A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CXL. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. október 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI UNIÓ és AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: az Európai Unió,

egyrészről, valamint

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA,

másrészről,

tekintettel a Horvát Köztársaság (a továbbiakban: Horvátország) 2013. július 1-jei Európai Unióhoz történő csatlakozására,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti ideiglenes megállapodást 2008. június 16-án aláírták, és 2008. július 1-jétől 2015. május 31-ig volt hatályos.

(2) 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés).

(3) Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.

(4) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: az STM) 2008. június 16-án Luxembourgban aláírták, és 2015. június 1-jén hatályba lépett.

(5) Horvátország csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése értelmében Horvátország STM-hez történő csatlakozásáról az STM-hez csatolt jegyzőkönyv megkötésének útján kell megállapodni.

(6) Az STM 37. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációkat folytattak annak biztosítása céljából, hogy az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina említett megállapodásban meghatározott kölcsönös érdekei figyelembevételre kerüljenek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK

1. cikk

Horvátország 2008. június 16-án Luxembourgban aláírt STM részes felévé válik, továbbá az Európai Unió többi tagállamával megegyező módon elfogadja és tudomásul veszi az STM, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatok és egyoldalú nyilatkozatok szövegét.

II. SZAKASZ

AZ STM SZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT IS MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

2. cikk

Mezőgazdasági termékek szűkebb értelemben

(1) Az STM 27. cikkének (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától az első albekezdésben meghatározott éves vámkontingens 13 210 tonna (nettó tömeg).”

(2) Az STM 27. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdést kiegészítve, a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy az említett jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától Bosznia-Hercegovina eltörli a IIIf. mellékletben felsorolt, az EU-ból származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat az érintett termékekre megjelölt vámkontingens keretén belül.”

(3) E jegyzőkönyv I. melléklete IIIf. mellékletként kiegészíti az STM szövegét.

3. cikk

Hal és halászati termékek

(1) Az STM 28. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy az említett jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától az Unió teljes mértékben eltörli a Bosznia-Hercegovinából származó, a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő halakra és halászati termékekre kivetett vámokat és azonos hatású díjakat. A IVa. mellékletben felsorolt termékekre az ott megállapított rendelkezések vonatkoznak.”.

(2) Az STM 28. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy az említett jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától Bosznia-Hercegovina vámmentes vámkontingenst nyit a 0301 93 00 KN-kód alá tartozó élő ponty behozatalára 75 tonna éves vámkontingens keretén belül. A vámkontingens keretét meghaladó behozatalokra az STM V. mellékletében meghatározott vámok vonatkoznak.”.

(3) E jegyzőkönyv II. melléklete IVa. mellékletként kiegészíti az STM szövegét.

4. cikk

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

E jegyzőkönyv III. melléklete az 1. jegyzőkönyv III. mellékleteként kiegészíti az STM szövegét.

5. cikk

Borászati megállapodás

A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától az STM - annak 27. cikke (5) bekezdésében említett - 7. jegyzőkönyvének I. melléklete az e jegyzőkönyv IV. mellékletében foglaltak szerint módosul.

III. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.

7. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet az Európai Unió és tagállamai, valamint Bosznia-Hercegovina saját eljárásaiknak megfelelően jóváhagyják.

(2) A Felek értesítik egymást az (1) bekezdésben említett megfelelő eljárások lezárásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán helyezik letétbe.

8. cikk

(1) Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2) Amennyiben e jegyzőkönyv nem minden jóváhagyó okiratát helyezik letétbe az aláírást követő második hónap első napja előtt, e jegyzőkönyvet ideiglenesen alkalmazni kell. Az ideiglenes alkalmazás időpontja az aláírás napját követő második hónap első napja.

9. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint bosnyák és szerb nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на петнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne patnáctého prosince dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende december to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piecpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijftien december tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quinze de dezembro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece decembrie două mii şaisprezece.

V Bruseli pätnásteho decembra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne petnajstega decembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den femtonde december år tjugohundrasexton.

Sačinjeno u Briselu, dana petnaestog decembra dvije hiljade šesnaeste godine.

Састављено у Бриселу, дана петнаестог децембра двије хиљаде шеснаесте године.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Europsku uniju

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Europsku uniju

За Европску унију

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā -

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

За државе чланице

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā -

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

За Европску заједницу за атомску енергију

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie et Herzégovine

Za Bosnu i Hercegovinu

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā -

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia şi Herțegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

I. MELLÉKLET

„IIIf. MELLÉKLET

Az Európai Unióból származó elsődleges mezőgazdasági termékekre vonatkozó Bosznia és Hercegovina-i vámengedmények
(Az STM 27 cikke (4) bekezdésének a) pontjában említettek szerint)

1. A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától az alább meghatározott vámkontingens-mennyiségek keretén belül eltörlik az alábbi termékekre kivetett vámokat. A vámkontingensen felüli behozatalra az MFN váma legnagyobb kedvezményes (MFN) vámtétel érvényes. A 2017. évre vonatkozóan - e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül - a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.

KN-kód Árumegnevezés Vámkontingens mértéke (tonna)
0102 Élő szarvasmarhafélék:
- Szarvasmarha:
0102 29 - - Más:
- - - Más:
- - - - 300 kg-ot meghaladó tömegű:
- - - - - Tehén:
0102 29 61 - - - - - - Vágásra 1 935
- - - - - Más:
0102 29 91 - - - - - - Vágásra 190
0103 Élő sertés:
- Más:
0103 92 - - Legalább 50 kg tömegű:
- - - Háziasított fajták:
0103 92 11 - - - - Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák 575
0103 92 19 - - - - Más 1 755
0103 92 90 - - - Más 195
0105 Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:
- Más:
0105 94 00 - - A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok 1 455
0207 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:
- A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból:
0207 12 - - Nem darabolt, fagyasztva:
0207 12 90 - Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül,
- az ún. „65%-os csirke”, vagy más módon bemutatva
-
80
0207 13 - Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy
- hűtve:
- - - Darabok:
0207 13 10 - - - - Csont nélkül 90
- - - - Csonttal:
0207 13 30 - - - - - Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül 55
0207 13 60 - - - - - Láb és részei 320
- - - Vágási melléktermék és belsőség:
0207 13 99 - - - - Más 25
0207 14 - - Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva:
- - - Darabok:
- - - - Csonttal
0207 14 20 - - - - - Felezve vagy negyedelve 30
0207 14 60 - - - - - Láb és részei 130
- - - Vágási melléktermék és belsőség:
0207 14 99 - - - - Más 50
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0401 40 - 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal:
0401 40 10 - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 80
0401 50 - 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
- - Legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal:
0401 50 11 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 30
0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
- Por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
0402 21 - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül:
- - - Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal:
0402 21 18 - - - - Más 25
0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
0403 90 - Más:
- - Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
- - - Más:
- - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül,
- zsírtartalma:
0403 90 51 - - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék 500
0403 90 53 - - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6
- tömegszázalék
290
0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):
0405 10 - Vaj:
- - Legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal
- - - Természetes vaj
0405 10 11 - - - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben 160
0405 10 19 - - - - Más 200
0406 Sajt és túró:
0406 10 - Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró
- - Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal
0406 10 30 - - - Mozzarella, folyadékban is 355
0406 10 50 - - - Más:
0406 10 80 - - Más 165
0409 00 00 Természetes méz 165
0701 Burgonya frissen vagy hűtve:
0701 90 - Más:
- - Más:
0701 90 50 - - - Újburgonya, január 1-jétől június 30-ig 50
0701 90 90 - - - Más: 1 265
0704 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve:
0704 90 - Más:
0704 90 10 - - Fejes és vörös káposzta 280
0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve:
0706 10 00 - Sárgarépa és fehérrépa 50
0806 Szőlő frissen vagy szárítva:
0806 10 - Friss:
0806 10 10 - - Csemegeszőlő 45
0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen:
- Cseresznye és meggy:
0809 21 00 - - Meggy (Prunus cerasus) 410
0811 Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
0811 90 - Más:
- - Más:
- - - Más:
0811 90 75 - - - - Meggy (Prunus cerasus) 70
1601 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek:
- Más:
1601 00 91 - - Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül 285
1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:
1602 10 00 - Homogenizált készítmények 75
1602 20 - Májból készült termékek:
1602 20 90 - - Más 140
- A 0105 vtsz. alá tartozó baromfiból készült termékek:
1602 31 - - Pulykából:
- - Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy
- belsőségtartalommal:
1602 31 19 - - - - Más 40
1602 32 - - A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból
- Sertésből:
- - Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy
- belsőségtartalommal:
1602 32 11 - - - - Főzés nélkül 130
1602 32 19 - - - - Más 30
1602 32 30 - Legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57
- tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal
-
170
1602 32 90 - - - Más: 230
1602 41 - - Sonka és részei:
1602 41 10 - - - Házisertésből 360
1602 49 - - Más, beleértve a keverékeket is:
- - - Házisertésből:
- - Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy
- - belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű
zsírt is:
1602 49 15 - - - Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy
- - szügy és ezek részeiből készült tartalommal
150
1602 49 30 - Legalább 40 tömegszázalék, de kevesebb mint
- 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy
- belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű
- zsírt is
445
1602 49 50 - - 40 tömegszázaléknál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy
- - belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
60
1602 50 - Szarvasmarhafélékből:
- - Más:
1602 50 31 - - Főtt, pácolt marhahús (corned beef) légmentes
- csomagolásban
70
1602 50 95 - - - Más: 295
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:
- Más:
1701 91 00 - - Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával 55
1701 99 - - Más:
1701 99 10 - - - Fehér cukor 3 470
2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
2001 10 00 - Uborka és apró uborka 265
2001 90 - Más:
2001 90 70 - - Édes paprika 70
2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
- Más zöldség és zöldségkeverék:
2005 99 - - Más:
2005 99 50 - - - Zöldségkeverék 245
2005 99 60 - - - Savanyú káposzta 40

2. A következő termékek Bosznia-Hercegovinába irányuló behozatalára az alább meghatározott engedmények vonatkoznak. A vámkontingensen felüli behozatalra az MFN váma legnagyobb kedvezményes (MFN) vámtétel érvényes. A 2017. évre vonatkozóan - e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül - a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.

KN-kód Árumegnevezés Vámkontingens mértéke (tonna)
2017.1.1-
jétől
2018.1.1-
jétől
2019.1.1-
jétől
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0401 20 - 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb
6 tömegszázalék zsírtartalommal:
- - Legfeljebb 3 tömegszázalék:
0401 20 11 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 5 432 9 506 13 580
- 3 tömegszázalékot meghaladó
- zsírtartalommal:
0401 20 91 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 720 1 440 1 440
0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
0403 10 - Joghurt:
- Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó
- hozzáadása nélkül:
- - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása
- nélkül, zsírtartalma:
0403 10 11 - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék 1 515 3 030 3 030
0403 10 13 - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de
- - legfeljebb 6 tömegszázalék
1 520 3 040 3 040
0403 90 - Más:
- Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó
- hozzáadása nélkül:
- - - Más:
- - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása
- - nélkül, zsírtartalma:
0403 90 59 - - - - - 6 tömegszázalékot meghaladó 1 762,5 3 525 3 525
1601 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek:
- Más:
1601 00 99 - - Más 1 692,5 3 385 3 385”

II. MELLÉKLET

„IVa. MELLÉKLET

A Bosznia-Hercegovinából származó termékeknek az Európai Unióba való behozatalára alkalmazandó vámok
(Az STM 28. cikke (1a) bekezdésében említettek szerint)

1. A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától a Bosznia-Hercegovinából az Európai Unióba irányuló behozatalokra az alább meghatározott engedmények vonatkoznak. A 2017. évre vonatkozóan - e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül - a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.

KN-kódok Árumegnevezés Vámkontingens mértéke
(tonna)
Kontingensen belüli
vámtétel
Kontingensen felüli
vámtétel
0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 14 10
0303 14 20
0303 14 90
0304 42 10
0304 42 50
0304 42 90
ex 0304 52 00
0304 82 10
0304 82 50
0304 82 90
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00 ex 0305 39 90
0305 43 00
ex 0305 59 85
ex 0305 69 80
Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki
, Oncorhynchus
aguabonita
, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache
és Oncorhynchus chrysogaster): élve;
frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva
vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé és más
halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara
és labdacs (pellet)
500 0% Az MFN vám
70%-a
0301 93 00
0302 73 00
0303 25 00
ex 0304 39 00
ex 0304 51 00
ex 0304 69 00
ex 0304 93 90
ex 0305 10 00
ex 0305 31 00
ex 0305 44 90
ex 0305 52 00
ex 0305 69 80
Ponty (Cyprinus spp, Carassius
spp
, Ctenopharyngodon
idellus
, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama
spp): élve; frissen vagy hűtve;
fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé és más halhús; emberi
fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs
(pellet)
140 0% Az MFN vám
70%-a
ex 0301 99 85
0302 85 10
0303 89 50
ex 0304 49 90
ex 0304 59 90
ex 0304 89 90
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 39 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 85
ex 0305 69 80
Tengeri fogas (Dentex dentex és Pagellus spp.):
élve; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva,
sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé
és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas
liszt, dara és labdacs (pellet)
30 0% Az MFN vám
30%-a
ex 0301 99 85
0302 84 10
0303 84 10
ex 0304 49 90
ex 0304 59 90
ex 0304 89 90
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 39 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 85
ex 0305 69 80
Europai tengeri sügér (Dicentrarchus labrax):
élve; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva,
sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé
és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas
liszt, dara és labdacs (pellet)
30 0% Az MFN vám
30%-a
1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50
Elkészített vagy tartósított szardínia 50 6% 100%
1604 16 00
1604 20 40
Elkészített vagy tartósított szardella 70 12,5% 100%”

2. Az elkészített vagy konzervált szardínia és szardella kivételével a 1604 HR-vámtarifaszám alá tartozó minden termék esetében a vámtétel az MFN vámz MFN vám 70%-ára csökken.

III. MELLÉKLET

„AZ 1. JEGYZŐKÖNYV III. MELLÉKLETE

Az Európai Unióból származó feldolgozott mezőgazdasági termékekre termékekre vonatkozó bosznia és Hercegovinai vámengedmények
(Az STM 25. cikkében említettek szerint)

A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától az alább meghatározott vámkontingens-mennyiségek keretén belül eltörlik a behozatali vámokat. A vámkontingensen felüli behozatalra az MFN váma legnagyobb kedvezményes (MFN) vámtétel érvényes. A 2017. évre vonatkozóan - e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül - a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.

KN-kód Árumegnevezés Vám-kontingens mértéke (tonna)
0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
0403 10 - Joghurt:
- - Ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
- - - Más, tejzsírtartalma:
0403 10 91 - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék 480
0403 10 93 - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6
- tömegszázalék
130
0403 10 99 - - - - 6 tömegszázalékot meghaladó 25
0403 90 - Más:
- - Ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
- - - Más, tejzsírtartalma:
0403 90 91 - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék 530
0403 90 93 - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6
- tömegszázalék
55
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék:
- Édes keksz (biscuit); gofri és ostya:
1905 31 - - Édes keksz (biscuit);
- - Csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben
- vagy teljesen bevonva vagy borítva:
1905 31 19 - - - - Más 365
- - - Más:
- - - - Más:
1905 31 99 - - - - - Más 600
1905 32 - - Gofri és ostya:
- - - Más:
- - Csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel
- - részben vagy teljesen bevonva vagy borítva:
1905 32 19 - - - - - Más 300
1905 90 - Más:
- - Más:
1905 90 45 - - - Keksz: 35
2208 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:
2208 20 - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz:
- - Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
2208 20 29 - - - Más:
ex 2208 20 29 - - - - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz 85
ex 2208 20 29 - - - - Más
2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból:
2402 20 - Cigaretta dohánytöltettel:
2402 20 90 - - Más 3 200”

IV. MELLÉKLET

„A 7. JEGYZŐKÖNYV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

1. A borok Európai Unióba irányuló behozataláról szóló, a 7. jegyzőkönyv I. mellékletének 1. pontjában szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép.

KN-kód Árumegnevezés (a
7. jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megfelelően)
Alkalmazandó
vám
Mennyiségek
(hl)
Különös rendelkezések
ex 2204 10 Minőségi pezsgőbor vámmentes 25 500 (1)
ex 2204 21 Bor friss szőlőből
ex 2204 22
ex 2204 29
Bor friss szőlőből vámmentes 15 100 (1)

2. A borok Bosznia-Hercegovinába irányuló behozataláról szóló, a 7. jegyzőkönyv I. mellékletének 3. pontjában szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Bosznia-
hercegovinai vámtarifaszám
Árumegnevezés
(a 7. jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdése
a) pontjának megfelelően)
Alkalma-
zandó vám
2017.1.1-jétől alkalmazandó mennyiségek
(hl)
2018.1.1-jétől alkalmazandó mennyiségek
(hl)
Különös rendelkezések
ex 2204 10 Minőségi pezsgőbor vámmentes 13 765 19 530 (2)
ex 2204 21 Bor friss szőlőből
(1) Az egyik fél kérésére egyeztetésre kerülhet sor a kontingenseknek az ex 2204 22 és az ex 2204 29 vámtarifaszám alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingens mennyiségeinek az ex 2204 10 és ex 2204 21 vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingensbe való átvitelével történő kiigazításáról. A 2017. évre vonatkozóan - e jegyzőkönyv hatálybalépésének és ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül - a vámkontingensek teljes mennyiségét alkalmazzák.
(2) A 2017. évre vonatkozóan - e jegyzőkönyv hatálybalépésének és ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül - a vámkontingensek teljes mennyiségét alkalmazzák.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.