A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CLXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYARORSZÁG ÉS MONGÓLIA KÖZÖTTI KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK HATÁLYÁNAK RENDEZÉSÉRŐL

Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

Hangsúlyozva a kétoldalú szerződéses kapcsolatok fontosságát és végrehajtásuk szükségességét,

Törekedve baráti kapcsolataik erősítésére és továbbfejlesztésére a kétoldalú szerződéses kapcsolatok rendezése által, Elhatározván ennek érdekében a Magyarország és Mongólia között fennálló kétoldalú szerződések felülvizsgálatát,

A következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A jelen Jegyzőkönyv Mellékletében felsorolt, 2016. január 22-ét megelőzően megkötött kétoldalú állam- illetve kormányközi szerződések Magyarország és Mongólia között továbbra is hatályban maradnak és alkalmazandóak.

2. cikk

Jelen Jegyzőkönyv Melléklete a jelen Jegyzőkönyv szerves részét képezi.

3. cikk

A jelen Jegyzőkönyv Mellékletében nem szereplő, bármely Magyarország és Mongólia között megkötött kétoldalú állam- illetve kormányközi szerződés jelen Jegyzőkönyv hatályba lépésének napjától számítva a Szerződő Felek viszonyában hatályon kívül helyezettnek tekintendő.

4. cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálya nem terjed ki a Szerződő Felek között megkötött azon kétoldalú szerződésekre, amelyeket a Szerződő Felek minisztériumai, hatóságai vagy szervezetei egymás között kötöttek.

5. cikk

Jelen Jegyzőkönyv a diplomáciai úton továbbított későbbi jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítik egymást a jelen Jegyzőkönyv hatályba lépéséhez szükséges belső jogi követelmények Szerződő Felek általi teljesítéséről.

Készült Ulánbátorban, 2016. január 25-én két eredeti példányban, magyar, mongol és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA NEVÉBEN MONGÓLIA KORMÁNYA NEVÉBEN

MELLÉKLET
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYARORSZÁG ÉS MONGÓLIA KÖZÖTTI KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK HATÁLYÁNAK RENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVHÖZ

Szerződő Felek között hatályban maradó, Magyarország és Mongólia között megkötött kétoldalú nemzetközi szerződések listája

1. Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről (Budapest, 1968. november 22.)

2. Konzuli egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között (Budapest, 1974. június 27.)

3. Egyezmény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem és a vagyonadók területén (Ulánbátor, 1994. szeptember 13.)

4. Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről (Ulánbátor, 1994. szeptember 13.)

5. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról (Budapest, 1995. szeptember 22.)

6. Kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között (Ulánbátor, 1996. szeptember 27.)

7. Szerződés a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről (Budapest, 1998. január 28.)

8. Gazdasági együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mongol Köztársaság Kormánya között (Ulánbátor, 2005. december 7.)

9. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosításáról (Ulánbátor, 2010. január 13.)

10. Egyezmény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról (Budapest, 2011. június 10.)

11. Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (Ulánbátor, 2015. május 29.)”

„PROTOCOL
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA CONCERNING THE VALIDITY OF THE BILATERAL TREATIES BETWEEN HUNGARY AND MONGOLIA

The Government of Hungary and the Government of Mongolia, (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”) Emphasizing the importance of the bilateral legal frameworks and the necessity of their implementation,

Aiming at strengthening and further developing their friendly relations by the settlement of their bilateral treaty relations, Having agreed, for this matter, to review the bilateral treaties concluded between Hungary and Mongolia,

Have agreed as follows:

Article 1

The bilateral treaties concluded between Hungary and Mongolia at state or governmental level before 22 January 2016 as listed in the Annex of this Protocol shall remain in force and be continuously applied between the Contracting Parties.

Article 2

The Annex of this Protocol shall constitute an integral part of this Protocol.

Article 3

Any bilateral treaty, concluded between Hungary and Mongolia at state or governmental level and not listed in the Annex of this Protocol shall be considered as terminated between the Contracting Parties from the day of entering into force of this Protocol.

Article 4

This Protocol shall not apply to such bilateral agreements concluded, on their behalf, between the state ministries or agencies or organisations of the two countries.

Article 5

This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30) day following the date of the receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which the Contracting Parties inform each other of the fulfillment of their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.

Done in Ulaanbaatar on 25 January 2016 in two originals, each in the Hungarian, Mongolian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

ANNEX to the
PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA CONCERNING THE VALIDITY OF THE BILATERAL TREATIES BETWEEN HUNGARY AND MONGOLIA

List of bilateral international treaties concluded between Hungary and Mongolia, remaining in force between the Contracting Parties

1. Agreement between the People’s Democratic Republic of Hungary and the Mongolian People’s Republic on mutual legal assistance in civil law, family law and criminal matters (Budapest, 22 November 1968)

2. Consular convention between the People’s Democratic Republic of Hungary and the Mongolian People’s Republic (Budapest, 27 June 1974)

3. Convention between the Republic of Hungary and Mongolia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (Ulaanbaatar, 13 September 1994)

4. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia for the promotion and reciprocal protection of investments (Ulaanbaatar, 13 September 1994)

5. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia regarding co-operation and mutual assistance in customs matters (Budapest, 22 September 1995)

6. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia regarding cultural, educational and scientific co-operation (Ulaanbaatar, 27 September 1996)

7. Treaty on friendly relations and cooperation between the Republic of Hungary and Mongolia (Budapest, 28 January 1998)

8. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia on economic co-operation (Ulaanbaatar, 07 December 2005)

9. Agreement amending the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia regarding co-operation and mutual assistance in customs matters (Ulaanbaatar, 13 January 2010)

10. Agreement between the Republic of Hungary and Mongolia on social security (Budapest, 10 June 2011)

11. Agreement between the Government of Hungary and the Government of Mongolia on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports (Ulaanbaatar, 29 May 2015)”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, 3. § és a 6. § a Jegyzőkönyv 5. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. §, 3. § és a 6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére