A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló különleges helyiség kialakítása

1. § (1) A különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiséget (a továbbiakban: különleges helyiség) az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kell kialakítani.

(2) A különleges helyiség indokolt esetben annak biztosítására is használható, hogy a különleges bánásmódot igénylő személy az eljárási cselekmény helyszínén – különösen az eljárási cselekmény elvégzésére történő várakozás során – a büntetőeljárásban részt vevő más személlyel ne találkozzon.

(3) A különleges helyiséget úgy kell kialakítani, berendezni, felszerelni, hogy az életkortól és nemtől függetlenül igazodjon a különleges bánásmódot igénylő személyek szükségleteihez, elősegítse jogaik gyakorlását, kötelezettségeik teljesítését, erősítse lelki és fizikai biztonságérzetüket.

(4) A különleges helyiségben kép- és hangfelvétel készítésre és rögzítésére alkalmas technikai eszközöket biztosítani kell.

(5) A különleges helyiség az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célra nem használható, és abban nem helyezhető el olyan bútor, irodaeszköz, irodaszer vagy más tárgyi eszköz, ami veszélyezteti vagy nem közvetlenül szolgálja az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulását.

(6) A különleges helyiséget az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények szerint kell kialakítani.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve lehetőség szerint valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén gondoskodik legalább egy különleges helyiség kialakításáról.

(2) *  A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak és a vármegyei rendőr-főkapitányságoknak az illetékességi területükön legalább egy különleges helyiség kialakítását és folyamatos használatra való alkalmasságát biztosítaniuk kell.

2. A különleges helyiség használatbavételével kapcsolatos eljárás

3. § (1) A különleges helyiség az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően használható. Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány akkor adható ki, ha a különleges helyiség megfelel az 1. § (2)–(6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2) Az alkalmasságot megállapító tanúsítványt az országos rendőrfőkapitány javaslatára az igazságügyért felelős miniszter a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben adja ki.

(3) Az 1. § (2)–(6) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a (2) bekezdés szerinti tanúsítvány kiadását megelőzően a helyszínen megvizsgálja.

3. A különleges helyiség használatának ellenőrzése

4. § (1) A különleges helyiség használatáról a helyiséget kialakító rendőrkapitányság nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a különleges helyiséget működtető szerv nevét, címét, a szoba számát,

b) az eljáró hatóság megjelölését,

c) az eljárási cselekmény elvégzésének időpontját,

d) az eljárási cselekmény elvégzésével érintett személy életkorát, a büntetőeljárásban betöltött szerepét, valamint annak megjelölését, hogy milyen körülmények alapozzák meg a különleges bánásmódot igénylő személyi minőségét.

(3) A nyilvántartás adatairól az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára félévente országos statisztikai kimutatást készít.

5. § (1) Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium legalább kétévente felülvizsgálja, hogy a különleges helyiség megfelel-e az 1. § (2)–(6) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és azt rendeltetésszerűen használják-e.

(2) Ha az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a különleges helyiség alkalmasságával kapcsolatban hiányosságot vagy rendeltetésellenes használatot észlel, – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve, valamint a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű értesítése mellett – nyolcnapos határidő kitűzésével felhívja az érintett rendőrkapitányságot vagy rendőr-főkapitányságot a hiányosságok pótlására vagy a rendeltetésszerű használat helyreállítására.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

7. § *  Ez a rendelet

a) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkének és 24. cikk (1) bekezdés a) pontjának,

b) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének

való megfelelést szolgálja.

8. § * 

1. melléklet a 13/2018. (VI. 12.) IM rendelethez

A különleges helyiségek méretével, felszereltségével és berendezésével összefüggő szakmai követelmények

1. A különleges helyiségnek legalább 2,5 méteres belmagasság mellett minimum 13 m2 alapterületűnek kell lennie.

2. A különleges helyiségnek – az ablakkeretet nem beleszámítva – legalább a különleges helyiség hasznos alapterületének 1/10-ét elérő felületű, természetes megvilágítást biztosító üvegfelülettel kell rendelkeznie.

3. A különleges helyiségnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 90. §-ában foglaltaknak megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie.

4. A különleges helyiségben biztosítani kell 0,5 méter magasságban a minimum 20 °C-os hőmérsékletet.

5. A különleges helyiség bejáratát – ha a szoba olyan épületrészben van, illetve olyan folyosóról nyílik, ami az ügyfélforgalom számára nyitott, vagy ahol terheltek akár átmenetileg tartózkodhatnak – hangszigeteléssel kell ellátni.

6. Az 1. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelést berendezési tárgyak, bútorok, függöny, valamint játszósarok kialakításával kell biztosítani. Ennek során úgy kell eljárni, hogy a helyiség falszíne, a függönyök és bútorok színe nyugtató, otthonos hatást keltsen, és nélkülözze a figyelmet elvonó díszítéseket, képeket, mintákat. A bútorzat tartalmazzon egy, a jegyzőkönyvvezetéshez munkaállomásként használt íróasztalt a hozzá tartozó irodai székkel, egy legalább 2 személyes kanapét, dohányzóasztalt és legalább egy gyermekszéket. A játszósarokban elhelyezhető játszószőnyeg, valamint egy darab nyitott szekrény a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindkét nem igényeihez igazodó játékokkal, foglalkoztató eszközökkel. Biztosítani kell a környezet balesetmentességét és a veszélyforrások kiküszöbölését.