A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2019. (XII. 30.) MK rendelet

a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § i) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Filmirodának (a továbbiakban: Filmiroda) mint mozgóképszakmai hatóságnak e rendeletben meghatározott - a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mktv.) szabályozott - egyes eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a Filmiroda kérelemre induló hatósági eljárásaiért díjat kell fizetni. E rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a fizetendő díj összege azonos mértékű az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mindenkor hatályos rendelkezése szerinti, az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték összegével.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) rövidfilm: a 30 perc időtartamot el nem érő önálló filmalkotás;

b) sorozat: az alkotók vagy a szerkesztő által - különösen a filmalkotások címéből is kitűnő módon - sorozatként megjelölt, tematikailag összefüggő több filmalkotás, és a sorozat egésze a sorozat azon epizódjainak összessége, amelyeknek az Mktv. 20. § (1) bekezdése szerinti besorolását egy kérelemben kérik;

c) zenei filmalkotás: minden olyan film, amelynek célja valamely színmű, zenés színmű, illetve zenemű bemutatása.

A mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő díjak

4. § (1) A Filmirodának a filmalkotások kiskorúak védelme érdekében történő besorolási eljárásáért fizetendő díj összege 25 000 Ft, rövidfilm esetében 5000 Ft, zenei filmalkotás esetében 3000 Ft. A Filmirodának a mozielőzetes önálló besorolása tárgyában indított eljárásáért fizetendő díj összege 5000 Ft.

(2) Sorozatnak kiskorúak védelme érdekében történő besorolására irányuló eljárásért fizetendő díj összege epizódonként 5000 forint, rövidfilm esetében epizódonként 1000 forint, azzal, hogy a sorozat egészének besorolására irányuló eljárásért fizetendő díj összege nem lehet kevesebb, mint 30 000 forint és nem lehet több, mint 100 000 forint. Amennyiben a sorozat egészének valamennyi epizódja az Mktv. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti I. besorolási kategóriába kerül besorolásra, és a sorozat egészének hossza nem haladja meg a 150 percet, akkor a sorozat epizódjainak besorolására irányuló eljárásokért összesen fizetendő díj összege legfeljebb 10 000 forint lehet.

(3) A Filmirodának a filmalkotások „art” minősítésére irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 15 000 Ft. A filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és az „art” minősítésére irányuló kérelmek egy eljárás keretében való elbírálása esetén az eljárásért fizetendő díj 20 000 Ft.

(4) A Filmirodának a mozik, mozitermek „art” besorolására irányuló eljárásáért fizetendő díj összege egytermes mozi esetén 20 000 Ft, többtermes mozi esetén a besorolandó termenként 10 000 Ft.

(5) A mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért fizetendő díj mozgóképszakmai szervezetek esetén 30 000 Ft, természetes személyek esetén 10 000 Ft.

(6) A kérelemre induló mozgóképszakmai általános hatósági felügyeleti eljárásért fizetendő díj összege 3000 Ft.

(7) Amennyiben a Filmiroda a (2) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj összegétől, az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.

(8) Amennyiben a filmalkotás elkészítését államilag elismert filmszakmai felsőoktatási intézmény tanterve szakmai gyakorlat részeként, vagy vizsgakövetelményként írja elő, a Filmiroda mozgóképszakmai eljárásaiért fizetendő díj egységesen 3000 Ft.

5. § (1) A Filmirodának a filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására irányuló eljárásáért fizetendő díj 15 000 Ft.

(2) A Filmirodának a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása tárgyában lefolytatott eljárásáért fizetendő díj,

a) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, 10 000 Ft,

b) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, 30 000 Ft.

(3) A filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására irányuló és a filmalkotás magyar részvételi arány céljából történő besorolására irányuló kérelmek egy eljárásban történő elbírálása esetén a Filmiroda ezen eljárásáért fizetendő díj,

a) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, 20 000 Ft,

b) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, 40 000 Ft.

(4) Amennyiben a Filmiroda a (2) illetve (3) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (a filmalkotás költségvetésétől), az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.

6. § (1) A támogatásra jogosultság igazolása iránti eljárásáért fizetendő díj, megrendelésre készülő filmalkotásnál,

a) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége a 10 millió forintot nem haladja meg, 10 000 Ft,

b) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 millió és 50 millió forint között van, 50 000 Ft,

c) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 50 millió és 500 millió forint között van, 100 000 Ft,

d) ha filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége az 500 millió forintot meghaladja, 100 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának megfelelő összeg.

(2) Megrendelésre készülő filmalkotásnál a Filmirodának a filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és a támogatásra jogosultság igazolására irányuló kérelmek egy eljárásban történő elbírálása esetén az eljárásért fizetendő díj mértéke a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 20 000 Ft, az (1) bekezdés b) pontban meghatározott érték esetében 60 000 Ft, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 110 000 Ft, az (1) bekezdés d) pontban meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség esetében 110 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának összege.

(3) Nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén az állami támogatásra jogosultság igazolása iránti eljárásért fizetendő díj mértéke a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 5000 Ft, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség esetében 50 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.

(4) Nem megrendelésre készülő filmalkotásnál a Filmirodának a filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és a támogatásra jogosultság megállapítására és igazolására irányuló kérelmek egy eljárásban történő elbírálása esetén az eljárásért fizetendő díj mértéke a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 15 000 Ft, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 35 000 Ft, az (1) bekezdés c) pontban meghatározott érték esetében 60 000 Ft, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség esetében 60 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.

(5) Amennyiben a Filmiroda az (1)-(4) bekezdésben meghatározott eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (közvetlen filmgyártási költségtől), az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.

7. § (1) A költségellenőrzési eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotás esetében:

a) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket nem haladja meg, 20 000 Ft,

b) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket nem haladja meg, 50 000 Ft,

c) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mértéket nem haladja meg, 100 000 Ft,

d) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség az 500 millió forintot meghaladja, 100 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának összege.

(2) A költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.

(3) A költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 20 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 100 000 Ft. Amennyiben a megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - a támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.

(4) A költségellenőrzési eljárásra irányuló egyszeri eljárásért fizetendő díj összege a nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség mértékétől függően, a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeget meghaladó közvetlen filmgyártási költség esetében pedig a 50 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.

(5) A költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege a nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 5000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft. Amennyiben a nem megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.

(6) A költségellenőrzési eljárásra irányuló eljárásban negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a nem megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdése szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.

(7) A (2)-(3) és az (5)-(6) bekezdés alkalmazásában a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti érték a filmalkotás költségellenőrzési eljárásban hozott határozatban meghatározott közvetlen filmgyártási költségének összege. Amennyiben a Filmiroda az (1)-(7) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (közvetlen filmgyártási költségtől), az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.

(8) A Filmirodának az Mktv. 31/D. § (4) bekezdése szerinti, a záró elszámolás elkészítésére irányuló eljárásáért fizetendő díj

a) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége a 10 millió forintot nem haladja meg, 5000 Ft,

b) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 millió és 500 millió forint között van, 10 000 Ft,

c) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége az 500 millió forintot meghaladja, 50 000 Ft.

(9) A támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás díja, amennyiben azt költségellenőrzési eljárás előzte meg, 10 000 Ft.

(10) A nem megrendelésre készülő filmalkotás esetében, amennyiben az a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által támogatásban részesül, a filmgyártás előkészítésétől a támogatási szerződés megkötéséig terjedő időszak tekintetében benyújtott költségellenőrzési eljárásra irányuló kérelem alapján induló egyszeri eljárásért fizetendő díj összege 25 000 Ft.

8. § (1) A Filmirodának az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásaiban szereplő adat igazolására kiállított hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadására irányuló eljárás díja hatósági bizonyítványonként 5000 Ft. A mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelemmel egyidejűleg előterjesztett, a nyilvántartásban szereplő adat igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelem esetén a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás díja 3000 Ft.

(2) A koprodukciós igazolások, valamint az eredetigazolások kiállításáért fizetendő eljárási díj összege öt példányonként 10 000 Ft.

(3) A gyártási időszak (előkészítés) kezdetének, illetve a forgatás megkezdésének időpontja tárgyában az Mktv. 31/B. § (3) bekezdése szerint tett bejelentés esetén az eljárási díj összege 5000 Ft.

(4) Elveszett okirat pótlása, valamint a Filmiroda döntései hiteles másolatának kiadására irányuló eljárás díja 5000 Ft.

(5) Az Mktv. 32. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra irányuló eljárás a kérelemmel érintett adatcsoportonként 3000 Ft.

9. § A Filmirodának az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásaiban történő változásbejegyzésre, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 3000 Ft.

A díjfizetésre kötelezett, a díj esedékessége és megfizetésének módja

10. § (1) Az e rendelet szerinti díjak megfizetésére a Filmiroda eljárását kezdeményező kérelmező, nyilvántartásba vételre irányuló bejelentést tevő köteles. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szól 2010. évi CLXXXV. törvény 145. § és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 25. § szerinti bejelentőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

(2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00335814-00000000 számú számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A Filmirodának az Mktv. szerinti, a filmalkotás kiskorúak védelme érdekében történő besorolási eljárása, a mozielőzetes önálló besorolására irányuló eljárása, a filmalkotás „art” minősítésére irányuló eljárása, a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása tárgyában, kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolása tárgyában vagy támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása eljárása tárgyában lefolytatott eljárása, továbbá a támogatási igazolás kiállítására, a záró elszámolás elkészítésére, a koprodukciós igazolás, valamint az eredetigazolás kiállítására irányuló eljárása esetén az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező adószámát, a filmalkotás címét és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Miniszterelnöki Kabinetiroda fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.

(3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot, illetve természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a feladóvevényt (a továbbiakban: befizetési bizonylat) a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.

(4) A díj a Miniszterelnöki Kabinetiroda bevétele. A befizetett díjról a befizetési bizonylat, illetve a feladóvevény alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda számlát állít ki.

(5) A Miniszterelnöki Kabinetiroda túlfizetés esetén a díjtöbbletet, amennyiben a befizetőnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda felé egyéb tartozása nem áll fenn, a túlfizetés tényének megállapításától számított harminc napon belül visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a díjfizetésre kötelezett a meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett meg. A túlfizetés tényét a Miniszterelnöki Kabinetiroda hivatalos feljegyzésben állapítja meg.

11. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 28. § (2)-(4) bekezdésében, 31. § (1)-(3) bekezdésében, (5) és (6) bekezdésében és 32. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Ahol az Itv. illetékről rendelkezik, e rendelet alkalmazásában díjat és költségtérítést, illetve ott, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, díjfizetési és költségtérítési kötelezettséget kell érteni.

(3) Az e rendeletben meghatározott díjak mértéke az adott eljárással kapcsolatban a Hatóságnál felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosít.

12. § Teljes személyes díjmentességben részesülnek az Itv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek, továbbá a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, valamint a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az Itv. 5. § (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a személyes díjmentesség esetén is megfelelően alkalmazni kell.

A díj nyilvántartása és elszámolása

13. § A Miniszterelnöki Kabinetiroda a díjakról külön nyilvántartást vezet. A Filmiroda eljárásaiért fizetendő díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

15. § E rendeletet a hatálybalépését követően indult, valamint azokban a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet alapján a díjfizetés még nem történt meg.