A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában szakág

a) a múzeumi szakterületen a muzeológiai szak- és tudományterületek köre: természettudomány, régészet, numizmatika, képzőművészet, iparművészet és építészet, történeti muzeológia, néprajz és szabadtéri néprajz (beleértve a nemzetiségi néprajzot és szabadtéri néprajzot is), mezőgazdaság- és agrártörténet, műszaki és technikatörténet, irodalom-, színház- és zenetörténet (beleértve a nemzetiségi irodalom-, színház- és zenetörténetet is), múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia, múzeumi műtárgyvédelem, múzeumi informatika;

b) *  könyvtári szakterületen a könyvtártípus (települési, vármegyei hatókörű városi, iskolai, felsőoktatási, egyházi, országos szak- és nemzeti könyvtár) és a részterület megjelölésével a könyvtárvezetés, a menedzsment, a minőségmenedzsment, a könyvtári informatikai rendszerek, a gyűjteményszervezés, a tartalmi, formai feltárás, a szolgáltatások működtetése, fejlesztése, a tudás- és információmenedzsment, a muzeális könyvtári dokumentumok, az elektronikus dokumentumok, a restaurálás, az állományvédelem, a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátása, valamint a fogyatékkal élők részére szervezett szolgáltatások köre;

c) közművelődési szakterületen a közművelődési intézmény és a közösségi színtér által nyújtott közművelődési alapszolgáltatások köre: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése; közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; az egész életre kiterjedő tanulás segítése; amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység; tehetséggondozás és -fejlesztés; hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, kulturális alapú gazdaságfejlesztés; egyéb közművelődési tevékenység.

2. § (1) Kulturális szakértői tevékenységet – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – az folytathat, aki az adott könyvtári, közművelődési, múzeumi vagy levéltári szakterületen rendelkezik

a) az 1. mellékletben előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel, valamint

b) a tevékenység megkezdését megelőzően szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlati időn az adott

a) könyvtári, közművelődési szakterületen, illetve szakágban kulturális szakmai munkakörben vagy ennek megfelelő feladatkörben, illetve

b) múzeumi és levéltári szakterületen, illetve szakágban felsőfokú végzettséget igénylő kulturális szakmai munkakörben vagy ennek megfelelő feladatkörben

eltöltött időt kell érteni.

(3) Könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott könyvtári szakértői, tanfolyamjellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

(4) Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott közművelődési szakértői, tanfolyamjellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

3. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 95/A. § (2) bekezdése szerinti bejelentés – a bejelentő természetes személyazonosító adatain túl – tartalmazza

a) annak a szakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyben a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet kíván folytatni;

b) a végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat;

c) a szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére vonatkozó adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört) és a végzett szakmai tevékenységet.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell a Kultv. 95/A. § (10) bekezdése szerinti dokumentumot.

(3) A bejelentést a kormányzati portálon elérhető adatlap kitöltésével a kultúráért felelős miniszternél (a továbbiakban: hatóság) lehet megtenni.

4. § (1) A kulturális szakértőt törölni kell a hatóság által vezetett kulturális szakértői nyilvántartásból (a továbbiakban: névjegyzék), ha azt a kulturális szakértő kéri.

(2) Hivatalból törölni kell a kulturális szakértőt a névjegyzékből, ha

a) a névjegyzéken való fennmaradás feltételeit a 6. §-ban foglaltak szerint határidő előtt nem igazolja, vagy

b) meghalt.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet nem érinti a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet alapján jogosultságot szerzett szakértők jogosultságának fennállását.

(3) Az a kulturális szakértői névjegyzékben szereplő szakértő, aki a 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szakértőitanfolyam-jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal nem rendelkezik, és annak megszerzését 2020. január 31-ig nem igazolja, 2020. február 1-jétől nem jogosult kulturális szakértői tevékenység folytatására. A szakértőitanfolyam-jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány meglétét a tanúsítvány másolatának megküldésével kell igazolni. Az igazolást elmulasztó szakértőt az igazolás teljesítésére 2019. szeptember 30-áig írásban kell felszólítani a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az egyes kulturális szakértői szakterületekhez kapcsolódó mesterfokozatok és szakképzettségek, valamint egyetemi szintű végzettségek és szakképzettségek felsorolása

A B
Szakterület megnevezése Mesterfokozat és szakképzettség, egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, valamint szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megnevezése
I. Könyvtári
1. okleveles könyvtáros
2. okleveles könyvtári informatikus
3. okleveles informatikus könyvtáros
4. okleveles könyvtárostanár
5. okleveles könyvtárpedagógia-tanár
6. okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon
7. okleveles jogász
8. okleveles mérnökinformatikus
II. Közművelődési
9. okleveles népművelő
10. okleveles közművelődési előadó
11. okleveles művelődésszervező
12. okleveles művelődési menedzser
13. okleveles művelődési (és felnőttképzési) menedzser
14. okleveles kulturális mediátor
15. okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember
16. okleveles közösségi művelődés tanár
III. Múzeumi
17. okleveles történész
18. okleveles történelem szakos bölcsész
19. okleveles történelemtanár
20. okleveles történelem szakos bölcsész és tanár
21. okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
22. okleveles történeti muzeológus
23. okleveles új- és legújabb kori történeti muzeológia szakos bölcsész
24. okleveles művészettörténész
25. okleveles művészettörténet szakos bölcsész
26. okleveles művészettörténet szakos bölcsész és tanár
27. okleveles régész
28. okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész
29. okleveles néprajz mesterszakos bölcsész
30. okleveles néprajz szakos bölcsész
31. okleveles néprajz szakos bölcsész és tanár
32. okleveles hon- és népismerettanár
33. okleveles népzene- és népikultúra-tanár
34. okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
35. okleveles magyartanár
36. okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
37. okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész
38. okleveles kulturális antropológus
39. okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész
40. okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár
41. okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember
42. okleveles vallástörténész
43. okleveles vallástudomány szakos bölcsész
44. okleveles restaurátorművész
45. okleveles geológus
46. okleveles geográfus
47. okleveles biológus
48. okleveles vegyész
49. okleveles vegyészmérnök
50. okleveles biológiatanár
51. okleveles biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)
52. okleveles biológia szakos tanár
53. okleveles földrajztanár
54. okleveles földrajz szakos tanár
55. okleveles kémiatanár
56. okleveles kémia szakos tanár
57. okleveles orvosdoktor
58. okleveles fogorvos doktor
59. okleveles gyógyszerész
60. okleveles agrármérnök
61. okleveles agrármérnöktanár
62. okleveles erdőmérnök
63. okleveles vadgazda mérnök
64. okleveles kertészmérnök
65. okleveles tervezőgrafikus művész
66. tervezőgrafikus művész
67. okleveles grafikusművész
68. okleveles fotográfustervező művész
69. okleveles vizuális kommunikációs tervezőművész
70. okleveles design- és vizuálisművészet-tanár
71. okleveles képzőművésztanár
72. okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár
73. okleveles művészettörténet-tanár
74. okleveles színháztörténet szakos bölcsész
75. okleveles dráma- és színházismeret-tanár
76. okleveles színháztudomány szakos bölcsész
77. okleveles muzikológus
78. okleveles muzikológus tanár
79. okleveles zeneelmélet-tanár
80. okleveles zeneismeret-tanár
81. okleveles vizuális kultúra szakember
82. műszaki képzési területen, mesterképzésben szerzett szakképzettség, továbbá mérnöktanár
83. okleveles andragógus
84. okleveles andragógus tanár
85. okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár
86. okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
87. okleveles pedagógiatanár
88. okleveles humánszervező
89. okleveles építészmérnök
90. okleveles építész tervezőművész
91. okleveles építőművész
92. okleveles mérnökinformatikus
93. okleveles természetvédelmi mérnök
94. okleveles programtervező informatikus
95. okleveles informatika szakos tanár
96. okleveles informatikatanár
97. okleveles nemzetiségi tanár
98. okleveles nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
99. okleveles nemzetiségi nyelv és kultúra tanára
100. okleveles egyiptológia szakos bölcsész
101. okleveles koreanisztikai szakos bölcsész
102. okleveles japanológia szakos bölcsész
103. okleveles sinológia szakos bölcsész vagy
104. okleveles jogász
IV. Levéltári
105. okleveles levéltáros
106. okleveles történelem szakos középiskolai tanár
107. okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
108. okleveles történelem szakos bölcsész
109. okleveles történelemtanár
110. okleveles levéltár szakos bölcsész
111. okleveles történelem szakos bölcsész és tanár