A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól

A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés r) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján nyilvántartásba vett, költségvetési szervként működő vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati irányítási, felügyeleti vagy tulajdonosi joggyakorlóval rendelkező előadó-művészeti szervezetnél a munkáltató vezetőjének (a továbbiakban: vezető) megválasztására irányuló pályázati eljárásra, valamint a munkakör betöltésének szabályaira terjed ki.

2. § (1) A vezető megválasztására irányuló pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki, és köteles a pályázati felhívást a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium honlapján közzétenni. A közzététel napjának a minisztérium honlapján való megjelenést kell tekinteni.

(2) A szakmai munka folytonossága érdekében a pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója legalább hat hónappal a határozott idejű jogviszony megszűnése előtt hirdeti meg.

(3) A pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől számított harminc munkanap.

(4) Ha a vezető munkaviszonya a határozott idejű jogviszony lejárta előtt megszűnik, a pályázatot a megszűnéstől számított hatvan napon belül ki kell írni.

(5) *  A (4) bekezdésben meghatározott esetben, vagy ha a (2) bekezdésben meghatározott idő alatt a pályázatot nem lehet kiírni vagy lefolytatni, a korábbi vezető, annak helyettese, vagy akadályoztatásuk esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott, a 8. § szerinti feltételeknek megfelelő személy határozott időre, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig megbízható a vezetői feladatok ellátásával.

3. § (1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a vezetői munkakör betöltésének feltételeit, a javadalmazást, a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, a munkába lépés napját, az előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő előirányzatait, valamint a fenntartó által meghatározott, így különösen az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival és a foglalkoztatással kapcsolatos elemeket.

(2) A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati dokumentáció és személyes konzultáció lehetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a pályázó számára a szervezetről, beleértve annak aktuális gazdasági helyzetét is.

4. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai:

a) az érintett, Emtv. 5/A. § (2) bekezdése szerinti előadó-művészeti bizottság(ok) négy,

b) a miniszter egy,

c) a munkavállalók és az előadó-művészeti szervezetnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak által egyszerű többséggel választott egy,

d) az előadó-művészeti szervezetnél a pályázati felhívás közzétételét megelőző hónap 1. napján legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet egy, továbbá

e) az előadó-művészeti szervezet fenntartójának két

képviselője.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tag felkérése érdekében szükséges eljárás lebonyolítását a közalkalmazotti tanács vagy üzemi tanács, ezek hiányában a szervezet munkaügyi alapnyilvántartásának vezetéséért felelős vezető végzi. Az eljárásról jegyzőkönyv készül. A választott képviselő személyéről az arra jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlóját a pályázat benyújtásának határidejéig értesíti.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti tag felkérése érdekében a szakszervezet a pályázat közzétételét követő 15 napon belül köteles írásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására hozni az előadó-művészeti szervezetnél foglalkoztatott szakszervezeti tagok létszámát. Ennek hiányában a szakszervezet képviselője nem kérhető fel a szakmai bizottság tagjának.

5. § (1) A pályázatokat véleményező szakmai bizottság ülését a benyújtási határidőt követő harminc napon belül szükséges megtartani. A bizottság véleményének megfogalmazásához a tagok többségének jelenléte szükséges.

(2) A pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás és összegző vélemény megfogalmazása keretében.

(3) A szakmai bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta.

(4) A szakmai bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül, amelynek melléklete a pályázatonként elkészített összegző vélemény, melyet a szavazás részletes eredményével együtt ismertetni kell a döntéshozóval.

(5) Önkormányzati fenntartó esetén a szakmai bizottság képviselői a pályázatonként elkészített összegző véleményt és a szavazás részletes eredményét a fenntartónak a pályázatokat véleményező illetékes önkormányzati bizottsági ülésén is ismertetik.

(6) A szakmai bizottság tagjai közreműködésükért díjazásban nem részesülnek, de igazolt utazási költségeik megtérítésére jogosultak.

6. § (1) A munkakör betöltéséről − a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság ülését követő harminc napon belül, önkormányzati fenntartó esetén a következő képviselő-testületi ülésén dönt.

(2) A nemzetiségi előadó-művészeti szervezet esetében a kinevezési jogkör gyakorlója − ha az nem az érintett nemzetiségi önkormányzat − az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértésével dönt.

(3) A döntést a szakmai bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

(4) A kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság által nem támogatott pályázó kinevezésére vonatkozó döntését köteles megindokolni, az indokolást a döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni.

(5) A kinevezési jogkör gyakorlója a sikeres pályázat egy példányát a döntést követő 15 napon belül megküldi az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokra kormányrendeletben kijelölt szerv részére, mely szerv gondoskodik a sikeres pályázat megismerhetőségéről, nyilvánosságának biztosításáról.

(6) Ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított hatvan napon belül újra ki kell írni a pályázatot.

(7) Eredménytelen pályázati eljárás esetén a fenntartó a korábbi vezetőt, vagy annak akadályoztatása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott, a 8. § szerinti feltételeknek megfelelő személyt határozott időre, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig megbízhatja a vezetői feladatok ellátásával.

(8) A (7) bekezdés szerinti megbízás az előadó-művészeti szervezet nemzeti, vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté minősítését és az elnyert cím megtartását nem érinti.

7. § (1) A benyújtott pályázat tartalmát – ide nem értve a személyes adatokat – a kinevezési jogkör gyakorlója a helyben szokásos módon közölheti harmadik személlyel. A pályázó sikeres pályázata a pályázat benyújtásakor megtett előzetes nyilatkozata alapján nyilvánosságra kerül.

(2) Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Ha a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni, és személyes adatait törölni kell.

8. § (1) A vezető munkakörének ellátásával

a) (2) bekezdés szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és

b) legalább ötéves, a (4) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal

rendelkező személy bízható meg.

(2) Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség.

(3) Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.

(4) Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól

a) a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített,

b) a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett

személy mentesül.

(6) *  A miniszter eredménytelen pályázat esetén, a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakmai, illetve vezetői gyakorlat és a (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének követelménye alól egyedi esetben mentesítést adhat. A mentesítésben meg kell határozni az előadó-művészeti szervezet felelős gazdálkodását biztosító minimális képesítési követelményeket, valamint a minimálisan elvárt szakmai vagy vezetői gyakorlat idejét.

9. § A miniszter a pályázati eljárásról az előadó-művészeti szervezet fenntartójától tájékoztatást kérhet.

10. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.