Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi VIII. törvény

az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió,

valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG;

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG;

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG, és

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban:

a tagállamok,

a továbbiakban: az Uniós Fél,

egyrészről,

valamint JAPÁN,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE elkötelezettségüket a közös értékek és elvek, különösen a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok mellett, melyek stratégiai partnerként folytatott mély és hosszan tartó együttműködésük alapját képezik;

EMLÉKEZTETVE az Európai Közösség és tagállamai és Japán közötti kapcsolatokról szóló együttes nyilatkozat 1991-es kiadása óta közöttük kialakított egyre szorosabb kapcsolatokra;

AZZAL A KÍVÁNSÁGGAL, hogy építsenek a közöttük különböző területeken fennálló megállapodásoknak a kapcsolataik tekintetében biztosított értékes hozzájárulására és azt erősítsék;

FELISMERVE, hogy az egyre nagyobb mértékű nemzetközi kölcsönös függésből adódóan a nemzetközi együttműködés elmélyítésére van szükség;

TUDATÁBAN e tekintetben annak, hogy hasonlóan gondolkodó globális partnerként közös felelősségük és elkötelezettségük egy igazságos és stabil nemzetközi rend kialakítása az Egyesült Nemzetek Alapokmányának elveivel és céljaival összhangban, valamint a világ békéjének, stabilitásának és jólétének, továbbá a humánbiztonságnak a megteremtése;

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy e tekintetben szoros együttműködést folytassanak a nemzetközi közösséget érintő olyan fő globális kihívások kezelése érdekében, mint a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a terrorizmus, az éghajlatváltozás, a szegénység és a fertőző betegségek, valamint a tengeri területet, a kiberteret és a világűrt érintő közös érdekeket fenyegető veszélyek;

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL e tekintetben továbbá, hogy az egész nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények nem maradhatnak büntetlenül;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL e tekintetben, hogy a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok kiterjesztésével, továbbá megállapodások útján átfogó módon megerősítsék általános partnerségüket;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL e tekintetben továbbá, hogy fokozzák együttműködésüket, valamint fenntartsák az együttműködés általános koherenciáját, többek között a valamennyi szintre kiterjedő konzultációk megerősítésével és az összes közös érdekű kérdésben együttesen fellépve;

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy amennyiben a Felek úgy határoznak, hogy e megállapodás hatályán belül a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében az Unió által az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének V. címe alapján egyedi megállapodásokat kötnek, az ilyen jövőbeni egyedi megállapodások rendelkezései nem kötelezőek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és/vagy Írországra nézve, kivéve, ha az Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és/vagy Írország, korábbi kétoldalú kapcsolataikra tekintettel, egyidejűleg értesíti Japánt arról, hogy az ilyen jövőbeni egyedi megállapodások az Unió részeként kötelezik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát és/vagy Írországot az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvnek megfelelően; tudomásul véve, hogy bármely későbbi uniós belső intézkedés, amelyet e megállapodás végrehajtása érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének V. címe alapján fogadnak el, nem kötelező Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és/vagy Írországra nézve, kivéve, ha az Egyesült Királyság és/vagy Írország bejelentették, hogy a 21. jegyzőkönyvvel összhangban részt kívánnak venni ezen intézkedésben vagy azt elfogadják; tudomásul véve továbbá, hogy az említett jövőbeni egyedi megállapodások vagy későbbi uniós belső intézkedések az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél és általános elvek

1. E megállapodás célja:

(a) a Felek közötti átfogó partnerség megerősítése a politikai és ágazati együttműködés előmozdítása, valamint a közös érdekű kérdésekkel - ezen belül a regionális és globális kihívásokkal - kapcsolatos közös fellépések előmozdítása révén;

(b) hosszú távú jogalap biztosítása a kétoldalú együttműködés fokozásához, valamint a nemzetközi és regionális szervezetekben és fórumokon való együttműködéshez;

(c) a nemzetközi békéhez és stabilitáshoz való közös hozzájárulás a jogérvényesülés és a nemzetközi jog elveinek megfelelő békés vitarendezés előmozdítása révén; valamint

(d) közös hozzájárulás a közös értékek és elvek - különösen a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok - előmozdításához.

2. Az (1) bekezdésben foglalt cél elérése érdekében a Felek e megállapodást a kölcsönös tisztelet elvére, az egyenlő partnerségre és a nemzetközi jog tiszteletben tartására alapozva hajtják végre.

3. A Felek a politikai kérdések, a kül- és biztonságpolitikák, valamint az egyéb ágazati együttműködés területén kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdések tekintetében folytatott párbeszéd és együttműködés útján erősítik partnerségüket. E célból a Felek minden szinten - ezen belül a vezetők, a miniszterek és a vezető tisztviselők szintjén is - megbeszéléseket tartanak, és ösztönzik a polgáraik közötti szélesebb körű cserekapcsolatokat és a parlamenti eszmecserét.

2. cikk

Demokrácia, jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok

1. A Felek továbbra is fenntartják a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok közös értékeit és elveit, melyek áthatják a Felek hazai és nemzetközi politikáit. E tekintetben a Felek megerősítik, hogy tiszteletben tartják az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és azokat a vonatkozó nemzetközi emberi jogi szerződéseket, amelyeknek részes felei.

2. A Felek előmozdítják az ilyen közös értékeket és elveket a nemzetközi fórumokon. A Felek - adott esetben - együttműködést és koordinációt folytatnak ezen értékek és elvek - többek között harmadik országokkal vagy harmadik országokban való - előmozdítása és érvényesítése során.

3. cikk

A béke és a biztonság előmozdítása

1. A Felek együttműködnek a nemzetközi és regionális béke és biztonság előmozdítása érdekében.

2. A Felek közösen előmozdítják a viták békés rendezését, többek között saját régióikban, és arra ösztönzik a nemzetközi közösséget, hogy minden esetleges vitát a nemzetközi joggal összhangban, békés eszközökkel rendezzenek.

4. cikk

Válságkezelés

A Felek fokozzák a véleménycserét és törekednek arra, hogy közösen lépjenek fel a válságkezelés és a békeépítés területén felmerülő közös érdekű kérdésekben, többek között a közös álláspontok előmozdítása, a nemzetközi szervezetek és fórumok állásfoglalásai és határozatai tekintetében folytatott együttműködés, a konfliktusból kilábaló országok nemzeti erőfeszítéseinek a fenntartható béke elérése érdekében való támogatása, valamint a válságkezelési műveletekben és egyéb releváns programokban és projektekben folytatott együttműködés révén.

5. cikk

Tömegpusztító fegyverek

1. A Felek együttműködnek a globális nonproliferációs és leszerelési rendszer megerősítésében annak érdekében, hogy megakadályozzák a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedését, a nemzetközi jog alapján fennálló kötelezettségeiknek - ezen belül a Felekre alkalmazandó releváns nemzetközi megállapodásoknak és egyéb nemzetközi kötelezettségeknek - való teljeskörű megfelelés és azok végrehajtása révén.

2. A Felek előmozdítják a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló, 1968. július 1-én Londonban, Moszkvában és Washingtonban kelt szerződést (a továbbiakban: atomsorompó-szerződés), amely a nukleáris leszerelés nélkülözhetetlen alapja, a globális nukleáris nonproliferációs rendszer alapköve, valamint alap a nukleáris energia békés célú felhasználásának előmozdításához. A Felek továbbá szakpolitikákat folytatnak és továbbra is aktívan hozzájárulnak a globális erőfeszítésekhez a mindenki számára biztonságosabb világ megteremtése érdekében, kiemelve a nonproliferációs és leszerelési rendszert érintő összes kihívás kezelésének, valamint az atomsorompó-szerződés fenntartásának és megerősítésének jelentőségét, továbbá annak érdekében, hogy megteremtsék a nukleáris fegyverek nélküli világ feltételeit az atomsorompó-szerződés céljaival összhangban oly módon, hogy az elősegítse a nemzetközi stabilitást, valamint a mindenki számára biztosítandó töretlen biztonság elve alapján.

3. A Felek továbbra is küzdenek a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése ellen, nevezetesen a kettős felhasználású termékek és a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk és technológiák exportellenőrzése hatékony rendszerének kialakítása és fenntartása révén, beleértve a végső felhasználásra vonatkozó ellenőrzést és az exportellenőrzések megsértése esetén alkalmazandó hatékony szankciókat.

4. A Felek fenntartják és erősítik párbeszédüket e területen, hogy egységes keretbe fogják a Felek e cikkben foglalt kötelezettségvállalásait.

6. cikk

Hagyományos fegyverek, többek között kézi- és könnyűfegyverek

1. A Felek együttműködést és koordinációt folytatnak a hagyományos fegyverek, valamint a kettős felhasználású termékek és technológiák transzferének ellenőrzése terén globális, regionális, szubregionális és nemzeti szinten azzal a céllal, hogy megakadályozzák azok illetéktelen kezekbe jutását, hozzájáruljanak a békéhez, a biztonsághoz és a stabilitáshoz, valamint az emberi szenvedés csökkentéséhez ezen szintek mindegyikén. A Felek felelősségteljes módon fejlesztik és hajtják végre transzferellenőrzési politikájukat, többek között egymás globális szintű, saját régióra vonatkozó és más régiókkal kapcsolatos biztonsági aggályainak kellő figyelembevételével.

2. A Felek, megerősítve elkötelezettségüket a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök keretek - így a 2013. április 2-án New Yorkban kelt Fegyverkereskedelmi Szerződés, a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló Egyesült Nemzetek cselekvési program és annak minden vonatkozása, valamint az Egyesült Nemzetek vonatkozó határozatai - iránt, együttműködnek és adott esetben koordinációt folytatnak az említett eszközök keretében a nemzetközi kereskedelem szabályozása érdekében, valamint a hagyományos fegyverek - többek között a kézi- és könnyűfegyverek és lőszerek - tiltott kereskedelmének és illetéktelen kezekbe jutásának megakadályozása és felszámolása céljából. Az e bekezdés szerinti együttműködés adott esetben magában foglalja az említett keretek egyetemessé tételének előmozdítását és harmadik országokban történő teljes körű végrehajtásának támogatását.

3. A Felek az e cikk szerinti kötelezettségvállalásaikhoz kapcsolódó és azokat egységes keretbe foglaló párbeszédet tartanak fenn és fejlesztenek tovább.

7. cikk

A nemzetközi közösséget érintő súlyos bűncselekmények és a Nemzetközi Büntetőbíróság

1. A Felek együttműködnek a nemzetközi közösséget érintő súlyos bűncselekmények felderítésének és büntetőeljárás alá vonásának előmozdítása érdekében, többek között a Nemzetközi Büntetőbíróság és - adott esetben - az Egyesült Nemzetek vonatkozó határozatai alapján működő törvényszékek útján.

2. A Felek együttműködnek a Nemzetközi Büntetőbíróság 1998. július 17-én Rómában kelt Római Statútuma (a továbbiakban: a Statútum) célkitűzéseinek előmozdításában. E célból:

(a) továbbra is előmozdítják a Statútum egyetemességét, ideértve adott esetben a megkötéséhez és végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadásával kapcsolatos tapasztalatok megosztását is;

(b) alapvető elveinek védelme révén biztosítják a Statútum integritását; valamint

(c) együttműködnek a Nemzetközi Büntetőbíróság eredményességének további fokozása érdekében.

8. cikk

Terrorizmus elleni küzdelem

1. A Felek kétoldalú, regionális és nemzetközi szinten együttműködnek a terrorcselekmények valamennyi formájának és megnyilvánulásának megelőzése és az azokkal szembeni küzdelem érdekében, az alkalmazandó nemzetközi joggal összhangban, ideértve a Felekre alkalmazandó terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodásokat, nemzetközi humanitárius jogot és nemzetközi emberi jogokat, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának elveit.

2. A Felek fokozzák az együttműködést az Egyesült Nemzetek terrorizmus elleni globális stratégiájának és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatainak figyelembevételével.

3. A Felek előmozdítják a párbeszédet és az információ- és eszmecserét a terrorcselekmények minden előfordulása, valamint azok módszerei és gyakorlatai tekintetében, tiszteletben tartva a magánélet és a személyes adatok védelmét a nemzetközi joggal és vonatkozó jogszabályaikkal illetve rendelkezéseikkel összhangban.

9. cikk

A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok enyhítése

1. A Felek fokozzák az együttműködést a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok megelőzése, csökkentése, ellenőrzése és kezelése terén.

2. A Felek fokozzák az együttműködést a harmadik országok vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok kezelésére szolgáló intézményi kapacitásainak megerősítése céljából.

10. cikk

Nemzetközi és regionális együttműködés és az Egyesült Nemzetek reformja

1. A Felek a hatékony multilateralizmus iránti elkötelezettségüket támogatva arra törekednek, hogy eszmecserét folytassanak és fokozzák az együttműködést, továbbá adott esetben összehangolják állásfoglalásaikat az Egyesült Nemzetek Szervezete, valamint más nemzetközi és regionális szervezetek és fórumok keretében.

2. A Felek együttműködnek az Egyesült Nemzetek reformjának előmozdítása érdekében azzal a céllal, hogy megerősítsék az Egyesült Nemzetek egész rendszerének hatékonyságát, eredményességét, átláthatóságát, elszámoltathatóságát, kapacitását és reprezentativitását, beleértve a Biztonsági Tanácsot is.

11. cikk

Fejlesztési politika

1. A Felek fokozzák a fejlesztési politikákkal kapcsolatos véleménycserét, többek között rendszeres párbeszéd útján, és adott esetben összehangolják azon egyedi politikáikat, amelyek a fenntartható fejlődést és a szegénység felszámolását célozzák globális szinten.

2. A Felek adott esetben összehangolják a fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos álláspontjaikat a nemzetközi és regionális fórumokon.

3. A Felek törekednek arra, hogy tovább ösztönözzék a fejlesztési ügynökségeik és osztályaik közötti információcserét és együttműködést, valamint adott esetben a belföldi tevékenységek összehangolását.

4. A Felek törekednek továbbá arra, hogy a fejlesztési támogatás területén információkat, bevált gyakorlatokat és tapasztalatokat cseréljenek, valamint együttműködjenek annak érdekében, hogy megszüntessék az illegális pénzügyi forgalmat, továbbá minden szinten megelőzzék a szabálytalanságokat, a csalást, a korrupciót és a saját országuk és a fogadó országok pénzügyi érdekeit érintő egyéb jogellenes tevékenységeket és küzdjenek ezek ellen.

12. cikk

Katasztrófavédelem és humanitárius tevékenység

1. A Felek fokozzák az együttműködést és - adott esetben - előmozdítják a kétoldalú, regionális és nemzetközi szintű koordinációt a katasztrófamegelőzés, katasztrófaenyhítés, katasztrófavédelmi felkészültség, katasztrófareagálás és a katasztrófa utáni helyreállítás terén, a katasztrófák kockázatának csökkentése és a területtel kapcsolatos ellenálló képesség növelése érdekében.

2. A Felek törekednek arra, hogy a hatékony összehangolt válaszok érdekében együttműködjenek a humanitárius tevékenységek, ezen belül a sürgősségi segélyműveletek terén.

13. cikk

Gazdasági és pénzügyi politika

1. A Felek fokozzák az információ- és tapasztalatcserét azzal a céllal, hogy előmozdítsák a szoros két- és többoldalú politikai koordinációt a fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés közös célkitűzéseinek támogatása érdekében, ösztönözve a munkahelyteremtést, fellépve a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiánnyal szemben, valamint küzdve a protekcionizmus minden formája ellen.

2. A Felek fokozzák a pénzügyi politikáikkal és rendelkezéseikkel kapcsolatos információcserét annak érdekében, hogy megerősítsék a pénzügyi stabilitás és a költségvetési fenntarthatóság biztosítására irányuló együttműködést, többek között azáltal, hogy javítják a számvitelre, a könyvvizsgálatra, a bankokra, a biztosításra, a pénzügyi piacokra és a pénzügyi szektor egyéb részeire vonatkozó szabályozási és felügyeleti rendszereket, támogatva a releváns nemzetközi szervezetben és fórumokon jelenleg végzett munkát.

14. cikk

Tudomány, technológia és innováció

A Felek az Európai Közösség és Japán kormánya közötti, 2009. november 30-án Brüsszelben kelt tudományos és technológiai együttműködési megállapodás és annak esetleges módosításai alapján fokozzák az együttműködést a tudomány, a technológia és az innováció területén, különös hangsúlyt helyezve a közös érdekű prioritásokra.

15. cikk

Közlekedés

1. A Felek együttműködésre törekednek a közlekedési módok mindegyike tekintetében a közlekedési politikákról, gyakorlatokról és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó egyéb területekről folytatott információcsere és párbeszéd fokozása révén, és adott esetben összehangolják álláspontjaikat a nemzetközi közlekedési fórumokon.

2. Az (1) bekezdésben említett együttműködés területei a következők:

(a) a légi közlekedési ágazat, így a légi közlekedés biztonsága, a légi közlekedés védelme, a légiforgalmi szolgáltatás és más olyan releváns szabályozások, amelyek célja a szélesebb körű és kölcsönösen előnyös légi közlekedési kapcsolatok elősegítése, adott esetben a műszaki és szabályozási együttműködést, valamint a közös érdekeken és egyetértésen alapuló további megállapodásokat is ideértve.

(b) a tengeri szállítási ágazat; valamint

(c) a vasúti ágazat.

16. cikk

Világűr

1. A Felek fokozzák az űrpolitikájukkal és űrtevékenységeikkel kapcsolatos vélemény- és információcserét.

2. A Felek törekednek arra, hogy együttműködjenek - adott esetben rendszeres párbeszéd útján is - a világűr felderítésében és békés hasznosításában, ideértve navigációs műholdrendszereik kölcsönös kompatibilitását, a Föld megfigyelését és nyomon követését, az éghajlatváltozást, az űrtudományt és űrtechnológiákat, az űrtevékenységek biztonsági vonatkozásait, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó egyéb területeket.

17. cikk

Ipari együttműködés

1. A Felek vállalkozásaik versenyképességének javítása érdekében előmozdítják az ipari együttműködést. E célból fokozzák az iparpolitikáikkal kapcsolatos vélemények és bevált gyakorlatok cseréjét olyan területeken, mint az innováció, az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság, a szabványosítás, a vállalati társadalmi felelősségvállalás, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása és nemzetközivé válásának elősegítése.

2. A Felek elősegítik az állami és a magánszektor által kialakított együttműködési tevékenységeket annak érdekében, hogy javítsák vállalkozásaik versenyképességét és együttműködését, többek között a közöttük folytatott párbeszéd révén.

18. cikk

Vámügyek

A Felek fokozzák az együttműködést a vámügyek területén, beleértve a jogszerű kereskedelem megkönnyítését is, miközben biztosítják a hatékony vámellenőrzést és a vámjogszabályok és rendelkezések betartását, az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló, 2008. január 30-án Brüsszelben kelt megállapodás és annak esetleges módosításai alapján. Emellett eszmecserét folytatnak és együttműködnek a vonatkozó nemzetközi keretek között.

19. cikk

Adóügy

A jó adóügyi kormányzás előmozdítása érdekében a Felek törekednek arra, hogy a nemzetközileg elfogadott adóügyi standardokkal összhangban fokozzák az együttműködést, különösen azáltal, hogy ösztönzik a harmadik országokat az átláthatóság fokozására, az információcsere biztosítására és a káros adózási gyakorlatok felszámolására.

20. cikk

Turizmus

A Felek fokozzák az együttműködést a turizmus fenntartható fejlesztése és a turisztikai ágazatok versenyképességének fokozása terén, ami hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez, a kulturális cseréhez és az emberek közötti kapcsolatokhoz.

21. cikk

Információs társadalom

A Felek eszmecserét folytatnak az információs és kommunikációs technológiák területére vonatkozó politikáikról és rendelkezéseikről, valamint fokozzák az együttműködést a kulcsfontosságú kérdések terén, beleértve az alábbiakat:

(a) elektronikus hírközlés, ezen belül internetirányítás, valamint online biztonság és védelem;

(b) a kutatási hálózat összekapcsolása, regionális összefüggésben is;

(c) a kutatási és innovációs tevékenységek előmozdítása; valamint

(d) az új technológiák szabványosítása és terjesztése.

22. cikk

Fogyasztóvédelmi politika

A Felek előmozdítják a párbeszédet és az eszmecserét a magas szintű fogyasztóvédelmet célzó politikákról, jogszabályokról és rendelkezésekről, valamint fokozzák az együttműködést a kulcsfontosságú területeken, ideértve a termékbiztonságot, a fogyasztóvédelmi jogszabályok és rendelkezések végrehajtását és a fogyasztók oktatását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása és a fogyasztói jogorvoslat.

23. cikk

Környezet

1. A Felek fokozzák a környezetvédelmi politikákra és rendelkezésekre vonatkozó eszme- és információcserét, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét, továbbá fokozzák az együttműködést a következő területeken:

(a) a források hatékony felhasználása;

(b) biológiai sokféleség;

(c) fenntartható fogyasztás és termelés;

(d) a környezetvédelmet támogató technológiák, áruk és szolgáltatások;

(e) az erdők megőrzése és a fenntartható erdőgazdálkodás, ideértve adott esetben az illegális fakitermelést is; valamint

(f) a vonatkozó szakpolitikai párbeszéd keretében meghatározott egyéb területek.

2. A Felek törekednek együttműködésük fokozására a Felekre alkalmazandó releváns nemzetközi megállapodások és eszközök keretein belül, valamint a nemzetközi fórumokon.

24. cikk

Éghajlatváltozás

1. A Felek - elismerve, hogy sürgősen, mélyrehatóan és tartósan csökkenteni kell az üvegházhatású gázok globális kibocsátását annak érdekében, hogy az iparosodás előtti szinthez képest jóval 2 °C alatt tartsuk a globális átlaghőmérséklet emelkedését, valamint hogy folytassuk az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a hőmérséklet-emelkedés ne haladja meg az 1,5 °C-ot az iparosodás előtti szinthez képest - vezető szerepet fognak vállalni az éghajlatváltozás és annak kedvezőtlen hatásaival szembeni küzdelemben, többek között az emberi eredetű üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló belföldi és nemzetközi fellépések révén. A Felek - adott esetben az Egyesült Nemzetek 1992. május 9-én New Yorkban kelt Éghajlatváltozási Keretegyezményének égisze alatt - együttműködnek a keretegyezmény céljának elérése érdekében, a 2015. december 12-én Párizsban kelt Párizsi Megállapodás végrehajtása során, valamint a multilaterális jogi keret megerősítése céljából. Törekednek továbbá az együttműködés fokozására más releváns nemzetközi fórumokon is.

2. A Felek a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében törekednek az éghajlatváltozás terén a közös érdekű kérdésekben folytatott együttműködésre az információk és a bevált módszerek cseréjének fokozásával és adott esetben a szakpolitikai koordináció előmozdításával, többek között az alábbi kérdések tekintetében:

(a) az éghajlatváltozás mérséklése különböző intézkedések - például a karbonszegény technológiára irányuló kutatás és fejlesztés, piaci mechanizmusok és a rövid távú éghajlatbefolyásolók csökkentése - révén;

(b) az éghajlatváltozás káros hatásaihoz való alkalmazkodás; valamint

(c) harmadik országoknak nyújtott támogatás.

25. cikk

Várospolitika

A Felek fokozzák a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjét a várospolitika terén, különösen az e területen jelentkező közös kihívások kezelése érdekében, beleértve a demográfiai dinamikából és az éghajlatváltozásból eredő kihívásokat is. A Felek adott esetben ösztönzik a tapasztalatok és bevált gyakorlatok ilyen cseréjét a helyi önkormányzataik vagy a városi hatóságaik között is.

26. cikk

Energia

A Felek törekednek az együttműködés, és adott esetben a szoros koordináció fokozására a nemzetközi szervezetekben és fórumokon az energiaügy terén, ideértve az energiabiztonságot, a globális energiakereskedelmet és az energiaágazatba irányuló beruházásokat, a globális energiapiacok működését, az energiahatékonyságot és az energiával kapcsolatos technológiákat.

27. cikk

Mezőgazdaság

1. A Felek fokozzák az együttműködést a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztésre és az erdőgazdálkodásra vonatkozó politikák területén, ideértve a fenntartható mezőgazdaságot, az élelmezésbiztonságot, a környezetvédelmi követelmények mezőgazdasági politikába való integrálását, a vidéki területek fejlesztési politikáját, a mezőgazdasági élelmiszertermékek - és ezen belül a földrajzi árujelzők - promóciós és minőségpolitikáját, az ökológiai termelést, a nemzetközi mezőgazdasági kilátásokat, a fenntartható erdőgazdálkodást, valamint a fenntartható mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az erdőgazdálkodás politikái, valamint a környezetvédelmi és az éghajlatváltozási politikák közötti kapcsolatokat.

2. A Felek fokozzák az együttműködést a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás területén folytatott kutatás és innováció terén.

28. cikk

Halászat

1. A Felek előmozdítják a párbeszédet és fokozzák az együttműködést a halászati politikák terén az elővigyázatossági megközelítéssel és az ökoszisztéma-alapú megközelítéssel összhangban, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló legjobb tudományos információkra alapozva előmozdítsák a halászati erőforrások hosszú távú megőrzését, hatékony kezelését és fenntartható hasznosítását.

2. A Felek fokozzák az eszmecserét és az információk cseréjét, valamint előmozdítják a nemzetközi együttműködést a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében.

3. A Felek megerősítik az együttműködést az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezetekben.

29. cikk

Tengerügyek

Az Egyesült Nemzetek Montego Bayben 1982. december 10-én kelt Tengerjogi Egyezményében (a továbbiakban: a Tengerjogi Egyezmény) foglalt nemzetközi joggal összhangban a Felek előmozdítják a párbeszédet, fokozzák a kölcsönös megértést a tengerügyekben és együttműködnek a következők előmozdítása érdekében:

(a) a jog érvényesülése e területen, beleértve a hajózás és a tenger feletti átrepülés szabadságát, valamint a nyílt tenger egyéb szabadságait, a Tengerjogi Egyezmény 87. cikkében foglaltak szerint; valamint

(b) a tengerek és óceánok ökoszisztémáinak és nem élő erőforrásainak hosszú távú megőrzése, fenntartható kezelése és jobb ismerete, az alkalmazandó nemzetközi joggal összhangban.

30. cikk

Foglalkoztatás és szociális ügyek

1. A Felek eszmecsere és tapasztalatok cseréje és adott esetben a közös érdekű kérdésekkel kapcsolatos együttműködési tevékenységek révén fokozzák az együttműködést a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a tisztességes munka terén, például a globalizáció és a demográfiai változások szociális dimenziójával kapcsolatos foglalkoztatáspolitikák és szociális biztonsági rendszerek tekintetében.

2. A Felek törekednek a nemzetközileg elismert munkaügyi és szociális normák tiszteletben tartására, előmozdítására és megvalósítására, valamint a tisztességes munka előmozdítására, a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök - így a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló, 1998. június 18-án elfogadott nyilatkozata és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a tisztességes globalizációhoz szükséges társadalmi igazságosságról szóló, 2008. június 10-én elfogadott nyilatkozata - szerinti kötelezettségeik alapján.

31. cikk

Egészségügy

A Felek fokozzák az eszme-, információ- és tapasztalatcserét az egészségügy terén annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a határokon átnyúló egészségügyi problémákat, különösen a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzésére és ellenőrzésére irányuló együttműködés révén, beleértve adott esetben a nemzetközi egészségügyi megállapodások előmozdítását is.

32. cikk

Igazságügyi együttműködés

1. A Felek fokozzák igazságügyi együttműködésüket polgári és kereskedelmi ügyekben, különösen a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésről szóló egyezmények előmozdítása és hatékonysága tekintetében.

2. A Felek fokozzák a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést az Európai Unió és Japán között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2009. december 30-án Brüsszelben és 2009. december 15-én Tokióban aláírt megállapodás és annak esetleges módosításai alapján.

33. cikk

Küzdelem a korrupció és a szervezett bűnözés ellen

A Felek fokozzák az együttműködést annak érdekében, hogy megelőzzék a korrupciót és a nemzetközi szervezett bűnözést, ezen belül a tűzfegyverek tiltott kereskedelmét és a gazdasági és pénzügyi bűncselekményeket, továbbá küzdjenek ezek ellen, adott esetben többek között a vonatkozó nemzetközi megállapodások előmozdításával.

34. cikk

Küzdelem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen

A Felek - többek között információcsere révén - fokozzák az együttműködést annak megakadályozása érdekében, hogy pénzügyi rendszereiket bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosására és a terrorizmus finanszírozására használják fel, figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi testületek, például a Pénzügyi Akció Munkacsoport által általánosan elismert szabványokat.

35. cikk

Tiltott kábítószerek elleni küzdelem

A Felek fokozzák az együttműködést a tiltott kábítószerek elleni küzdelem és a megelőzés terén az alábbiak érdekében:

(a) a tiltott kábítószerek kínálatának, kereskedelmének és keresletének csökkentése,

(b) a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártására használt kábítószer-prekurzorok illetéktelen kezekbe jutásának megelőzése,

(c) a közegészség és közjólét védelme; valamint

(d) a kábítószer-kereskedelemben részt vevő transznacionális bűnszövetkezetek felszámolása, többek között az információk és bevált gyakorlatok cseréje révén, különösen annak megakadályozása érdekében, hogy e bűnszövetkezetek beszivárogjanak a jogszerű kereskedelmi és pénzügyi vállalkozásokba.

36. cikk

Kiberpolitikai kérdésekkel kapcsolatos együttműködés

1. A Felek fokozzák a kiberpolitikai kérdésekkel kapcsolatos politikáikra és tevékenységeikre vonatkozó eszme- és információcserét, és ösztönzik az ilyen eszme- és információcserét a nemzetközi és regionális fórumokon.

2. A Felek fokozzák az együttműködést, hogy a lehető legnagyobb mértékben ösztönözzék és védjék az emberi jogokat és az információ szabad áramlását a kibertérben. E célból és azon felismerés alapján, hogy a nemzetközi jog a kibertérben is alkalmazandó, együttműködnek annak érdekében, hogy adott esetben nemzetközi normákat hozzanak létre és fejlesszenek tovább, valamint előmozdítsák a kibertérrel kapcsolatos bizalomépítést.

3. A Felek adott esetben együttműködnek a harmadik országok azon képességének fokozása érdekében, hogy megerősítsék a kiberbiztonságukat és küzdjenek a számítástechnikai bűnözés ellen.

4. A Felek fokozzák az együttműködést, hogy megelőzzék a számítástechnikai bűnözést, ezen belül a jogellenes tartalom interneten keresztüli terjesztését is, valamint küzdjenek ellene.

37. cikk

Utas-nyilvántartási adatállomány

A Felek törekednek arra, hogy a jogszabályaik és a rendelkezéseik által lehetővé tett mértékben felhasználják a terrorista bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez és az ellenük való küzdelemhez az olyan rendelkezésre álló eszközöket, mint az utas-nyilvántartási adatállomány, tiszteletben tartva a magánélethez való jogot és a személyes adatok védelmét.

38. cikk

Migráció

1. A Felek előmozdítják a párbeszédet a migráció területére - így a jogszerű migrációra, az illegális bevándorlásra, az emberkereskedelemre, a menedékjogra és a határigazgatásra, ezen belül a vízumokra és az úti okmányok biztonságára - vonatkozó politikákról, figyelembe véve a migráció társadalmi-gazdasági realitásait.

2. A Felek fokozzák az együttműködést az illegális bevándorlás megelőzése és ellenőrzése érdekében, többek között állampolgáraik visszafogadásának indokolatlan késedelem nélküli biztosítása és megfelelő úti okmányokkal való ellátása révén.

39. cikk

A személyes adatok védelme

A Felek fokozzák az együttműködést a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása érdekében.

40. cikk

Oktatás, ifjúság és sport

1. A Felek fokozzák az oktatás, az ifjúság és a sport területére vonatkozó politikáikról folytatott eszme- és információcserét.

2. A Felek adott esetben ösztönzik az oktatás, az ifjúság és a sport területén folytatott együttműködési tevékenységeket, mint például a közös programokat, az emberekre vonatkozó csereprogramokat, valamint az ismeretek és tapasztalatok cseréjét.

41. cikk

Kultúra

1. A Felek törekednek a kulturális tevékenységet végző személyekre és műtárgyakra vonatkozó csereprogramok fokozására, és arra, hogy adott esetben a különböző kulturális területeket, ezen belül az audiovizuális alkotásokat, például filmeket érintő közös kezdeményezéseket hajtsanak végre.

2. A Felek a kölcsönös megismerés és megértés fokozása érdekében ösztönzik a párbeszédet és együttműködést civil társadalmaik és intézményeik között a kulturális ágazatban.

3. A Felek törekednek arra, hogy a közös célkitűzések megvalósítása, a kulturális sokszínűség előmozdítása és a kulturális örökség megőrzése érdekében a közös érdekű kérdésekben együttműködjenek a vonatkozó nemzetközi fórumokon, különösen az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetében.

42. cikk

Vegyes bizottság

1. Létrejön a Felek képviselőiből álló vegyes bizottság. A vegyes bizottság elnöki feladatait a Felek képviselői közösen látják el.

2. A vegyes bizottság:

(a) koordinálja az e megállapodásra épülő átfogó partnerséget;

(b) adott esetben információt kér a Felek közötti egyéb megállapodások vagy megegyezések alapján létrehozott bizottságoktól vagy más szervektől, és eszmecserét folytat a közös érdekű kérdésekről;

(c) olyan további együttműködési területeket határoz meg, amelyek nem szerepelnek e megállapodásban, amennyiben azok összhangban vannak e megállapodás céljaival;

(d) biztosítja e megállapodás megfelelő működését és hatékony végrehajtását;

(e) törekszik rendezni az e megállapodás értelmezése, alkalmazása vagy végrehajtása kapcsán felmerülő vitákat;

(f) fórumként szolgál az e megállapodás tekintetében releváns politikák, programok vagy hatáskörök bármely lényeges módosításának magyarázatához, valamint

(g) ajánlásokat tesz és határozatokat fogad el, adott esetben elősegítve az e megállapodás alapján folytatott együttműködés bizonyos aspektusait.

3. A vegyes bizottság konszenzussal hoz határozatot.

4. A vegyes bizottság általában évente egy alkalommal ülésezik, felváltva Tokióban és Brüsszelben. Bármelyik Fél kérésére is ülésezik.

5. A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

43. cikk

Vitarendezés

1. A Felek meghoznak minden olyan általános vagy konkrét intézkedést, amely e megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, a kölcsönös tisztelet, az egyenlő partnerség és a nemzetközi jog tiszteletben tartásának elveire alapozva.

2. Amennyiben e megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy végrehajtásával kapcsolatban vita merül fel, a Felek megerősítik az egymással való konzultációra és együttműködésre irányuló erőfeszítéseiket, hogy a vitát időben és baráti légkörben megoldják.

3. Amennyiben egy vitát nem lehet a (2) bekezdéssel összhangban rendezni, bármelyik Fél kérheti, hogy a kérdést a vegyes bizottság elé terjesszék további megvitatás és tanulmányozás céljából.

4. A Felek mérlegelik, hogy különösen sürgős ügyként kezeljék a 2. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében leírt kötelezettségek olyan különösen súlyos és jelentős megsértését, amely az e megállapodás szerinti együttműködés alapjának alapvető elemét jelenti, és súlyossága és jellege olyan kivételes, hogy veszélyezteti a békét és a biztonságot, továbbá nemzetközi következményekkel jár.

5. Azon valószínűtlen és váratlan esetben, ha a (4) bekezdésben említett különösen sürgős ügy bármely Fél területén felmerül, a vegyes bizottság a másik Fél kérésére 15 napon belül sürgős konzultációt tart. Ha a vegyes bizottság nem tud kölcsönösen elfogadható megoldást találni, a kérdésben sürgősen miniszteri szintű találkozót kell összehívni.

6. Amennyiben egy különösen sürgős ügyben nem sikerült miniszteri szinten kölcsönösen elfogadható megoldást találni, az (5) bekezdésben említett kérelmező Fél úgy határozhat, hogy a nemzetközi joggal összhangban felfüggeszti e megállapodás rendelkezéseit. Emellett a Felek tudomásul veszik, hogy az (5) bekezdésben említett kérelmező Fél egyéb megfelelő intézkedéseket tehet e megállapodás keretein kívül, a nemzetközi joggal összhangban. A Fél késedelem nélkül írásban értesíti határozatáról a másik Felet, és e határozatot az ügy Felek számára elfogadható módon való megoldásához szükséges legrövidebb ideig alkalmazza.

7. A Felek folyamatosan figyelemmel kísérik az e megállapodás rendelkezéseinek felfüggesztésére irányuló határozathoz vezető különösen sürgős üggyel kapcsolatos fejleményeket. Az e megállapodás rendelkezéseinek felfüggesztéséről határozó Fél a lehető leghamarabb visszavonja e lépését, amint ez indokolttá válik, és minden esetben, amint a különösen sürgős ügy már nem áll fenn.

8. Ez a megállapodás nem érinti vagy nem sértheti a Felek közötti egyéb megállapodások értelmezését vagy alkalmazását. Különösen e megállapodás vitarendezési rendelkezései nem lépnek a Felek közötti egyéb megállapodások vitarendezési rendelkezéseinek helyébe, és semmilyen módon nem érintik azokat.

44. cikk

Egyéb

A Felek az e megállapodás szerinti együttműködést és fellépéseket jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban hajtják végre.

45. cikk

A Felek meghatározása

E megállapodás alkalmazásában a Felek kifejezés egyrészről hatásköreikkel összhangban az Uniót vagy tagállamait, vagy az Uniót és tagállamait, és másrészről Japánt jelöli.

46. cikk

Az információk nyilvánosságra hozatala

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, mint amely bármelyik Felet arra kötelezi, hogy olyan információt adjon át, amelynek nyilvánosságra hozatalát alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek ítéli meg.

47. cikk

Hatálybalépés és a hatálybalépésig történő ideiglenes alkalmazás

1. Japán megerősíti, az Uniós Fél pedig jóváhagyja vagy megerősíti e megállapodást, saját alkalmazandó jogi eljárásaival összhangban. A Felek Japán megerősítő okiratát, valamint az Uniós Félnek a jóváhagyás befejezését és a megerősítést igazoló okiratát Tokióban cserélik ki. Ez a megállapodás az okiratok cseréjének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve az Unió és Japán e megállapodás hatálybalépéséig alkalmazza a megállapodás következő rendelkezéseit: 1. cikk, 2. cikk, 3. cikk és 4. cikk, 5. cikk (1) bekezdése, 11. cikk, 12. cikk, 13. cikk, 14. cikk, 15. cikk [(2) bekezdése b) pontjának kivételével],16. cikk, 17. cikk, 18. cikk, 20. cikk, 21. cikk, 22. cikk, 23. cikk, 24. cikk, 25. cikk, 26. cikk, 27. cikk, 28. cikk, 29. cikk, 30. cikk, 31. cikk és 37. cikk, 38. cikk (1) bekezdése, 39. cikk, 40. cikk, 41. cikk, 42. cikk [(2) bekezdése c) pontjának kivételével], 43. cikk, 44. cikk, 45. cikk, 46. cikk és 47. cikk, 48. cikk (3) bekezdése és 49. cikk, 50. cikk és 51. cikk. Ez az alkalmazás az azt a napot követő második hónap első napján kezdődik, amelyen Japán értesíti az Uniót a Japán általi megerősítés befejeződéséről, vagy amelyen az Unió értesíti Japánt az ehhez szükséges alkalmazandó jogi eljárás befejeződéséről, attól függően, hogy melyik időpont a későbbi. Az értesítések diplomáciai jegyzékek útján történnek.

3. E megállapodásnak a (2) bekezdéssel összhangban az e megállapodás hatálybalépéséig alkalmazandó rendelkezései ugyanolyan joghatással bírnak, mintha ez a megállapodás a Felek között hatályos lenne.

48. cikk

Megszűnés

1. E megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg a (2) bekezdésnek megfelelően meg nem szüntetik.

2. Bármelyik Fél írásban értesítheti a másik Felet az e megállapodás megszüntetésére irányuló szándékáról. A megállapodás az értesítés másik Fél általi kézhezvételének időpontja után hat hónappal szűnik meg.

3. Bármelyik Fél írásban értesítheti a másik Felet 47. cikk (2) bekezdésének megfelelően a megállapodás hatálybalépéséig történő alkalmazás megszüntetésére irányuló szándékáról. A megállapodás az értesítés másik Fél általi kézhezvételének időpontja után hat hónappal szűnik meg.

49. cikk

Az Unióhoz való jövőbeni csatlakozás

1. Az Unió értesíti Japánt minden, harmadik ország részéről az Unióhoz benyújtott csatlakozás iránti kérelemről.

2. A Felek - többek közt a vegyes bizottság keretében - megvitatják a harmadik ország Unióhoz való csatlakozásának e megállapodásra gyakorolt esetleges hatásait.

3. Az Unió tájékoztatja Japánt, ha egy harmadik ország az Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződést ír alá, és ha az ilyen szerződés hatályba lép.

50. cikk

Területi hatály

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés alkalmazandó, az említett Szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről Japán területén.

51. cikk

Hiteles szövegek

E megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint japán nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Az e megállapodás szövegei közötti eltérés esetén a Felek a kérdést a vegyes bizottság elé terjesztik.

FENTIEK HITELÉÜL a szabályszerű felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt a megállapodást aláírták. Kelt Tokióban, a kétezer-tizennyolcadik év július havának tizenhetedik napján.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 47. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére