A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § (3) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt beruházásokhoz (a továbbiakban: Beruházások) kapcsolódó, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

c) *  az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó főispánként.

3. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással összefüggésben az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a beruházással érintett ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg. A beruházás keretében megvalósuló felépítmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele az ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósítandó felépítményekre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, valamint az épületek építési teleknek nem minősülő területen is elhelyezhetők.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti helyi településrendezési tervben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a használatbavételi engedély kiadásának nem lehet akadálya.

(4) Az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggésben a környezetvédelmi előzetes hatásvizsgálat lefolytatása, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet előírásaitól való eltérés engedélyezése az építési engedélyezési eljárással párhuzamosan történhet.

(5) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – 10 nap.

(6) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a foglaltak alapján – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – 5 nap.

(7) Az (1) bekezdés szerinti beruházásban érintett közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított 5 napon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(8) Az (1) bekezdés szerinti beruházásban közvetlenül érintett közműszakasz bontási, kiváltási vagy fejlesztési munkát a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/F. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni.

4. § (1) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20. és 24. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben – a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében – a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

(2) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6., 8., 10., 15., 21., 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(3) A Beruházásokkal összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sora szerinti Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás és 23. sora szerinti Dunaújvárosi Radari Sporttelep fejlesztése tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 50 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybe vett építmények esetében – az érintett építményekre együttesen vonatkozóan – csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 15 állandó férőhely után,

b) az autóbusz-várakozóhelyek száma, valamint a kerékpárok elhelyezése tekintetében az OTÉK előírásait nem kell figyelembe venni.

6. § (1) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) 2., 3., 7., 9., 13–20. és 24. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója,

b) *  23. sora szerinti beruházások, valamint a 8. sor szerinti beruházások közül a Sopron 7213/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „Fedettuszoda-építés” projekt építési műszaki ellenőre és beruházás-lebonyolítója,

c) 22. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója

kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium. * 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f)–h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

6/A. § *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 6. § (1) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. §-át, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat 22. és 23. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 464/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6. § (1) bekezdését, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat 19. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/A. § *  A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (1) bekezdését, a 6. § (1) bekezdését, valamint az 1. mellékletében foglalt táblázat 24. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 6. § (1) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. § *  E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 6. § (1) bekezdés a) és c) pontját, valamint 6/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  E rendeletnek a beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 6. § (1) bekezdését a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. § *  A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 6. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. § *  E rendeletnek a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 8/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 3. §-át és 5. §-át a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.

16. § *  E rendeletnek az egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 1. melléklet 24. sorát a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A B C
1. *  A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt főispán
2. *  Békéscsabai új városi multifunkciós sportcsarnok Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1385/11 helyrajzi számú ingatlan Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
3. *  Békéscsabai új városi versenyuszoda Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1385/11 helyrajzi számú ingatlan Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
4. *  Sportok Háza (Békéscsaba) Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1385/11 helyrajzi számú ingatlan Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
5. *  Röplabda Akadémia (Békéscsaba) Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1385/11 és 48/3 helyrajzi számú ingatlanok Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
6. *  Wenckheim kerékpárút – A térség turista- és kerékpárútjainak fejlesztése Békés vármegye területe Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
7. *  Új Városi Fürdő és Vízisport Centrum megvalósítása (Dunaújváros) Dunaújváros közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 325/5 és 325/6 helyrajzi számú ingatlanok Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
8. *  Lővér program Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő következő ingatlanok (természetbeni cím, ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám): Sopron Lőver Kerékpárút: Keresztúri út, Mikovényi utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Béke út, Ady E. út (7112/1, 7001, 6798/4, 6688, 7064, 6163 hrsz.) , Deákkúti út (7208, 7171 hrsz.), Lőver krt. (7012/1, 6816, 6817, 6731/3 hrsz.), Egeredi út (6703/1, 6791 hrsz.), Várisi út (6805 hrsz.); Lőver Alpinpark: Várisi út (0527/4 hrsz.); Fedettuszoda-építés: 7213/1 hrsz.; Strandmedence-felújítás: 7213/1 hrsz. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
9. *  Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont Eger közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 6426/1, 6430/1, 6439, 6440, 6441, 6442, 6445/2, 6447/3, 6447/4, 6447/5, 6443, 6464, 6465, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472/1, 6472/2, 6473, 6474, 6475, 6476, 6480 és 6087 helyrajzi számú ingatlanok Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
10. *  Tiszaliget fürdőfejlesztés (Szolnok) Szolnok közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 9725/2 helyrajzi számú ingatlan Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
11. *  Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztés, Véső úti R.A.J.T. (Szolnok) Szolnok közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 4946, 4980, 4990, 5024/1, 5024/4, 5024/5, 5370/2, 5370/3, 6663, 6693, 6831, 7038, 7198, 7303, 7326, 7350/1, 7353/7, 7355/3, 7355/4, 7355/5, 7356, 7436/6 és 7436/7 helyrajzi számú ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
12. *  Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten Érden a Sárd, Néra, Sás, Láp, Temes, Patak, Zagyva, Zala, Zápor és Tétényi u. által határolt területen, az Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 02/1, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17, 02/18, 02/19, 02/20, 03, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 04/10, 05, 07/6, 07/7, 07/8, 07/10, 07/12, 07/13 és 07/14 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
13. *  Nyíregyházi Atlétikai Centrum Nyíregyháza közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 6743 helyrajzi számú ingatlan, természetben a Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Derkovits Gyula utca és Erkel Ferenc utca által határolt terület Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
14. *  Szekszárdi sportcélú beruházások: új városi rendezvény- és sportcsarnok; új fedett városi uszoda és rekreációs központ Szekszárd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 3799/10, 3803/4 és 3807/6 helyrajzi számú ingatlanok Tolna Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
15. *  A szombathelyi fedett uszoda létesítmény további fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás Szombathely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 3684/10 helyrajzi számú ingatlan Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
16. *  Új városi uszoda megvalósítása (Veszprém) Veszprém keleti elkerülő út – 8-as számú főút – 82-es számú főút által határolt terület: Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajz számú ingatlanok Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
17. *  Új városi jégcsarnok építése (Veszprém) Veszprém keleti elkerülő út – 8-as számú főút – 82-es számú főút által határolt terület: Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0213/24, 0213/39, 0213/42, 0213/43, 0213/85, 0213/86, 0213/102 és 8713 helyrajz számú ingatlanok Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
18. *  Veszprém Aréna bővítése Veszprém keleti elkerülő út – 8-as számú főút – 82-es számú főút által határolt terület: Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0213/24, 0213/39, 0213/42, 0213/43, 0213/85, 0213/86, 0213/102 és 8713 helyrajz számú ingatlanok Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
19. *  Adria Kapuja Program – Nagykanizsa sportlétesítmény-
fejlesztési beruházási program: új városi sport- és rendezvénycsarnok; új fedett városi uszoda
az új városi sport- és rendezvénycsarnok tekintetében a Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti Nagykanizsa 3110/26 helyrajzi számú ingatlan; az új fedett városi uszoda tekintetében a Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nagykanizsa 3500 helyrajzi számú és Nagykanizsa 3485 helyrajzi számú ingatlanok
Zala Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
20. *  Zalaegerszegi Városi Uszoda fejlesztése Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 3323/8 helyrajzi számú ingatlan Zala Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
21. *  Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése (Zalaegerszeg) Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0114/1, 0114/4, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0115/7, 0116, 0146/1, 0156, 0157, 0159/9, 0159/15, 696/1, 697/1, 697/18, 698, 699, 700/3, 719, 720, 721, 722, 24501 és 24508/2 helyrajzi számú ingatlanok Zala Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
22. *  Szegedi új városi versenyuszoda megvalósítása, valamit azzal összefüggésben út- és körforgalom építés az új városi versenyuszoda tekintetében a Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, Szeged, Etelka sor 3. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 10005/5 helyrajzi számú ingatlan; út- és körforgalom építés tekintetében a Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 10141/1, 10313/1 és 10367/51 helyrajzi számú ingatlanok Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
23. *  Dunaújvárosi Radari Sporttelep fejlesztése Dunaújváros közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 365/9 helyrajzi számú ingatlan Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
24. *  Szegedi új kézilabdacsarnok megvalósítása Szeged I. kerület, belterület 10001/1, 10001/2, 10003 és Szeged II. kerület, belterület 10005/3, 10005/4 és 19022/2 helyrajzi számú ingatlanok Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

2. melléklet a 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.