A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai

1. § (1) *  A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(2) *  A kormányhivatal munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében − a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével – az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(3) A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)

a) *  végrehajtják a miniszter által kiadott hatósági ellenőrzési terveket,

b) közreműködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) *  az elvégzett feladataikról közvetlenül, az országos tisztifőorvos egyidejű tájékoztatása mellett – a járási hivatal esetében a főispán útján – tájékoztatják a minisztert,

(4) A kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett képzéseken, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon,

b) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,

c) *  a hatáskörükbe tartozó feladatokat az országos tisztifőorvos szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el,

d) a szakmai feladatellátás során az országos tisztifőorvos által kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak és elvi állásfoglalásoknak megfelelően, valamint a kiadott iratminták alapján végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket,

e) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett értekezleteken, működtetett szakmai munkacsoportokban,

f) *  végrehajtják az országos tisztifőorvos által kiadott egyéb ellenőrzési és mintavételi terveket,

g) *  ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

h) *  az országos tisztifőorvos által kiadott feladataik elvégzéséről közvetlenül tájékoztatják az országos tisztifőorvost.

1/A. § *  (1) A közösségek és egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása, továbbá a megelőzési feladatok megvalósítása céljából az egészséges életmódot népszerűsítő egészségfejlesztési és népegészségügyi szemléletformáló tevékenység országos szintű szakmai és szakmai támogató feladatait a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. végzi, ennek keretében

a) felhívja a figyelmet az egészségfejlesztő öngondoskodásra,

b) elősegíti az egészséges életmód kialakítását, és

c) az a) és b) pont szerinti országos egészségkommunikációs és programkoordinátori feladatokat lát el egyes európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében is.

(2) A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. koordinálja, összehangolja, ösztönzi, szakmailag segíti és támogatja a lakosság felé irányuló egészségfejlesztési egészségkommunikációs tevékenységek ellátását.

2. A kormányhivatal népegészségügyi feladatai

2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében

a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását, szakmai felügyeletét,

b) *  jogszabályban meghatározott ügyekben hatósági jogkört gyakorol,

c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ca) *  a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat,

e) *  ellátja az egészségügyi szolgáltatók jogszabályban meghatározott, az infekciókontrollra vonatkozó kötelezettségeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

(2) A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

3. § (1) *  Budapest Főváros Kormányhivatala a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) *  A kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az 1. mellékletben meghatározott esetekben egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.

(3) *  Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatal a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el.

(3a) *  A sugáregészségügyi feladatokat és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a kormányhivatal – az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő esetben a szakfelügyelő főorvos, a rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok esetében pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködésével – a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el.

(4) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal feladata.

(5) A (4) bekezdés szerinti repülőtereken és kikötőkben a kormányhivatal látja el a járási hivatal számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket.

3. A járási hivatal népegészségügyi feladatai

4. § (1) *  A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) vagy a kormányhivatal feladatkörébe.

(2) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el.

5. § A járási hivatalok illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.

4. * 

6–6/H. § * 

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

7. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a járási hivatalt jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (1)–(3a), (7) és (8a) bekezdése alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a tevékenység végzésének helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

a) * 

b) 32. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában.

(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a járási hivatal és a kormányhivatal jár el a gyógyászati segédeszköz-forgalmazási tevékenység tekintetében.

8. § (1) *  Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)

aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja,

ab) 4. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja, b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) alpontja, d) pont db) alpontja, valamint a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek tekintetében 4. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontja,

ac) 4/A. § (1) bekezdése,

ad) *  6. § (1) bekezdés e), h), i), o), p) és q) pontja,

ae) tekintetében gyógyszerészeti igazgatási hatáskörben eljárva 10. és 11. §-a, 13/A. § (1a), (1b) és (2) bekezdése,

af) 14. § b) pontja,

ag) 14. § f) pontja,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

ba) 56. § (6) bekezdése,

bb) 101. § (2) bekezdése,

bc) 159. § (5) bekezdés c) pontja,

bd) 159. § (6) bekezdése,

be) 161. § (4) bekezdése,

bf) 180. § (1) bekezdése,

bg) 215. § (4) bekezdése,

bh) 243. § (7) bekezdése,

bi) 232/B. § (14) bekezdése,

c) az Eüak.

ca) 15. § (3b) bekezdése,

cb) 19/B. §-a,

d) a Kbtv.

da) 6. § (1) és (2) bekezdése,

db) * 

dc) 8. § (3) és (5) bekezdése,

dd) 8/A. § (1) és (5) bekezdése,

de) * 

df) * 

dg) 23. §-a,

dh) 25. § (5) bekezdése,

di) 26/A. §-a,

dj) 32. § (2) bekezdése,

dk) *  29. § (1) bekezdése,

e) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

ea) 1/A. § (3)–(5) bekezdése,

eb) 1/I. § (8) bekezdése,

ec) 1/J. § (3) bekezdése,

ed) 2. § (7) és (8) bekezdése,

ee) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,

ef) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,

eg) 4. § (2)–(4) bekezdése,

eh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,

ei) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,

ej) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,

ek) 7. § (7) és (11) bekezdése,

el) 10. § (2) bekezdése,

em) 11/A. § (4) bekezdése,

en) 11/B. § (1)–(3) bekezdése,

eo) 14. § (17) bekezdése,

f) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

fa) 12. § (2) bekezdése,

fb) 22. § (1) bekezdése,

fc) 25. § (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése,

fd) 26. § (2a), (6) és (7) bekezdése,

fe) 27. § (5) bekezdése,

ff) 28. § (5) bekezdése,

g) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. §-a,

h) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,

i) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91. § (1) bekezdése,

j) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

ja) 17. § (5) bekezdése,

jb) 18/A. § (4) bekezdés b) pontja és (4a) bekezdése,

jc) 41. § (2)–(4) bekezdése,

jd) II. Része,

k) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 15. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(2) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(3) *  Az NNGYK munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4) *  Az NNGYK az (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában foglalt feladat ellátása céljából az adatok kutatása során olyan adatfeldolgozóval köthet szerződést, amely az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak mellett megfelel a következő feltételeknek:

a) székhelye Magyarországon található,

b) egészségügyi adatok kutatásában legalább 180 nap gyakorlattal rendelkezik,

c) biztosítja az általa feldolgozott adatok Magyarországon történő tárolását,

d) adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja orvos közreműködését.

(5) *  A (4) bekezdés b) és d) pontjában szereplő feltételt nem kell alkalmazni azon adatfeldolgozóra, amely az adatkezelő megbízásából kizárólag technikai közreműködést biztosít, így különösen az adatok rögzítését, tárolását, anonimizálását, továbbítását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését végzi.

(6) *  A Kormány nemzeti koordinációs fókuszpontként az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására.

8/A. § *  (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost és a járási hivatalt jelöli ki a Kbtv. 33. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

9. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki

a) *  az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

aa) 45. § (1) bekezdése,

ab) 47. § (1) bekezdése,

b)–c) * 

d) az Eütv.

da) 228. § (4) bekezdése,

db) 229. § (3) bekezdése,

dc) 232/B. § (2) bekezdése,

e) az Eüak.

ea) 15. § (1) és (2) bekezdése,

eb) 16/A. § (2)–(4) bekezdése,

f) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Nvt. 7. § (9) bekezdése,

g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdés f) pontja,

h) az egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(2) *  A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség – ide nem értve a büntetés-végrehajtási szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit – vonatkozásában a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlóját jelöli ki az Nvt. 2. § (9) bekezdése és 7. §-a szerinti feladatok ellátására.

(3) *  A Kormány hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki az Eütv. 110. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

10. § (1) *  A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t és a kormányhivatalt jelöli ki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja,

b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontja,

c) az Ebtv. 10. § (4) bekezdése,

d) az Eütv.

da) * 

db) 143. §-a,

e) az Eüak.

ea) 15. § (2a)–(3b) és (8a) bekezdése,

eb) 16/A. § (1) bekezdése,

ec) 19. § (1) és (2) bekezdése,

ed) 20. § (3a) bekezdése,

f) *  a Kbtv.

fa) 32. § (5) bekezdése,

fb) 33. § (3) bekezdése,

g) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(2) *  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter jogszabály szerint, az NNGYK és a kormányhivatal útján látja el.

(3) *  Az Eütv. 48. § c) pontja szerinti feladatokat az NNGYK és a kormányhivatal látja el.

11. § *  A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki

a) az Eüak. 5. § (3) bekezdése,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés b) pontja,

c) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

ca) 23. § d) pontja,

cb) 24. § e) és f) pontja,

d) *  az Ehi. 4. § (6) bekezdés h) pontja,

e) *  az Eütv. 123. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,

f) *  az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. § (1) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

12. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki

a) * 

b) *  az Ehi. 4/D. § (1) bekezdés b) pontja és 6. § (1) bekezdés g) pontja, valamint az Eütv. 238. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására,

c) az Eütv. 217. § (7) bekezdése szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként,

d) az Eütv. 234/A. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként.

12/A. § *  A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kórházi Főigazgatóságot jelöli ki az Eütv. 123. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

12/B. § *  A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239. § (2) bekezdése tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t jelöli ki.

6. Hatósági eljárás, illetékesség

13. § (1) *  Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

(2) * 

(3) *  Az országos tisztifőorvos a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

14. § Helyszíni ellenőrzésre fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselő, állami tisztviselő jogosult.

15. § A közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázásakor felmerült személyi és dologi költségek – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – egyéb eljárási költségnek minősülnek. A felszámítható költségek mértékét jogszabály határozza meg.

7. A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre és közreműködő szakhatóságok kijelölése

16. § (1) * 

(2) *  A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) * 

(4) * 

(5) *  A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(6) * 

(7) *  A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését a bányászati felügyeleti tevékenységében eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága vizsgálja.

(8)–(12) * 

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

17/A. § *  (1) Az Országos Közegészségügyi Intézet elnevezése 2018. október 1. napján Nemzeti Népegészségügyi Központra változik, egyidejűleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek – az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján – beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központba beolvadnak.

(2) A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2018. október 1. napjától – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – ellátja mindazon feladatokat, amelyek 2018. szeptember 30-ig az Országos Közegészségügyi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak.

(3) A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 2018. október 1. napjától ellátja mindazon módszertani, szakértői, értékelési és elemzési feladatokat, melyek a gyermekegészségügy területén 2018. szeptember 30-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak.

(4) A (2) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó

a) központi költségvetési források,

b) foglalkoztatotti állomány,

c) tárgyi eszközök,

d) vagyoni jogok és kötelezettségek

tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

(5) A (3) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó

a) központi költségvetési források,

b) foglalkoztatotti állomány,

c) tárgyi eszközök,

d) vagyoni jogok és kötelezettségek

tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

(6) *  A (2) bekezdéstől eltérően az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el 2019. január 1. napjától a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2018. október 1. napjával átvett, a Dohányzás Fókuszponttal, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központtal, a Nemzeti Addiktológiai Fókuszponttal kapcsolatos, valamint a kábítószer-megelőzéssel, kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos feladatokat.

18. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

19. § *  Ez a rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez * 

Különös illetékességi rendelkezések

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat

1.1. *  a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest vármegyére,

1.2. *  a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére,

1.3. *  a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére,

1.4. *  a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyére,

1.5. *  a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Baranya, Fejér, Somogy és Tolna vármegyére,

1.6. *  a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala vármegyére

kiterjedő illetékességgel látja el.

2. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

A B
1. *  BARANYA VÁRMEGYE
2. Komlói Járási Hivatal
3. Székhely: Komló
4. Illetékességi terület: Hegyháti járás
5. Komlói járás
6. Pécsváradi járás
7. Mohácsi Járási Hivatal
8. Székhely: Mohács
9. Illetékességi terület: Bólyi járás
10. Mohácsi járás
11. Pécsi Járási Hivatal
12. Székhely: Pécs
13. Illetékességi terület: Pécsi járás
14. Siklósi Járási Hivatal
15. Székhely: Siklós
16. Illetékességi terület: Siklósi járás
17. Sellyei járás
18. Szigetvári Járási Hivatal
19. Székhely: Szigetvár
20. Illetékességi terület: Szigetvári járás
21. Szentlőrinci járás
22. *  BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
23. Bajai Járási Hivatal
24. Székhely: Baja
25. Illetékességi terület: Bajai járás
26. Bácsalmási járás
27. Kalocsai Járási Hivatal
28. Székhely: Kalocsa
29. Illetékességi terület: Kalocsai járás
30. Kiskőrösi járás
31. Kecskeméti Járási Hivatal
32. Székhely: Kecskemét
33. Illetékességi terület: Kecskeméti járás
34. Kunszentmiklósi járás
35. Tiszakécskei járás
36. Kiskunhalasi Járási Hivatal
37. Székhely: Kiskunhalas
38. Illetékességi terület: Kiskunhalasi járás
39. Jánoshalmai járás
40. Kiskunfélegyházi járás
41. Kiskunmajsai járás
42. *  BÉKÉS VÁRMEGYE
43. Békéscsabai Járási Hivatal
44. Székhely: Békéscsaba
45. Illetékességi terület: Békéscsabai járás
46. Békési járás
47. Gyomaendrődi járás
48. Szarvasi járás
49. Gyulai Járási Hivatal
50. Székhely: Gyula
51. Illetékességi terület: Gyulai járás
52. Sarkadi járás
53. Szeghalmi járás
54. Orosházi Járási Hivatal
55. Székhely: Orosháza
56. Illetékességi terület: Orosházi járás
57. Mezőkovácsházai járás
58. *  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
59. Edelényi Járási Hivatal
60. Székhely: Edelény
61. Illetékességi terület: Edelényi járás
62. Kazincbarcikai járás
63. Ózdi járás
64. Putnoki járás
65. Encsi Járási Hivatal
66. Székhely: Encs
67. Illetékességi terület: Encsi járás
68. Gönci járás
69. Szikszói járás
70. Miskolci Járási Hivatal
71. Székhely: Miskolc
72. Illetékességi terület: Miskolci járás
73. Mezőkövesdi Járási Hivatal
74. Székhely: Mezőkövesd
75. Illetékességi terület: Mezőkövesdi járás
76. Mezőcsáti járás
77. Tiszaújvárosi járás
78. Szerencsi Járási Hivatal
79. Székhely: Szerencs
80. Illetékességi terület: Cigándi járás
81. Szerencsi járás
82. Sárospataki járás
83. Sátoraljaújhelyi járás
84. Tokaji járás
85. BUDAPEST
86. Budapest II. kerületi Hivatal
87. Székhely: Budapest II. kerület
88. Illetékességi terület: I. kerület
89. II. kerület
90. III. kerület
91. Budapest V. kerületi Hivatal
92. Székhely: Budapest V. kerület
93. Illetékességi terület: IV. kerület
94. V. kerület
95. XIII. kerület
96. Budapest VI. kerületi Hivatal
97. Székhely: Budapest VI. kerület
98. Illetékességi terület: VI. kerület
99. VII. kerület
100. VIII. kerület
101. IX. kerület
102. Budapest X. kerületi Hivatal
103. Székhely: Budapest X. kerület
104. Illetékességi terület: X. kerület
105. XVII. kerület
106. XVIII. kerület
107. Budapest XI. kerületi Hivatal
108. Székhely: Budapest XI. kerület
109. Illetékességi terület: XI. kerület
110. XII. kerület
111. XXII. kerület
112. Budapest XIV. kerületi Hivatal
113. Székhely: Budapest XIV. kerület
114. Illetékességi terület: XIV. kerület
115. XV. kerület
116. XVI. kerület
117. *  Budapest XXI. kerületi Hivatal
118. *  Székhely: Budapest XXI. kerület
119. Illetékességi terület: XIX. kerület
120. XX. kerület
121. XXI. kerület
122. XXIII. kerület
123. *  CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE
124. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
125. Székhely: Hódmezővásárhely
126. Illetékességi terület: Hódmezővásárhelyi járás
127. Makói járás
128. Szegedi Járási Hivatal
129. Székhely: Szeged
130. Illetékességi terület: Szegedi járás
131. Kisteleki járás
132. Mórahalomi járás
133. Szentesi Járási Hivatal
134. Székhely: Szentes
135. Illetékességi terület: Szentesi járás
136. Csongrádi járás
137. *  FEJÉR VÁRMEGYE
138. Dunaújvárosi Járási Hivatal
139. Székhely: Dunaújváros
140. Illetékességi terület: Dunaújvárosi járás
141. Martonvásári járás
142. Sárbogárdi járás
143. Móri Járási Hivatal
144. Székhely: Mór
145. Illetékességi terület: Móri járás
146. Bicskei járás
147. Székesfehérvári Járási Hivatal
148. Székhely: Székesfehérvár
149. Illetékességi terület: Székesfehérvári járás
150. Enyingi járás
151. Gárdonyi járás
152. *  GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE
153. Csornai Járási Hivatal
154. Székhely: Csorna
155. Illetékességi terület: Csornai járás
156. Kapuvári járás
157. Győri Járási Hivatal
158. Székhely: Győr
159. Illetékességi terület: Győri járás
160. Pannonhalmi járás
161. Téti járás
162. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
163. Székhely: Mosonmagyaróvár
164. Illetékességi terület: Mosonmagyaróvári járás
165. Soproni Járási Hivatal
166. Székhely: Sopron
167. Illetékességi terület: Soproni járás
168. *  HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
169. Balmazújvárosi Járási Hivatal
170. Székhely: Balmazújváros
171. Illetékességi terület: Balmazújvárosi járás
172. Derecskei járás
173. Hajdúhadházi járás
174. Nyíradonyi járás
175. Debreceni Járási Hivatal
176. Székhely: Debrecen
177. Illetékességi terület: Debreceni járás
178. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
179. Székhely: Hajdúböszörmény
180. Illetékességi terület: Hajdúböszörményi járás
181. Hajdúnánási járás
182. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
183. Székhely: Hajdúszoboszló
184. Illetékességi terület: Hajdúszoboszlói járás
185. Püspökladányi járás
186. Berettyóújfalui Járási Hivatal
187. Székhely: Berettyóújfalu
188. Illetékességi terület: Berettyóújfalui járás
189. *  HEVES VÁRMEGYE
190. Egri Járási Hivatal
191. Székhely: Eger
192. Illetékességi terület: Egri járás
193. Bélapátfalvai járás
194. Pétervásárai járás
195. Füzesabonyi Járási Hivatal
196. Székhely: Füzesabony
197. Illetékességi terület: Füzesabonyi járás
198. Hevesi járás
199. Hatvani Járási Hivatal
200. Székhely: Hatvan
201. Illetékességi terület: Hatvani járás
202. Gyöngyösi járás
203. *  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE
204. Jászberényi Járási Hivatal
205. Székhely: Jászberény
206. Illetékességi terület: Jászberényi járás
207. Jászapáti járás
208. Karcagi Járási Hivatal
209. Székhely: Karcag
210. Illetékességi terület: Karcagi járás
211. Kunhegyesi járás
212. Tiszafüredi járás
213. Mezőtúri Járási Hivatal
214. Székhely: Mezőtúr
215. Illetékességi terület: Mezőtúri járás
216. Kunszentmártoni járás
217. Szolnoki Járási Hivatal
218. Székhely: Szolnok
219. Illetékességi terület: Szolnoki járás
220. Törökszentmiklósi járás
221. *  KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE
222. Esztergomi Járási Hivatal
223. Székhely: Dorog
224. Illetékességi terület: Esztergomi járás
225. Komáromi Járási Hivatal
226. Székhely: Komárom
227. Illetékességi terület: Komáromi járás
228. Kisbéri járás
229. Tatabányai Járási Hivatal
230. Székhely: Tatabánya
231. Illetékességi terület: Tatabányai járás
232. Tatai járás
233. Oroszlányi járás
234. *  NÓGRÁD VÁRMEGYE
235. Balassagyarmati Járási Hivatal
236. Székhely: Balassagyarmat
237. Illetékességi terület: Balassagyarmati járás
238. Rétsági járás
239. Szécsényi járás
240. Salgótarjáni Járási Hivatal
241. Székhely: Salgótarján
242. Illetékességi terület: Salgótarjáni járás
243. Bátonyterenyei járás
244. Pásztói járás
245. *  PEST VÁRMEGYE
246. Ceglédi Járási Hivatal
247. Székhely: Cegléd
248. Illetékességi terület: Ceglédi járás
249. Nagykőrösi járás
250. Dabasi Járási Hivatal
251. Székhely: Dabas
252. Illetékességi terület: Dabasi járás
253. Gyáli járás
254. Érdi Járási Hivatal
255. Székhely: Érd
256. Illetékességi terület: Érdi járás
257. Budakeszi járás
258. Gödöllői Járási Hivatal
259. Székhely: Gödöllő
260. Illetékességi terület: Gödöllői járás
261. Aszódi járás
262. Monori Járási Hivatal
263. Székhely: Monor
264. Illetékességi terület: Monori járás
265. Nagykátai járás
266. Vecsési járás
267. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
268. Székhely: Szigetszentmiklós
269. Illetékességi terület: Ráckevei járás
270. Szigetszentmiklósi járás
271. Szentendrei Járási Hivatal
272. Székhely: Szentendre
273. Illetékességi terület: Szentendrei járás
274. Pilisvörösvári járás
275. Váci Járási Hivatal
276. Székhely: Vác
277. Illetékességi terület: Váci járás
278. Szobi járás
279. Dunakeszi járás
280. *  SOMOGY VÁRMEGYE
281. Kaposvári Járási Hivatal
282. Székhely: Kaposvár
283. Illetékességi terület: Kaposvári járás
284. Nagyatádi Járási Hivatal
285. Székhely: Nagyatád
286. Illetékességi terület: Nagyatádi járás
287. Barcsi járás
288. Csurgói járás
289. Siófoki Járási Hivatal
290. Székhely: Siófok
291. Illetékességi terület: Siófoki járás
292. Tabi járás
293. Marcali Járási Hivatal
294. Székhely: Marcali
295. Illetékességi terület: Marcali járás
296. Fonyódi járás
297. *  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE
298. Kisvárdai Járási Hivatal
299. Székhely: Kisvárda
300. Illetékességi terület: Kisvárdai járás
301. Záhonyi járás
302. Mátészalkai Járási Hivatal
303. Székhely: Mátészalka
304. Illetékességi terület: Mátészalkai járás
305. Csengeri járás
306. Fehérgyarmati járás
307. Nyírbátori járás
308. Nyíregyházi Járási Hivatal
309. Székhely: Nyíregyháza
310. Illetékességi terület: Nyíregyházi járás
311. Ibrányi járás
312. Kemecsei járás
313. Nagykállói járás
314. Tiszavasvári járás
315. Vásárosnaményi Járási Hivatal
316. Székhely: Vásárosnamény
317. Illetékességi terület: Vásárosnaményi járás
318. Baktalórántházai járás
319. *  TOLNA VÁRMEGYE
320. Dombóvári Járási Hivatal
321. Székhely: Dombóvár
322. Illetékességi terület: Dombóvári járás
323. Tamási járás
324. Paksi Járási Hivatal
325. Székhely: Paks
326. Illetékességi terület: Paksi járás
327. Szekszárdi Járási Hivatal
328. Székhely: Szekszárd
329. Illetékességi terület: Szekszárdi járás
330. Bonyhádi járás
331. Tolnai járás
332. *  VAS VÁRMEGYE
333. Körmendi Járási Hivatal
334. Székhely: Körmend
335. Illetékességi terület: Körmendi járás
336. Szentgotthárdi járás
337. Vasvári járás
338. Szombathelyi Járási Hivatal
339. Székhely: Szombathely
340. Illetékességi terület: Szombathelyi járás
341. Kőszegi járás
342. Sárvári Járási Hivatal
343. Székhely: Sárvár
344. Illetékességi terület: Sárvári járás
345. Celldömölki járás
346. *  VESZPRÉM VÁRMEGYE
347. Ajkai Járási Hivatal
348. Székhely: Ajka
349. Illetékességi terület: Ajkai járás
350. Devecseri járás
351. Balatonfüredi Járási Hivatal
352. Székhely: Balatonfüred
353. Illetékességi terület: Balatonfüredi járás
354. Balatonalmádi járás
355. Tapolcai járás
356. Sümegi járás
357. Pápai Járási Hivatal
358. Székhely: Pápa
359. Illetékességi terület: Pápai járás
360. Veszprémi Járási Hivatal
361. Székhely: Veszprém
362. Illetékességi terület: Veszprémi járás
363. Várpalotai járás
364. Zirci járás
365. *  ZALA VÁRMEGYE
366. Keszthelyi Járási Hivatal
367. Székhely: Keszthely
368. Illetékességi terület: Keszthelyi járás
369. Zalaszentgróti járás
370. Nagykanizsai Járási Hivatal
371. Székhely: Nagykanizsa
372. Illetékességi terület: Nagykanizsai járás
373. Letenyei járás
374. Zalaegerszegi Járási Hivatal
375. Székhely: Zalaegerszeg
376. Illetékességi terület: Zalaegerszegi járás
377. Lenti járás

2. *  A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

A B
1. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékességi területe
2. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest vármegye
3. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal Baranya, Somogy, Tolna és Fejér vármegye
4. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves vármegye
5. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye
6. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye
7. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye