A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 54. § (2) bekezdése alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint vezeti a nyilvános könyvtárak jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék).

(2) A jegyzékre az a könyvtár vehető fel, amely teljesíti a nyilvános könyvtár Kultv. 54. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott alapkövetelményeit (a továbbiakban: alapkövetelmények).

(3) A jegyzék tartalmazza a könyvtár

a) nevét,

b) címét,

c) honlapjának címét,

d) fenntartójának, illetve működtetőjének megnevezését (a továbbiakban együtt: fenntartója).

2. § (1) A jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet a fenntartó nyújtja be a miniszternek.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosításáról,

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, valamint

c) a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást.

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) a könyvtár vezetőjének szakképzettségét igazoló dokumentum másolatát,

b) kimutatást a felsőfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztattak számáról,

c) a Kultv. 54. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ingyenes alapszolgáltatások felsorolását,

d) a Kultv. 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján elkészült küldetésnyilatkozatot, valamint

e) tájékoztatást

ea) a könyvtár heti nyitvatartási idejéről,

eb) a könyvtár kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségeinek alapterületéről,

ec) a könyvtárhasználók által igénybe vehető munkaállomások számáról és azok felszereltségéről, valamint

ed) a gyarapodási naplóban rögzítettek alapján a könyvtár - a kérelem benyújtásához képest - 3 évre visszamenő gyarapodási adatairól.

(4) Három évnél nem régebben alapított könyvtár esetén a (3) bekezdés e) pont ed) alpontja szerinti tájékoztatást a fennálló időszak vonatkozásában kell megadni.

3. § Ha a kérelem elbírálása során szakvélemény beszerzése szükséges, a miniszter - a kulturális szakértői névjegyzéken szereplő - könyvtári szakértőt rendel ki.

4. § Az alapkövetelmények teljesítését a miniszter a kérelem, a szakértői szakvélemény, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendeletnek megfelelően készült statisztikai jelentések figyelembevételével vizsgálja.

5. § (1) A miniszter dönt

a) a jegyzékbe való felvételről vagy

b) a jegyzékről való törlésről, ha

ba) a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) bekezdése szerinti hiánypótlásnak 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy

bb) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtár fenntartója a miniszternek megküldött kérelmével a törlést kezdeményezte.

(2) A miniszter elutasítja a kérelmet, ha a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket.

(3) A 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokban történő változás esetén megváltozott adatokat a változást követő 30 napon belül be kell jelenteni a miniszternek, aki a változást a bejelentéstől számított 15 napon belül módosítja a jegyzéken és gondoskodik a 6. § szerinti közzétételről.

6. § A miniszter a jegyzéket a kormányzati portálon félévente közzéteszi.

7. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

8. § A miniszter 2018. március 1-jéig gondoskodik a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvános könyvtári jegyzék beépítéséről az e rendelet alapján vezetett jegyzékbe.

9. § *