A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet

a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdésének g), i), l) és x) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16. § (7) bekezdése szerinti betegségregisztereket az 1. mellékletben kijelölt betegségregisztert vezető szervek vezetik.

(2) A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedéseket a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) *  A 2. mellékletben meghatározott valamely megbetegedés diagnózisát felállító, kezelését, valamint az időszakos felülvizsgálatát végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező betegellátó az egészségügyi szolgáltató útján az alábbi személyazonosító és egészségügyi adatokat továbbítja az észlelt megbetegedést nyilvántartó betegségregiszter részére:

a) a betegellátó azonosítása körében a beteget ellátó orvos (kezelőorvos) neve, azonosítója (pecsétszáma), munkahelyének (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója,

b) a beteg – azon személy, akinél a betegségregiszter részére jelentendő betegséget megállapították vagy beavatkozást végezték – azonosítása körében: beteg neve, anyja neve, születési ideje és helye, lakóhelye, neme, állampolgársága, társadalombiztosítási azonosító jele (a továbbiakban: TAJ), naplószáma, a felvétel adatai,

c) gyermekellátás esetén az anya és a gyermek b) pont szerinti azonosító adatai,

d) a beteg egészségügyi adatai körében az érintettnek az adott megbetegedéssel összefüggő egészségügyi adatai, valamint

e) az 1. melléklet 15. pontja szerinti regiszter esetén az anyának a gyermek adott megbetegedéssel összefüggő egészségügyi adatai.

(2) A 2. melléklet szerinti megbetegedések nyilvántartása érdekében az egészségügyért felelős miniszter – az általa vezetett minisztérium honlapján, valamint hivatalos lapjában is közzétett – módszertani levélben határozza meg a betegségregisztert vezető szervek részére történő adatszolgáltatás részletes szakmai szabályait.

(3) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) adatszolgáltatást teljesít, és az adott betegségregiszter részére továbbított TAJ azonosítók egyeztetése során megküldi a passzivált TAJ azonosítók listáját a passziválási ok és annak dátuma megjelölésével.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között az adott betegségregiszterben meghatározottak valamelyike szerepel. Az adatszolgáltatás során használt kódjelek használata, valamint az ellátási adatkör részletezése és formátuma – ideértve az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása és a gyógyhatású anyagok Anatómiai, Terápiás és Kémiai Osztályozása szerinti kódjelek használata – tekintetében a NEAK és a betegségregisztert vezető szerv megállapodást köt.

(5) Az Eüak. 16. § (8) bekezdése szerinti adatkör átadásának részleteit és formátumát a Központi Statisztikai Hivatal és az adott betegségregisztert vezető szerv megállapodásban határozza meg.

(6) A betegségregisztert vezető szerv a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halott-vizsgálat során megállapított betegség indokolja.

(7) *  Az adatszolgáltatást az egészségügyi szolgáltatók informatikai rendszereiben már rögzített adatokból – amennyiben az adatszolgáltatás célja így megvalósítható – automatizáltan kell előállítani. Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése szerint kell teljesíteni.

3. § *  A betegségregisztert vezető szerv a betegségregiszterben nyilvántartott megbetegedés megoszlásának számát – a betegek fővárosi és vármegyei illetősége szerint csoportosítva és BNO kódok szerinti, nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban – évente, a tárgyévet követő év június 30-ig megküldi az egészségügyért felelős miniszter, az országos tisztifőorvos, valamint a NEAK részére, az adott megbetegedéssel kapcsolatos egészségügyi tevékenység szervezésének, tervezésének és működésének értékelése céljából.

2. Az egyes betegségregiszterek vezetésére vonatkozó részletes szabályok

4. § *  (1) A Nemzeti Rákregiszter felé életkortól függetlenül, 18. életévét be nem töltött érintett esetén a Nemzeti Gyermek Onkológiai Regiszter (a továbbiakban együtt: Rákregiszter) felé is köteles adatot szolgáltatni az az egészségügyi szolgáltató, amely a (2) bekezdés szerinti daganatos betegség diagnózisát felállítja, kezelését végzi, továbbá, amely szövettani vizsgálatot, boncolást végez, vagy azt véleményezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettség kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott daganatos betegségre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója C00–C97, D00–D09, D30.3, D33 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: daganatos megbetegedés).

(3) Ugyanazon érintett több, egymástól független, elsődleges rosszindulatú daganatos megbetegedését külön-külön kell jelenteni az érintett Rákregiszter részére.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Rákregiszter részére az adatszolgáltatást.

(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Rákregiszter részére.

(6) A (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a 4. § (2) bekezdése szerinti daganatos megbetegedés szerepel.

(7) A Rákregiszter a már nyilvántartott daganatos betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított daganatos eredetű betegség indokolja.

5. § *  (1) A Nemzeti Stroke Regiszter (a továbbiakban: Stroke Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott heveny stroke-ra, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I60–I61, I63–I64, I67, továbbá G45 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: stroke).

(3) *  Ugyanazon beteg több, egymástól független stroke megbetegedését külön-külön kell jelenteni a Stroke Regiszter részére.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Stroke Regiszter részére az adatszolgáltatást.

(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Stroke Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti stroke szerepel.

(7) A Stroke Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított stroke eredetű betegség indokolja.

5/A. § *  (1) A Nemzeti Cisztás Fibrózis Regiszter (a továbbiakban: Cisztás Fibrózis Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott cisztás fibrózis megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója E84 tétele (a továbbiakban: cisztás fibrózis megbetegedés).

(3) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Cisztás Fibrózis Regiszter részére az adatszolgáltatást.

(4) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Cisztás Fibrózis Regiszter részére az (5) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti cisztás fibrózis szerepel.

(6) A Cisztás Fibrózis Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított cisztás fibrózis eredetű betegség indokolja.

5/B. § *  (1) A Nemzeti Krónikus Obstruktív Tüdőbetegség Regiszter (a továbbiakban: COPD Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott krónikus obstruktív tüdőbetegségre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója J41–J44 tételei (a továbbiakban: COPD megbetegedés).

(3) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a COPD Regiszter részére az adatszolgáltatást.

(4) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a COPD Regiszter részére az (5) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti COPD megbetegedés szerepel.

(6) A COPD Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított COPD eredetű betegség indokolja.

6. § (1) A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter (a továbbiakban: Szívinfarktus Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott heveny szívinfarktusra, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I21–I23 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: infarktus).

(3) *  Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.

(4) *  Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Szívinfarktus Regiszter részére az adatszolgáltatást.

(5) *  A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Szívinfarktus Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti infarktus szerepel.

(7) A (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait küldi meg, amelyek ellátást indokoló diagnózisai között a BNO IX. A keringési rendszer betegségei fejezete szerinti tételeinek (kódjeleinek) valamelyike szerepel. Az ellátási adatkör részletezése és formátuma – beleértve az OENO és az ATC szerinti kódjelek használatát, valamint az adatszolgáltatási határidőket – tekintetében a NEAK és a Szívinfarktus Regisztert megállapodást köt.

(8) A Szívinfarktus Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halott-vizsgálat során megállapított infarktusos eredetű betegség indokolja.

6/A. § *  (1) A Nemzeti Felnőtt Szívelégtelenség Regiszter (a továbbiakban: Szívelégtelenség Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott szívelégtelenségre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I11–I13, I50, továbbá R57 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: szívelégtelenség).

(3) Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Szívelégtelenség Regiszter részére az adatszolgáltatást.

(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Szívelégtelenség Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti szívelégtelenség szerepel.

(7) A Szívelégtelenség Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított szívelégtelenség-eredetű betegség indokolja.

7. § *  (1) Ha az érintett személy a perifériás artériák rekonstruktív ellátásában részesül, az ellátást végző egészségügyi szolgáltató az ellátási eseményt követő 5 napon belül, de legkésőbb a hazabocsátást követő 3 napon belül adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Vaszkuláris Regiszter (a továbbiakban: Vaszkuláris Regiszter) részére. Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató együttműködik a Vaszkuláris Regisztert vezető szervvel a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.

(3) Az egészségügyi ellátóhálózat szervei a Vaszkuláris Regisztert vezető szerv megkeresésére továbbítják a kezelésükben lévő, érsebészeti ellátással kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Vaszkuláris Regisztert vezető szerv részére.

(4) A Vaszkuláris Regisztert vezető szerv végzi a vaszkuláris (érsebészet, perifériás intervenció, angiológia) ellátással kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást.

(5) A Vaszkuláris Regisztert vezető szerv végzi a vaszkuláris ellátással (érsebészet, perifériás intervenció, angiológia) kapcsolatos országos adatszolgáltatást a NEAK részére.

7/A. § *  (1) Ha az érintett felnőtt korú személy szívsebészeti ellátásban részesül, az ellátást végző egészségügyi szolgáltató az ellátási eseményt követő 5 napon belül, de legkésőbb a hazabocsátást követő 3 napon belül adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Felnőtt Szívsebészeti Regiszter (a továbbiakban: Felnőtt Szívsebészeti Regiszter) részére. Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató együttműködik a Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szervvel a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.

(3) Az egészségügyi ellátóhálózat szervei a Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv megkeresésére továbbítják a kezelésükben lévő, szívsebészeti ellátással kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv részére.

(4) A Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv végzi a szívsebészeti ellátással kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást.

(5) A Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv végzi a szívsebészeti ellátással kapcsolatos országos adatszolgáltatást a NEAK részére.

7/B. § *  (1) Ha az érintett felnőtt korú személy endovaszkuláris vagy elektrofiziológiai beavatkozásban vagy PM/ICD (szívritmus szabályzó készülék, illetve defibrillátor) beültetésben részesül, az ellátást végző egészségügyi szolgáltató az ellátási eseményt követő 5 napon belül, de legkésőbb a hazabocsátást követő 3 napon belül adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regiszter (a továbbiakban: Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regiszter) részére. Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató együttműködik a Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szervvel a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.

(3) Az egészségügyi ellátóhálózat szervei a Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szerv megkeresésére továbbítják a kezelésükben lévő, endovaszkuláris, elektrofiziológiai és PM/ICD beavatkozással kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szerv részére.

(4) A Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szerv végzi az endovaszkuláris, elektrofiziológiai és PM/ICD beavatkozásokkal kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást.

(5) A Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szerv végzi az endovaszkuláris, elektrofiziológiai és PM/ICD beavatkozásokkal kapcsolatos országos adatszolgáltatást a NEAK részére.

8. § (1) A Nemzeti Hematológiai Betegségek Regisztere (a továbbiakban: Hematológiai Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója C81–C96 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: hematológiai megbetegedés).

(3) *  Ugyanazon beteg több, egymástól független hematológiai megbetegedését külön-külön kell jelenteni a Hematológiai Regiszter részére.

(4) *  Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Hematológiai Regiszter részére.

(5) *  A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Hematológiai Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) *  A (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti hematológiai megbetegedés szerepel.

(7) A (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait küldi meg, amelyek ellátást indokoló diagnózisai között a BNO 10. II. főcsoportja 1. rosszindulatú daganatok, 1.14. A nyirok- és vérképző szervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai (C81–C96) szerinti tételeinek (kódjeleinek) valamelyike szerepel. Az ellátási adatkör részletezését és formátumát – beleértve az OENO és ATC szerinti kódjelek használatát, valamint az adatszolgáltatási határidőket – a NEAK és a Hematológiai Regisztert működtető szerv megállapodásban rögzíti.

(8) A Hematológiai Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halott-vizsgálat során megállapított hematológiai betegség indokolja.

(9) *  A Hematológiai Regiszter a hematológiai megbetegedések megoszlásának számát – a betegek fővárosi és vármegyei illetősége szerint csoportosítva, BNO-kódonkénti, nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban – félévente megküldi az egészségügyért felelős miniszter, az országos tisztifőorvos és a NEAK részére a hematológia tevékenység szervezésének, tervezésének, működésének értékelése céljából.

8/A. § *  (1) A Nemzeti Affektív Betegségek Regisztere (a továbbiakban: Affektív-betegség Regiszter) számára köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegségek diagnózisát felállító vagy kezelését végző egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója F30–F39 és az X60–X84 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: affektív megbetegedés).

(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független affektív megbetegedését külön-külön kell jelenteni az Affektív-betegség Regiszter részére.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik az Affektív-betegség Regiszter részére.

(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít az Affektív-betegség Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai a (2) bekezdés szerinti affektív megbetegedés szerepel.

8/B. § *  (1) A Nemzeti Reumatológiai Betegségek Regisztere (a továbbiakban: Reumatológiai Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója M00–M03, M05–M14, M15–M19, M30–M36, M40–M53, M80–M94, D20, D8090, D8380, D8390, D89 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: reumatológiai megbetegedés).

(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független reumatológiai megbetegedését külön-külön kell jelenteni a Reumatológiai Regiszter részére.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Reumatológiai Regiszter részére.

(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Reumatológiai Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti reumatológiai megbetegedés szerepel.

(7) A Reumatológiai Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított reumatológiai betegség indokolja.

8/C. § *  (1) A Nemzeti Fertőző Betegségek Regisztere (a továbbiakban: Fertőző Betegség Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója szerinti A0470, A39–A41, A6920, B05, B18, B20–B24, B3420, B37, B44, B67, B9720, U0710, U0720 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: fertőző megbetegedés).

(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független fertőző megbetegedését külön-külön kell jelenteni a Fertőző Betegség Regiszter részére.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Fertőző Betegség Regiszter részére.

(5) *  A NEAK és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Fertőző Betegség Regiszter részére a (6) és (7) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti fertőző betegség szerepel.

(7) *  Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NNGYK a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései, továbbá az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint gyűjtött tételes adatokat küldi meg a regiszterben tárolt adatok kiegészítésére. Az adatkör részletezését és formátumát – beleértve az adatszolgáltatási határidőket – a NNGYK és a Fertőző Betegség Regisztert működtető szerv megállapodásban rögzíti.

(8) A Fertőző Betegség Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított fertőző betegség indokolja.

9. § (1) Az Országos Szülészeti és Perinatális Regiszter (a továbbiakban: Szülészeti Regiszter) részére a szülészeti, valamint a perinatális intenzív ellátással foglalkozó egészségügyi szolgáltató elektronikus úton teljesít adatszolgáltatást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az anya vagy a várandós esetében saját TAJ számával, újszülött ellátás esetében az anya TAJ számával, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott informatikai kóddal, majd a gyermek saját TAJ számával történik.

(3) A Szülészeti Regiszter az érintett betegek esetében adatcserét végez a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásával és a Ritka Betegségek Nyilvántartásával.

(4) A Szülészeti Regisztertől az adatszolgáltatók félévente, a félévet követő hó 15 napjáig összehasonlításra alkalmas, a többi intézmény anonimitását biztosító visszajelzést kapnak saját tevékenységükről.

10. § (1) A művesekezelésen átesett beteg további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése érdekében az ellátást végző egészségügyi szolgáltató az ellátási eseményt követő 5 napon belül elektronikus úton teljesít adatszolgáltatást a Nemzeti Vesepótló Ellátások Regisztere részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést megelőzően a bejelentő ellenőrzi, hogy az érintett beteg adott művesekezelési eseményhez kapcsolódó (1) bekezdés szerinti adatai szerepelnek-e a Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterében. Ha az adatok még nem kerültek bejelentésre, a bejelentő az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a beteg nyilvántartott adatai nem teljes körűek, a bejelentő azokat kiegészíti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató együttműködik a Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterét vezető szervvel a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.

(4) Az egészségügyi ellátó hálózat szervei továbbítják a kezelésükben lévő, művesekezeléssel kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterét vezető szerv részére.

11. § (1) A Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regisztert működtető szerv a Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterét vezető szerv megkeresésére továbbítja a kezelésében lévő, művesekezeléssel kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterét vezető szerv részére.

(2) A Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterét működtető szerv a Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regiszterét vezető szerv kérésére továbbítja a kezelésében lévő, művesekezeléssel kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regisztert vezető szerv részére.

(3) A Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterét vezető szerv végzi a művesekezelésen átesett beteg további gyógykezelésével, egészségi állapotának nyomon követésével kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást.

12. § (1) Az újszülöttkori hallásszűrésen átesett gyermek további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése érdekében az ellátást végző egészségügyi szolgáltató az ellátási eseményt követő 10 napon belül az érintett adatait gép–gép kapcsolat útján elektronikus úton továbbítja a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter részére. Az adatszolgáltató elektronikus úton, gép–gép kapcsolat útján továbbítja az újszülöttkori objektív hallásszűrés eredményét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás az anya TAJ számával, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott informatikai kóddal, majd a gyermek saját TAJ számával történik.

(3) A kiszűrt ellátottak adatait a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter továbbítja az ellátott lakhelye szerint kijelölt, 3. mellékletben meghatározott verifikálást végző egészségügyi szolgáltató részére.

(4) Az újszülöttkori hallásvizsgálat verifikálására kijelölt egészségügyi szolgáltatók a verifikálás eredményeit az ellátott betegazonosító adataival együtt elektronikus úton visszajelzik a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regisztere számára.

(5) Az egészségügyi ellátóhálózat szervei a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regisztert vezető szerv megkeresésére továbbítják a kezelésükben lévő, hallásszűréssel kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regisztert vezető szerv részére.

12/A. § *  (1) A Nemzeti Veleszületett Szívbetegség Regiszter (a továbbiakban: Veleszületett Szívbetegség Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója Q20–Q26, Q87–Q89, Q96 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: veleszületett szívrendellenesség).

(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független veleszületett szívrendellenességét külön-külön kell jelenteni a Veleszületett Szívbetegség Regiszter részére.

(4) Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.

(5) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik a Veleszületett Szívbetegség Regiszter részére.

(6) A Veleszületett Szívbetegség Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított veleszületett szívrendellenesség betegség indokolja.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2019. január 15-én lép hatályba.

14. § Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és működtetési kötelezettséget

a) a Nemzeti Rákregiszter, a Nemzeti Gyermek Onkológiai Regiszter és a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter tekintetében 2019. január 15-étől,

b) a Nemzeti Hematológiai Betegségek Regisztere tekintetében 2019. július 1-jétől,

c) a Nemzeti Érsebészeti Regiszter, a Nemzeti Szülészeti és Perinatális Regiszter, a Nemzeti Vesepótló Ellátások Regisztere és a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter tekintetében 2019. szeptember 1-jétől,

d) *  a Nemzeti Stroke Regiszter tekintetében 2020. december 1-jétől,

e) *  a Nemzeti Cisztás Fibrózis Regiszter tekintetében 2020. december 1-jétől, a Nemzeti COPD Regiszter tekintetében 2020. december 1-jétől,

f) *  a Nemzeti Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regiszter, valamint a Nemzeti Veleszületett Szívbetegségek Regisztere tekintetében 2020. december 1-jétől, a Nemzeti Felnőtt Szívelégtelenség Regiszter és a Nemzeti Felnőtt Szívsebészet Regiszter tekintetében pedig 2021. január 1-jétől,

g) *  a Nemzeti Affektív Betegségek Regisztere tekintetében 2020. december 1-jétől,

h) *  a Nemzeti Reumatológiai Regiszter tekintetében 2020. december 1-jétől,

i) *  a Nemzeti Fertőző Betegségek Regisztere tekintetében 2020. december 1-jétől

kell teljesíteni.

15. § * 

1. melléklet a 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelethez * 

Betegségregisztert vezető szervek

A B
Regiszter Működtető szerv
1. Nemzeti Rákregiszter Országos Onkológiai Intézet
2. Nemzeti Gyermek Onkológiai Regiszter Magyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága
3. Nemzeti Stroke Regiszter Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
4. Nemzeti Cisztás Fibrózis Regiszter Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, gyermekellátás esetén együttműködve a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézettel
5. Nemzeti COPD Regiszter Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
6. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
7. Nemzeti Felnőtt Szívelégtelenség Regiszter Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
8. Nemzeti Vaszkuláris Regiszter Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
9. Nemzeti Felnőtt Szívsebészeti Regiszter Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
10. Nemzeti Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regiszter Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
11. Nemzeti Hematológiai Betegségek Regisztere Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
12. Nemzeti Affektív Betegségek Regisztere Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
13. Nemzeti Reumatológiai Regiszter Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
14. Nemzeti Fertőző Betegségek Regisztere Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
15. *  Nemzeti In Vitro Fertilizációs, Szülészeti és Perinatális Regiszter Országos Kórházi Főigazgatóság
16. *  Nemzeti Vesepótló Ellátások Regisztere Országos Kórházi Főigazgatóság
17. Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
18. Nemzeti Veleszületett Szívbetegség Regiszter Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2. melléklet a 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelethez * 

A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések

1. Daganatos megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója C00–C97, D00–D09, D30.3, D33 tételeinek valamelyike)

2. Gyermekonkológiai megbetegedések

3. Stroke megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I60–I61, I63–I64, I67, továbbá G45 tételeinek valamelyike)

4. Cisztás fibrózis megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója E84 tétele)

5. COPD megbetegedés (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója J41–J44 tételeinek valamelyike)

6. Szívinfarktus megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I21–I23 tételeinek bármelyike)

7. Szívelégtelenség megbetegedés (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I11–I13, I50, továbbá R57 tételeinek valamelyike)

8. Vaszkuláris megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I65–I82, Q27–Q28, továbbá S15–S75, tételeinek bármelyike)

9. Szívsebészeti beavatkozással kezelendő megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója C38, D1510, I05–I09, I20–I25, I31–I38, I50–I51, I70–I71, Q20–Q26, továbbá S25–S26 tételeinek valamelyike)

10. Endovaszkuláris és elektrofiziológiai beavatkozással, valamint PM/ICD beültetéssel kezelendő megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I06, I20, I23, I24, I25, I34–I37, I44–I45, I48, I47–I49. I70, I70–I74 és I80–I82, valamint Q21–Q25, Q27–Q28, továbbá S15, S25, S35, S45 és S75, végül R00 tételeinek bármelyike)

11. Hematológiai megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója C81–C96 tételeinek bármelyike)

12. Affektív megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója F30–F39, X60–X84 tételeinek valamelyike)

13. Reumatológiai megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója M00–M03, M05–M14, M15–M19, M30–M36, M40–M53, M80–M94, D20, D8090, D8380, D8390, D89 tételeinek valamelyike)

14. Fertőző megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója A0470, A39–A41, A6920, B05, B18, B20–B24, B37, B44, B67 tételeinek valamelyike)

15. Szülészeti és perinatális ellátások

16. Vesepótló ellátások

17. Újszülöttkori hallásszűrés

18. Veleszületett szívrendellenesség (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója Q20–Q26, Q87–Q89, Q96 tételeinek valamelyike)

3. melléklet a 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az újszülöttkori hallásszűrés eredményeinek verifikálására kijelölt egészségügyi szolgáltatók

1. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Fül-Orr-Gégészeti Osztály

2. Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

3. Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

4. Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészetia és Fej-Nyaksebészeti Klinika

5. Debreceni Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika