A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi XXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: „a Szerződő Felek”,

azzal az óhajjal, hogy a viszonosság, az együttműködés és a kölcsönös érdekek alapján szabályozzák és javítsák a két ország közötti, valamint az áthaladó közúti személyszállítást és árufuvarozást,

a következőkben állapodtak meg:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1) A jelen Megállapodás a két ország közötti és a Szerződő Felek államainak területén tranzitforgalomban áthaladó, továbbá a harmadik országba irányuló, vagy harmadik országból kiinduló, bármelyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításokra, valamint bármelyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi árufuvarozásokra alkalmazandó.

(2) A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek egyéb nemzetközi megállapodásokból származó jogait és kötelezettségeit. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem befolyásolja Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem alkalmazhatók vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarország az európai uniós csatlakozási szerződéssel vállalt, és az Európai Unió alapító szerződéseiből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásaiból származó kötelezettségeit.

2. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

(1) „fuvarozó”

az a természetes vagy jogi személy, aki Magyarország, illetve az Azerbajdzsáni Köztársaság nemzeti jogszabályai alapján saját számlára vagy díj ellenében közúti járművel nemzetközi személyszállítás és/vagy árufuvarozás végzésére jogosult;

(2) „autóbusz”

személyszállításra szolgáló gépjármű, amely a vezető ülését is beleértve kilencnél több ülőhellyel rendelkezik;

(3) „gépjármű”

közúti árufuvarozásra és speciális felszerelések szállítására szolgáló, gépi meghajtású jármű (egy vagy több járműből álló);

(4) „harmadik államból kiinduló, vagy harmadik államba irányuló szállítás”

olyan tevékenység, melynek során az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó szállítást végez a másik Szerződő Fél államának területére olyan állam területéről, amely nem a székhelye az említett bejegyzett fuvarozónak, vagy amikor az egyik Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó olyan harmadik államba végez szállítást, amely nem a székhelye az említett fuvarozónak;

(5) „kabotázs”

olyan személyszállítás vagy árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal vagy gépjárművel végeznek a másik Szerződő Fél államának területén található indulási hely és érkezési hely között;

(6) „tranzit”

harmadik államból, vagy harmadik államba irányuló személyszállítás vagy árufuvarozás a Szerződő Fél államán keresztül a másik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó által, a Felek államainak területén hatályos törvények és rendelkezések, valamint azon nemzetközi szerződésekben megjelölt jogok és kötelezettségek szerint, amelyeknek a Felek részes államai;

(7) „menetrend szerinti személyszállítás”

meghatározott menetrend (gyakoriság) szerint, meghatározott útvonalon végzett személyszállítás, előre meghatározva a munka kezdési és befejezési idejét, a fel- és leszállási pontokat és a díjszabást;

(8) „külön célú, menetrend szerinti személyszállítás”

az utazás célja alapján meghatározott utasok menetrend alapján autóbusszal történő szállítása más utasok kizárásával;

(9) „nem menetrend szerinti személyszállítás”

az ügyféllel kötött szerződés alapján végzett személyszállítás, ami nem tartozik a menetrend szerinti személyszállítás vagy a külön célú, menetrend szerinti személyszállítás definíciójába.

II. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. cikk

(1) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításhoz engedély szükséges.

(2) A két állam közötti személyszállításra vonatkozó engedélyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai adják ki, az útvonalnak a saját államuk területére eső részére. A Szerződő Felek illetékes hatóságai - a vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban - közösen határozzák meg az engedély időbeli hatályát, valamint jóváhagyják a menetrendet, az útvonalat és az alkalmazandó díjszabásokat.

(3) A jelen cikk (2) bekezdésében említett engedély iránti kérelmet annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága útján kell benyújtani a másik Szerződő Fél államának illetékes hatóságához, amelynek területén a fuvarozó székhelye van.

(4) A jelen cikk (3) bekezdése szerinti kérelmeknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

(4.1) a kérelmező fuvarozó családi és utónevét, vagy a fuvarozó cég nevét és székhelyét,

(4.2) a szállítás típusát,

(4.3) az engedély időbeli hatályát,

(4.4) a járatok tervezett gyakoriságát és időtartamát,

(4.5) a pontos útvonalat, megállóhelyeket (megállóhelyek az utasok fel- és leszállása céljából, pihenőhelyek, határátkelőhelyek),

(4.6) az útvonal hosszát kilométerben: oda úton és visszaúton,

(4.7) az egy nap alatt megtett út hosszát,

(4.8) a gépjárművezetők vezetési és pihenőidejét,

(4.9) a buszok menetrendjét,

(4.10) a személyszállítási díjakat (díjtáblázatokat) és feltételeket.

(5) A Szerződő Felek államainak területén tranzitforgalomban áthaladó menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedélyeket annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága adja ki, amelynek területén keresztül a tranzitszállítás folyik.

(6) A tranzitforgalomban áthaladó menetrend szerinti személyszállítás engedélyezése iránti kérelemnek a jelen cikk (4) bekezdése (4.1), (4.2), (4.3), (4.5) és (4.9) pontjaiban felsorolt adatokat kell tartalmaznia, valamint az olyan államokban kiadott engedélyek másolatait, amelyeket a szállítás érint.

(7) Nincs szükség engedélyre olyan autóbusz esetében, amely a menetrend szerinti személyszállítást végző meghibásodott autóbusz kiváltására szolgál.

4. cikk

(1) A nem menetrend szerinti személyszállítás engedélymentes az alábbi esetekben:

(1.1) tranzitforgalom,

(1.2) a Szerződő Felek területe közötti

(1.2.1) zárt ajtós járatok, amelyek során ugyanaz az autóbusz szállítja az utasok azonos csoportját (turizmus, kirándulás, kulturális rendezvény céljából) az autóbuszt nyilvántartó állam területén található indulási helyről a másik Szerződő Fél területén található érkezési helyre, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik,

(1.2.2) olyan személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját az autóbuszt nyilvántartó államból a másik Szerződő Fél államába szállítják és az autóbusz üresen tér vissza.

(2) Nincs szükség engedélyre olyan autóbusz esetében, amely a jelen cikk (1) bekezdése szerinti személyszállítások egyikét végző meghibásodott autóbusz kiváltására szolgál.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésében említett nem menetrend szerinti járatok esetében minden alkalommal szükség van utaslistára, amelyet folyamatosan az autóbuszon kell tartani, és amelyet az illetékes hatóság a másik Szerződő Fél államának területére történő belépéskor lepecsétel, kivéve, ha a belépés Magyarország területére az Európai Unió valamely más tagállamának területéről történik.

(4) Az egyéb nem menetrend szerinti személyszállításhoz a Szerződő Felek illetékes hatóságainak engedélye szükséges.

5. cikk

(1) A külön célú, menetrend szerinti személyszállításhoz engedély szükséges. Az engedélyt a Szerződő Felek illetékes hatóságai adják ki, az útvonalnak a saját államuk területére eső részére.

(2) A külön célú, menetrend szerinti személyszállításhoz az engedély iránti kérelmeket annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága útján kell a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához benyújtani, amelynek területén a fuvarozó székhelye van. A kérelmeket legalább 60 nappal a járat indítása előtt kell benyújtani.

(3) A külön célú, menetrend szerinti személyszállítás engedélyezése iránti kérelemnek a jelen Megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése (4.1)-(4.9) pontjaiban foglalt adatokat kell tartalmaznia.

(4) Külön célú, menetrend szerinti személyszállításhoz a fuvarozónak utaslistát kell készítenie, amelyet folyamatosan az autóbuszon kell tartani, és amelyet az illetékes hatóság a másik Szerződő Fél területére lépéskor lepecsétel, kivéve, ha a belépés Magyarország területére az Európai Unió valamely más tagállamának területéről történik.

III. ÁRUFUVAROZÁS

6. cikk

(1) A Szerződő Felek államainak területe közötti, illetőleg azok területén tranzitforgalomban áthaladó, valamint harmadik államba vagy harmadik államból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.

(2) Minden gépjármű részére külön engedélyt kell kiadni. Az engedély egyszeri oda- és visszaútra jogosít, és üres vagy rakott gépjárműre egyaránt vonatkozik. Járműszerelvénnyel történő fuvarozás esetében az engedélyt csak a gépjárműre kell kiadni.

(3) A jelen cikk (1) és (2) bekezdésében említett engedélyek kiadhatók:

a) az állami fizetési kötelezettség teljesítésével (Magyarországon: gépjárműadó, az Azerbajdzsáni Köztársaságban: állami fizetési kötelezettség), vagy

b) az állami fizetési kötelezettség teljesítése nélkül (Magyarországon: gépjárműadó, az Azerbajdzsáni Köztársaságban: állami fizetési kötelezettség).

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Megállapodás 16. cikke szerint felállítandó Közös Munkacsoport keretében rögzítik a jelen cikk (3) bekezdésében meghatározott engedélyek típusát, számát, valamint kiadásuk és használatuk rendjét.

(5) A közúti fuvarozási engedély nem ruházható át, azt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek a részére azt kiadták.

(6) Az engedélyeket a Szerződő Fél államának területén végzett fuvarozás során a gépjárműben kell tartani, és az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(7) A kiadott engedélyek a tárgyévben érvényesek és a következő év január hó 31. napjáig használhatók.

7. cikk

(1) A következő szállítások engedélymentesen és adómentesen végezhetők (Magyarországon: gépjárműadó, az Azerbajdzsáni Köztársaságban: állami fizetési kötelezettség) a Szerződő Felek államainak területén:

(1.1) reklám vagy oktatás céljait szolgáló (pl. vásáron vagy kiállításon bemutatásra kerülő) tárgyak fuvarozása,

(1.2) színházi, zenei, film-, sport- és cirkuszi rendezvények, bemutatók, vásárok vagy rádió-, film-, televíziós felvételek célját szolgáló berendezések és tartozékaik, továbbá az előadásokhoz tartozó állatok fuvarozása,

(1.3) sérült vagy javítást igénylő gépjárművek visszafuvarozása, meghibásodott gépjárművek javítására szolgáló járművek használata,

(1.4) elhunytak földi maradványait tartalmazó urnák, koporsók fuvarozása,

(1.5) segélyszállítmányok, orvosi eszközök fuvarozása,

(1.6) ingóságok fuvarozása áttelepülés céljára,

(1.7) postai küldemények fuvarozása,

(1.8) művészeti tárgyak és alkotások fuvarozása,

(1.9) utasokat szállító autóbuszok pótkocsijában elhelyezett poggyász fuvarozása,

(1.10) az egyik Szerződő Fél államában bejegyzett fuvarozó részére külföldön vásárolt autóbusz vagy gépjármű első, tranzitforgalomban végzett üres áthaladása.

(2) A Szerződő Felek államainak területén belül engedély nélkül végezhető a jelen cikk (1) bekezdésének (1.1)-(1.9) pontjaiban említett fuvarozáskor a gépjárműnek a fuvarozást megelőző vagy azt követő első üres közlekedése.

8. cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai biztosítják, hogy azon gépjárművek, amelyek a másik Szerződő Fél államának területén árufuvarozás lebonyolítására engedélyt kapnak, a súly és az engedélyezett méretek korlátozásai tekintetében nem esnek kedvezőtlenebb szabályozás alá, mint a saját államukban engedélyezett gépjárművek.

(2) Amennyiben a gépjármű vagy rakományának súlya vagy méretei a másik Szerződő Fél államának területén engedélyezett felső határértéket túllépik, úgy a fuvarozást megelőzően az utóbbi Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott külön engedély szükséges.

(3) A másik Szerződő Fél államának területén veszélyes áruk akkor fuvarozhatók, ha - szükség esetén - a nevezett Szerződő Fél illetékes hatósága a nemzeti szabályozás alapján külön engedélyt bocsát ki.

(4) A jelen cikk (2) és (3) bekezdései szerinti engedélyekben az illetékes hatóság közlekedési korlátozásokat vezethet be, vagy meghatározott közlekedési útvonal és közúti határátkelőhely igénybevételét írhatja elő.

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

(1) A Szerződő Felek fuvarozói a másik Szerződő Fél állama területén végzett személyszállítás vagy árufuvarozás során kötelesek annak nemzeti jogszabályait betartani.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy a másik Szerződő Fél nemzeti jogszabályait megsérti, annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága, amelynek területén a rendelkezések megsértése történt, saját jogi eljárásának lefolytatása mellett értesíti erről a fuvarozó székhelye szerinti Szerződő Fél illetékes hatóságát, amely megteszi a nemzeti jogszabályaiban előírt szükséges intézkedést.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a részükről a jelen cikk (2) bekezdése szerint alkalmazott összes szankcióról.

10. cikk

(1) Amikor a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lép, az illetékes hatóság felszólítására be kell mutatnia az egyéb felek sérelmére okozott kár fedezetére szolgáló általános felelősségbiztosítás érvényességét igazoló okmányt.

(2) Amennyiben az autóbusz vagy gépjármű nem rendelkezik a jelen cikk (1) bekezdésében említett okmánnyal, a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lépéskor - a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően - köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni.

11. cikk

A jelen Megállapodás keretében a Szerződő Felek egyikének területén bejegyzett gépjárművekkel a másik Szerződő Fél államának területén végzett árufuvarozás és személyszállítás során minden, a gépjármű használatával és tulajdonlásával, valamint az autópályák használatával és fenntartásával kapcsolatban kivetett díj és illeték megfizetendő a fogadó ország nemzeti jogszabályainak megfelelően.

12. cikk

(1) Az Azerbajdzsáni Köztársaság területére lépéskor mentesek az adók és illetékek alól, továbbá a vámok és az azokkal egyenértékű díjak, valamint a behozatali, kiviteli korlátozások és tilalmak alól:

(1.1) a gépjármű- vagy autóbuszgyártó által az adott gépjármű- vagy autóbusztípushoz tervezett, abba gyárilag beépített üzemanyagtartályban tárolt üzemanyag, és a gépjármű vagy autóbusz hűtőrendszerének üzemanyagtartályában tárolt üzemanyag,

(1.2) a jelen Megállapodás szerinti nemzetközi fuvarozást végző, az út során megsérült gépjármű vagy autóbusz javításához szükséges alkatrészek és szerszámok, amelyeket - a beléptető vámhivatal igazolt okmánya alapján - ideiglenesen visznek be az Azerbajdzsáni Köztársaság területére.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésének alkalmazása során az (1.2) pontban megjelölt szerszámokat, valamint a fel nem használt és kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet vagy autóbuszt nyilvántartó államba, azokat vámfelügyelet mellett a fuvarozó költségére meg kell semmisíteni, vagy a nemzeti jogszabályok által előírt vámeljárás alá kell vonni.

(3) A jelen Megállapodás 1. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel, a jelen Megállapodásban szabályozott forgalom tekintetében Magyarország az Európai Unió hatályos vámjogszabályaiban engedélyezett mentességeket és kedvezményeket biztosítja a vámok és az azokkal azonos hatású díjak, valamint a behozatali és kiviteli korlátozások, illetve tilalmak tekintetében, az ott előírt eljárásokkal és szabályokkal összhangban.

(4) A jelen Megállapodás 1. cikkének (2) bekezdése szerint, a jelen Megállapodásban szabályozott szállítások során Magyarország a területére való belépéskor a jelen cikk (1) bekezdésének (1.1) és (1.2) pontjaiban meghatározott árukat az Európai Unió hozzáadottérték-adóra (ÁFA) vonatkozó mindenkor hatályos szabályai szerint mentesíti az általános forgalmi adó alól.

(5) A jelen Megállapodás szerint nemzetközi fuvarozást végző és Magyarország területén, az út során megsérült azerbajdzsáni gépjármű vagy autóbusz javításához szükséges szerszámokat és fel nem használt alkatrészeket, amelyeket ideiglenesen vittek be Magyarország területére, valamint a kicserélt alkatrészeket ki kell szállítani, vagy a fuvarozó költségére vámfelügyelet mellett meg kell semmisíteni.

(6) A jelen Megállapodás alapján nemzetközi szállítást teljesítő fuvarozók jövedelmének adóztatása tekintetében a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt Egyezmény rendelkezései alkalmazandók.

13. cikk

A fuvarozók nem végezhetnek kabotázst.

14. cikk

A határ- és vámellenőrzések tekintetében, valamint az állat- és növény-egészségügyi, járványügyi, környezet- és természetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése tekintetében a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaik rendelkezéseit, valamint azoknak a nemzetközi megállapodásoknak a rendelkezéseit alkalmazzák, amelyeknek részesei.

15. cikk

A Szerződő Felek illetékes határforgalom-ellenőrző szervei, valamint a hatósági ellenőrzést végző más szervek súlyosan sérült személyek szállítása esetén, menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás esetén, és gyorsan romló vagy veszélyes áruk szállítása esetén soron kívül végzik a határ- és vámellenőrzést, valamint az állat- és növény-egészségügyi, járványügyi, valamint környezet- és természetvédelmi szabályoknak való megfelelőség ellenőrzését.

16. cikk

(1) A jelen Megállapodás alkalmazása során az illetékes hatóságok:

- Magyarország Kormánya esetében - a közlekedésért felelős minisztérium, valamint egyéb releváns, a közúti közlekedésért felelős hatóságok,

- az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya esetében - a Közlekedési, Hírközlési és Csúcstechnológiai Minisztérium.

(2) A jelen Megállapodás végrehajtása és alkalmazása érdekében a Szerződő Felek Közös Munkacsoportot hoznak létre, amely az illetékes hatóságok képviselőiből áll.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai jogosultak a Közös Munkacsoport üléseire más szakértőket is meghívni.

(4) A Közös Munkacsoport üléseit bármelyik Szerződő Fél kérésére tartja meg, az egyik vagy másik Szerződő Fél államának területén, felváltva.

(5) A Közös Munkacsoport jogosult a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni, vagy a jelen Megállapodás felmondására javaslatot tenni.

17. cikk

A jelen Megállapodás a Szerződő Felek közös megegyezése alapján módosítható és kiegészíthető. Ezen módosításokat és kiegészítéseket különálló Jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni, amely a jelen Megállapodás szerves részét képezi és a jelen Megállapodás 18. cikkének rendelkezései szerint lép hatályba.

18. cikk

(1) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(2) A jelen Megállapodás a legutolsó olyan írásbeli, diplomáciai úton történő értesítés kézhezvételének napjától számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítik egymást a Megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(3) Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, a másik Szerződő Fél diplomáciai úton történő értesítésével felmondhatja. A Megállapodás tizenkettő hónappal ezen értesítés kézhezvétele után veszti hatályát.

Készült Bécsben, 2017. december 7. napján, két eredeti példányban magyar, azerbajdzsáni és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan on the international transport of passengers and goods by road

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

Desiring to regulate and improve the transport of passengers, goods and transit transport by road between the two countries based on reciprocity, cooperation and mutual interests,

have agreed as follows:

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

(1) This Agreement shall apply to the international transport of passengers by bus registered in territory of state of one of the Contracting Parties and to the international transport of goods by other vehicle registered in territory of state of one of the Contracting Parties between the two countries, as transit traffic crossing the respective territory of the Contracting Parties or as traffic destined or departed to/from a third country.

(2) This Agreement does not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international treaties. This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of Hungary as a Member State of the European Union. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaty of Accession to the European Union, the Treaties on which the European Union is founded as well as from the primary and secondary law of the European Union.

Article 2

Under this Agreement:

(1) „carrier” means

any physical or legal person who is entitled to engage in international transport of passengers and/or goods by road vehicles for own account or chargeable in accordance with the relevant legislation of Hungary and the Republic of Azerbaijan;

(2) „bus” means

any motor vehicle designed for transport of passengers with more than nine seats including the driver’s seat;

(3) „motor vehicle” means

any power-driven motor vehicle designed for transport of goods and special equipment by road (consisting of one or more vehicles);

(4) „transport from/to a third country” means

an activity when a carrier registered in the territory of the state of one of the Contracting Parties carries to the territory of the state of the other Contracting Party from the territory of a third state where the referred carrier is not registered or when a carrier registered in the territory of the state of the other Contracting Party carries from the territory of the state of either Contracting Party to a third state where the referred carrier is not registered;

(5) „cabotage” means

transport of passengers or goods performed by bus or motor vehicle registered in the territory of the state of one of the Contracting Parties between the departure and destination points located on the territory of the state of the other Contracting Party;

(6) „transit” means

international carriages to/from third countries by crossing the territory of the state of one of the Contracting Parties in transit with the motor vehicle registered in the territory of the state of the other Contracting Party in accordance with laws and regulations in force in the states of the Contracting Parties and rights and obligations indicated in the international treaties to which the states of the Contracting Parties are parties;

(7) „regular transport of passengers” means

transport of passengers in accordance with specified timetables (intervals) and on specified routes by predetermining the start and end times of the work, pick-up and drop-off points and tariffs;

(8) „regular transport of passengers with special purpose” means

transport by bus of passengers listed according to the purpose of the travel and to given timetables with the exclusion of other passengers;

(9) „irregular transport of passengers” means

passenger transportations carried out on the basis of the contract concluded with the customer and not falling within the definition of the regular transport of passengers or regular transport of passengers with special purpose.

II. TRANSPORT OF PASSENGERS

Article 3

(1) Regular transport of passengers by bus shall be subject to permit.

(2) The competent authorities of the Contracting Parties shall issue permit for passenger transport between the States for the part of the route located in the territory of their states. The competent authorities of the Contracting Parties shall, in line with the relevant national legislation, jointly define the validity period of permit and approve the timetable, route and relevant tariffs.

(3) The application for the permit referred to in paragraph (2) of this Article shall be submitted to the competent authority of the other Contracting Party through the competent authority of the Contracting Party where the carrier is seated.

(4) The applications provided for in paragraph (3) of this Article shall include the following data:

(4.1) first and second name of the applicant carrier or name and location of the carrier company,

(4.2) type of transport,

(4.3) validity period of the permit,

(4.4) operation period and the envisaged frequency of runs,

(4.5) exact route, stops (stops for embarking and disembarking of passengers, resting places, border crossing points),

(4.6) route length in kilometers: to the destination and back,

(4.7) route length per day,

(4.8) driving and resting time of drivers,

(4.9) timetable of buses,

(4.10) fares for passenger transport (tariff tables) and conditions.

(5) Permits for regular transit transport of passengers in the territory of the state of the Contracting Parties shall be issued by the competent authority of the Contracting Party whose territory is used for the transit transport.

(6) Permit application for regular transit transport of passengers shall include the data listed in subparagraphs (4.1), (4.2), (4.3), (4.5) and (4.9) of paragraph (4) of this Article, as well as the copy of permits from the States covered by the transport.

(7) No permit shall be required in case of a bus replacing a broken bus while performing regular transport of passengers.

Article 4

(1) Non-regular transport of passengers shall not be subject to permit in the following cases:

(1.1) transit transport,

(1.2) transport between the territories of the Contracting Parties,

(1.2.1) closed-door services when the same bus carries the same group of passengers (tourist, excursion and cultural events) from the departure point located in the territory of the State of registration of the bus to the destination point located in the territory of the other Contracting Party while the personal setup of passengers does not change during the journey,

(1.2.2) transport of passengers when the group of passengers with unchanged personal setup is carried from the territory of the state of the Contracting Party registration the bus to the state territory of the other Contracting Party and empty return of the bus.

(2) No permit shall be required in case of a bus replacing a broken bus while performing one of the transport of passengers included in paragraph (1) of this Article.

(3) In case of irregular lines mentioned in paragraph (1) of this Article a list of passengers shall be required each time, which is to be continuously kept in the bus and stamped by the relevant competent authority at the time of entry to the territory of the state of the other Contracting Party, except for an entry to the territory of Hungary from the territory of any of the Member States of the European Union.

(4) Permit from the competent authorities of the Contracting Parties shall be required for other irregular passenger transportations.

Article 5

(1) Regular transport of passengers with a special purpose shall be subject to permit. Permit shall be issued by the competent authorities of the Contracting Parties for the part of the route on the territory of their states.

(2) The permit application for the regular transport of passengers with special purpose shall be submitted to the competent authority of the other Contracting Party through the competent authority of the Contracting Party where the carrier is located. Application shall be submitted at least 60 days prior to the launch date of the run.

(3) The permit application for the regular transport of passengers with special purpose shall include the information provided for in subparagraphs (4.1)-(4.9) of paragraph (4) of Article 3 of this Agreement.

(4) In order to perform regular transport of passengers with special purpose the carrier shall prepare a list of passengers, which is to be continuously kept in the bus and stamped by the relevant competent authority at the time of entry to the territory of the state of the other Contracting Party, except for an entry to the territory of Hungary from the territory of any of the Member States of the European Union.

III. TRANSPORT OF GOODS

Article 6

(1) The transport of goods between the territories of the states of the Contracting Parties or in transit through those territories, as well as carriages to/from the third countries shall be subject to permit issued by the competent authorities of the Contracting Parties.

(2) Permit shall be issued to every motor vehicle. The permit is issued for an outward and return journey, for laden or unladen vehicle. For transport of goods by a motor vehicle with trailer, the permit shall be required only for the motor vehicle.

(3) The permits referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article can be issued:

a) by paying the state duty (in Hungary: the vehicle tax, in the Republic of Azerbaijan: the state duty) or

b) without paying the state duty (in Hungary: the vehicle tax, in the Republic of Azerbaijan: the state duty).

(4) The competent authorities of the Contracting Parties define the type and number of the permits provided for in paragraph (3) of this Article as well as the order of their issue and term of use through the Joint Working Group established according to Article 16 of this Agreement.

(5) Road transport permits shall not be transferable, they can be used only by the carrier to whom the permit was issued.

(6) Permits shall be kept in the vehicle while performing transportation in the territory of the state of the Contracting Party and presented upon the call of the competent authority.

(7) Permits are valid for the current calendar year and may be used until 31 January of the next year.

Article 7

(1) The following transportations can be carried out without permit and without payment (in Hungary: the vehicle tax, in the Republic of Azerbaijan: the state duty) in the territories of the state of the Contracting Parties:

(1.1) transport of objects for publicity or educational purposes (e.g. to be presented at fairs or exhibitions),

(1.2) carriage of equipment and accessories, as well as animals for theatrical, musical or film purposes, sporting events, circuses, exhibitions or fairs or for making of radio or television broadcasts or films,

(1.3) return transport of damaged or broken down motor vehicles, the run of breakdown repair vehicles,

(1.4) transport of mortal remains in sepulchral urns or coffins,

(1.5) carriage of humanitarian consignments, medical supplies,

(1.6) carriage of movable property for resettlement,

(1.7) transport of mails,

(1.8) transport of objects and works of art,

(1.9) transports of baggage in the trailers of buses carrying passengers,

(1.10) first empty run in transit of the buses or motor vehicles purchased abroad for the carriers registered in the territory of the state of either of the Contracting Parties.

(2) During the transports mentioned in subparagraphs (1.1)-(1.9) of paragraph (1) of this Article the first empty run of the motor vehicle before or after these transports can be performed without permit in the territories of the state of the Contracting Parties.

Article 8

(1) In relation to weight and dimension limits, the competent authorities of the Contracting Parties undertake not to impose regulations on vehicles with permit for transport of goods in the territory of the state of the other Contracting Party, which are less favorable than those imposed on vehicles permitted to perform transportations in the territory of its own state.

(2) If the weight or dimensions of the vehicle or its freight exceed the permissible maximum in the territory of the state of the other Contracting Party, special authorization must be obtained from the competent authority of the latter Contracting Party before the carriage is undertaken.

(3) The carriage of dangerous goods in the territory of the state of the other Contracting Party requires, if necessary, a special permit issued by the competent authority of the same Contracting Party based on national legislation.

(4) With regard to permits referred to in paragraphs (2) and (3) of this Article, the competent authority may introduce transport limitations or may order the use of a predefined transport route and road border crossing point.

IV. GENERAL PROVISIONS

Article 9

(1) Carriers of the Contracting Parties during the transport of passengers or goods in the territory of the state of the other Contracting Party shall undertake the obligation to comply with the relevant national legislation of that other Contracting Party.

(2) Should any of the provisions of this Agreement or the national legislation of the other Contracting Party be violated by the carrier registered in the territory of the state of either Contracting Party, the competent authority of the Contracting Party where the violation took place, besides conducting its own legal proceedings, informs the competent authority of the Contracting Party in the state territory of which the carrier is registered, which shall take the necessary steps that are provided by its own national legislation.

(3) Competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other about sanctions taken by them in accordance with paragraph (2) of this Article.

Article 10

(1) When entering the territory of the state of the other Contracting Party the carrier shall present the document certifying the validity of the third party liability insurance providing coverage of damage caused to other party upon the request of the competent authority.

(2) In case of the lack of the document in the bus or motor vehicle mentioned in paragraph (1) of this Article the carrier, when entering the territory of the state of the other Contracting Party, shall ensure third party liability insurance according to the national legislation in force.

Article 11

Within the scope of this Agreement, during goods and passenger transportations performed in the territory of the state of one of the Contracting Parties by the motor vehicles registered in the territory of the state of the other Contracting Party, all duties and charges imposed for the use and ownership of the motor vehicle, as well as the use of motorways and their maintenance shall be charged in accordance with the national legislation of the receiving country.

Article 12

(1) When entering the territory of the Republic of Azerbaijan the following items are exempted from taxes, duties, customs duties and charges as well as from export and import restrictions and prohibitions:

(1.1) fuel held in the built-in tank designed by the manufacturer for the specific model of the motor vehicle or bus and fuel in the fuel tank of the refrigeration system of the motor vehicle or bus;

(1.2) spare parts and tools intended to repair of the motor vehicle or bus carrying out international transport covered by this Agreement and damaged on the way and imported temporarily in the territory of the Republic of Azerbaijan according to the document certified by the customs office of the receiving state.

(2) During the application of paragraph (1) of this Article tools and non-used or replaced spare parts indicated in subparagraph (1.2) shall be returned to the territory of the state of registration of the vehicle or bus or shall be destroyed at carrier’s expenses under the supervision of the customs authority or be placed under the relevant customs procedure provided by the national legislation.

(3) According to the paragraph (2) of Article 1 of this Agreement, concerning the transportations covered by this Agreement, Hungary grants equivalent exemptions and concessions with respect to customs duties and charges, import and export restrictions and exemptions from prohibitions in accordance with the customs legislation of the European Union and based on the procedures and rules set therein.

(4) Under paragraph (2) of Article 1 of this Agreement, during the transportations covered by this Agreement, the goods mentioned in subparagraphs (1.1) and (1.2) of paragraph (1) of this Article shall be exempted from value added tax (VAT) pursuant to the VAT legislation in force of the European Union when entering the territory of Hungary.

(5) Tools and non-used spare parts imported temporarily into the territory of Hungary, necessary to repair an Azerbaijani motor vehicle or bus carrying out international transport covered by this Agreement and damaged on the way in the territory of Hungary, as well as the replaced spare parts shall be exported or shall be destroyed at carrier’s expenses under the supervision of the customs authority.

(6) Taxation on incomes of carriers conducting international carriages mentioned in this Agreement shall be regulated in accordance with the provisions of “Convention between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to income taxes and on capital” signed on 18 February, 2008, in Budapest.

Article 13

Carriers cannot perform cabotage.

Article 14

With regard to border and customs control, as well as supervision of compliance with veterinary, phytosanitary, epidemic, environment and nature conservation rules, the Contracting Parties shall apply their own national legislation and the provisions of those international treaties to which they are parties.

Article 15

In case of carriage of seriously injured persons, regular transport of people by bus and transport of perishable or dangerous goods, the competent border control bodies and other control authorities shall implement out of turn border and customs control at the state border, as well as supervision of compliance with veterinary, phytosanitary, epidemic, environment and nature conservation rules.

Article 16

(1) For the purposes of this Agreement the competent authorities are:

- for the Government of Hungary - Ministry responsible for transport and other relevant authorities responsible for road transport,

- for the Government of the Republic of Azerbaijan - the Ministry of Transport, Communications and High Technologies.

(2) For the implementation and application of this Agreement the Contracting Parties shall set up a Joint Working Group consisting of the representatives of the competent authorities.

(3) The competent authorities of the Contracting Parties are entitled to invite other experts to participate at the sessions of the Joint Working Group.

(4) Joint Working Group meetings are to be held upon the request of either Contracting Party, alternately in the territories of the states of one of the Contracting Parties in turn.

(5) The Joint Working Group may propose amendments to this Agreement or may propose to terminate this Agreement.

Article 17

Any additions and amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Contracting Parties. Such additions and amendments shall be made in a form of separate Protocols being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of rules defined in Article 18 of this Agreement.

Article 18

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

(2) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date of receipt by Parties of the last written notification through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement.

(3) Either Contracting Party, may, at any time, notify the other Contracting Party in written form through diplomatic channels of its intentions to terminate this Agreement. The termination of the Agreement shall take effect twelve months after the receiving of such notification.

Done in Vienna on 07. 12. 2017, in two original copies, each in Hungarian, Azerbaijani, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Ez a törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére