A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi XXXI. törvény

egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról * 

1. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Geszt, József Attila u. 21. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Geszt 240/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az állam tulajdonában lévő Tisza-kastélyt (a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – a Nemzeti Kastélyprogram keretében megvalósított fejlesztés lezárását követően – oktatási, illetve továbbképzési központ céljára, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adja, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdésben foglalt szerződés szerint a birtokbavételt követően teljeskörűen átvállalja.

(1a) *  Az Országgyűlés az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Makó belterület 8054/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant – az (1b) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítményekkel és azok tartozékaival együtt – ingyenesen a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adja az általa végzett állami – kulturális és sporttal kapcsolatos – feladatok ellátásának elősegítése céljából, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdésben foglalt szerződés szerint a birtokbavételt követően teljeskörűen átvállalja.

(1b) *  Az (1a) bekezdés szerinti tulajdonátruházás időpontja a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának megszűnését követő 130. nap.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(3) *  Az (1a) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést – az (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) *  Az (1a) bekezdés szerinti szerződés megkötésével egyidejűleg az (1a) bekezdés szerinti ingatlanban található, a feladatellátáshoz szükséges állami tulajdonú ingó vagyonelemek (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek az (1a) bekezdés szerinti feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(5) *  A (4) bekezdés alapján átszálló ingóságokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az ingóságokra vonatkozó, az átadó könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) *  Az (1a) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2. § *  Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. § A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

5–6. § *