A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2017. (V. 30.) FM rendelet

az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 45. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet az élelmiszer-vállalkozás által működtetendő önellenőrzési rendszerre kell alkalmazni.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló rendelet szerinti kistermelőkre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) önellenőrzés: az élelmiszer-vállalkozás működéséhez kapcsolódó, az élelmiszerek megfelelő minőségével, az élelmiszer-biztonsággal, az azonosíthatósággal, a nyomonkövetéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos,

aa) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.), az Éltv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott követelmények, valamint

ab) az adott élelmiszer-vállalkozás tevékenységének jellegét, sajátosságait és méretét figyelembe vevő, az élelmiszer-vállalkozás által tevékenységére vonatkozóan kidolgozott követelményrendszerben előírt kötelezettségek

teljesítésének élelmiszer-vállalkozás általi ellenőrzése, önellenőrzési rendszer működtetése által;

b) önellenőrzési rendszer: az önellenzési terv felállítása és az abban foglaltak végrehajtása dokumentumokkal igazolva;

c) *  önellenőrzést végző személy: az élelmiszer-vállalkozó által megbízott, az önellenőrzésért és az önellenőrzési terv végrehajtásáért felelős természetes személy.

3. § (1) Az élelmiszer-vállalkozásnak az Éltv. 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott önellenőrzési kötelezettséget legalább az e rendeletben meghatározott módon kell teljesítenie.

(1a) *  Az élelmiszer-vállalkozásnak az önellenőrzés megvalósítása érdekében

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti kisvállalkozás, valamint 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás (a továbbiakban együtt: kis- és mikrovállalkozás) esetében papíralapú vagy elektronikus,

b) az a) pontba nem tartozó élelmiszer-vállalkozás esetében elektronikus,

folyamatosan végrehajtott, megfelelően részletes önellenőrzési tervvel kell rendelkeznie.

(2) *  Az önellenőrzési tervnek tartalmaznia kell legalább

a) az önellenőrzési terv által felölelt időszakot,

b) az önellenőrzés során alkalmazott módszert,

c) az elvégzett önellenőrzés igazolásának módját,

d) az önellenőrzés során keletkezett dokumentumok és az önellenőrzési terv megőrzésének idejét,

e) az ellenőrzés tárgyát,

f) az ellenőrzött követelményeket,

g) az ellenőrzési időpontot vagy gyakoriságot,

h) az ellenőrzés, megfigyelés vagy mintavétel pontos helyét,

i) *  az önellenőrzést végző személy nevét.

(3) Az önellenőrzési terv meghatározása során figyelembe kell venni

a) az élelmiszer-vállalkozás tevékenységét, méretét,

b) az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszer jellegét és mennyiségét,

c) az élelmiszer-vállalkozás által az élelmiszer előállításhoz felhasznált alapanyagok és az előállított élelmiszerek humán-, állat- vagy növény-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági kockázatát,

d) a forgalomba hozatal helyi, regionális, országos vagy nemzetközi jellegét.

(4) Az önellenőrzési terv felállítása során az élelmiszer-vállalkozás figyelembe veheti a minőségirányítási rendszereket, az ágazati szabványokat, a jó higiéniai útmutatókat vagy egyéb előírásokat, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott útmutatókat és szakmai iránymutatások tartalmi elemeit.

(5) Az önellenőrzés során alkalmazott módszer lehet

a) érzékszervi vizsgálat,

b) meghatározott követelmények mérése, a mért és észlelt eredmények értékelése és elemzése, ezek alapján – ha szükséges – beavatkozás,

c) mintavétel és laboratóriumi vizsgálat,

d) az élelmiszer-vállalkozás tevékenysége során az önellenőrzéshez kapcsolódóan átvett, kapott, illetve keletkezett dokumentumok, feljegyzések ellenőrzése, értékelése és elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás,

e) az átvevői, felhasználói és fogyasztói panaszok kivizsgálása, elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás.

(6) Amennyiben az élelmiszer-vállalkozás által működtetett

a) élelmiszer-biztonsági rendszerekben,

b) minőségirányítási rendszerekben,

c) az elfogadott nemzeti Jó Higiéniai Gyakorlatokra vonatkozó útmutatók alapján

keletkezett dokumentumok megfelelnek az e rendeletben az önellenőrzési rendszerrel kapcsolatban meghatározott követelményeknek, e rendelet végrehajtása érdekében nem szükséges új dokumentációs rendszert létrehozni és működtetni.

4. § (1) *  Az önellenőrzési tervben meghatározottak végrehajtását, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozást

a) a kis- és mikrovállalkozás papír alapon vagy elektronikusan,

b) az a) pontba nem tartozó élelmiszer-vállalkozás elektronikus formában,

dokumentumokkal igazolja, és azokat megőrzi az önellenőrzéssel érintett telephelyén, a hatósági ellenőrzés számára hozzáférhető módon, az önellenőrzési tervben meghatározott ideig, de legalább két évig.

(2) Az önellenőrzés során olyan dokumentációs rendszert kell alkalmazni, amely biztosítja a 3. §-ban meghatározott követelmények alapján az önellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásának utólagos ellenőrizhetőségét.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer elektronikus formában történő vezetése esetén az informatikai rendszernek – a NÉBIH által a honlapján közzétett műszaki feltételek szerint – alkalmasnak kell lennie arra, hogy ahhoz az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv távolról és a helyszíni ellenőrzés során is hozzáférhessen.

(4) *  Kis- és mikrovállalkozás a (2) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer elektronikus formában történő vezetése esetén a (3) bekezdésben foglalttól eltérő informatikai rendszert is alkalmazhat.

5. § (1) *  A kis- és mikrovállalkozás önellenőrzési együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köthet a NÉBIH-hel.

(2) A megállapodás önkéntes, és annak megkötését mindkét fél kezdeményezheti. A megállapodás telephelyenként vagy az élelmiszer-vállalkozás egészére köthető, és határozott időtartamra szól. A megállapodás során a NÉBIH figyelembe veszi az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv javaslatát.

(3) A megállapodás értelmében

a) az élelmiszer-vállalkozó vállalja, hogy az önellenőrzése keretében elvégzett vizsgálatok eredményeiről a megállapodásban rögzített időközönként, és meghatározott adattartalommal elektronikus úton tájékoztatja a NÉBIH-et;

b) a NÉBIH vállalja, hogy a hatósági élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenysége kapcsán kidolgozandó, kockázatalapú éves hatósági, ellenőrzési és mintavételi tervek elkészítésekor figyelembe veszi az a) pont alapján megküldött adatokat, amelyre tekintettel az élelmiszer-vállalkozó kockázati besorolását módosíthatja.

(4) A megkötött megállapodásról a NÉBIH tájékoztatja az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § *  Az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 61/2023. (XI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 61/2023. (XI. 20.) AM rendelet] hatálybalépésekor már működő, kis- és mikrovállalkozásnak nem minősülő élelmiszer-vállalkozásnak a 61/2023. (XI. 20.) AM rendelettel megállapított

a) 3. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti elektronikus önellenőrzési tervvel, valamint

b) 4. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti elektronikus dokumentációs rendszerrel

2024. május 1-jétől kell rendelkeznie.

8. § *  E rendelet 2. § c) pontjának, 3. § (1a) bekezdésének és (2) bekezdés i) pontjának, 4. § (1), (3) és (4) bekezdésének, 5. § (1) bekezdésének és 7. §-ának a 61/2023. (XI. 20.) AM rendelettel megállapított rendelkezései tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.