A jogszabály mai napon ( 2020.07.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megvalósításra kerülő beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Tűzoltólaktanyák kialakításával összefüggő projektek

A B C
Felhívás azonosító jele Beruházások megnevezése Beruházások megvalósításának helyszíne
1. KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 Gyöngyös tűzoltóság Gyöngyös, Bethlen Gábor utca,
2740/62 helyrajzi számú ingatlan
2. KEHOP-1.6.0-15-2016-00015 Kiskőrös tűzoltóság Kiskőrös, Dózsa György út, 104/9 helyrajzi számú ingatlan
3. KEHOP-1.6.0-15-2016-00012 Kecskemét tűzoltóság Kecskemét, 8550/29 helyrajzi számú ingatlan
4. KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 Pécs tűzoltóság Pécs, Engel János u. 1. szám alatti ingatlan
5. KEHOP-1.6.0-15-2016-00014 Pécs II. tűzoltóság Pécs, Megyeri út, 3685/35 helyrajzi számú ingatlan, illetve az ezen ingatlanból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlan
6. KEHOP-1.6.0-15-2016-00011 Fehérgyarmat tűzoltóság Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 4-6. szám alatti ingatlan
7. *  KEHOP-1.6.0-15-2016-00019 Piliscsaba tűzoltóság Piliscsaba, Fő út 2., 1602/4, 1602/4/A, 085/9, valamint 080/13 helyrajzi számú ingatlanok; Piliscsaba lőtér 080/4 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. erdővédelmi hatósági eljárások,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. földvédelmi hatósági eljárások,

22. azok az 1-21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1-22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére