A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. § Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.) alapján az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás, költségminimum és költségátalány az e rendeletben meghatározottak szerint illeti meg.

2. A végrehajtási eljárás során felmerülő végrehajtási költségek megállapításának részletes szabályai

2. § (1) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számítja fel a következő igazolt költségeket:

a) a lefoglalt ingóság szállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költség,

b) a lefoglalt ingóság tárolásával kapcsolatban felmerült költség,

c) a lefoglalt és zár alá vett ingóság megőrzésével kapcsolatban felmerült költség és a zárgondnok díja, költségátalánya,

d) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költsége,

e) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítése,

f) az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerülő költség,

g) az eljárásban közreműködő ügygondnok díja,

h) a szakértő-becsüs kirendelésével összefüggésben felmerült díj,

i) utazási költségként vagy szállásköltségként a számla alapján a ténylegesen felmerült költség, ha az intézkedés megtétele Magyarország területén kívül válik szükségessé,

j) az ingatlan-végrehajtás során felmerülő igazgatási szolgáltatási díj,

k) a meghatározott cselekmény végrehajtása során a közreműködő szervezetet megillető közreműködői díj, valamint

l) minden egyéb, a pénzkövetelések és a meghatározott cselekmények végrehajtásának foganatosításával összefüggésben felmerült, számlával igazolt költség.

(2) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosítása során felmerült költségeket – az (1) bekezdés f) és j) pontjában, továbbá a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – megelőlegezi.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés h) pontja szerinti költséget a szakértő-becsüs eljárását indítványozó előlegezi. Ha a szakértő-becsüs kirendelésére a becsértékközléssel szemben benyújtott végrehajtási kifogás alapján került sor, az (1) bekezdés h) pontja szerinti költséget a végrehajtási kifogást előterjesztő személy előlegezi és viseli.

(4) Az Avt. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 5 ezer forint költségminimumot

a) az azonos helyszínen egyidejűleg foganatosított vagy foganatosítani megkísérelt több ingófoglalás esetén egyetlen alkalommal,

b) a járműnyilvántartáson, illetve vízi és légijármű-nyilvántartáson alapuló ingófoglalások, és ingatlanfoglalások esetén foglalásonként külön-külön

kell felszámítani.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérően a végrehajtási eljárásban kirendelt ügygondnok, illetve kijelölt zárgondnok

a) a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíjat nem meghaladó összegű munkadíjra jogosult, és

b) a kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult.

3. * 

3–4. § * 

4. A költség és a költségátalány megfizetése

5. § (1) Az adóhatóságot e rendelet alapján megillető költséget, költségminimumot és költségátalányt közvetlenül az adóhatóság részére kell megfizetni.

(2) Ha az adóhatóság az Avt. XII. fejezete alapján folyamatban lévő eljárás során végrehajtási cselekményt – a behajtást kérő vagy a behajtást kérő hatóság érdekkörében felmerült ok miatt – jogszerűtlenül foganatosít, a jogszerűtlenül foganatosított végrehajtási cselekményekhez kapcsolódó, 2. § szerinti költség, valamint a jogszerűtlenül végrehajtás foganatosításáért fizetendő költségátalány a behajtást kérőt, illetve a behajtást kérő hatóságot terheli.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

8. § *