A jogszabály mai napon ( 2022.10.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 11. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” program (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja, hogy

a) *  lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok - beleértve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 16. §-a szerinti doktori képzést is - folytatására Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben (a továbbiakban: magyar felsőoktatási intézmény) keresztény fiatalok számára, akiknek származási országában a keresztény közösségek vallási üldöztetésnek, fenyegetésnek vannak kitéve, vagy a szabad vallásgyakorlásban korlátozást szenvednek el, továbbá

b) hozzájáruljon az a) pont szerinti keresztény közösségek szülőföldjükön való boldogulásához.

2. § (1) *  Az ösztöndíjprogram működtetéséért az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a felsőoktatásért felelős miniszterrel együttműködve - felel.

(2) *  Az ösztöndíjprogram végrehajtását a miniszter látja el azzal, hogy a 4. §-ban meghatározott feladatokat a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) útján látja el.

(3) *  Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kerül tervezésre.

(4) *  A miniszter biztosítja az ösztöndíjprogramban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények részére juttatandó forrást, az ösztöndíj, így a havi pénzbeli juttatás, az önköltség, a lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosításának, valamint a lehetséges kiegészítő biztosítás összegét, ideértve a kapcsolódó és szükségszerűen felmerülő, idegennyelv-használatból eredő költségeket is, továbbá biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének a felsőoktatási intézménynél felmerülő költségeit, valamint a féléves utazási támogatás összegét.

(5) Az ösztöndíjast - az ösztöndíjszerződés időtartamára - ösztöndíjként az alábbi juttatások illetik meg:

a) mentesség a képzés önköltségének megtérítése alól,

b) *  havi pénzbeli juttatás, amelynek összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés a) pontja által meghatározott éves hallgatói normatíva 100%-a, doktori képzésben részt vevők esetén az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjai által meghatározott éves támogatás tizenketted része,

c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,

d) intézményi könyvtár ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásainak használata,

e) *  egészségügyi szolgáltatás, valamint a szolgáltatás igénybevétele esetén az idegennyelv-használatból eredő, igazolt költségek megtérítése vagy az egészségügyi ellátás során szükséges idegennyelv-használatból eredő költségeket fedező kiegészítő magánbiztosítás,

f) félévenkénti utazási támogatás, amelynek pontos összegét az adott évre vonatkozóan az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza.

3. § *  A miniszter

a) *  javaslata alapján a felsőoktatásért felelős miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) a felsőoktatásért felelős miniszter egyetértésének kikérését követően jóváhagyja * 

ba) a pályázati felhívást és

bb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.

4. § *  Az ösztöndíjprogram végrehajtása során az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Társaság látja el, ennek során

a) *  kidolgozza a miniszter és a felsőoktatásért felelős miniszter egyeztetett iránymutatása alapján a pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról, valamint

d) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő magyar felsőoktatási intézményekkel.

5. § Az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza:

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) az ösztöndíjszerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát,

c) a pályázati kiválasztás alapelveit,

d) a magyar felsőoktatási intézmények kiválasztásának alapelveit,

e) az ösztöndíjprogramban megpályázható képzések kiválasztásának alapelveit,

f) az ösztöndíj megállapítási rendszerét,

g) a félévenkénti utazási támogatás mértékét,

h) a lakhatási támogatás mértékét,

i) az ösztöndíjasokat fogadó magyar felsőoktatási intézmények részvételi feltételeit, valamint

j) az ösztöndíjszerződésben vállalt, a tanulmányok befejezését követően teljesítendő, kötelezettség alóli mentesítés szabályait.

6. § (1) *  A miniszter az ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra, önköltséges helyre.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés pontrendszerét, a hallgatóknak biztosított - a 2. § (4) bekezdés szerinti - ösztöndíj aktuális mértékét és a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.

(3) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki

a) *  a pályázati felhívásban meghatározott, külföldi egyház vagy szerzetesrend ajánlásával rendelkezik, vagy aki a miniszter - az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a Társaság részére megadott - egyedi hozzájárulása esetén az ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény támogatott képzésére - beleértve az Nftv. 16. § szerinti doktori képzést is - felvételt nyer,

b) vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt,

c) *  korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra irányuló, a magyar állam által finanszírozott ösztöndíjprogramban,

d) *  vállalja, hogy a képzés befejezését követően végzettségét, szakképzettségét származási országában hasznosítja, és

e) *  vállalja, hogy a Társaság felé a 2. § (5) bekezdés f) pontja alapján kapott támogatás felhasználását hitelt érdemlően igazolja.

(4) *  A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell a nyilatkozatát a Társaság által rendszeresített nyomtatványon arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének, valamint a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítésének időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez. A pályázatot és a nyilatkozatot angol nyelven kell benyújtani, illetve csatolni.

(5) *  A pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Társaság hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(6) *  Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó magyar felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. Az ösztöndíj odaítélésének a feltétele az, hogy az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesítsen a fogadó magyar felsőoktatási intézménnyel.

(7) Az ösztöndíjas és a fogadó magyar felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: felek) ösztöndíjszerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

(8) *  Nem nyújthat be érvényes pályázatot

a) a Magyarországon menekültként, oltalmazottként, menedékesként, valamint befogadottként elismert személy, valamint

b) az állam által finanszírozott ösztöndíjban részt vevő személy, kivéve, ha végez az adott tanév kezdetéig.

7. § (1) *  Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során akkor folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Az ösztöndíj a doktori képzésben részt vevő hallgató részére az Nftv. 47. § (2) bekezdése szerinti támogatási időtartam alatt folyósítható.

(2) Az ösztöndíjast a jogszabályokban, a fogadó magyar felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint az ösztöndíjszerződésben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(3) Ösztöndíjas hallgatót csak olyan magyar felsőoktatási intézmény fogadhat, amely az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott részvételi feltételnek eleget tett.

8. § (1) Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell

a) *  alapképzésben és mesterképzésben részt vevő hallgató esetén az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt, valamint az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát; továbbá doktori képzésben részt vevő hallgató esetén az Nftv. 47. § (2) bekezdése szerinti támogatási időtartamot,

b) az ösztöndíj keretében nyújtott havi pénzbeli juttatás összegét és annak kifizetése időpontját, módját,

c) a más magyar felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét,

d) az adatkezeléshez való hozzájárulást,

e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjszerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít,

f) a hallgatói jogviszony szünetelésének, megszűnésének rendjét,

g) *  a 6. § (3) bekezdés e) pontjában megjelölt kötelezettségről szóló tájékoztatást.

(2) Az ösztöndíjszerződés - az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.

9. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni, és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartani.

(2) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, részére a 2. § (4) bekezdés szerinti juttatások nem biztosíthatók.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

11. § * 

1. melléklet a 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére