A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 3. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Budapest V. kerület, 24816 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon, természetben a Budapest V. kerület, Vadász utca 30. szám alatt megvalósuló sportközpont megvalósítására irányuló beruházással, valamint

b) a Budapest V. kerület, 24480 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon, természetben a Budapest V. kerület, József nádor téren megvalósuló felszínrendezésre irányuló beruházással

(a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) az útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek.

(3) *  A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.

(4) *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

2. § (1) * 

(2) * 

(3) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK), valamint a hatályos településrendezési tervet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy * 

a) az OTÉK 4. számú melléklet 8. pontja szerinti sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye helyett 50 férőhelyet kell figyelembe venni,

b) az OTÉK 7. számú melléklet 9. pontja szerinti sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db helyett 50 férőhely után 1 db-ot kell figyelembe venni.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházással összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell beszerezni.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) * 

d) *  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerint közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi engedélyezési és tudomásulvételi hatósági eljárások,

4. fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. közlekedési hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

9. tűzvédelmi hatósági eljárások,

10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek,

19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.