A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi VI. törvény

a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: az EU tagállamai),

és

AZ EURÓPAI UNIÓ,

(a továbbiakban: az Unió),

egyrészről,

és

A TUNÉZIAI KÖZTÁRSASÁG

(a továbbiakban: Tunézia),

másrészről

FIGYELEMMEL ARRA, hogy az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodást (a továbbiakban: az euromediterrán megállapodás) 1995. július 17-én Brüsszelben aláírták, 1998. március 1-jén hatályba lépett és azt a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvvel, valamint az EU-Tunézia Társulási Tanács az euromediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, 2006. július 28-i 1/2006 határozatával módosították;

FIGYELEMMEL ARRA, hogy a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés) 2005. április 25-én írták alá Luxembourgban és 2007. január 1-jén lépett hatályba;

FIGYELEMMEL ARRA, hogy a 2005-ös csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az új szerződő feleknek az euromediterrán megállapodáshoz történő csatlakozását a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elfogadásával hagyják jóvá;

FIGYELEMMEL ARRA, hogy az euromediterrán megállapodás 23. cikkének (2) bekezdésében előírt konzultációk lehetővé tették annak biztosítását, hogy megfelelően figyelembe vették az Unió és Tunézia kölcsönös érdekeit; FIGYELEMMEL ARRA, hogy Tunézia a 2007. április 24-i 2007-995. számú rendelettel úgy határozott, hogy az euromediterrán megállapodás rendelkezéseit 2007. január 1-jétől a Bolgár Köztársaságra és Romániára is alkalmazza,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az euromediterrán megállapodás Feleivé válnak, és a Közösség többi tagállamához hasonlóan elismerik és elfogadják a megállapodás szövegét, valamint a közös nyilatkozatokat, egyoldalú nyilatkozatokat és levélváltásokat.

I. FEJEZET

MÓDOSÍTÁSOK AZ EUROMEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉHEZ, BELEÉRTVE A MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT

2. cikk

Származási szabályok

A 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében az új tagállamokra való hivatkozást el kell hagyni.

2. A IVa. melléklet a következőképpen módosul:

„Bolgár nyelvű változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №... (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

Spanyol nyelvű változat

El exportador de los productos incluidos en el présente documento (autorización aduanera n° ... (1).) deciara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferenciái. ... (2).

Cseh nyelvű változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Dán nyelvű változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Német nyelvű változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Észt nyelvű változat

Käesoleva dokumendiga hölmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög nyelvű változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Angol nyelvű változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Francia nyelvű változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).

Olasz nyelvű változat

L’esportatore delie merci contemplate nel présente documento (autorizzazione doganale n... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Lett nyelvű változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

Litván nyelvű változat

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenu-rodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

Magyar nyelvű változat

Az ezen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

Máltai nyelvű változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ... (2).

Holland nyelvű változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Lengyel nyelvű változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugál nyelvű változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Román nyelvű változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

Szlovén nyelvű változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Szlovák nyelvű változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pővod v ... (2).

Finn nyelvű változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Svéd nyelvű változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Arab nyelvű változat

3. A IVb. melléklet a következőképpen módosul:

„Bolgár nyelvű változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №... (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Spanyol nyelvű változat

El exportador de los productos incluidos en el présente documento (autorización aduanera n° ... (1).) deciara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferenciái. ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Cseh nyelvű változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Dán nyelvű változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Német nyelvű változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Észt nyelvű változat

Käesoleva dokumendiga hölmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Görög nyelvű változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Angol nyelvű változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Francia nyelvű változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Olasz nyelvű változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Lett nyelvű változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Litván nyelvű változat

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenu-rodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3n)

Magyar nyelvű változat

Az ezen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Máltai nyelvű változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Holland nyelvű változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Lengyel nyelvű változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Portugál nyelvű változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Román nyelvű változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Szlovén nyelvű változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Szlovák nyelvű változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pővod v ... (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Finn nyelvű változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Svéd nyelvű változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)

Arab nyelvű változat

- cumulation applied with Tunisia

- no cumulation applied (3)”.

II. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

3. cikk

Származási igazolások és közigazgatási együttműködés

1. A Tunézia, illetve valamely új tagállam által a köztük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján megfelelően kiadott származási igazolásokat az illető országok ezen jegyzőkönyv értelmében elfogadják, feltéve hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az euromediterrán megállapodásban szereplő kedvezményes vámintézkedések vagy az általános közösségi preferencia-rendszer alapján kedvezményes vámkezelést biztosít;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás napját megelőző napon állították ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás dátumától számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

Amennyiben az árukat Tunéziában vagy valamelyik új tagállamban a csatlakozási időpontot megelőzően jelentették be behozatalra, a Tunézia és azon új tagállam között abban az időpontban alkalmazott preferenciális megállapodás vagy autonóm intézkedések alapján, az ilyen megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiállított származási igazolás is elfogadható, feltéve, hogy a csatlakozási dátumtól számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

2. Tunéziának és az új tagállamoknak jogukban áll fenntartani azokat az engedélyeket, amelyekkel a „jóváhagyott exportőri” státuszt a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások, illetve autonóm intézkedések alapján jóváhagyták, feltéve hogy:

a) az e tagállamok csatlakozásának napját megelőzően Tunézia és az Unió között megkötött megállapodásban szintén ilyen rendelkezést írnak elő;

b) a jóváhagyott exportőr alkalmazza az azon megállapodás értelmében hatályos származási szabályokat.

Ezeket az engedélyeket a csatlakozás időpontját követő legkésőbb egy évvel a megállapodás feltételeinek megfelelően kibocsátott új engedélyekkel kell felváltani.

3. Tunézia, illetve az új tagállamok illetékes vámhatóságai benyújthatnak az (1) és (2) bekezdés szerinti preferenciális megállapodások, illetve autonóm intézkedések alapján kiadott származási igazolások utólagos ellenőrzésére vonatkozó kérelmeket, amelyeket e hatóságok a szóban forgó származási igazolás kibocsátását követő három évig elfogadnak.

4. cikk

Tranzitáruk

1. Az euromediterrán megállapodás rendelkezései alkalmazhatók a Tunéziából valamely új tagállamba, illetve valamely új tagállamból Tunéziába történő olyan áruk behozatalára vonatkozóan, amelyek megfelelnek a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás időpontjában úton vagy ideiglenes raktározáson, vámraktáron, vámszabad területen vagy ipari parkban találhatók Tunéziában vagy az érintett új tagállamban.

2. Ilyen esetekben preferenciális elbánás akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási bizonyítványt.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Ez a jegyzőkönyv előírja, hogy - az Unió bővítésével összefüggésben - semmilyen követelés, igény vagy kérelem nem nyújtható be, illetve semmilyen engedményt nem lehet módosítani, sem visszavonni a GATT XXIV. cikkének 6. bekezdése és XXVIII. cikke értelmében.

6. cikk

Ez a jegyzőkönyv az euromediterrán megállapodás szerves részét képezi.

7. cikk

1. Ezt a jegyzőkönyvet az Unió, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Tunézia hagyja jóvá, saját eljárásaiknak megfelelően.

2. A Felek értesítik egymást az (1) bekezdés szerinti eljárásaik befejezéséről. A jóváhagyásról vagy ratifikációról szóló okmányokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

8. cikk

1. Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó vagy ratifikáló okmány letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

2. Ezt a jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől kell ideiglenesen alkalmazni.

9. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, (ír,) lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint arab nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

10. cikk

Az euromediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak szerves részét képező mellékleteket és a jegyzőkönyveket, valamint a mellékelt záróokmány és a nyilatkozatok szövege bolgár és román nyelven készült, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek.

A társulási tanács jóváhagyja e szövegek bolgár és román nyelvű változatait.

Съставено в Люксембург на четиринадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Luxemburgo, el catorce de abril de dos mil catorce.

V Lucemburku dne čtrnáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Luxembourg den fjortende april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu neljateistkümnendal päeval Luxembourgis.

’Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Luxembourg on the fourteenth day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Luxembourg, le quatorze avril deux mille quatorze.

Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilaquattordici.

Luksemburgā, divi tūkstoši četrpadsmitā gada četrpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio keturioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizennegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbatax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Luxemburg, de veertiende april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia czternastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Luxemburgo, em catorze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Luxemburg la paisprezece aprilie două mii paisprezece.

V Luxemburgu štrnásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Luxembourgu, dne štirinajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Luxemburg den fjortonde april tjugohundrafjorton.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalîbvalstu vârdâ

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

3a Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europseiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Európsku uniju

Per ľUnione europea

Eiropas Savienîbas vârdâ -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela Uniäo Europeia

Pentru Uniunea Europeanä

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska Unionen

За Република Тунис

Рог la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia Pour la République tunisienne

Per la Repubblica tunisina

Tunisijas Republikas vârdâ -

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéziai Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tat-Tuneżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela Republica da Tunísia

Pentru Republica Tunisianä

Za Tuniskú republiku

Za republiko tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

För Republiken Tunisien

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § a Jegyzőkönyv 8. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, valamint az 1. § és a 2. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére