A jogszabály mai napon ( 2022.10.07. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.I.1. - 2023.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról * 

I. FEJEZET

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1-7. § * 

8. § (1) * 

(2) * 

9. § * 

10-12. § * 

13. § * 

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

14-15. § * 

16. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

17-25. § * 

26. § (1)-(4) * 

(5) * 

(6) * 

27-33. § * 

34. § (1) * 

(2)-(3) * 

35. § * 

36. § (1) * 

(2) * 

37. § * 

38. § A Tao. törvény

1-6. * 

7-9. * 

10-13. * 

lép.

39. § * 

3. * 

40-41. § * 

4. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

42. § * 

43. § * 

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

44. § * 

45-46. § * 

47-48. § * 

49. § * 

50. § * 

51. § * 

II. FEJEZET

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

52-55. § * 

56. § * 

57-59. § * 

60. § * 

61-63. § * 

64. § Az Áfa tv.

1. * 

2. * 

szöveg lép.

65. § Hatályát veszti az Áfa tv.

1. * 

2-4. * 

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

66-74. § * 

75. § A Jöt.

1-6. * 

7. * 

8-17. * 

lép.

76. § * 

III. FEJEZET

HELYI ADÓK, ILLETÉKEK

8. * 

77. § * 

9. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

78. § (1) * 

(2) * 

79-81. § * 

82. § * 

83-84. § * 

10. * 

85-87. § * 

IV. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

11. * 

88-90. § * 

12. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

91-105. § * 

106. § A Szocho tv.

1-8. * 

9. 27. §-ban a „18. § (3) bekezdésében” szövegrész helyett a „21. § (2) bekezdésében” szöveggel; * 

10. * 

V. FEJEZET

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

13. * 

107. § * 

14. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

108-114. § * 

115. § * 

116-135. § * 

136. § * 

137-139. § * 

15. * 

140-162. § * 

16. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

163-168. § * 

169. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

170-181. § * 

17. * 

182-190. § * 

VI. Fejezet * 

18-19. * 

191-216. § * 

VII. FEJEZET

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

20. * 

217-224. § * 

21. * 

225-229. § * 

VIII. FEJEZET * 

22-23. * 

230-231. § * 

IX. FEJEZET

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

24. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

232-240. § * 

241. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

242. § * 

25. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

243. § * 

244. § * 

245. § * 

26. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény módosítása

246. § (1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 13. §-ának az Szja tv. 70. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „célzott szolgáltatásra befizetett összeg” szövegrész a „célzott szolgáltatásra - kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra - befizetett összeg” szöveggel lép hatályba.

(2) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 13. §-ának az Szja tv. 70. § (9) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése a „bevétel, egyéni vállalkozónál az adóévi vállalkozói bevétel” szövegrész helyett a „bevétel” szöveggel lép hatályba.

247-248. § * 

249. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény

a) 2. §-a,

b) 17. § 14. pontja,

c) 18. § 17. pontja,

d) 57. §-a,

e) 64. §-a.

X. FEJEZET

27. A védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezmény * 

250. § (1) A (2) bekezdés szerint kiállított igazolással rendelkező természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató, költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a természetes személy rendelkezzen a (2) bekezdés szerint kiállított igazolással, és hogy annak egy eredeti példányát bemutatja a kifizető részére.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott igazolást a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján természetes személyt elbocsátó munkáltató - a foglalkoztatási jogviszony megszűnésének napját is feltüntetve - a jogviszony megszűnése napjáig állítja ki. Az igazolás annak a természetes személynek adható ki, aki a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott és a 60. életévét betöltötte.

(3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az (1) bekezdésben meghatározott természetes személlyel az adott hónapban fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott természetes személyt (munkavállalót) a tárgyhónapra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabére - de legfeljebb a minimálbér négyszerese - után a szociális hozzájárulási adó tárgyhónapra érvényes mértékével megállapított összeggel.

(4) * 

(5) *  A (3) bekezdés szerinti kedvezmény mindaddig érvényesíthető, amíg az (1) bekezdésben meghatározott személy nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak.

(6) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál nem lehet figyelembe venni.

(7) A (2) bekezdés szerinti igazolást kiállító munkáltató az igazolásról a kiállítás hónapját követő 12. napig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak.

(8) *  Az állami adó- és vámhatóság a (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti biztosítotti bejelentés megtételét követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig, a (2) bekezdés szerinti természetes személyt foglalkoztató kifizetőt elektronikus kapcsolattartás útján értesíti a (3) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételének lehetőségéről.

(9) A kedvezmény érvényesítését nem zárja ki, ha az (1) bekezdés szerinti természetes személy ismételten munkaviszonyt létesít. Ebben az esetben a munkáltató az (5) bekezdésben rögzített időtartamig érvényesítheti tovább a kedvezményt.

XI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Hatályba léptető rendelkezések

251. § (1) Ez a törvény - a (2)-(11) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 245. § a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 169. § (1) bekezdése 2018. december 31-én lép hatályba.

(4) Az 1. §-7. §, a 9. §, a 13. §-15. §, a 16. § (1)-(2) és (5) bekezdése, a 17. §-25. §, a 26. § (1)-(4) és (6) bekezdése, a 27. §-33. §, a 34. § (2) és (3) bekezdése, a 36. § (2) bekezdése, a 37. §, a 38. § 1-6. és 10-13. pontja, a 39. §-42. §, a 44. §, a 47. §-48. §, az 50. §, az 52. §-55. §, az 57. §-59. §, a 61. §-63. §, a 64. § 1. pontja, a 65. § 1. pontja, a 66. §-74. §, a 75. § 1-6. és 8-17. pontja, a 76. §-77. §, a 85. §-90. §, a 107. §-114. §, a 116. §-135. §, a 137. §-168. §, a 169. § (2) bekezdése, a 170. §-224. §, a 230. §-240. §, a 241. § (1) bekezdése, a 242. §, a 244. §, a 252. § és az 1. melléklet 1., 3., 4. és 6-9. pontja, valamint a 2-5. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 75. § 7. pontja, a 115. § és a 136. § 2019. február 1-jén lép hatályba.

(6) A 78. § (2) bekezdése és a 82. § 2019. február 16-án lép hatályba.

(7) Az 1. melléklet 5. pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

(8) *  A 8. § (1) bekezdése és a 241. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(9) *  A 241. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

(10) A 241. § (4) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 241. § (5) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

29. Az Európai Unió jogának való megfelelés

252. § (1) E törvény 59. §-a a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 75. § 14. pontja az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 142. §-a, 148. §-a, 154. §-a, 161. § 15. pontja a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló 2018. október 2-i 2018/1541/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 18. alcím a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5) A 19. alcím az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2018. évi LXXXII. törvényhez

1. * 

2. * 

3-4. * 

5. * 

6-9. * 

10. * 

2-5. melléklet a 2018. évi LXXXII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére