A jogszabály mai napon ( 2023.02.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre

1. § E rendelet hatálya

a) a befektetési vállalkozásokra,

b) a befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó hitelintézetekre,

c) a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtó befektetési alapkezelőkre, továbbá

d) a Bszt. szerinti közvetítőkre és azok által igénybe vett további közvetítőkre

(a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alkalmazott: a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az érintett szolgáltatást nyújtó természetes személy,

2. befektetési alapkezelő: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott fogalom,

3. befektetési tanács: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott tevékenység keretében adott ajánlás,

4. befektetési szolgáltatási tevékenység: a Bszt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások,

5. befektetési vállalkozás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott szervezet,

6. érintett szolgáltatás: ügyfeleknek befektetési tanács vagy információ nyújtása pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról az alkalmazott által a szolgáltatóval fennálló jogviszony keretében,

7. folyamatos értékelés: az alkalmazott érintett szolgáltatással összefüggő szakmai képességeinek és kompetenciáinak rendszeres és igazolható módon történő felmérése,

8. közvetítő: a Bszt. 111. § (2) bekezdése szerinti személy,

9. hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben meghatározott fogalom,

10. információnyújtás: az alkalmazott által az ügyfelek részére adott tájékoztatás a pénzügyi eszközökre, a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan, az ügyfél kérésére vagy a szolgáltató kezdeményezésére, ide nem értve például azokat az eseteket, amikor az alkalmazott az ügyfél számára megmutatja, hogy bizonyos információk hol találhatók, vagy azokat (például szórólap vagy kiemelt befektetői információ formájában) az ügyfélnek átadja anélkül, hogy annak tartalmára vonatkozóan további tájékoztatást adna vagy ezen ügyfeleknek további befektetési szolgáltatást nyújtana,

11. kiegészítő szolgáltatás: a Bszt. 5. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások,

12. megfelelő tapasztalat: az alkalmazott legalább 6 hónapon keresztül, teljes munkaidőben végzett korábbi vagy jelenlegi munkája révén bizonyította az érintett szolgáltatás nyújtására való képességét,

13. pénzügyi eszköz: a Bszt. 6. §-ában meghatározott eszközök,

14. speciális képzési program: olyan képzési program, mely biztosítja, hogy az alkalmazottak megszerezzék, folyamatosan frissítsék és bővítsék a szakmai képességeket és kompetenciákat biztosító ismereteiket, továbbá a szolgáltatók e rendelet szerint vizsgálhassák és értékelhessék az alkalmazottak szakmai fejlődését és a szakmai ismereteikre vonatkozó esetleges hiányosságokat,

15. ügyfél: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontjában meghatározott fogalom.

3. Az érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottak szakmai képességeire és kompetenciáira vonatkozó kritériumok

3. § (1) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy az érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottai rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges szakmai képességekkel és kompetenciákkal annak érdekében, hogy megértsék és az ügyfél számára egyértelmű és érthető módon át tudják adni az alábbi témakörökkel kapcsolatos információkat:

a) a szolgáltatón keresztül elérhető pénzügyi eszközök fő tulajdonságai, kockázatai és jellemzői, ideértve az ügyleteknek az ügyfelet érintő általános adóvonzatait és költségeit,

b) a komplexebb pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk nyújtása során milyen elemekre szükséges helyezni a hangsúlyt a fokozott gondossággal történő eljárás keretében,

c) az ügyfélnél az érintett szolgáltatással összefüggésben felmerülő költségek és díjak teljes összege,

d) a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás köre, terjedelme és tulajdonságai,

e) a pénzügyi piacok működése, és hogy azok hogyan befolyásolják az érintett szolgáltatást,

f) a gazdasági adatoknak, valamint a nemzeti, regionális és globális eseményeknek a piacokra és azon pénzügyi eszközök értékére gyakorolt hatása, amelyekkel kapcsolatban az érintett szolgáltatást nyújtják,

g) a múltbeli teljesítmény és a jövőbeni teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek közötti különbségek, valamint az előrejelzések korlátai,

h) az érintett szolgáltatás szempontjából releváns adatok értékelése, így például a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumok, tájékoztatók, pénzügyi kimutatások és pénzügyi adatok,

i) a pénzügyi eszközök vonatkozásában a piaci struktúra és adott esetben azok kereskedési helyszínei vagy bármely másodlagos piac létezése,

j) a portfóliókezelés alapjai, ideértve az egyéni befektetési alternatívákkal kapcsolatban a diverzifikáció következményeit,

k) azon befektetési termékcsoportok jellemzői, amelyekről információt nyújtanak, és

l) automatizált tanácsadás esetén megfelelő ismeretek a tanácsadás során alkalmazott algoritmusokhoz kapcsolódó szabályokról és kockázatokról, valamint az algoritmusok útján előállított tanács jellemzői, és azok felülvizsgálata.

(2) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy az érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottai a szolgáltatók által az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt kötelezettségek teljesítése során

a) rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges tudással és szakértelemmel, így többek között kellőképpen ismerjék a vonatkozó szabályozási követelményeket, azok közötti összefüggéseket és eljárásokat,

b) rendelkezzenek olyan ismeretekkel, amelyekkel értékelni tudják az ügyfél igényeit és körülményeit,

c) megfelelő ismerettel rendelkezzenek a pénzügyi piacok tekintetében ahhoz, hogy megértsék az ajánlandó vagy az ügyfél nevében megvásárolandó pénzügyi eszközök természetét, és meg tudják állapítani, hogy az eszközök jellemzői megfelelnek-e az ügyfél igényeinek és körülményeinek, továbbá

d) megértsék, hogy a szolgáltató által nyújtott érintett szolgáltatás adott esetben miért nem alkalmas az ügyfélnek, miután értékelték az ügyfél által benyújtott releváns információkat a releváns információ beszerzése óta történt esetleges változások tükrében.

4. Az érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottak szakmai képességeinek és kompetenciáinak biztosítását szolgáló speciális képzési program

4. § A szolgáltató köteles a Bszt. 22/B. §-ában meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottaira az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő, szakmai képességek és kompetenciák biztosítását szolgáló speciális képzési programot készíteni.

5. § A 3. §-ban szabályozott szakmai képességek és kompetenciák elsajátítását biztosító speciális képzési program tartalmazza

a) a 2. mellékletben meghatározott tartalmi minimumkövetelményeket (a továbbiakban: általános ismeretek),

b) a szabályozás változásával, valamint a szolgáltatón és a piacon keresztül elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos alapos ismeretek elsajátítását és folyamatos fejlesztését, különös tekintettel az új termékekre és szolgáltatásokra, és

c) az ügyfél igényei és körülményei tekintetében alkalmas pénzügyi eszköz és szolgáltatás ajánlásához szükséges ismereteket (alkalmasságértékeléssel kapcsolatos ismeretek).

6. § A szolgáltató biztosítja az érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottak képzési programokon való részvételét szakmai képességeik és kompetenciáik naprakész biztosítása és folyamatos értékelése céljából.

7. § A speciális képzési programokat a szolgáltató rendszeresen, de legalább éves gyakorisággal felülvizsgálja.

8. § A szolgáltató vagy annak megbízásából külső intézmény a speciális képzési programban az alkalmazottak által elsajátított,

a) az 5. § a) pontjában meghatározott általános ismereteket rendszeresen, de legalább 5 évente,

b) az 5. § b) és c) pontjában meghatározott ismereteket rendszeresen, de legalább évente

ellenőrzi és sikeres teljesítéséről tanúsítványt állít ki, melyet minden esetben a szolgáltató tárol.

9. § (1) A szolgáltató biztosítja, hogy ha alkalmazottja a speciális képzési programon nem vagy csak részben vesz részt, vagy a vizsgát nem teljesíti sikeresen, ezáltal nem rendelkezik a 8. § szerinti tanúsítvánnyal, kizárólag felügyelet alatt nyújthassa az érintett szolgáltatásokat. A szolgáltató biztosítja továbbá, hogy ezen felügyelet szintje és intenzitása a felügyelet alatt álló alkalmazott által nyújtott szolgáltatáshoz, továbbá releváns szakképesítéséhez és tapasztalatához igazodjon.

(2) A szolgáltató biztosítja, hogy

a) az (1) bekezdés szerinti felügyeletet ellátó alkalmazottja rendelkezzen a 8. § szerinti tanúsítvánnyal és megfelelő tapasztalattal, továbbá

b) az érintett szolgáltatások (1) bekezdés szerinti felügyelet alatt történő nyújtása egy évnél hosszabb ideig nem tart.

10. § (1) Az 5. § a) pontjában foglalt általános ismeretek teljesítésével egyenértékűnek tekintendő az, ha az alkalmazott egy évnél nem régebben megszerzett tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgával rendelkezik.

(2) A megfelelő tapasztalat meglétét a szolgáltató az általa vagy az alkalmazottja korábbi munkáltatója által cégszerűen kiállított nyilatkozattal igazolja.

10/A. § *  A Bszt.-ben meghatározott feltételekkel kizárólag állampapír vonatkozásában

a) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységgel,

b) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatással

kapcsolatos érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottak, továbbá az a) és b) alpontban meghatározott szolgáltatásokat közvetítő függő ügynökök mentesülnek az 5. § a) pontjában foglalt általános ismeretek teljesítésének kötelezettsége alól.

5. Nyilvántartás-vezetési és együttműködési kötelezettség

11. § (1) A szolgáltató a 8. §-ban és a 9. §-ban foglaltakról a (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást vezet.

(2) A szolgáltató a nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat 5 évig megőrzi.

(3) Az (1) bekezdés szerint vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a 9. § (2) bekezdésben foglalt megfelelő tapasztalat vonatkozásában

aa) az igazoló nyilatkozat kiállítójának megnevezését és székhelyét,

ab) a megfelelő tapasztalat megszerzésének kezdő és záró időpontját év, hónap, nap megnevezésével, valamint

ac) a megfelelő tapasztalatot szerzett alkalmazott nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, valamint édesanyja leánykori nevét,

b) a 8. §-ban foglalt speciális képzés vonatkozásában

ba) a képzés helyszínét, távoktatás esetén ennek tényét,

bb) a képzésen részt vevők jelenlétének igazolását,

bc) a képzés kezdési időpontját, tartamát,

bd) a képző intézmény megnevezését, székhelyét és levelezési címét,

be) a képzést követő vizsga tartalmát, időpontját, helyszínét és módját,

bf) a vizsgázók névsorát és vizsgaeredményét, és

bg) az 1. melléklet szerinti képzés programot,

c) a 9. § szerinti felügyeletet ellátó és felügyelet alatt álló alkalmazottak vonatkozásában

ca) a nevüket, születési nevüket, születési helyüket és idejüket,

cb) a felügyelet kezdő és záró időpontját év, hónap, nap megnevezésével.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2018. január 3-án lép hatályba.

13. § (1) A szolgáltató a 4. §-ban meghatározott speciális képzési programot e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül köteles elkészíteni.

(2) Az e rendelet 8. §-ában meghatározott követelményeknek legkésőbb 2019. január 1-jétől szükséges megfelelni.

(3) Az e rendelet 8. § a) pontja a szolgáltató azon alkalmazottai esetében, akik a Bszt. 22/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, a szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzésének időpontjától számított 10 év elteltével alkalmazandó.

(4) Az e rendelet 8. § a) pontja a szolgáltató azon alkalmazottai esetében, akik a Bszt. 22/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti végzettséggel rendelkeznek, a Bszt. 22/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmények teljesítésének időpontjától számított 5 év elteltével alkalmazandó.

1. melléklet a 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelethez

A 4. §-ban foglalt speciális képzési program tartalma

1. A képzést folytató intézményre vonatkozó adatok

1.1. A képzést folytató intézmény megnevezése:
1.2. Címe:
1.3. Telefonszáma:
1.4. Faxszáma:
1.5. E-mail-címe:
1.6. A képzésért felelős személy/szervezet megnevezése:

2. A képzés résztvevőivel kapcsolatos elvárások

2.1. Iskolai végzettség:
2.2. Szakmai végzettség:
2.3. Korábbi képzések:
2.4. Szakmai gyakorlat:
2.5. Betöltött munkakör:
2.6. Egyéb:

3. A képzés célja, a képzés által fejlesztett szakmai képességek és kompetenciák

A képzésben részt vevő
3.1. megismeri
- a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról szóló hatályos tőkepiaci jogszabályokat,
- a tőkepiaci szereplőkkel kapcsolatos információkat,
- az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségeket;
3.2. megfelelő ismereteket szerez a szabályozás változásáról, valamint a befektetési szolgáltatón és a piacon keresztül elérhető új termékekről és szolgáltatásokról;
3.3. elsajátítja az ügyfél igényeinek és körülményeinek megfelelő pénzügyi eszköz és szolgáltatás ajánlásához szükséges ismereteket.

4. A tervezett képzési idő (összesen)

4.1. Elméleti órák száma:
4.2. Gyakorlati órák száma:
4.3. Összes óraszám:

5. A képzés formája, módszere

5.1. A képzés formája: egyéni felkészítés
csoportos képzés
5.2. A képzés módszere: előadás
gyakorlati felkészítés
tréning
távoktatás (e-learning, Skype)

6. Csoportlétszám

Maximális csoportlétszám:

7. A képzés teljesítése

7.1. A képzés teljesítésének módja: tudásfelmérés
7.2. A képzés teljesítéséhez szükséges minimum: vizsga teljesítése minimum 75%-os eredménnyel
7.3. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

8. A képzés főbb témái (moduljai)

8.1. Általános ismeretek

8.2. Az 5. § b) pontjában meghatározott ismeretek

8.3. Alkalmasságértékeléssel kapcsolatos ismeretek

9. A képzés felépítése

Időpont Témakör Óraszám
a képzés előtt előzetesen küldött háttéranyag tanulmányozása / sablon segítségével kérdések megfogalmazása / egyéb: ...
1. modul
2. modul
3. modul
vizsga (írásban/elektronikusan/szóban)

10. A képzés 1. modulja (általános ismeretek)

I. A modul által lefedett szakterület megnevezése:

II. A modul kapcsolódásai más szakterületekkel (előfeltétel, szakmai ráépülés, folyamatokban való átfedés):

III. A modul időigénye: legalább 24 óra

IV. A modul tartalma (a tematika kibontása valamilyen logikai elv alapján, így pl. az általánosságoktól a specialitásokig haladva, vagy a kronológiai sorrendet alapul véve):

V. A modul feldolgozásához javasolt irodalom (megfelelő hivatkozási/elérési megjelöléssel):

VI. A modul megvalósításához szükséges tárgyi (egyéb speciális, pl. szoftver) feltétel:

VII. Felmentés és annak indoka a modul egyes pontjainak hallgatása és teljesítése alól (kizárólag azon alkalmazottak és azon pontok esetében, ahol jogszabály alapján egyes pontok már oktatásra kerültek, és ezt a szolgáltató igazolni is tudja):

11. A képzés 2. modulja [az 5. § b) pontjában meghatározott ismeretek]

I. A modul által lefedett szakterület megnevezése:

II. A modul kapcsolódásai más szakterületekkel (előfeltétel, szakmai ráépülés, folyamatokban való átfedés):

III. A modul időigénye: termékcsoportonként legalább 1 óra

IV. A modul tartalma (a tematika kibontása valamilyen logikai elv alapján, így pl. az általánosságoktól a specialitásokig haladva, vagy a kronológiai sorrendet alapul véve):

V. A modul feldolgozásához javasolt irodalom (megfelelő hivatkozási/elérési megjelöléssel):

VI. A modul megvalósításához szükséges tárgyi feltétel, továbbá minden egyéb speciális feltétel (például szoftver):

12. A képzés 3. modulja (alkalmasságértékeléssel kapcsolatos ismeretek)

I. A modul által lefedett szakterület megnevezése:

II. A modul kapcsolódásai más szakterületekkel (előfeltétel, szakmai ráépülés, folyamatokban való átfedés):

III. A modul időigénye: legalább 1 óra

IV. A modul tartalma (a tematika kibontása valamilyen logikai elv alapján, így pl. az általánosságoktól a specialitásokig haladva, vagy a kronológiai sorrendet alapul véve):

V. A modul feldolgozásához javasolt irodalom (megfelelő hivatkozási/elérési megjelöléssel):

VI. A modul megvalósításához szükséges tárgyi feltétel, továbbá minden egyéb speciális feltétel (például szoftver):

2. melléklet a 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelethez

A képzés 1. modulja (általános ismeretek)

1. A pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról szóló hatályos tőkepiaci jogszabályok megfelelő ismerete

1.1. Tőkepiaci alapismeretek, különösen: hazai tőkepiaci jogszabályok és Európai Uniós tőkepiaci jogi aktusok; az értékpapírok fajtái és jellemzői

1.2. Az értékpapírok előállítása és forgalomba hozatala, különösen: alapfogalmak; jegyzés, aukció; ISIN-azonosító; ajánlattevő; sorozatban kibocsátott értékpapír; nyomdai és dematerializált előállítás; nyilvános forgalomba hozatal és szabályozott piacra történő bevezetés; nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

1.3. Befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységek, valamint pénzügyi eszközök

1.4. Pénzügyi eszközök forgalmazása, számlavezetés, az ügyfél eszközeinek védelme

1.5. Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás, különösen: bennfentes információ fogalma; bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek bejelentése; bennfentes személy ügyletkötéseinek bejelentése; bennfentes nyilvántartás

1.6. Titoktartás (a banktitok, az értékpapírtitok, a fizetési titok, az üzleti titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok)

1.7. Kereskedési helyszínek (szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, szervezett kereskedési rendszer) és kereskedés és azok elszámolása

1.8. Kollektív befektetési formák, különösen: ABA definíciója; ÁÉKBV definíciója; kockázati tőkealap definíciója; nettó eszközérték definíciója; zárt végű és nyílt végű befektetési alap definíciója

1.9. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályok

2. A tőkepiaci szereplőkkel kapcsolatos információk megfelelő ismerete

2.1. Alapfogalmak, különösen: befektető, forgalmazó, kibocsátó, szabályozott piac, közvetítő, szolgáltató

2.2. Az MNB mint felügyeleti hatóság, különösen: az MNB felügyeleti hatásköre és eljárásai; az MNB által alkalmazható intézkedések

2.3. Befektetési vállalkozás működése és befektetési szolgáltatások szabályai, különösen: tárgyi, technikai és szervezeti feltételek; befektetési szolgáltatás közvetítésének szabályai; felelősségi szabályok, kontrollfunkciók (belső ellenőrzés, jogszabályoknak való megfelelés, kockázatkezelés)

2.4. A Befektető-védelmi Alap (BEVA), különösen: a BEVA feladata, tagjai; a BEVA-ból történő kifizetés; a BEVA szervezete

2.5. Fogyasztóvédelem (kereskedelmi gyakorlat)

3. Az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos ismeretek

3.1. A befektetővédelemre vonatkozó alapelvek

3.2. Az ügyfél-tájékoztatás általános szabályai

3.3. A szolgáltatás nyújtás feltételei, különösen: előzetes tájékoztatási kötelezettség; előzetes tájékozódási kötelezettség; az ügyfél minősítése (lakossági ügyfél, szakmai ügyfél, elfogadható partner)

3.4. Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelése

3.5. A szerződések és a megbízások nyilvántartása

3.6. A megbízás végrehajtása, különösen: az ügyfelek megbízásainak kezelése és az allokáció; a megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; a halasztott pénzügyi teljesítés; a megbízás végrehajtását követő tájékoztatás

3.7. A portfóliókezelési tevékenység jellemzői

3.8. Az értékpapír-kölcsönzés, a befektetési elemzés és a befektetési hitelezés szabályai

3.9. Kockázatvállalás és kockázatkezelés

3.10. Közvetítők igénybevételére vonatkozó szabályok

3.11. Befektetési tanácsadás


  Vissza az oldal tetejére
//