A jogszabály mai napon ( 2021.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. termésbecslés: az 1. mellékletben felsorolt gazdaságilag meghatározó növénykultúrák betakarítható termésére vonatkozóan az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére készített, az 1. mellékletben meghatározott ütemezés szerinti - előzetes és végleges - jelentés;

2. állapotminősítés: a 2. mellékletben felsorolt gazdaságilag meghatározó főbb szántóföldi növénykultúrák vetésterülete minőségének meghatározására a 2. mellékletben meghatározott ütemezés szerint a miniszter részére készített jelentés;

3. mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a gazdaságilag meghatározó szántóföldi növénykultúrák esetében tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkákról készített jelentések az alábbi bontásban:

3.1. tavaszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet A) pontjában meghatározott növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről március elejétől május közepéig, a munkák megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente, a miniszter részére készített jelentés;

3.2. nyári mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet B) pontjában meghatározott növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről június végétől augusztus közepéig, a munkák megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente, a miniszter részére készített jelentés;

3.3. őszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet C) pontjában meghatározott növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről szeptembertől decemberig, a munkák megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente a miniszter részére készített jelentés;

4. *  mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentés: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti egységes kérelem (a továbbiakban: egységes kérelem) benyújtásához meghatározott hasznosítási kódokkal jelölt növénykultúrák körére kiterjedően, a 4. melléklet szerinti ütemezéssel az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) részére készített jelentés.

2. § (1) A várható termés felmérése és megismerése érdekében termésbecslést, állapotminősítést és a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentést, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentést (a továbbiakban együtt: jelentés) kell készíteni.

(2) A jelentést a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a megyei ügyintéző szervezete és a falugazdászok bevonásával készíti el.

3. § (1) *  A jelentés elkészítése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az egységes kérelmek (egyedi azonosításra alkalmas) előzetes és végleges adatait külön megállapodásban rögzített ütemterv szerint, de legkésőbb május 20-ig, illetve június 11-ig átadja az AKI Nonprofit Kft. részére.

(2) *  Az AKI Nonprofit Kft. az (1) bekezdés szerinti adatok alapján megyénként, statisztikai célú rétegzett mintát készít azokról a * 

a) mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetekről (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), valamint

b) mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személyről, egyéni vállalkozóról vagy családi gazdálkodóról (a továbbiakban: egyéni gazdálkodó),

akik az adott évben az egységes kérelem keretében területalapú támogatást igényeltek a jelentésekben szereplő növénykultúrákra, és azokról adatot szolgáltatnak az éves jelentés elkészítéséhez.

(3) *  Az AKI Nonprofit Kft. a rétegzett mintát az (1) bekezdés szerinti adatátvételt követő 5 munkanapon belül elkészíti és átadja a NAK országos ügyintéző szervezete részére.

(4) A jelentésben a növénykultúrák vetésterületének nagyságát

a) a tárgyévi egységes kérelem benyújtása előtt becsléssel,

b) a tárgyévi egységes kérelem benyújtása után az egységes kérelemben bejelentett területadatok figyelembevételével korrigáltan

kell megállapítani.

4. § (1) A NAK az adott évi jelentéshez szükséges adatok bekéréséhez elektronikusan is elérhető formanyomtatványt rendszeresít, amelyet megküld a mintában szereplő gazdálkodó szervezetek részére, és egyidejűleg értesíti azokat adatszolgáltatási kötelezettségükről. A kiértesített gazdálkodó szervezetek a NAK megyei ügyintéző szervezete részére szolgáltatnak adatot.

(2) Az egyéni gazdálkodók termelési adataira vonatkozóan a NAK falugazdászai körzetenként szolgáltatnak adatot a NAK megyei ügyintéző szervezete részére.

(3) A megyénként összeállított, 1. § 1-3. pontja szerinti jelentések adatait a NAK országos ügyintéző szervezete ellenőrzi, majd összesített országos jelentés formájában megküldi a miniszter részére.

(4) *  A megyénként összeállított, 1. § 4. pontja szerinti jelentések adatait a NAK országos ügyintéző szervezete ellenőrzi, majd megküldi az AKI Nonprofit Kft. részére.

(5) A NAK a rétegzett mintában szereplő adatokat és a gazdálkodó szervezetek által szolgáltatott termelési adatokat kizárólag statisztikai célra használhatja fel.

5. § (1) A miniszter ellenőrzi az 1. § 1-3. pontja szerinti országos jelentést és a megyei összesítéseket, szükség esetén utasítja a NAK-ot az összesítések felülvizsgálatára.

(2) A miniszter az országos, 1. § 1-3. pontja szerinti jelentés eredményét az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(3) A NAK megyénként összehívja és működteti a nyári Aratási Koordinációs Bizottságokat és az őszi Betakarítási Koordinációs Bizottságokat, amelyek üléseiről tájékoztatást ad a miniszter által működtetett Országos Aratási és Betakarítási Koordinációs Bizottság részére.

(4) A NAK országos ügyintéző szervezete az 1. § 1-3. pontja szerinti jelentések miniszter által ellenőrzött megyei adatait a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló rendelet alapján a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendelet szerinti mezőgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7-8. § * 

1. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez

Határidő-kimutatás az adott évi termésbecsléshez

Növénykultúra Termésbecslés elvégzésének kezdete Jelentés megküldése a miniszter részére
1. Őszi árpa (E) május 22. június 4.
2. Búza (E)
3. Durumbúza (E)
4. Rozs (E)
5. Tavaszi árpa (E)
6. Triticale (E)
7. Őszi káposztarepce (E)
8. Kajszibarack (E)
9. Meggy (E)
10. Zöldborsó (E)
11. Vöröshagyma (E)
12. Őszi árpa (V) június 11. június 21.
13. Búza (V)
14. Durumbúza (V)
15. Rozs (V)
16. Tavaszi árpa (V)
17. Triticale (V)
18. Zab (V)
19. Magborsó (V)
20. Őszi káposztarepce (V)
21. Zöldborsó (V)
22. Kajszibarack (V) június 30. július 11.
23. Meggy (V)
24. Alma (E)
25. Paradicsom (E)
26. Burgonya (E)
27. Vöröshagyma (V) július 20. augusztus 2.
28. Kukorica (E)
29. Rizs (E)
30. Napraforgó (E)
31. Cukorrépa (E)
32. Szója (E)
33. Dohány (E)
34. Csemegekukorica (E)
35. Fűszerpaprika (E)
36. Szőlő (E)
37. Paradicsom (V)
38. Kukorica (V) augusztus 24. szeptember 10.
39. Rizs (V)
40. Napraforgó (V)
41. Cukorrépa (V)
42. Szója (V)
43. Dohány (V)
44. Alma (V)
45. Burgonya (V)
46. Csemegekukorica (V)
47. Fűszerpaprika (V)
48. Szőlő (V)

Jelmagyarázat: (E) előzetes termésbecslés, (V) végleges termésbecslés

2. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez

Határidő-kimutatás az adott évi őszi és a következő év tavaszi állapotminősítésekhez

Növénykultúra Állapotminősítés elvégzésének kezdete Jelentés megküldése a miniszter részére
1. Őszi árpa december 3.
2. Búza december 13.
3. Rozs
4. Triticale
5. Őszi káposztarepce
6. Őszi árpa március 29. április 9.
7. Búza
8. Rozs
9. Triticale
10. Őszi káposztarepce

3. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez

Tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés adattartalma

A) Tavaszi munkák jelentése

Növénykultúra (vetés) Vetési szándék (ha) Elvégzett munka (ha) Tény/szándék (%)
Tavaszi árpa
Magborsó
Zab
Szója
Cukorrépa
Burgonya
Napraforgó
Kukorica (szemes)
Kukorica (siló)
Kukorica (vetőmag)
Egyéb tavaszi vetések
Munkaművelet Terület (szándék) (ha) Elvégzett munka (ha) Tény/Szándék (%)
Magágykészítés tavasziak alá
Őszi kalászosok fejtrágyázása
Őszi kalászosok gyomirtása

B) Nyári munkák jelentése

Növénykultúra
(betakarítás)
Összes terület
(ha)
Betakarított terület
(ha)
Betakarított terület (%) Termésátlag
(kg/ha)
Összes termés
(tonna)
Őszi árpa
Búza
Rozs
Triticale
Tavaszi árpa
Zab
Repce
Magborsó
Összesen:
Munkaművelet Összes terület
(ha)
Elvégzett munka
(ha)
Teljesítés
(%)
Szalmabetakarítás
Tarlóhántás

C) Őszi munkák jelentése

Növénykultúra
(betakarítás)
Összes terület
(ha)
Betakarított terület (ha) Betakarított terület (%) Termésátlag
(kg/ha)
Összes termés
(tonna)
Napraforgó
Szója
Kukorica
Burgonya
Cukorrépa
Növénykultúra
(vetés)
Vetési szándék
(ha)
Elvégzett munka
(ha)
Teljesítés
(%)
Őszi káposztarepce
Őszi árpa
Őszi búza
Rozs
Triticale
Munkaművelet Szándék
(ha)
Elvégzett munka
(ha)
Teljesítés
(%)
Magágykészítés ősziek alá
Őszi mélyszántás tavasziak alá

4. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez * 

Határidő-kimutatás az adott évi mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentéshez

Tájékoztató jelentések Tájékoztató jelentés tárgynapja (T) Jelentés megküldése az AKI Nonprofit Kft. részére
1. Tavaszi tájékoztató jelentés április 16. T+4 nap
2. Tavaszi tájékoztató jelentés május 14. T+4 nap
3. Nyári tájékoztató jelentés július 16. T+4 nap
4. Nyári tájékoztató jelentés augusztus 13. T+4 nap
5. Őszi tájékoztató jelentés október 8. T+4 nap
6. Őszi tájékoztató jelentés november 12. T+4 nap

  Vissza az oldal tetejére