A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXXX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló 2016. évi CXXIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2017. évi költségvetése végrehajtását 36 257,8 millió Ft, azaz harminchatmilliárd-kettőszázötvenhétmillió-nyolcszázezer forint költségvetési bevétellel és 32 665,1 millió Ft, azaz harminckettőmilliárd-hatszázhatvanötmillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2017. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési célú támogatása 2 293,2 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázkilencvenhárommillió-kettőszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 27 393,3 millió Ft, azaz huszonhétmilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-háromszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 857,4 millió Ft, azaz nyolcszázötvenhétmillió-négyszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 21 441,2 millió Ft, azaz huszonegymilliárd-négyszáznegyvenegymillió-kettőszázezer forint.

(5) Az azonosítók használati díja 2 524,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázhuszonnégymillió-egyszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 189,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáznyolcvankilencmillió-hatszázezer forint.

(7) A bírságból befolyt bevétel összege 379,2 millió Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kettőszázezer forint.

(8) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 1,8 millió Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint.

(9) A működési bevételek összege 6 544,9 millió Ft, azaz hatmilliárd-ötszáznegyvennégymillió-kilencszázezer forint.

(10) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 15,0 millió Ft, azaz tizenötmillió forint.

(11) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 11,4 millió Ft, azaz tizenegymillió-négyszázezer forint.

(12) A finanszírozási bevételek összege 43 038,6 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-harmincnyolcmillió-hatszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság személyi juttatásainak összege 6 322,2 millió Ft, azaz hatmilliárd-háromszázhuszonkettőmillió-kettőszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 599,1 millió Ft, azaz egymilliárd-ötszázkilencvenkilencmillió-egyszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 11 460,1 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-négyszázhatvanmillió-egyszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 223,3 millió Ft, azaz tízmilliárd-kettőszázhuszonhárommillió-háromszázezer forint.

(5) A beruházások összege 3 058,0 millió Ft, azaz hárommilliárd-ötvennyolcmillió forint.

(6) A felújítások összege 0,7 millió Ft, azaz hétszázezer forint.

(7) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1,7 millió Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 46 631,3 millió Ft, azaz negyvenhatmilliárd-hatszázharmincegymillió-háromszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 40 656,6 millió Ft, azaz negyvenmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2017. évi költségvetésének pénzmaradványát 5 974,7 millió Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvennégymillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 820,0 millió Ft, azaz nyolcszázhúszmillió forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből

a) 1 053,4 millió Ft, azaz egymilliárd-ötvenhárommillió-négyszázezer forint a 2017. évi kötelezettségek 2018. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,

b) 2 542,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszáznegyvenkettőmillió-egyszázezer forint a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,

c) a 2017. évi bírság 379,2 millió Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kettőszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére,

d) 2 000,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd forint összegben a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap műsorszórási költségeinek fedezetére

használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2017. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 420,1 millió Ft, azaz négyszázhúszmillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel és 410,3 millió Ft, azaz négyszáztízmillió-háromszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 116,5 millió Ft, azaz egyszáztizenhatmillió-ötszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 126,3 millió Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételek összege 936,8 millió Ft, azaz kilencszázharminchatmillió-nyolcszázezer forint, a kiadások összege 928,3 millió Ft, azaz kilencszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer forint.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács 2017. évi maradványát 78,6 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-hatszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány teljes összege a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2017. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez

A Hatóság 2017. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2224,4 2293,2 2293,2
2. Közhatalmi bevételek 26593,5 27393,3 27393,3
2.1 Igazgatási szolgáltatási díjak 453,0 857,4 857,4
2.2 Frekvenciadíjak 21254,3 21441,2 21441,2
2.3 Azonosítók díja 2450,0 2524,1 2524,1
2.4 Felügyeleti díj 2007,0 2189,6 2189,6
2.5 Egyéb bírság bevételei 427,2 379,2 379,2
2.6 Késedelmi pótlék 2,0 1,8 1,8
3. Működési bevételek 6445,9 6544,9 6544,9
Ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó 6405,6 6530,3 6530,3
4. Felhalmozási bevételek 20,2 15,0 15,0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16,0 11,4 11,4
Költségvetési bevételek összesen 35300,0 36257,8 36257,8
6. Finanszírozási bevételek 0,0 43038,6 43038,6
Bevételek összesen 35300,0 79296,4 79296,4

2. melléklet a 2018. évi LXXX.törvényhez

A Hatóság 2017. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Személyi juttatások 6911,7 6345,2 6322,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2288,3 1599,1 1599,1
3. Dologi kiadások 10500,0 11662,2 11460,1
Ebből: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1202,8 1151,1 1106,3
Ebből: fizetendő általános forgalmi adó 4789,3 5360,7 5360,7
4. Egyéb működési célú kiadások 10592,0 55793,1 10223,3
Ebből: tartalékok 10292,0 45569,8 0,0
5. Beruházások 4940,0 3894,4 3058,0
6. Felújítások 60,0 0,7 0,7
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 1,7 1,7
Költségvetési kiadások összesen 35300,0 79296,4 32665,1
8. Maradvány 0,0 0,0 46631,3
Kiadások összesen 35300,0 79296,4 79296,4

3. melléklet a 2018. évi LXXX.törvényhez

1. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 173,9 173,9 173,4
2. Közhatalmi bevételek 0,0 6,0 6,0
3. Működési bevételek 278,6 272,6 240,7
Ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó 278,6 269,8 237,8
Költségvetési bevételek összesen 452,5 452,5 420,1
4. Finanszírozási bevételek 0,0 116,5 116,5
Bevételek összesen 452,5 569,0 536,6

2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételi előirányzat

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 963,0 783,4 783,4
2. Frekvenciapályázati díj 15,0 60,3 60,3
3. Támogatási pályázati díj 54,0 38,4 38,4
4. Kötbér és bírság 21,0 45,4 45,4
5. Késedelmi kamat 1,0 0,4 0,4
6. Óvadék 0,0 8,9 8,9
Bevételek összesen 1054,0 936,8 936,8

4. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez

1. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Személyi juttatások 82,1 82,1 68,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,1 22,1 15,4
3. Dologi kiadások 324,3 324,3 237,0
Ebből: fizetendő általános forgalmi adó 278,6 278,6 234,8
4. Egyéb működési célú kiadások 24,0 140,5 89,2
Költségvetési kiadások összesen 452,5 569,0 410,3
5. Maradvány 0,0 0,0 126,3
5.1 Előző évek maradványa 0,0 0,0 47,7
5.2 Tárgyévi maradvány 0,0 0,0 78,6
Kiadások összesen 452,5 569,0 536,6

2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi kiadási előirányzat

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 963,0 785,5 777,0
2. Frekvenciapályázati díj 15,0 60,9 60,9
3. Támogatási pályázati díj 54,0 35,7 35,7
4. Kötbér és bírság 21,0 45,2 45,2
5. Késedelmi kamat 1,0 0,4 0,4
6. Óvadék 0,0 9,1 9,1
Kiadások összesen 1054,0 936,8 928,3

5. melléklet a 2018. évi LXXX. törvényhez

1. Az MTVA 2017. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Közszolgálati hozzájárulás 70140,4 70140,4 70140,4
2. Médiaszolgáltatási díj 963,0 775,9 775,9
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 69,0 39,7 39,7
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 22,0 41,3 41,3
5. Önkéntes befizetések 0,0 0,0 0,0
6. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 0,0 10000,0 10000,0
7. Egyéb céltámogatások 0,0 3540,6 3540,6
8. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése 0,0 51,0 51,0
9. Visszakövetelt támogatások 0,0 108,4 108,4
Költségvetési bevételek összesen 71194,4 84697,3 84697,3
10. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 8681,8 8900,1 8900,1
Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen 79876,2 93597,4 93597,4
11. Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (Finanszírozási bevételek) 0,0 1570,9 385,5
Bevétel összesen 79876,2 95168,3 93982,9

2. Az MTVA 2017. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2630,7 2630,2 2630,2
1.1 Médiatanács 173,9 173,4 173,4
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2224,4 2224,4 2224,4
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4
2. Magyar Média Mecenatúra-támogatás 3145,0 5045,9 3022,9
3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1700,0 1700,0 1700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 70598,5 72490,6 72490,6
4.1 Személyi juttatások és járulékok 14277,2 15812,9 15812,9
4.2 Dologi kiadások 51461,2 53754,5 53754,5
4.3 Beruházások, felújítások 4860,1 2923,2 2923,2
5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) 871,4 0,0 0,0
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 294,5 294,5
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 134,0 134,0 134,0
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 42,4 47,9 47,9
9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1 266,1 266,1
10. Egyéb céltámogatások felhasználása 0,0 2514,8 2514,8
11. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 0,0 10000,0 10000,0
12. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 190,0 13,7 13,7
13. Átadott pénzeszközök, támogatások 0,0 30,6 30,6
Költségvetési kiadások összesen 79876,2 95168,3 93145,3
Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) 0,0 0,0 837,6
Kiadás összesen 79876,2 95168,3 93982,9

  Vissza az oldal tetejére