A jogszabály mai napon ( 2024.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi V. törvény

a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG ÉS AZ ARGENTIN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ IDEIGLENESEN MUNKÁT VÁLLALÓ TURISTÁK PROGRAMJÁRÓL

Magyarország és az Argentin Köztársaság (a továbbiakban együttesen Felek),

annak érdekében, hogy a két ország közötti kapcsolatot szorosabbra fűzzék, és

attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsék a magyar ideiglenes tartózkodási engedély vagy az argentin turista munkavállaló vízum megadását (a továbbiakban, „magyar ideiglenes tartózkodási engedély vagy argentin munkavállalási turista vízum”) azoknak a fiataloknak, akik a két országba szeretnének belépni és a másik Fél területén tartózkodni szabadságuk eltöltése vagy turizmus céljából, egyúttal felajánlják számukra a lehetőséget, hogy javadalmazott tevékenységeket végezhessenek a tartózkodásukhoz kapcsolódó költségek fedezésére, bővíthessék munkatapasztalataikat, és javíthassák a másik ország nyelvére, kultúrájára és társadalmára vonatkozó ismereteiket,

Az alábbiakban állapodtak meg az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (a továbbiakban Program):

1. CIKK

Mindkét Fél a másik Fél állampolgárai részére, jogrendszerüknek megfelelve, többszöri belépésre jogosító magyar ideiglenes tartózkodási engedélyt vagy argentin munkavállalási turista vízumot állít ki tizenkét (12) hónapra, feltéve ha az alábbi feltételeknek megfelelnek a programra való jelentkezéskor:

a. magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, vagy argentin állampolgárok, akik állandó lakcímmel rendelkeznek az Argentin Köztársaságban;

b. tizennyolc (18) és harmincöt (35) év közöttiek, mindkét életkort beleértve;

c. állampolgárságuknak megfelelő útlevéllel rendelkeznek, amely a tartózkodásuk teljes idejére érvényes;

d. nem utaznak tőlük függő családtagokkal;

e. korábban nem vettek részt a Programban;

f. visszaútra szóló jeggyel vagy annak megváltására elegendő forrással rendelkeznek;

g. a kezdeti időszakban létfenntartásukra ésszerűen elegendő forrással rendelkeznek;

h. viselik az argentin munkavállalási turista vízumra vagy magyar ideiglenes tartózkodási engedélyre történő jelentkezéshez szükséges költségeket;

i. tartózkodásuk alatt érvényes átfogó egészségügyi vagy kórházi biztosítással rendelkeznek, beleértve a hazaszállítást betegség, baleset vagy halál esetére; és

j. büntetlen előéletűek.

2. CIKK

Bármely Fél állampolgára az illetékes magyar vagy argentin nagykövetségnél és konzulátusnál igényelhet magyar ideiglenes tartózkodási engedélyt vagy argentin munkavállalási turista vízumot. Mindkét ország állampolgárainak, akik a másik fél területére kívánnak belépni e program keretében, meg kell felelniük mindkét országban az okiratokra vonatkozó hatályos rendelkezéseknek.

3. CIKK

Mindkét Fél engedélyezi a másik Fél azon állampolgárainak, akik magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy argentin turista munkavállaló vízummal rendelkeznek, hogy a területükön 12 (tizenkét) hónapos időtartamig tartózkodjanak, a munkához való hozzáférésüket a körülményekhez képest biztosítani kell, de nem ez tartózkodásuk elsődleges célja.

4. CIKK

A magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy argentin munkavállalási turista vízummal rendelkezők legfeljebb 6 (hat) hónapos időtartamra vállalhatnak munkát tartózkodásuk 12 hónapos időszaka alatt.

5. CIKK

A magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy argentin munkavállalási turista vízummal rendelkezők legfeljebb 6 (hat) hónapos időtartamra beiratkozhatnak képzésre vagy más tanulmányi kurzusra tartózkodásuk 12 hónapos időszaka alatt.

6. CIKK

Az egyik Fél azon állampolgárainak, akik magyar ideiglenes tartózkodási engedély vagy argentin munkavállalási turista vízum birtokában a másik területére lépnek, meg kell felelniük a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek tartózkodásuk alatt, és nem férhetnek hozzá olyan munkához, amely ellentétes a jelen Megállapodás céljával.

7. CIKK

Mindkét Fél fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a jelen Megállapodás keretében benyújtott vízum vagy ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmeket. A két Fél jogszabályainak megfelelően a programban részt vevő személytől megtagadható az országba való belépés vagy hazaszállítható.

8. CIKK

A magyar ideiglenes tartózkodási engedélyek és argentin munkavállalási turista vízumok maximális száma évente 200 (kétszáz). Mindkét Fél írásban értesíti a másik Felet e maximális szám módosításáról, amely nem tekintendő e Megállapodás hivatalos módosításának, kivéve, ha ezt a számot csökkenteni szándékoznak. Ebben az esetben a 9.3 cikket kell alkalmazni.

9. CIKK

1. E Megállapodás jobb végrehajtása érdekében a Felek tanácskozást folytathatnak az értelmezéséről. A tanácskozásokat diplomáciai úton keresztül javasolják, és a meghívott fél erre 60 (hatvan) napon belül válaszol.

2. E Megállapodást a hatálybelépéstől számított 2 (két) évet követően, illetve attól kezdve bármelyik Fél kérésére felülvizsgálják.

3. E Megállapodás a Felek egyetértésével lehet módosítani diplomáciai úton történő jegyzékváltás útján, amely meghatározza e módosítások hatálybalépésének időpontját.

10. CIKK

Bármelyik Fél ideiglenesen felfüggesztheti e Megállapodás alkalmazását, teljesen vagy részlegesen, biztonsági vagy közrendi okokból. Minden felfüggesztésről diplomáciai úton értesítik a másik Felet, ideértve a felfüggesztés hatályba lépésének dátumát, és ha lehetséges, annak időtartamát.

11. CIKK

Bármelyik Fél felmondhatja e Megállapodást, a másik Felet a felmondás időpontja előtt legalább 3 (három) hónappal diplomáciai úton írásban értesítve.

12. CIKK

Hacsak a Felek másképp nem állapodnak meg, e Megállapodás felmondása, teljes vagy részleges felfüggesztése nem akadályozza meg a felmondás vagy felfüggesztés időpontjában magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy argentin munkavállalási turista vízummal rendelkező személyt a másik fél területére történő belépésben, ott tartózkodásban és a munkavégzés folytatásában az ilyen ideiglenes tartózkodási engedély vagy vízum e Megállapodással összhangban való lejártáig.

13. CIKK

E Megállapodás azon utolsó, diplomáciai úton küldött értesítés kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyen keresztül Magyarország és az Argentin Köztársaság tájékoztatja egymást arról, hogy megfeleltek az e Program hatályba lépéséhez szükséges nemzeti előírásoknak, és hogy elfogadták az ehhez szükséges jogszabályokat és egyéb szabályokat.

Kelt Budapest, 2018. okt. 16., két eredeti példányban magyar, spanyol és angol nyelven, amelynek mindegyike egyaránt hiteles. Bármilyen eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL AZ ARGENTIN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL”

„AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE ARGENTINE REPUBLIC ON A WORKING HOLIDAY PROGRAMME

Hungary and the Argentine Republic (hereinafter, the “Parties”);

In order to promote greater cooperation between the two countries; and

Desirous of facilitating the reciprocal granting of Hungarian temporary residence permits for working holidays or Argentine working holiday visas (hereinafter, “Hungarian temporary residence permit or working holiday Argentine visa”) to young people from the two countries wishing to enter and stay in the territory of the other Party for holiday or tourism purposes, while offering them the opportunity to carry out remunerated activities in order to cover expenses related to their stay, broaden their work experience and improve their knowledge of the language, culture and society of the other country;

Have reached the following Agreement on a Working Holiday Programme (hereinafter, the “Programme”):

ARTICLE 1

Each Party will issue to the nationals of the other Party, in accordance with their respective legislations, a multiple-entry Hungarian temporary residence permit or working holiday Argentine visa for a stay period of 12 (twelve) months, provided they satisfy the following requirements at the time of application:

(a) They are Hungarian nationals with their habitual residence in Hungary, or Argentine nationals with their habitual residence in the Argentine Republic;

(b) They are aged between eighteen (18) and thirty-five (35) years, both inclusive;

(c) They hold an ordinary passport of their nationality, valid for the entire duration of their stay;

(d) They are not travelling with dependent family members;

(e) They have not previously participated in the Programme;

(f) They have a return ticket or sufficient funds to purchase one;

(g) They have reasonably sufficient funds for their maintenance during the initial period of their stay;

(h) They pay the fees required to apply for the Hungarian temporary residence permit or working holiday Argentine visa;

(i) They hold valid comprehensive medical and hospitalization insurance throughout their stay, including repatriation in case of illness, accident or death; and

(j) They have no criminal record.

ARTICLE 2

Nationals of either Party may request a Hungarian temporary residence permit or working holiday Argentine visa at the respective Hungarian or Argentine embassies and consulates. Citizens of both countries requesting entry to the territory of the other Party within the framework of this Programme must comply with all applicable provisions on documentation effective in each of the two countries.

ARTICLE 3

Each Party will allow the nationals of the other Party who hold a working holiday Hungarian temporary residence permit or Argentine visa to stay in their territory for a term of 12 (twelve) months, with access to a job being a circumstantial aspect of their stay but not the primary purpose.

ARTICLE 4

Holders of Hungarian temporary residence permits or working holiday Argentine visas will be allowed to work for a maximum term of 6 (six) months out of the authorized 12-month term.

ARTICLE 5

Holders of Hungarian temporary residence permits or working holiday Argentine visas will be allowed to enrol in training or other study courses for a maximum term of 6 (six) months out of the authorized 12-month term.

ARTICLE 6

The nationals of one Party who have entered the territory of the other on a Hungarian temporary residence permit or working holiday Argentine visa must comply with the respective laws and regulations during their stay, and may not access any job that is contrary to the purpose of this Agreement.

ARTICLE 7

Both Parties reserve the right to reject any visa or temporary residence permit application submitted within the framework of this Agreement. In accordance with the legislation of the two Parties, a person participating in the Programme may be denied entry to the country or be repatriated.

ARTICLE 8

The maximum number of Hungarian temporary residence permits and working holiday Argentine visas will be 200 (two hundred) per year. Each Party shall notify the other in writing of any decision to modify this maximum number, which will not be deemed a formal amendment to this Agreement, except where it is intended to reduce such number. In such case, Article 9.3 shall apply.

ARTICLE 9

1. For the purpose of better implementing this Agreement, the Parties may engage in consultations on its interpretation. Consultations will be proposed through diplomatic channels and the consulted Party will reply within a term of 60 (sixty) days.

2. This Agreement will be subject to review once 2 (two) years have elapsed since its entry into force and thereafter, at the request of either Party.

3. Amendments to this Agreement will be made with the consent of the Parties, by means of an exchange of notes through diplomatic channels, which will specify the date on which such amendments will enter into force.

ARTICLE 10

Either Party may temporarily suspend this Agreement, in whole or in part, for reasons of security or public order. Any suspension will be notified to the other Party through diplomatic channels, including the date on which it will take effect and, where possible, its duration.

ARTICLE 11

Either Party may denounce this Agreement by means of a written notice sent to the other Party through diplomatic channels at least 3 (three) months prior to the date of termination.

ARTICLE 12

Unless the Parties agree otherwise, the termination or total or partial suspension of this Agreement will not prevent any person holding a Hungarian temporary residence permit or working holiday Argentine visa at the time of termination or suspension from entering and staying in the territory of the other Party and continuing to work until the expiration of such visa or temporary residence permit, in accordance with this Agreement.

ARTICLE 13

This Agreement will enter into force 30 (thirty) days after the date of receipt of the last notice, sent through diplomatic channels, through which Hungary and the Argentine Republic inform each other that they have complied with their respective domestic regulations applicable to the entry into force of this Programme, and that they have adopted the laws and regulations required to such end.

Done in Budapest, on 16 Oct. 2018, in two originals in the Hungarian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence, the English version shall prevail.

For Hungary For the Argentine Republic”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 13. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.