A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2017. (III. 17.) FM rendelet

a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állattartó: liba vagy kacsa (pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba, pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa) tenyésztésével foglalkozó természetes személy, jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, ideértve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyt és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is;

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

3. jövedelempótló támogatás: a madárinfluenza miatti gazdasági veszteség ellentételezéséhez a kedvezményezett részére nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

4. kedvezményezett: a baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] alapján a 2016. támogatási év tekintetében negyedéves kifizetési kérelmet benyújtó állattartó;

5. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

6. támogatási év: az e rendelet szerinti jövedelempótló támogatás igénybevételénél figyelembe veendő, a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés v) pontja szerinti év.

2. A jövedelempótló támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján a kedvezményezett a madárinfluenza elleni járványügyi kötelezettségekből fakadó, gazdasági tevékenységet korlátozó intézkedések következtében felmerült járulékos gazdasági veszteségeinek részleges ellentételezése céljából jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Mezőgazdasági csekély összegű támogatásként nem nyújtható olyan támogatás,

a) amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b) amely a harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységre irányul, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából, illetve

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó, egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(5) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(6) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(7) A forintban meghatározott támogatási összeg euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapja első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(8) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A jövedelempótló támogatás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki vagy amely

a) a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a 2016. támogatási év tekintetében negyedéves kifizetési kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) nyújtott be a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt 4. táblázat A:4. mezőjében megnevezett baromfira, és a kifizetési kérelmére helyt adó, illetve részben helyt adó döntés született,

b) az e rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásának időpontjában

ba) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint

bc) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, és

c) a támogatási kérelméhez csatolja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatot.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelmet benyújtó állattartó jogutódja a jövedelempótló támogatás igénybevételére nem jogosult.

4. A támogatási kérelem

4. § (1) Az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelem nyomtatványát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2017. április 15-éig megküldi az állattartó részére, amelyet az állattartónak a kézhezvételtől számított tíz napon belül kell kitöltve visszaküldenie a Kincstár részére.

(2) A támogatási kérelemről a Kincstár döntést hoz, és - a forrás rendelkezésre állása esetén - a döntéshozatalt követő öt napon belül intézkedik a támogatási összeg kedvezményezett részére történő kifizetéséről.

5. A jövedelempótló támogatás összege, forrása

5. § (1) A jövedelempótló támogatás összege azonos a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a 2015. és a 2016. támogatási évek negyedévei tekintetében benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos támogatási igények - a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (7), (7a), (7b) és (7c) bekezdése szerint alkalmazott visszaosztás miatt - ki nem fizetett részével, de legfeljebb a kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret összegével.

(2) A Kincstár a támogatási jogosultságot, valamint a jövedelempótló támogatás összegét az (1) bekezdésben és a 2. és 3. §-ban meghatározott feltételek fennállása figyelembevételével állapítja meg.

(3) Az állattartó 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelme az (1) bekezdésben meghatározott támogatási összeg igénylésére vonatkozó kérelemnek minősül.

6. § (1) A jövedelempótló támogatás finanszírozására 2017. évben 1700 millió forint áll rendelkezésre.

(2) A jövedelempótló támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, amelynek számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(3) Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja az (1) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor a kedvezményezett részére legfeljebb megállapítható jövedelempótló támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 12/2017. (III. 17.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. A kedvezményezett azonosító adatai:

1.1. név;

1.2. ügyfél-azonosító.

2. Az igényelt jövedelempótló támogatás összege [a 2015. és a 2016. támogatási évek negyedévei tekintetében benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos támogatási igények - a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (7), (7a), (7b) és (7c) bekezdése szerint alkalmazott visszaosztás miatt - ki nem fizetett összege].

3. A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti dokumentumok.

4. Nyilatkozatok.

5. Keltezés, a kedvezményezett (cégszerű) aláírása.


  Vissza az oldal tetejére