A jogszabály mai napon ( 2020.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár jogállása

1. § A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: Intézet) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti.

(2) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki, és menti fel. A főigazgató-helyettesek felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

2. Az Intézet feladatai

3. § (1) Az Intézet a nemzeti összetartozás erősítése, a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő, multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű és a nemzettudatot erősítő jellegű feldolgozása, a közösségi emlékezet és a reálisan megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása céljából a következő feladatokat látja el:

a) feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,

b) tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban,

c) szakpolitikai elemzéseket készít, és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről,

d) vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,

e) elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben - így különösen a család, a vallás, a nemzet, a szabadság, a választások és a parlamentarizmus kérdésében -,

f) segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,

g) összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak - ezen belül kiemelten Magyarország - legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,

h) növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,

i) kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történeti és közpolitikai intézményekkel,

j) *  működteti az 1956-os Intézet - Oral History Archívumot.

(2) Az Intézet a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattárazási feladatait látja el.

(3) Az Intézet a (2) bekezdés szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet.

(4) Az Intézet tevékenységét nemzeti működési körben látja el.

(5) Az Intézet főigazgatója - az adatvédelmi követelményeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

4. § Az Intézet a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet szerinti VERITAS Történetkutató Intézet átnevezésével működik tovább.

4/A. § *  (1) Az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet - Oral History Archívuma feladatát ellátó szervezeti egysége 2019. június 15. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján beolvadásos kiválással az Intézetbe beolvad.

(2) Az 1956-os Intézet - Oral History Archívuma tekintetében az Országos Széchényi Könyvtár általános jogutódja az Intézet. A jogutódlás tárgyát képezi valamennyi jogosultság és kötelezettség, valamint

a) az átvett feladatok ellátásával összefüggő vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges könyv szerinti ingó és ingatlan eszközállomány,

c) az átvételre kerülő feladatokat ellátó közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint közalkalmazotti jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(3) A jogutódlás keretében történő feladatátadásról, az ahhoz kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, az (1) bekezdés szerinti feladathoz kapcsolódó kutatási tevékenység átadásáról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az Országos Széchényi Könyvtár és az Intézet 2019. június 15-ig átadás-átvételi megállapodást köt.

(4) A (2) bekezdésen túli, egyéb forrásból finanszírozott, 2019. június 15-én folyamatban lévő projektek vagy pályázatok esetében a projektet átvevő jogutódszerv az adott projektre vagy pályázatra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint jár el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére