A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete

az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Központi hatóságok

1. § (1) *  A Kormány az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. cikk (1) bekezdése alapján

a) a belügyminisztert,

b) a külgazdasági és külügyminisztert,

c) a Miniszterelnökséget vezető minisztert,

d) a közigazgatási és területfejlesztési minisztert

jelöli ki központi hatóságként.

(2) A Kormány a Rendelet 15. cikk (2) bekezdése szerinti központi hatóságként (a továbbiakban: fő központi hatóság) az igazságügyi minisztert jelöli ki.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti központi hatóság

a) fogadja és megválaszolja a lakóhely, a tartózkodási hely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IMI rendelet) szerinti belső piaci információs rendszerbe (a továbbiakban: IMI-rendszer) történő feltöltéséről.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti központi hatóság

a) fogadja és megválaszolja a konzuli tisztviselők által kiállított magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban megjelölt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.

(3) *  Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott központi hatóság az állampolgársági ügyekért való felelőssége keretében

a) fogadja és megválaszolja az állampolgárság igazolására szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.

(3a) *  Az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott központi hatóság az anyakönyvi ügyekért való felelőssége keretében

a) fogadja és megválaszolja a születés, a haláleset, a név, a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat igazolására szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és

b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.

(4) A fő központi hatóság

a) fogadja és a 3. § (1) bekezdése alapján továbbítja vagy közvetlenül megválaszolja a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket,

b) a 4. §-nak megfelelően külföldre továbbítja a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkereséseket,

c) az 5. §-nak megfelelően az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt közokiratok kivételével gondoskodik a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről,

d) képviseli Magyarországot a Rendelet 23. cikke szerinti ad hoc bizottságban,

e) kezdeményezi a Rendelet 24. és 25. cikkében megjelölt, az e rendelet 5. és 6. §-a alapján beszerzett információknak a Bizottsággal történő közlését, és

f) az IMI rendelet 6. cikke szerinti nemzeti IMI-koordinátornál kezdeményezi magyar bíróság, hatóság vagy más szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) regisztrálását az IMI-rendszerben.

3. § (1) A fő központi hatóság a más központi hatóság hatáskörébe tartozó közokiratra vonatkozó külföldi megkeresést három munkanapon belül a hatáskörrel rendelkező központi hatóságnak teszi át.

(2) A központi hatóság és a fő központi hatóság a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkeresések megválaszolása érdekében szükség esetén megkeresi az érintett közokiratot vagy hiteles másolatot kiállító hatóságot.

(3) A megkeresett hatóság a megkeresésre az annak átvételétől számított öt munkanapon belül válaszol.

4. § (1) Ha valamely hatóságnak, amelyhez a Rendelet hatálya alá tartozó külföldi közokiratot vagy hiteles másolatot mutattak be (a továbbiakban: eljáró hatóság), észszerű kétsége támad a bemutatott közokirat vagy hiteles másolat hitelességét illetően, és a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzést követően az észszerű kétség fennmarad, az eljáró hatóság a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresés előterjesztése érdekében megkeresi a fő központi hatóságot. Az eljáró hatóság a megkereséshez csatolja a bemutatott közokiratot vagy hiteles másolatát, illetve megjelöli az észszerű kétség indokát.

(2) A fő központi hatóság az eljáró hatóság megkeresésének megérkezésétől számított öt munkanapon belül terjeszti elő a külföldi hatósághoz a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresést.

(3) A fő központi hatóság a megkeresett külföldi hatóság válaszáról az annak megérkezésétől számított öt munkanapon belül tájékoztatja az eljáró hatóságot.

5. § (1) A fő központi hatóság a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információk beszerzése érdekében szükség esetén megkeresi az érintett közokiratra vonatkozó szabályozásért felelős minisztert, a közokirat kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy más olyan hatóságot, amely az IMI-rendszerbe feltöltendő információkkal rendelkezhet.

(2) A megkeresett miniszter vagy hatóság a kért adatokat a megkeresés megérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül köteles megadni. A fő központi hatóság ennél hosszabb határidőt is megjelölhet.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján közölt információkban utóbb változás következik be, a megkeresett miniszter vagy hatóság haladéktalanul tájékoztatja a fő központi hatóságot.

(4) Az (1)–(3) bekezdést a Rendelet 24. cikk (1) bekezdésében megjelölt információk tekintetében is alkalmazni kell.

6. § Ha a Rendelet 25. cikke alapján az országspecifikus bejegyzések megnevezései módosításának közlése válik szükségessé, a módosítás hatálybelépését megelőzően négy hónappal az érintett közokiratra vonatkozó szabályozásért felelős miniszter a módosításokról tájékoztatja a fő központi hatóságot.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § * 

3. * 

8–15. § * 

4. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

16–17. § * 

5. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–4. §, a 6–7. § és a 16–17. § 2019. február 16. napján lép hatályba.

19. § Ez a rendelet

a) az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i (EU) 1024/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

c) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.