAPOSGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7473 Kaposgyarmat Fő utca 6 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1425867 400291 KAPOSHOMOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7261 Kaposhomok Kossuth utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1412663 398480 KAPOSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7258 Kaposkeresztúr Szabadság tér 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1418227 397625 KAPOSMÉRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KAPOSMÉRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7521 Kaposmérő Hunyadi utca 13 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1415732 398918 KAPOSÚJLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KAPOSMÉRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7522 Kaposújlak Petőfi utca 30 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1406424 731685 KAPOSSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÁRDUDVARNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7476 Kaposszerdahely Kossuth Lajos utca 65 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
14 1405263 731388 KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8676 Karád Attila utca 31 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1408411 400686 KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7977 Kastélyosdombó Fő utca 73 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1434193 570381 KASZÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SOMOGYSZOBI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7564 Kaszó Kaszó puszta tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1426888 399399 KAZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IGALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7274 Kazsok Kossuth L. utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1417446 400323 KELEVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MESZTEGNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8714 Kelevíz Vörösmarty utca 45 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1404598 400983 KEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8618 Kereki Petőfi utca 62 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1411174 396563 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8713 Kéthely Ady E. utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1419053 400389 KISASSZOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KADARKÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7523 Kisasszond Kossuth utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1424493 396123 KISBÁRAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ANDOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7281 Kisbárapáti Fő utca 83 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1430827 398303 KISBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8693 Kisberény Petőfi utca 36 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1413781 400390 KISKORPÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7524 Kiskorpád Petőfi utca 20 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
14 1409858 400192 KOMLÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7582 Komlósd Fő utca 93 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1413745 399333 KŐKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MIKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7530 Kőkút Arany J. utca 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1411040 397241 LAKÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7918 Lakócsa Petőfi S. utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1414863 396156 LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÁTRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8681 Látrány Rákóczi utca 69 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1426675 731410 LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LENGYELTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1432355 398996 LIBICKOZMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PUSZTAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8707 Libickozma Fő utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1410010 400466 LULLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8660 Lulla Kossuth utca 43 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1410427 399410 MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7463 Magyaratád Hősök tere 4 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1425371 398819 MAGYAREGRES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7441 Magyaregres Dózsa György utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1416106 396837 MESZTEGNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MESZTEGNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8716 Mesztegnyő Szabadság tér 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1420905 399290 MIKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MIKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7512 Mike Hunyadi utca 43 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1431343 731696 MOSDÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7257 Mosdós Kossuth utca 1/a tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1415909 396178 NÁGOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ANDOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8674 Nágocs Hősök tere 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1421652 731553 NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7561 Nagybajom Fő utca 40 székhely 2017.01.01 Csatlakozott2
14 1429063 731465 NAGYBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8656 Nagyberény Fő utca 12 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1425511 398875 NEMESKISFALUD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8717 Nemeskisfalud Madarász utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1410959 396848 NIKLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MESZTEGNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8706 Nikla Berzsenyi utca 51 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1403203 400280 NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8612 Nyim Fő utca 65 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1424536 400213 ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7461 Orci Petőfi tér 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1419770 400873 OSZTOPÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7444 Osztopán Fő utca 11 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1407056 731454 ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖREGLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8697 Öreglak Fő utca 14 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1414012 398457 ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8854 Őrtilos Rákóczi utca 29 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1432115 570392 ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7511 Ötvöskónyi Fő utca 51 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1434041 570204 PÁLMAJOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7561 Pálmajor Pálmajor utca 69 tag 2017.01.01 Csatlakozott2
14 1426392 396497 PAMUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8698 Pamuk Petőfi utca 76 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1406141 399421 PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7463 Patalom Kossuth L. utca 58 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1412168 399377 PATCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7477 Patca Fő utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1429197 400170 PÉTERHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7582 Péterhida Fő utca 50 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1428361 397988 POTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7977 Potony Petőfi utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1419026 396585 PUSZTAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PUSZTAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8707 Pusztakovácsi Fő utca 56 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1423311 400895 PUSZTASZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8619 Pusztaszemes Kossuth utca 53 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1430863 399409 RÁKSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IGALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7464 Ráksi Fő utca 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1420321 400181 RINYAÚJNÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7584 Rinyaújnép Gábor A. utca 24 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1414942 396189 SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8654 Ságvár Fő utca 16 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1431121 397944 SÁNTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7479 Sántos Fő utca 112 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1427368 398589 SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7562 Segesd Szabadság tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1432133 400477 SÉRSEKSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8660 Sérsekszőlős Szabadság utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1432780 397713 SIMONFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7474 Simonfa Ady E utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1404127 400279 SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8655 Som Ady Endre utca 35/A tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1413824 400433 SOMODOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7454 Somodor Kossuth utca 109 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1405500 400169 SOMOGYARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BABÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7584 Somogyaracs Fő utca 99 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1431219 398237 SOMOGYASZALÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7452 Somogyaszaló Kossuth L. utca 107 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1432470 398929 SOMOGYBABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÁTRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8684 Somogybabod Kossuth utca 51 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1420057 400619 SOMOGYEGRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAPOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8666 Somogyegres Petőfi utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1428963 397724 SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7443 Somogyjád Kossuth L. utca 42 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1412876 399971 SOMOGYMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAPOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8673 Somogymeggyes Akácfa utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1406600 731706 SOMOGYSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PUSZTAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8705 Somogyszentpál Kossuth tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1403416 399432 SOMOGYSZIL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7276 Somogyszil Szabadság utca 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1418546 398590 SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SOMOGYSZOBI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7563 Somogyszob Petőfi Sándor utca 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1432601 398930 SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8683 Somogytúr Árpád utca 34 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1404853 398776 SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GYÉKÉNYESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7515 Somogyudvarhely Jókai utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1421856 396145 SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖREGLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8699 Somogyvámos Csepregi L. utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1419442 396617 SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8698 Somogyvár Kaposvári utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1434236 570787 SZÁNTÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8622 Szántód Iskola utca 9 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1415103 397779 SZENNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7477 Szenna Rákóczi utca 8 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1425706 397780 SZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BATÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7472 Szentbalázs Fő utca 85 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1432841 397966 SZENTBORBÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7918 Szentborbás Fő utca 28 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1430146 398897 SZENYÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8717 Szenyér Simon J. utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1432461 399366 SZILVÁSSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7477 Szilvásszentmárton Fő utca 20 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1415194 400334 SZÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8625 Szólád Kossuth utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1411101 731607 SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BUZSÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8692 Szőlősgyörök Szabadság utca 18 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1410986 397889 SZULOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HOMOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7539 Szulok Szabadság tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1408590 731333 TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8660 Tab Kossuth L utca 49 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1424615 396628 TAPSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MESZTEGNYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8718 Tapsony Széchenyi tér 1/A tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1413693 400752 TÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PUSZTAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8696 Táska Arany János utca 2 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1423968 399476 TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8626 Teleki Rákóczi utca 49 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1432416 400828 TENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAPOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8668 Tengőd Petőfi utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1410153 400620 TORVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8665 Torvaj Kossuth utca 23 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1416407 397977 TÓTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DARÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7918 Tótújfalu Szabadság utca 114 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1426781 400905 VÁRDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7442 Várda Fő utca 94 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1419017 399311 VISNYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MIKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7533 Visnye Fő utca 20 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1406877 398941 VISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÁTRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8681 Visz Rákóczi utca 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1414623 731641 ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8852 Zákány Május 1. utca 6 székhely 2017.01.01 2017.01.01
14 1434403 571300 ZÁKÁNYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8853 Zákányfalu Szabadság utca 89 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1411466 400488 ZALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8660 Zala Kossuth utca 65 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1433057 400994 ZICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8672 Zics Petőfi Sándor utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1427614 398248 ZIMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7471 Zimány Kossuth L. utca 31 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1426842 399355 ZSELICKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7477 Zselickisfalud Fő utca 65 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1424110 397175 ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7400 Zselickislak Kossuth L utca 57 tag 2017.01.01 2017.01.01
14 1417491 397186 ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SIMONFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7474 Zselicszentpál Fő utca 42 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1508776 731883 AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4524 Ajak Ady Endre út 25 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1529975 731894 ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYULAHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4546 Anarcs Kossuth utca 30 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1515963 443261 BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZABERCELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4468 Balsa Fő tér 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1526480 405120 BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZAKERECSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4937 Barabás Árpád út 7-9 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1525441 442846 BENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EPERJESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4643 Benk Petőfi utca 3 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1513639 443272 BESENYŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LEVELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4557 Besenyőd Kossuth utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1521227 443283 BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4488 Beszterec Kossuth utca 42 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1519707 732219 BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4483 Buj Rákóczi út 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1509681 405306 CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÉGÉNYDÁNYÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4732 Cégénydányád Dózsa György utca 2 székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1512928 405317 CSAHOLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSAHOLCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4967 Csaholc Kossuth út 41 székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1529416 405153 CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSARODAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4844 Csaroda Beregszászi utca 14/B székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1526107 442538 CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁNKMAJTISI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4742 Csegöld Dózsa Gy. utca 4 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1518795 442549 DARNÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁNKMAJTISI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4737 Darnó Fő út 10 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1517756 732220 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4516 Demecser Kétezer-egy tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1514508 731904 DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4492 Dombrád Rákóczi út 36 székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1503647 731915 DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4495 Döge Osváth tér 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1518528 442868 EPERJESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EPERJESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4646 Eperjeske Szabadság tér 1 székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1522415 731926 FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4621 Fényeslitke Kossuth út 96 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1504996 442561 GARBOLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉHTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4976 Garbolc Szatmári utca 1 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1505801 732231 GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4472 Gávavencsellő Petőfi út 1 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1504613 443403 GELÉNES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSARODAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4935 Gelénes Kossuth út 32 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1507676 403807 GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYULAHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4545 Gyulaháza Petőfi út 45 székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1519558 442572 GYÜGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÉGÉNYDÁNYÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4733 Gyügye Fő utca 71 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1512061 442583 HERMÁNSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÉGÉNYDÁNYÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4735 Hermánszeg Kossuth L. utca 25 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1505616 443425 HETEFEJÉRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSARODAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4843 Hetefejércse Rákóczi Ferenc utca 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1513019 732505 HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4334 Hodász Petőfi Sándor út 6 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1507843 405328 JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁNKMAJTISI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4741 Jánkmajtis Kossuth út 28 székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1517589 404947 JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁRMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4337 Jármi Kölcsey Ferenc utca 14 székhely 2017.01.01 2017.01.01
15 1513143 442880 JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TORNYOSPÁLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4611 Jéke Dózsa út 15 tag 2017.01.01 2017.01.01
15 1531404 732077 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4324 Kállósemjén Kossuth út 112 önálló PH 2017.01.01 2017.01.01
15 1527225 732242 KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÁLMÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4434 Kálmánháza Nyíregyházi út 71 székhely 2017.01.01 2017.01.01