A jogszabály mai napon ( 2019.11.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

A Kormány

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (2) bekezdésében meghatározott, közterület-használatra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a közérdekű célt szolgáló - különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő - filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,

b) a jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

c) a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot,

d) a forgatandó filmalkotás rövid bemutatását, a forgatandó jelenet rövid leírását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: MNF) az alábbi kérelmek is előterjeszthetőek:

a) forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,

b) behajtási engedély kiadása iránti kérelem,

c) közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,

d) közösségi közlekedés módosítása iránti kérelem,

e) dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem,

f) a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás biztosítása iránti kérelem,

g) az Mktv. 35. § (3) és (4) bekezdése szerinti kérelmek.

2. § (1) Az MNF a közterület-használatra irányuló kérelmet egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz kapcsolódó egyéb kérelmet, hatósági bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak, vagy az érintett szervnek. Az MNF a kérelem, bejelentés megküldésével egyidejűleg elektronikus úton jelzi a tulajdonos települési önkormányzatnak, a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak és a kérelmezőnek, hogy mely szervekhez továbbította a kérelmet, illetve a bejelentést. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet az MNF haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az ingatlan tulajdonosi joggyakorlójához vagy vagyonkezelőjéhez további ügyintézés céljából.

(2) A főváros területén tervezett közterület-használatra irányuló kérelmet az MNF egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja a Budapesti Közlekedési Központhoz. A nem a főváros területén tervezett és nem a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület-használatra irányuló kérelmet az MNF egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja az illetékes közútkezelőhöz.

(3) Az MNF a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a kérelmet megküldi a kérelemben szereplő forgatási helyszín szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Az illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság köteles tájékoztatni az MNF-et, ha a kérelemben szereplő forgatási helyszín esetében bejelentéshez kötött rendezvény megtartására bejelentés érkezett.

(4) A települési önkormányzat adatot szolgáltat az MNF részére a tulajdonában lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésének meghatározásával. Az MNF naprakész nyilvántartást vezet a települési önkormányzatok tulajdonában lévő közterületekről. A nyilvántartás vezetését az MNF térképek rendszeresítése útján is gyakorolhatja.

(5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán az MNF a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglalt feltételek felhasználásával elkészíti a hatósági szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt jóváhagyásra továbbít a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező részére.

(6) *  A hatósági szerződésnek - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározottakon túl - tartalmaznia kell

a) az MNF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint az ügyintéző nevét,

b) a kérelmező 1. melléklet szerinti adatait,

c) a települési önkormányzat megnevezését, számlaszámát, képviselőjének nevét,

d) a települési önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez,

e) a közterület-használatért fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét,

f) a közterület-használat kezdő és befejező időpontját és az igénybe venni kívánt közterület pontos megnevezését, nagyságát,

g) a felek közötti kapcsolattartás módját,

h) a felmondási okokat,

i) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy valamennyi - e rendelet alapján a szerződésben foglalt - kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés Ákr. szerinti következményeinek.

(7) *  Hiánypótlás esetén a felhívást úgy kell kiadni, hogy a hiánypótlás legkésőbb a 3. § szerinti egyeztetésen teljesülhessen.

3. § (1) A fővárosban tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul megvizsgálja, hogy a kérelemben foglalt feltételekkel forgalomtechnikai szempontból biztosítható-e a közterület-használat és az erre vonatkozó álláspontját megküldi a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul a kérelmezőnek és az MNF-nek.

(2) A filmforgatáshoz kapcsolódóan az MNF kezdeményezésére a kérelmező, az eljárásban érintett hatóságok, szakhatóságok és szervek, a közterület tulajdonosa, a közútkezelő vagy a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kezdeményezéstől számított egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul kötelesek egymással egyeztetést folytatni a tényállás, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó követelmények, feltételek tisztázása érdekében. Az egyeztetés lefolytatását az MNF végzi és dokumentálja.

(3) Amennyiben a megállapodás eredményeként a hatósági szerződés tervezetének módosítása is szükséges, a tervezeten a módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át.

(4) A közterület tulajdonosa az általa - a hatósági szerződésnek a kérelmező és az MNF általi aláírásának a feltételével, a hatósági szerződésen található külön záradékban - jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot

a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul,

b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi az MNF-nek és egyidejűleg értesíti a kérelmezőt, jóváhagyás esetén pedig a hatósági szerződés jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a kérelmező részére azzal, hogy a hatósági szerződést aláírhatja az MNF-nél.

(5) Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, az MNF a megtagadó nyilatkozat megküldését követő munkanapon a kérelem elutasításáról határoz, és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett hatóságokkal.

(6) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó, a filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulások kiadása iránti eljárásban legkésőbb a (4) és (5) bekezdés szerinti határidők szerint dönt és döntéséről értesíti az MNF-et, valamint a kérelmezőt.

(7) Az MNF a települési önkormányzat jóváhagyási záradékával ellátott hatósági szerződést a - szerződés települési önkormányzat általi - visszaküldésétől számított egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul aláírja, a forgatási helyszínről az illetékes rendőrkapitányságot, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságot tájékoztatja.

4. § Amennyiben a kérelemben és a hatósági szerződés tervezetében foglaltak módosítását a kérelmező kezdeményezi az MNF-nél, az MNF haladéktalanul megküldi a módosítási kérelmet a filmforgatással érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, a közterület tulajdonosának, az illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a közútkezelőnek és a főváros területén tervezett közterület-használat esetén pedig a Budapesti Közlekedési Központnak.

5. § (1) Ha a közterület tulajdonosa

a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig egy munkanapon belül,

b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül

nem nyilatkozik a hatósági szerződés jóváhagyásáról, azt a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(2) Ha a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kérelem hozzá történő benyújtásától számított két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén egy munkanapon belül, illetve egyeztetés esetén legkésőbb az egyeztetésen nem nyilatkozik a jóváhagyását illetően, azt a kérelemben foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(3) A 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetben, ha a települési önkormányzat az ott meghatározott határidők szerint nem hoz döntést, a hozzájárulást a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(4) *  Ha az MNF a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződésnek a részére történő megküldésétől számított egy munkanapon belül a hatósági szerződést nem írja alá, a kérelmezőt megilleti a közterület-használatának a joga a jóváhagyási záradékkal ellátott hatósági szerződésnek a települési önkormányzat által részére megküldött tervezete szerinti tartalommal. Ebben az esetben az MNF a kérelem benyújtásától számított hatodik munkanapon, sürgős eljárás esetén pedig harmadik munkanapon köteles az Ákr. 80. § (3) bekezdésének alkalmazásával eljárni, továbbá ezzel egyidejűleg értesíti a közterület tulajdonosát is.

6. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat jogszerűségét a közterület tulajdonosa ellenőrizheti.

(2) A filmforgatás megkezdése előtt az ahhoz kapcsolódó bármely ellenőrzés kapcsán az érintett hatóságok kötelesek egymással - az MNF iránymutatása alapján - egyeztetni és ellenőrzési tevékenységüket összehangolni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § * 

1. melléklet a 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez

Kérelem filmforgatási célú közterület-használat engedélyezéséhez

1. A kérelmező adatai:

Kérelmező neve:

Kérelmező székhelye:

Képviselő neve:

Képviselő lakcíme:

Képviselő telefonszáma:

Képviselő e-mail címe:

Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:

Kérelmező adószáma:

Kérelmező bankszámlaszáma:

2. A filmalkotás jellemzői:

Filmalkotás műfaja:

Filmalkotás munkacíme:

3. Kérelem típusa: Új kérelem Módosító kérelem Visszavonó kérelem

4. Korábbi kérelem benyújtásának ideje, illetve iktatószáma:

5. A közterület(ek) igénybevételének terjedelme1:

Sor-
szám
Közterület-
használat ideje:
Közterület-
használat pontos célja részletesen megjelölve:

Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése (kerület megjelölése, amennyiben releváns):

Használni kívánt közterület nagysága:
Időtartam: Cél: Igényelt terület:
év, hó, nap (F) forgatás m2
Közterület-használat ideje: (T) technikai kiszolgálás
(-tól,-ig) (P) stáb parkolás Hely-, házszám, egyéb meghatározás:
(A töredéknapokat (K) kiürítés
kérjük aláhúzással jelölni.) (B) forgalomtechnikai biztonság
1 Fővárosi kérelem esetén a formanyomtatvány kerületenként töltendő ki.

6. Zaj- és hanghatások várható mértéke: magas alacsony

Gyalogos és járműforgalom korlátozása: szükséges nem szükséges

Forgalomkorlátozási terv: kiegészíti nem egészíti ki

Éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig): igen nem

Rendőri biztosítás szükséges: igen nem

Helyszínbiztosítás szükséges: igen nem

Díszlet építése szükséges: igen nem

Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. mozgóképszakmai támogatásban részesítette: igen nem

7. Egyéb előterjeszthető kérelmek:

1. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás
2. behajtási engedély kiadására irányuló eljárás
3. közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás
4. dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás
5. a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem
6. színházi fegyverek alkalmazásához rendőrhatósági engedély [Mktv. 35. § (3) bek.]
7. helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi eljárás [Mktv. 35. § (4) bek.]

8. A kérelem benyújtásával együtt csatolandó mellékletek:

8.1. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: alapeljárás iránti kérelem esetében 10 000 forint, sürgős eljárás iránti kérelem esetében 50 000 forint (a 7. pont szerinti kérelmek kivételével).

A díjat a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 10032000-00313278-00000048 számú számlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni a kérelem keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás munkacímét.

8.2. Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.

8.3. A filmalkotás rövid bemutatása.

8.4. A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.

8.5. Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy meghatalmazása.

8.6. A forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500 léptékű forgalomtechnikai helyszínrajz.

Kelt:

_________________
Kérelmező

[cégszerű aláírás vagy a meghatalmazott cégszerű aláírása]


  Vissza az oldal tetejére