A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait az e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

1. A kormányzati funkciók

2. § (1) A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.

(2) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni

a) a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,

b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,

c) a technikai funkciókat és

d) a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.

3. § (1) A költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni

a) - ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra -

aa) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

ab) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

b) a támogatási célok tekintetében és

c) a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági szakpolitikai cél megvalósulását szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától.

(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját.

5. § E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítő gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben részesedés vásárlása.

6. § (1) A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz - a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 2. melléklet szerinti mutatókat kell rendelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

2. Az államháztartási szakágazati rend

7. § (1) A nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján ágazatokba kell sorolni.

(2) Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére - szakágazatszámmal és megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet kell használni. Az államháztartás szakágazati rendjét a 3. melléklet határozza meg.

(3) Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb osztályozási rend.

(4) Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell követni az olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó költségvetési szervek esetében a „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni a szervet.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

9. § Az e rendelet hatálybalépésekor már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül az e rendelet szabályainak megfelelően módosítani kell.

1. melléklet a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelethez

A kormányzati funkciók rendje

1. Általános közszolgáltatások

0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek

011110 Államhatalmi szervek tevékenysége

011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

011230 Államadósság kezelése

0113 Külügyek

011310 Külügyek igazgatása

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

0131 Általános személyzeti szolgáltatások

013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0133 Egyéb általános szolgáltatások

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

0140 Alapkutatás

014010 Általános K+F politika

014020 Biotechnológiai alapkutatás

014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F

015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0160 Egyéb általános közszolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről

018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

2. Védelem

0210 Katonai védelem

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

021030 Katonai ügyészségi tevékenység

021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

0220 Polgári honvédelem

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

0230 Külföldi katonai segély

023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

0240 Védelemhez kapcsolódó K+F

024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0250 Egyéb védelmi ügyek

025010 *  Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása

025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

025090 Egyéb védelmi ügyek

3. Közrend és közbiztonság

0310 Rendészeti tevékenységek

031010 Közbiztonság, közrend igazgatása

031020 Menekültügy igazgatása

031030 Közterület rendjének fenntartása

031041 Vámrendészet

031042 Határrendészet, határvédelem

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

031060 Bűnmegelőzés

031070 Baleset-megelőzés

031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)

032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

0330 Igazságszolgáltatás

033010 Igazságügy igazgatása

033020 Bírósági tevékenység

033030 Ügyészségi tevékenység

0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása

034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

034030 Pártfogó felügyelői tevékenység

0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F

035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek

036010 Igazságügyi szakértői tevékenység

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

4. Gazdasági ügyek

0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

041120 Földügy igazgatása

041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041150 Cégnyilvántartás

041160 Földmérés, térképészet

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiai szolgáltatás

0412 Általános munkaügyek

041210 Munkaügy igazgatása

041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése

041231 * 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

0421 Mezőgazdaság

042110 Mezőgazdaság igazgatása

042120 Mezőgazdasági támogatások

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042140 Génmegőrzés, fajtavédelem

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

042180 Állat-egészségügy

0422 Erdőgazdálkodás

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

042220 Erdőgazdálkodás

0423 Halászat és vadászat

042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

042320 Vadgazdálkodás

042350 Halászat igazgatása és támogatása

042360 Halászat, haltenyésztés

0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar

043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

0432 Kőolaj- és gázipar

043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

0433 Nukleáris fűtőanyagipar

043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar

043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

0435 Villamosenergia-ipar

043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása

0436 Egyéb energiaipar

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat

044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

0442 Feldolgozóipar

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

0443 Építésügy, építőipar

044310 Építésügy igazgatása

044320 Építőipar támogatása

0451 Közúti közlekedés

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045130 Híd, alagút építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045180 Közúti járművontatás

045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

0452 Vízi közlekedés

045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045230 Komp- és révközlekedés

0453 Vasúti közlekedés

045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

045320 Vasút építése

0454 Légi szállítás

045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása

0455 Csővezetékes és egyéb szállítás

045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása

045530 Csővezetékes szállítás

0460 Hírközlés

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

046030 Egyéb távközlés

046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

047120 Piac üzemeltetése

0472 Szállodák és éttermek

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása

0473 Turizmus

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

0474 Többcélú fejlesztési projektek

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai

0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0490 Egyéb gazdasági ügyek

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

049030 Kéményseprő-ipari tevékenység

5. Környezetvédelem

0510 Hulladékgazdálkodás

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051070 Használt eszköz bontása

051080 Hulladék újrahasznosítása

0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0530 Környezetszennyezés csökkentése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

0540 Természet- és tájvédelem

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

0550 Környezetvédelmi K+F

055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0560 Egyéb környezetvédelem

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

0610 Lakásépítés

061010 Lakáspolitika igazgatása

061020 Lakóépület építése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

0620 Településfejlesztés

062010 Településfejlesztés igazgatása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0630 Vízellátás

063010 Vízügy igazgatása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063070 Vízrajzi mérés

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0640 Közvilágítás

064010 Közvilágítás

0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F

065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0660 Egyéb kommunális feladatok

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7. Egészségügy

0711 Gyógyszeripari termékek

071110 Gyógyszer-kiskereskedelem

071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása

0712 Egyéb gyógyászati termékek

071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme

071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása

0713 Gyógyászati segédeszközök

071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme

071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása

0721 Általános orvosi szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0722 Szakosított orvosi szolgáltatások

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

072240 Járóbetegek egynapos ellátása

072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

0723 Fogorvosi szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

072313 Fogorvosi szakellátás

072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása

0724 Paramedikális szolgáltatások

072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

072440 Mentés

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

072470 Természetgyógyászat

072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások

072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0731 Általános kórházi szolgáltatások

073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban

073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban

073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

0732 Szakosított kórházi szolgáltatások

073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban

073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban

073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban

0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások

073410 Egészségügyi ápolás bentlakással

073420 Bentlakásos hospice-ellátás

0740 Közegészségügyi szolgáltatások

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0750 Egészségügyi K+F

075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0760 Egyéb egészségügy

076010 Egészségügy igazgatása

076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek

076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

076061 Környezet-egészségügyi feladatok

076062 Település-egészségügyi feladatok

076063 Sugár-egészségügyi feladatok

076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

081010 Sportügyek igazgatása

081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

081023 Doppingellenes tevékenység

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0820 Kulturális szolgáltatások

082010 Kultúra igazgatása

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082041 Nemzeti könyvtári feladatok

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások

083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása

083020 Könyvkiadás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása

0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

084032 Civil szervezetek programtámogatása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

9. Oktatás

0911 Óvodai nevelés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091240 Alapfokú művészetoktatás

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

0922 Középfokú nevelés, oktatás

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai

092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

0941 Felsőszintű képzés

094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094130 Egészségügyi szakmai képzés

094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

0942 Felsőfokú oktatás

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása

094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások

095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

0980 Máshová be nem sorolt oktatás

098010 Oktatás igazgatása

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

10. Szociális védelem

1011 Betegség

101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

1012 Fogyatékosság

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása

101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása

101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

1020 Időskor, demens betegek

102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

102026 Demens betegek átmeneti ellátása

102027 Szakápolási központ

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

1030 Túlélő hozzátartozók

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

1040 Család és gyermekek

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

104020 Javítóintézeti ellátás

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043 Család és gyermekjóléti központ

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

104052 Családtámogatások

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

1050 Munkanélküliség

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

1060 Lakhatás

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1070 Egyéb szociális kirekesztettség

107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása

107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

107016 Utcai szociális munka

107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

107050 Szociális étkeztetés népkonyhán

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

90. Technikai funkciókódok

9000 Technikai funkciókódok

900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2. melléklet a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelethez

Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz

1. Általános közszolgáltatások

A B C
1 0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek
2 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége

3
Ide tartozik:
- az államhatalmi (köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi, nemzeti adatvédelmi) feladatok ellátása.
4 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

5
Ide tartozik:
- a központi kormányzati végrehajtó igazgatási (Kormány-, miniszterelnökségi, minisztériumi) feladatok ellátása.
6 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége7
Ide tartozik:
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei szakigazgatási feladatainak ellátása.
8 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
9
Ide tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. Ezen a funkción kell elszámolni az önkormányzati hivatal helyi nemzetiségi önkormányzatok működése érdekében ellátott feladatainak kiadásait és bevételeit is. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok közösségi és kulturális, valamint intézmény-
fenntartói feladatainak ellátása.
10 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek
11 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése12
Ide tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának igazgatásával, számvevőszéki, kormányzati és önkormányzati ellenőrzésével összefüggő, valamint a kincstári feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának szabályozásával kapcsolatos (minisztérium: 011120)
feladatok, valamint az adó-, vám- és jövedéki igazgatás feladatainak ellátása.
13 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás14
Ide tartozik:
- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, behajtásával összefüggő
feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az adó-, vám- és jövedéki szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
15 011230 Államadósság kezelése16
Ide tartozik:
- költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással összefüggő igazgatási feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók.
17 0113 Külügyek
18 011310 Külügyek igazgatása19
Ide tartozik:
- az általános külügyi igazgatással, a külképviseletek működtetésével, valamint egyéb, máshová be nem sorolt szakdiplomáciai tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a külügyi szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
20 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

21
Ide tartozik:
- az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel, tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
22 0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
23 012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak24
Ide tartozik:
- a fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítség.
25 0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
26 012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

27
Ide tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
28 0131 Általános személyzeti szolgáltatások
29 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

30
Ide tartozik:
- a közszolgálat közös, átfogó humánerő-gazdálkodásával, személyzeti politikájával összefüggő
feladatok ellátása.
31 0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
32 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

33
Ide tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
34 0133 Egyéb általános szolgáltatások
35 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

36
Ide tartozik:
- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
37 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

38
Ide tartozik:
- pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.
39 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok40
Ide tartozik:
- az állami vagyon - nem közfeladat-ellátás részét képező - hasznosításával, kezelésével, állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
41 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok42
Ide tartozik:
- az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
43 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások


44
Ide tartozik:
- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok
(013370).
45 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
46
Ide tartozik:
- a kormányzat egészére vagy más költségvetési szerv részére végzett önálló informatikai fejlesztésekkel, azok önálló, más üzemeltetési feladatoktól elkülönült működtetésével, az elektronikus információbiztonság érdekében végzett sérülékenység-vizsgálattal és más kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az általános üzemeltetési feladatok keretében végzett informatikai ellátással összefüggő feladatok.
47 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

48
Ide tartozik:
- a kormányzat részére végzett, a 011360, 011370 vagy más funkcióba nem sorolt egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
49 0140 Alapkutatás
50 014010 Általános K+F politika
51
Ide tartozik:
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztési politikával és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, alapok igazgatásával, szervezésével,
- a tudományos minősítési folyamattal,
- a meghatározott kutatási programhoz közvetlenül nem kapcsolható kutatói, tudományos ösztöndíjakkal, egyéb juttatásokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
52 014020 Biotechnológiai alapkutatás

53
Ide tartozik:
- az egészségügyi, környezeti, ipari, valamint mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
54 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás

55
Ide tartozik:
- a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, valamint fizikai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
56 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás


57
Ide tartozik:
- a gazdaságtudományi, jog- és államtudományi, szociológiai, filozófia- és történettudományi, pszichológia- és viselkedéstudományi, valamint nyelv- és irodalomtudományi alapkutatások végzése, illetve támogatása.
58 0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F
59 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

60
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
61 0160 Egyéb általános közszolgáltatások

62
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

63
Ide tartozik:
- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok ellátása.
64 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

65
Ide tartozik:
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása.
66 016030 Állampolgársági ügyek
67
Ide tartozik:
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel,
- az egyéb állampolgársági ügyekkel,
- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas hivatalos okmányok kibocsátásával, módosításával, bevonásával, pótlásával
összefüggő feladatok ellátása.
68 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

69
Ide tartozik:
- a nemzetpolitikai tevékenység igazgatásával, valamint a határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
70 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

71
Ide tartozik:
- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása.
72 0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
73 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók


74
Ide tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók, fizetési műveletek, kormányzati hitelek jegyzésével és folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és költségek teljesítése.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
75 0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
76 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

77
Ide tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
78 018020 Központi költségvetési befizetések
79 *  Ide tartozik:
- a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (különösen a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetése), illetve a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetés, visszafizetés teljesítése. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolása a központi költségvetéssel.
80 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
81 *  Ide tartozik:
- a költségvetési maradvány igénybevétele, a vállalkozási maradvány igénybevétele alaptevékenységre,
- az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzati alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás,
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (10) bekezdésében meghatározott városi intézmény és az irányító vármegyei intézmény közötti feladatmegosztáshoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvétel.
A kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni az államháztartás önkormányzati alrendszerében azokat a transzferjellegű pénzeszközátadásokat, amelyeket finanszírozási céllal teljesítenek egymás között az államháztartási szervek.
82 018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről

83
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
84 018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

85
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
86 018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

87
Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

2. Védelem

A B C
1 0210 Katonai védelem
2 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés3
Ide tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő feladatok ellátása.
4 021030 Katonai ügyészségi tevékenység

5
Ide tartozik:
- a katonai ügyészségi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
6 021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

7
Ide tartozik:
- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
8 0220 Polgári honvédelem
9 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

10
Ide tartozik:
- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása.
11 0230 Külföldi katonai segély
12 023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben


13
Ide tartozik:
- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben, valamint két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatok ellátása.
14 0240 Védelemhez kapcsolódó K+F
15 024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

16
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
17 0250 Egyéb védelmi ügyek
18 *  025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása
19 *  Ide tartozik:
- a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, szabályozási, hatósági, szakhatósági tevékenységekkel és a hadisírgondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása,
- védelmi és biztonsági feladatok összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása.
20 025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
21 *  Ide tartozik:
- a védelmi feladatok békeidőbeli zavartalan ellátásának biztosítása, illetve katasztrófa vagy különleges jogrend esetére, a védelmi és biztonsági, a polgári, valamint a honvédelmi feladatok ellátása céljából a védelmi célú stratégiai tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal összefüggő feladatok ellátása.
22 025090 Egyéb védelmi ügyek
23 *  Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható egyéb védelmi és biztonsági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása.

3. Közrend és közbiztonság

A B C
1 0310 Rendészeti tevékenységek
2 031010 Közbiztonság, közrend igazgatása


3
Ide tartozik:
- a közrend, közbiztonság központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közrend, közbiztonság szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 031020 Menekültügy igazgatása


5
Ide tartozik:
- a menekültügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a menekültügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
6 031030 Közterület rendjének fenntartása7
Ide tartozik:
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
8 031041 Vámrendészet

9
Ide tartozik:
- a vámrendészeti szabálysértések felderítésével és elbírálásával összefüggő, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása.
10 031042 Határrendészet, határvédelem

11
Ide tartozik:
- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása.
12 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek13
Ide tartozik:
- a bűnüldözéssel, az igazgatásrendészettel, az idegenrendészettel, a közlekedésrendészettel, valamint a különleges rendészeti tevékenységekkel (kiemelt személy- és objektumvédelmi tevékenység, terrorelhárítás, szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység, tűzszerészeti tevékenység, légi közlekedés biztonsága, különleges rendészeti kiképzés, állami futárszolgálat) összefüggő feladatok ellátása.
14 031060 Bűnmegelőzés

15
Ide tartozik:
- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
16 031070 Baleset-megelőzés

17
Ide tartozik:
- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzését segítő programokkal, intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
18 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

19
Ide tartozik:
- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
20 0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)
21 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása


22
Ide tartozik:
- tűz- és katasztrófavédelem központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a tűz- és katasztrófavédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
23 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek


24
Ide tartozik:
- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és katasztrófahelyzet megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági tevékenységgel, valamint a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása.
25 032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

26
Ide tartozik:
- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel összefüggő feladatok ellátása.
27 032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése28
Ide tartozik:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
29 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése30
Ide tartozik:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése (025020).
31 0330 Igazságszolgáltatás
32 033010 Igazságügy igazgatása


33
Ide tartozik:
- az igazságügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az igazságügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
34 033020 Bírósági tevékenység

35
Ide tartozik:
- a bíróságok minden szintjének igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
36 033030 Ügyészségi tevékenység37
Ide tartozik:
- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok ellátása.
38 0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
39 034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása


40
Ide tartozik:
- a büntetés-végrehajtás központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a büntetés-végrehajtási szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
41 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

42
Ide tartozik:
- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetekben történő őrzésével, felügyeletével, ellátásával, foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.
43 034030 Pártfogó felügyelői tevékenység44
Ide tartozik:
- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása.
45 0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F
46 035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

47
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
48 0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek
49 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység

50
Ide tartozik:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
51 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás


52
Ide tartozik:
- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással,
- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést), valamint
- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

4. Gazdasági ügyek

A B C
1 0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
2 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása


3
Ide tartozik:
- az általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a gazdasági és kereskedelmi ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 041120 Földügy igazgatása5
Ide tartozik:
- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-
nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a földügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
6 041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása7
Ide tartozik:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint
- a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével és minősítésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szellemi tulajdon és innováció szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
8 041140 Területfejlesztés igazgatása


9
Ide tartozik:
- a területfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a területfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
10 041150 Cégnyilvántartás

11
Ide tartozik:
- a cégnyilvántartással, adatbázis-kezeléssel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
12 041160 Földmérés, térképészet

13
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett földmérési, térképészeti tevékenységekkel összefüggő
feladatok ellátása.
14 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

15
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
16 041180 Meteorológiai szolgáltatás


17
Ide tartozik:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
18 0412 Általános munkaügyek
19 041210 Munkaügy igazgatása


20
Ide tartozik:
- a munkaügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a munkaügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
21 041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése22
Ide tartozik:
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével összefüggő feladatok ellátása.
23 * 
24 * 
25 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

26
Ide tartozik:
- a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás keretében - külön kormányrendelet alapján -
szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
27 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás28
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
29 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)30
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához közhasznú kölcsönző részére nyújtott támogatás.

31
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás


32
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához nyújtott támogatás.
33 041236 Országos közfoglalkoztatási program34
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb
11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
35 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
36 Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az országos közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
37 0421 Mezőgazdaság
38 042110 Mezőgazdaság igazgatása39
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
40 042120 Mezőgazdasági támogatások


41
Ide tartozik:
- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
42 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások43
Ide tartozik:
- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek.
44 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem


45
Ide tartozik:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása.
46 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

47
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági öntözőrendszerek építésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
48 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása49
Ide tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelettel, ellenőrzéssel összefüggő hatósági és szakértői feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
50 042180 Állat-egészségügy

51
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
52 0422 Erdőgazdálkodás
53 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása54
Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodás igazgatásával, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az erdőgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
55 042220 Erdőgazdálkodás

56
Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.
57 0423 Halászat és vadászat
58 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

59
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodás igazgatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vadgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
60 042320 Vadgazdálkodás

61
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
62 042350 Halászat igazgatása és támogatása63
Ide tartozik:
- a halászat igazgatásával, valamint a halászati tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a halászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
64 042360 Halászat, haltenyésztés

65
Ide tartozik:
- a halászattal, haltenyésztéssel összefüggő feladatok ellátása.
66 0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar
67 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása68
Ide tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a szén- és egyéb ásványi fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
69 0432 Kőolaj- és gázipar
70 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása71
Ide tartozik:
- a kőolaj- és gázipar igazgatásával, valamint a kőolaj- és gázipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kőolaj- és gázipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120)
72 0433 Nukleáris fűtőanyagipar
73 043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása74
Ide tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a nukleáris fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
75 0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar
76 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása77
Ide tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatásával, valamint az egyéb tüzelőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
78 0435 Villamosenergia-ipar
79 043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása80
Ide tartozik:
- a villamosenergia-ipar igazgatásával, valamint a villamosenergia-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a villamosenergia-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
81 0436 Egyéb energiaipar
82 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása83
Ide tartozik:
- az egyéb energiaipar igazgatásával, valamint az egyéb energiaipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb energiaipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
84 0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat
85 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása86
Ide tartozik:
- az ásványianyag-bányászat igazgatásával, valamint az ásványianyag-bányászati tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az ásványianyag-bányászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
87 0442 Feldolgozóipar
88 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása89
Ide tartozik:
- a feldolgozóipar igazgatásával, valamint a feldolgozóipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a feldolgozóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
90 0443 Építésügy, építőipar
91 044310 Építésügy igazgatása


92
Ide tartozik:
- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az építésügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
93 044320 Építőipar támogatása

94
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt építőipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
95 0451 Közúti közlekedés
96 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása97
Ide tartozik:
- a közúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, közúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
98 045120 Út, autópálya építése

99
Ide tartozik:
- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása.
100 045130 Híd, alagút építése

101
Ide tartozik:
- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit), valamint az alagút építésével összefüggő feladatok ellátása.
102 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás103
Ide tartozik:
- a városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken történő szárazföldi személyszállítással,
- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járattal, valamint
- a drótkötélvasút és drótkötélpálya működtetésével (ha része a városi, elővárosi tranzitrendszernek)
összefüggő feladatok ellátása.
104 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
105
Ide tartozik:
- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal, charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal, repülőtéri ingajárattal),
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a városi, elővárosi személyszállítási rendszernek),
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással összefüggő feladatok ellátása.
106 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

107
Ide tartozik:
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
108 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

109
Ide tartozik:
- a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
110 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

111
Ide tartozik:
- a parkoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
112 045180 Közúti járművontatás

113
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül, hatóság elrendelése alapján vagy műszaki okokból végzett közúti járművontatással összefüggő feladatok ellátása.
114 045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

115
Ide tartozik:
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása.
116 0452 Vízi közlekedés
117 045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása118
Ide tartozik:
- a vízi közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vízi közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
119 045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)120
Ide tartozik:
- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő gát, zsilip, töltés, völgyzáró és védőgát építésével, a vízi útvonalak kotrásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az árvízvédelmi létesítmények építése (047410).
121 045230 Komp- és révközlekedés

122
Ide tartozik:
- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
123 0453 Vasúti közlekedés
124 045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása125
Ide tartozik:
- a vasúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vasúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vasúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
126 045320 Vasút építése

127
Ide tartozik:
- a vasúti pálya és biztosító berendezések építésével összefüggő feladatok ellátása.
128 0454 Légi szállítás
129 045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása130
Ide tartozik:
- a légi szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, légi szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a légi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
131 0455 Csővezetékes és egyéb szállítás
132 045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása133
Ide tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, csővezetékes és egyéb szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
134 045530 Csővezetékes szállítás

135
Ide tartozik:
- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállításával, valamint a szivattyúállomás működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
136 0460 Hírközlés
137 046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
138
Ide tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatásával, valamint a hírközlés és az információs társadalom fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium:
011120).
139 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

140
Ide tartozik:
- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
141 046030 Egyéb távközlés

142
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
143 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

144
Ide tartozik:
- a más funkciótól elkülönülten végzett hír- és sajtóügynökségi tevékenységgel, telefonos vagy internet alapú információkereséssel és információszolgáltatással, sajtófigyeléssel összefüggő feladatok ellátása.
145 0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás
146 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása147
Ide tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem igazgatásával, valamint a kis- és nagykereskedelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
148 047120 Piac üzemeltetése

149
Ide tartozik:
- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.
150 0472 Szállodák és éttermek
151 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása152
Ide tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar igazgatásával, valamint a szálloda- és vendéglátóipari projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
153 0473 Turizmus
154 047310 Turizmus igazgatása és támogatása


155
Ide tartozik:
- a turizmus igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a turizmus szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
156 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek


157
Ide tartozik:
- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésével, népszerűsítésével, ilyen projektek, tevékenységek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
158 0474 Többcélú fejlesztési projektek
159 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

160
Ide tartozik:
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
161 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
162
Ide tartozik:
- a szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatásával összefüggő
kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások,
- területfejlesztési forrásokból történő támogatások,
- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások.
163 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai


164
Ide tartozik:
- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztéseinek hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
165 047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai


166
Ide tartozik:
- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott komplex támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
167 0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F
168 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

169
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
170 0490 Egyéb gazdasági ügyek
171 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

172
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
173 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
174
Ide tartozik:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység.
175 049030 Kéményseprő-ipari tevékenység


176
Ide tartozik:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: az égéstermék-elvezető darabszáma.

5. Környezetvédelem

A B C
1 0510 Hulladékgazdálkodás
2 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása


3
Ide tartozik:
- a hulladékgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
5
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgymint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával,
- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával összefüggő feladatok ellátása.
6 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása


7
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.
8 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása9
Ide tartozik:
- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek), valamint a mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciójával és hasonló kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátása.
10 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása


11
Ide tartozik:
- az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.
12 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása


13
Ide tartozik:
- a veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával (lerakásával, illetve égetésével olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) összefüggő feladatok ellátása.
14 051070 Használt eszköz bontása

15
Ide tartozik:
- a használt eszközök bontásával összefüggő feladatok ellátása.
16 051080 Hulladék újrahasznosítása


17
Ide tartozik:
- a veszélyes és nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával, valamint ártalmatlanításuk során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével összefüggő feladatok ellátása.
18 0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás
19 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása


20
Ide tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
21 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

22
Ide tartozik:
- a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetésével,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtésével és szállításával szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztárolókban, illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával,
- a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével,
- szennyvízcsatorna tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével
összefüggő feladatok ellátása.
23 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása24
Ide tartozik:
- a szennyvíziszap víztelenítésével, a haszonanyagok kinyerésével, az iszap végső elhelyezésével, valamint
- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával összefüggő feladatok ellátása.
25 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

26
Ide tartozik:
- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
27 0530 Környezetszennyezés csökkentése
28 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása


29
Ide tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentésének igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
30 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek


31
Ide tartozik:
- a talaj, talajvíz, felszíni vizek, a levegő, épületek, építmények szennyeződésmentesítésével, valamint a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével összefüggő feladatok ellátása.
32 0540 Természet- és tájvédelem
33 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása34
Ide tartozik:
- a természet- és tájvédelem igazgatásával, valamint a természet- és tájvédelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a természet- és tájvédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
35 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása


36
Ide tartozik:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével, valamint
- a bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, természetvédelmi, ökoturisztikai oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú programokkal, tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
37 0550 Környezetvédelmi K+F
38 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

39
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
40 0560 Egyéb környezetvédelem
41 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása42
Ide tartozik:
- a komplex környezetvédelmi projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott funkcióhoz köthető támogatások (0510-0550 funkciócsoportok).

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

A B C
1 0610 Lakásépítés
2 061010 Lakáspolitika igazgatása


3
Ide tartozik:
- a lakáspolitika igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a lakáspolitika szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 061020 Lakóépület építése

5
Ide tartozik:
- a lakóépületek építésével összefüggő feladatok ellátása.
6 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások7
Ide tartozik:
- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal, valamint
- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
8 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

9
Ide tartozik:
- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
10 0620 Településfejlesztés
11 062010 Településfejlesztés igazgatása


12
Ide tartozik:
- a településfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a településfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
13 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

14
Ide tartozik:
- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
15 0630 Vízellátás
16 063010 Vízügy igazgatása


17
Ide tartozik:
- a vízügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízügy szabályozási feladatainak ellátása.
18 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

19
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú
vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
20 063070 Vízrajzi mérés

21
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett vízrajzi méréssel összefüggő feladatok ellátása.
22 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése23
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
24 0640 Közvilágítás
25 064010 Közvilágítás

26
Ide tartozik:
- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
27 0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F
28 065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

29
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a lakás- és közműellátással, területfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
30 0660 Egyéb kommunális feladatok
31 066010 Zöldterület-kezelés


32
Ide tartozik:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130).
33 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

34
Ide tartozik:
- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő feladatok ellátása.

7. Egészségügy

A B C
1 0711 Gyógyszeripari termékek
2 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem


3
Ide tartozik:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyszerellátása.
4 071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása5
Ide tartozik:
- a gyógyszertámogatás finanszírozásával, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással, a gyógyszertámogatás céltartalékával, valamint a gyógyszergyártók és gyógyszertárak juttatásaival összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
6 0712 Egyéb gyógyászati termékek
7 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme


8
Ide tartozik:
- a gyógyászati termék közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyászatitermék-ellátása.
9 071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása10
Ide tartozik:
- az egyéb (071210 funkciónál meg nem határozott) gyógyászati termékek támogatásával összefüggő
kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
11 0713 Gyógyászati segédeszközök
12 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme13
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső ellátása gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel.
14 071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása15
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések kölcsönzéséhez, megvételéhez nyújtott támogatással összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
16 0721 Általános orvosi szolgáltatások
17 072111 Háziorvosi alapellátás18
Ide tartozik:
- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával összefüggő feladatok ellátása.
19 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás20
Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok ellátása.
21 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás22
Ide tartozik:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a temetkezési célú halottszállítás.
23 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása24
Ide tartozik:
- az általános orvosi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
25 0722 Szakosított orvosi szolgáltatások
26 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása


27
Ide tartozik:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás hátterét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.
28 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása29
Ide tartozik:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.
30 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

31
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.
32 072240 Járóbetegek egynapos ellátása

33
Ide tartozik:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával (pl. művese kezeléssel) összefüggő feladatok ellátása.
34 072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása35
Ide tartozik:
- a járóbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
36 0723 Fogorvosi szolgáltatások
37 072311 Fogorvosi alapellátás

38
Ide tartozik:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.
39 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

40
Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő feladatok ellátása.
41 072313 Fogorvosi szakellátás

42
Ide tartozik:
- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.
43 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása44
Ide tartozik:
- a fogorvosi ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
45 0724 Paramedikális szolgáltatások
46 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás47
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása.
48 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások49
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.
50 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

51
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.
52 072440 Mentés
53
Ide tartozik:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160).
54 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

55
Ide tartozik:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-
egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
56 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások


57
Ide tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatásokkal, valamint a kapcsolódó gyógyszolgáltatásokkal (ideértve a gyógyvízből kinyert gyógyhatású készítmények felhasználását, értékesítését is) összefüggő feladatok ellátása.
58 072470 Természetgyógyászat

59
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
60 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások


61
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők igénybevételével történő ellátással összefüggő feladatok.
62 072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása63
Ide tartozik:
- a 0724 funkciócsoportba tartozó ellátások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
64 0731 Általános kórházi szolgáltatások
65 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban66
Ide tartozik:
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-
szakellátásával összefüggő feladatok.
67 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban

68
Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
69 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban70
Ide tartozik:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
71 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

72
Ide tartozik:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással összefüggő feladatok ellátása.
73 073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása74
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
75 0732 Szakosított kórházi szolgáltatások
76 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban


77
Ide tartozik:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.
78 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban

79
Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
80 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban81
Ide tartozik:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
82 0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
83 073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

84
Ide tartozik:
- a gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásaival összefüggő feladatok ellátása.
85 0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások
86 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással87
Ide tartozik:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
88 073420 Bentlakásos hospice-ellátás


89
Ide tartozik:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
90 0740 Közegészségügyi szolgáltatások
91 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

92
Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.
93 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

94
Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok.
95 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok96
Ide tartozik:
- pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
97 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése98
Ide tartozik:
- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával,
- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával
összefüggő feladatok ellátása.
99 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
100
Ide tartozik:
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
101 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás102
Ide tartozik:
- az iskola-egészségügyi ellátással,
- a 0-18 éves korú gyermek védőnői gondozásával,
- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
103 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
104
Ide tartozik:
- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
105 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése


106
Ide tartozik:
- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása.
107 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

108
Ide tartozik:
- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.
109 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

110
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.
111 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok


112
Ide tartozik:
- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
113 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

114
Ide tartozik:
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és
társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása.
115 074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása116
Ide tartozik:
- a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
117 0750 Egészségügyi K+F
118 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

119
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
120 0760 Egyéb egészségügy
121 076010 Egészségügy igazgatása


122
Ide tartozik:
- az egészségügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
123 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása124
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatásával, az E. Alap kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
125 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
126
Ide tartozik:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal, valamint
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői tevékenységeivel
összefüggő feladatok ellátása.
127 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

128
Ide tartozik:
- az orvos- és nővérszálló fenntartása, üzemeltetése összefüggő feladatok ellátása.
129 076061 Környezet-egészségügyi feladatok


130
Ide tartozik:
- a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.
131 076062 Település-egészségügyi feladatok


132
Ide tartozik:
- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.
133 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

134
Ide tartozik:
- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
135 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

136
Ide tartozik:
- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázatbecsléssel összefüggő feladatok ellátása.
137 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás138
Ide tartozik:
- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
139 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása140
Ide tartozik:
- a 0760 funkciócsoportba sorolt egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

A B C
1 0810 Szabadidős és sportszolgáltatások
2 081010 Sportügyek igazgatása


3
Ide tartozik:
- a sportügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a sportügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása


5
Ide tartozik:
- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
6 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak


7
Ide tartozik:
- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokkal, a sportösztöndíjakkal,
„sportsegélyekkel”, eredményességi elismerésekkel összefüggő kifizetések teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
8 081023 Doppingellenes tevékenység

9
Ide tartozik:
- a különböző doppingellenes tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
10 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
11
Ide tartozik:
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (és a szintentartást) biztosító sportlétesítmények
(edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
12 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
13
Ide tartozik:
- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint
- sportiskolai keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel,
- az utánpótlás-neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokkal,
teljesítménymérésekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
14 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása15
Ide tartozik:
- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
16 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása


17
Ide tartozik:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
18 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása


19
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
20 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása21
Ide tartozik:
- az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak támogatásával, a szabadidősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
22 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás


23
Ide tartozik:
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatások (072460).
24 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
25 * 
Ide tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)
26 0820 Kulturális szolgáltatások
27 082010 Kultúra igazgatása


28
Ide tartozik:
- a kulturális ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kulturális ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
29 082020 Színházak tevékenysége30
Ide tartozik:
- a kőszínházak (az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak), a befogadó (az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli) színházak, valamint a produkciós (az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó) színházak tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
31 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

32
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadó-művészeti, valamint alkotóművészeti tevékenységgel és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
33 082041 Nemzeti könyvtári feladatok

34
Ide tartozik:
- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
35 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
36
Ide tartozik:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével összefüggő feladatok ellátása.
37 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme38
Ide tartozik:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
39 082044 Könyvtári szolgáltatások

40 * 
Ide tartozik:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a vármegyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), valamint
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
41 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme42
Ide tartozik:
- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely más, levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel, revízióval, iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással összefüggő feladatok ellátása.
43 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység


44
Ide tartozik:
- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok építésével; valamint
- az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás, levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény, honismereti tábor, valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával
összefüggő feladatok ellátása.
45 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

46
Ide tartozik:
- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -,
- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos
nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával
összefüggő feladatok ellátása.
47 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

48
Ide tartozik:
- a múzeumi gyűjteményi, kiállítási, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint múzeumi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
49 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység50
Ide tartozik:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
51 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
52
Ide tartozik:
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve
- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését)
összefüggő feladatok ellátása.
53 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

54
Ide tartozik:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével és megóvásával összefüggő
feladatok ellátása.
55 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

56
Ide tartozik:
- a növény- és állatkertek megőrzésével, fenntartásával, működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával összefüggő feladatok ellátása.
57 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
58
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
59 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása60
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
61 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek62
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
63 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés


64
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.
65 0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások
66 083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása
67 Ide tartozik:
- a média- és kiadói ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a média- és kiadói ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
68 083020 Könyvkiadás
69
Ide tartozik:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-
on történő kiadást is) összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- tankönyvellátás a köznevelésben, köznevelési intézményben,
- tankönyv- és jegyzetellátás a felsőoktatásban (0941 funkciócsoport és 094210).
70 083030 Egyéb kiadói tevékenység

71
Ide tartozik:
- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy online kiadásával összefüggő feladatok ellátása.
72 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása


73
Ide tartozik:
- a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok működésével összefüggő kifizetések teljesítése.
74 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása


75
Ide tartozik:
- a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-műsorok működésével összefüggő
kifizetések teljesítése.
76 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása


77
Ide tartozik:
- az anyanyelven történő információ-hozzáférés és a nemzetiségi kultúra, hagyományápolás érdekében
a helyi és országos elektronikus és írott sajtóban médiatartalom készítésével, támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
78 0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

79
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása80
Ide tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
81 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása82
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más funkcióba sorolt, közszolgáltatást ellátó nemzetiségi intézmények tevékenysége, támogatása.
83 084031 Civil szervezetek működési támogatása84
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.
85 084032 Civil szervezetek programtámogatása86
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.
87 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása88
Ide tartozik:
- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami és önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók).
89 084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása


90
Ide tartozik:
- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
91 084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása


92
Ide tartozik:
- a szakszervezeti, szakmai érdekképviseleti, vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység, valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
93 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése


94
Ide tartozik:
- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,
- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,
- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,
- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel,
- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,
- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával,
- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint
- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
95 0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F

96
085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

97
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
98 0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
99 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
100
Ide tartozik:
- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásával, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljaival és a térségbeli EU integrációs törekvések támogatásával, valamint
- a határon túli magyar kapcsolatok más funkcióba nem sorolt feladataival, a magyar-magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységek, intézmények támogatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
101 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése


102
Ide tartozik:
- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra, rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
103 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

104
Ide tartozik:
- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal összefüggő feladatok ellátása.
105 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

106
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

9. Oktatás

A B C
1 0911 Óvodai nevelés
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai3
Ide tartozik:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai5
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
6 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


7
Ide tartozik:
- kizárólag az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátása.
Feladatmutató: nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október
1-jén
(fő)
8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9
Ide tartozik:
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és
a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
10 0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon

11
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
1-4. évfolyamon
12
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

13
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
14
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő
nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő
utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
15 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
16
Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő
utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
17 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok


18
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
19 091240 Alapfokú művészetoktatás
20
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével összefüggő feladatainak ellátása. Feladatmutató: alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
21 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

22
Ide tartozik:
- az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
23 091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon


24
Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
25 0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon

26
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
27
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

28
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
29
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő
utaztatással
kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
30 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
31
Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő
utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

32
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok


33
Ide tartozik:
- az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
34 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

35
Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához,
a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
36 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

37
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
38 0922 Középfokú nevelés, oktatás
39 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
40
Ide tartozik:
- a 9-12. (13.) évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gimnáziumba történő utaztatással összefüggő szakmai feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12. (13.) évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
41 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
42
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai gimnáziumba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12. (13.) évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
43 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai44
Ide tartozik:
- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi gimnáziumba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12. (13.) nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

45
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

46
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű szakközépiskolákba és szakiskolákba történő
utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

47
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
48
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

49
092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban50
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

51
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző
iskolákban52
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

53
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban54
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

55
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő
működtetési feladatok


56
Ide tartozik:
- a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai elméleti oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
57 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

58
Ide tartozik:
- a szakközépiskolában és szakiskolában történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
59 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

60
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
61 0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás
62 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

63
Ide tartozik:
- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó egyéb felső szintű képzéssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.
64 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

65
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
66 0941 Felsőszintű képzés
67 094110 Felsőoktatási szakképzés


68
Ide tartozik:
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói -
jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
69 094120 Szakirányú továbbképzés


70
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása. A szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba
vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
71 094130 Egészségügyi szakmai képzés


72
Ide tartozik:
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba be nem sorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek
a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak. Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
73 094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

74
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
75 0942 Felsőfokú oktatás
76 094210 Felsőfokú oktatás


77
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat, valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal, valamint
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
78 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás79
Ide tartozik:
- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással összefüggő feladatok ellátása.
80 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások


81
Ide tartozik:
- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri ösztöndíjak),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatással (tanulmányi ösztöndíj),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával,
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatásával
(doktorandusz ösztöndíj),
- egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
82 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
83
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
84 094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

85
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
86 0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
87 095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai88
Ide tartozik:
- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
89 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés


90
Ide tartozik:
- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása;
- az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.
91 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
92
Ide tartozik:
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
93 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

94
Ide tartozik:
- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
95 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
96 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

97
Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
98 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

99
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
100 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

101
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-
szolgáltatással, valamint kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli
ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
102 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése103
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése és étkeztetése
(096030 vagy 096015 funkciók).
104 0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F
105 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

106
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
107 0980 Máshová be nem sorolt oktatás
108 098010 Oktatás igazgatása


109
Ide tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
110 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

111
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
112 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

113
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.
114 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

115
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.
116 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

117
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
118 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés119
Ide tartozik:
- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
120 098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai


121
Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
122 098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai


123
Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.
124 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

125
Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
126 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

127
Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.

10. Szociális védelem

A B C
1 1011 Betegség
2 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

3
Ide tartozik:
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással,
- a pszichiátriai beteg bentlakásos ellátásai (101121, 101123 és 101125 funkciók),
- a szenvedélybetegek bentlakásos ellátásai (101122, 101124 és 101126 funkciók). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
4 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
5
Ide tartozik:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
6 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

7
Ide tartozik:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
8 101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
9
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
10 101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása11
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
12 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
13
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakása ellátása (101123). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
14 101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
15
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
16 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása17
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
18 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása19
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
20 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére21
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
22 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére23
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
24 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása25
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
26 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása27
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
28 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
29
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel
kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
30 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)


31
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való
részvétel ösztönzését és figyelemmel
kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
32 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
33
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
34 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

35
Ide tartozik:
- a betegséggel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
36 1012 Fogyatékosság
37 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
38
Ide tartozik:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
39 101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

40
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
41 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása


42
Ide tartozik:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
43 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére44
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
45 101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
46
Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján,
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
47 101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása


48
Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215). Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
49 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása50
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
51 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére52
Ide tartozik:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
53 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

54
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
55 101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

56
Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
57 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások


58
Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.
59 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
60
Ide tartozik:
- az épületek, utak, közterek és az épített környezet egyéb elemének, valamint a tömegközlekedési eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek számára történő akadálymentesítésével;
- a közszolgáltatások és egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez szükséges - elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő - , közlekedést, tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel, képzésekkel, átalakításokkal;
- a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással, a fogyatékos emberek önálló életvitelével, a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal; valamint
- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó programokkal, kampányokkal, integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával, a fogyatékos emberek integrált oktatásához, képzéséhez szükséges feltételek megteremtésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
61 1020 Időskor, demens betegek
62 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása63
Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).
64 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása65
Ide tartozik:
- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
66 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása67
Ide tartozik:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
68 102025 Időskorúak átmeneti ellátása
69
Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- demens betegek átmenteti ellátása (102024).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
70 102026 Demens betegek átmeneti ellátása
71
Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes demens személyek legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- időskorú személyek átmeneti ellátása (102023).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
72 102027 Szakápolási központ

73
Ide tartozik:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szakápolási központ keretében ellátott feladatok, kifizetések teljesítése.
74 102031 Idősek nappali ellátása75
Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
76 102032 Demens betegek nappali ellátása


77
Ide tartozik:
- a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
78 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

79
Ide tartozik:
- az időskorral kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
80 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

81
Ide tartozik:
- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
82 1030 Túlélő hozzátartozók
83 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

84
Ide tartozik:
- az elhunyt személyek hátramaradottainak nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
85 1040 Család és gyermekek
86 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

87
Ide tartozik:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon,
lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása (104013).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
88 104012 Gyermekek átmeneti ellátása89
Ide tartozik:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
90 104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása


91
Ide tartozik:
- a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
92 104020 Javítóintézeti ellátás

93
Ide tartozik:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása. Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

94
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

95
Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsődével és a munkahelyi bölcsődével, a napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, valamint a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a bölcsőde és mini bölcsőde szervezeti keretei között megvalósuló feladatok ellátását (104031),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
96 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

97
Ide tartozik:
- a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a fenti feladatok bölcsőde vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde szervezeti keretek között megvalósuló feladatok ellátását (104030),
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035). Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
98 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében


99
Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
100 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

101
Ide tartozik:
- a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
102 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


103
Ide tartozik:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104 104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

105
Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
106 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások107
Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátás összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- Biztos Kezdet Gyerekházhoz kapcsolódó tevékenységek (104044).
108 104043 Család és gyermekjóléti központ109
Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben a család- és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére vonatkozó feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a Biztos Kezdet Gyerekházhoz kapcsolódó feladatok ellátása (104044),
- a központ által ellátott általános család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042).
110 104044 Biztos Kezdet Gyerekház111
Ide tartozik:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és 104043). Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
112 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások113
Ide tartozik:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli és természetbeni ellátások, az óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az életkezdési és az otthonteremtési támogatás kifizetése, teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
114 104052 Családtámogatások115
Ide tartozik:
- a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és egyéb, a családok támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
116 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok


117
Ide tartozik:
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal,
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
118 104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok119
Ide tartozik:
- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,
- az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési kötelezettséggel
összefüggő feladatok ellátása.
120 1050 Munkanélküliség
121 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

122
Ide tartozik:
- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a
rendelkezésre állási támogatással összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
123 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások


124
Ide tartozik:
- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben részt vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.
125 1060 Lakhatás
126 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

127
Ide tartozik:
- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, arra rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.
128 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

129
Ide tartozik:
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással,
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy eseti támogatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
130 1070 Egyéb szociális kirekesztettség
131 107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása


132
Ide tartozik:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
133 107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása134
Ide tartozik:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
135 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
136
Ide tartozik:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással
és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
137 107015 Hajléktalanok nappali ellátása


138
Ide tartozik:
- a hajléktalan személyek intézményi napközbeni ellátásával (nappali melegedő), annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
139 107016 Utcai szociális munka140
Ide tartozik:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével], annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
141 107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása


142
Ide tartozik:
- a Regionális Kríziskezelő Központok és a Félutas Kiléptető Házak működtetésével, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
143 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás


144
Ide tartozik:
- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő
foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
145 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán146
Ide tartozik:
- a más étkeztetési formát igénybe nem vevő, szociálisan rászoruló személyek számára népkonyha keretében alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással nyújtott legalább napi egyszeri egy tál meleg étel biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
147 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

148
Ide tartozik:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében - önálló konyhán, főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással - nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
149 107052 Házi segítségnyújtás
150
Ide tartozik:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
151 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás152
Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
153 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
154
Ide tartozik:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
155 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


156
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
157 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása158
Ide tartozik:
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási),
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a
dublini eljárással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
159 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok


160
Ide tartozik:
- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
161 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

162
Ide tartozik:
- a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
163 1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F
164 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

165
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
166 1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai
167 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása


168
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
169 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása170
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása:
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása,
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,
= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése,
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása,
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videóanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése,
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában.
171 109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

172
Ide tartozik:
- a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
173 109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás174
Ide tartozik:
- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

90. Technikai funkciókódok

A B C
1 9000 Technikai funkciókódok
2 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
3
Ide tartozik:
- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása. Ezen funkción kizárólag a központi költségvetést megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
4 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
5
Ide tartozik:
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása. Ezen funkción kizárólag a helyi önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel,
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
6 900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
7
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
8 900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
9
Ide tartozik:
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
10 900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről11
Ide tartozik:
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó bevételeinek elszámolása. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
12 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek13
Ide tartozik:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdése szerinti esetek közül azok a finanszírozási bevételek és kiadások elszámolásai, amelyek más funkcióba nem kerültek besorolásra.
Nem ebbe a funkcióba tartozik különösen:
- a 011230 és a 017010 kormányzati funkción elszámolt államadóssággal kapcsolatos bevétel és kiadás,
- a tulajdonosi kölcsön nyújtása és annak visszatérülése,
- az Áht. 78. § (4) bekezdés szerinti megelőlegezés és annak visszatérítése,
- a pénzügyi lízing miatti finanszírozási kiadás,
- az előző évi költségvetési és vállalkozási maradvány igénybevétele,
- a központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
14 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei


15
Ide tartozik:
- a vállalkozási maradvány igénybevétele vállalkozási tevékenységre,
- a vállalkozási tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összesített elszámolása. Technikai-
pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

3. melléklet a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelethez

Az államháztartás szakágazati rendje

A B
014300 Ló, lóféle tenyésztése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztése. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a verseny- és a lovaglóistálló működtetése, lásd: 9319.
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a talaj-előkészítés, vetés, telepítés, növények gondozása, permetezés, beleértve a permetezést légi úton is, gyümölcsfa-, szőlőmetszés, rizsátültetés, gyökérnövények egyelése betakarítás, a mezőgazdasággal kapcsolatos kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is, a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának megóvása, annak érdekében, hogy hosszú-távon megfelelő, termőképességet biztosítson,
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése,
- a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt.
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenység, mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek, gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd: 6820,
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500.
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás, a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása különböző eszközökkel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági célú öntöztető berendezések működtetése lásd: 0161,
- szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 3700.
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szenny-csatornahálózaton, szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése, tisztítása,
- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó víz)
kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal,
- szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 3900.
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése egy településen belül, úgymint a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak,
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése,
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből,
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése,
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása,
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése,
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 3812,
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 3821,
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 3832.
381200 Veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladék összegyűjtése.
A tevékenységhez tartozhat a veszélyes hulladékok szállításához szükséges azonosítás, kezelés, csomagolás és címkézés is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése, azbesztmentesítés, lásd: 3900.
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása:
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése,
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb módszerekkel, azzal együtt vagy anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz, alternatív üzemanyag, hamu vagy egyéb, a termelés során keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék,
- a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3822,
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok működtetése, lásd: 3832,
- talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség csökkentése lásd: 3900.
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása (a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése, a mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, a veszélyes hulladékok égetése,
a használt termékek ártalmatlanítása, a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása). Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3821,
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd: 3900.
383200 Hulladék újrahasznosítása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fém és nemfém hulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból.
390000 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- talaj, talajvíz, szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol,
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek szennyeződésmentesítése ideértve a nukleáris telephelyeket és területeket is,
- olajjal szennyezett föld, felszíni víz megtisztítása, beleértve a partmenti vizeket is,
- azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása,
- egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 3600,
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3821,
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3822.
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építése.
429900 Egyéb építés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével), egyéb építési munkák, valamint földterület parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 6810.
552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás.
Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre, vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére.
562900 Egyéb vendéglátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott időszakban, üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése, valamint a kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben.
581100 Könyvkiadás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus vagy hang formában, vagy az interneten.
Ebbe a szakágazatba tartozik a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve a szótárat és az enciklopédiát is; az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása; a hangoskönyvek kiadása; az enciklopédia kiadása CD-ROM-on.
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb, mint négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a rádió- és televízióműsor-
újságok kiadása is.
581900 Egyéb kiadói tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katalógus, fénykép, metszet és levelezőlap, üdvözlőlap, formanyomtatvány, plakát, művészeti alkotás reprodukciója, reklám-, hirdetési anyag, egyéb nyomtatott anyag, statisztikák és más információk on-line megjelentetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), lásd: 841117.
712000 Műszaki vizsgálat, elemzés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátás keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés,
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86.
721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés az alábbi területen:
- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció, DNS/RNS-
felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák használata,
- fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak) felfejtése, szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere fejlesztése; (fehérje-
kutatás), proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása és jelölése,
- sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi tevékenységet), sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció,
- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés, biofehérítés, színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés növényekkel) bioeaktorok segítségével,
- gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok,
- bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett folyamatok modellezése, beleértve a rendszerbiológiát,
- nanobiotechnológia: a nano/mikro-előállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és diagnosztikai célokra.
721120 Génmegőrzés, fajtavédelem
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzése, védelme, hasznosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés.
721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai kutatást és kísérleti fejlesztést,
- a kutatás és fejlesztés a természettudományok területein,
- a kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein,
- a kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein,
- a kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein,
- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki tudományok területein.
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein,
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein,
- az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen.
749000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok a szakértői tevékenységek, amelyek gyakorlásához magas szintű szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, így különösen:
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia),
- a biztonsági tanácsadás,
- a mezőgazdasági tanácsadás (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység),
- a környezetvédelmi tanácsadás,
- az egyéb műszaki tanácsadás,
- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás,
- építési költségvetés készítése, ellenőrzése.
Ide tartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.
799000 Egyéb foglalás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások (közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, szórakozási és sportlehetőségek foglalása, turistasegítő szolgálat, utazási információk nyújtása, utazási promóció)
8411 Általános közigazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a központi, regionális és helyi kormányzati szervek végrehajtási és jogalkotási igazgatása,
- a pénzügyek igazgatása és ellenőrzése,
- adóügyek igazgatása és felügyelete,
- a javakat terhelő adó-, vám- és illeték beszedése, adóellenőrzés és nyomozás, a vámigazgatás,
- a költségvetés végrehajtása, a központi alapok és az államadósság kezelése: a pénz előteremtése, fogadása és kiadásuk ellenőrzése,
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztés politika és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források igazgatása,
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, a statisztikai szolgálat irányítása és működtetése az államigazgatás különböző szintjein,
- a kormányzat részére végzett kiegészítő szolgáltatások.
841101 Államhatalmi szervek tevékenysége
841102 Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége
841103 Minisztériumok tevékenysége
841104 *  Területi általános igazgatási szervek tevékenysége
Ide kell sorolni a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat. A környezetvédelmi, vízügyi, oktatási célú területi igazgatási szervezeteket a 8412-8413 vagy 842, 843 csoport megfelelő szakágazatába kell besorolni.
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841107 Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége
841108 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a pénz és költségvetési ügyek igazgatása és ellenőrzése,
- az árukat terhelő vám és adó beszedése,
- az adóellenőrzés,
- a költségvetés végrehajtása, irányítása és a központi alapok és az államadósság kezelése.
841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezést segítő igazgatási, működtetési szolgáltatások,
- a kormányzat különböző szintjein nyújtott tervezési és statisztikai szolgáltatások,
- más hivatalok, minisztériumok, program egységek által nyújtott, az átfogó gazdasági és társadalmi tervek, programok kialakítására, koordinálására és gyakorta a megvalósítás ellenőrzésére irányuló szolgáltatások.
841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik: az alapkutatások végzéséhez nyújtott kormányzati infrastrukturális, kutatással, akadémiai tagsággal összefüggő személyügyi szolgáltatások.
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az előző kategóriákba nem tartozó kormányzati (közigazgatási) ügyekhez kapcsolódó igazgatási, működési, ellátási szolgáltatások,
- a nem önszabályozó és gyámsági területi ügyekkel foglalkozó programirodák szolgáltatásai,
- a választási irodák szolgáltatásai,
- az önkormányzati társulások, illetve az önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltató szervek tevékenysége. Az egyetlen ágazatba tartozó szervezetek ellátó és kisegítő szolgáltatását biztosító szervezetet a kiszolgált szervezetek ágazatába, szakágazatába kell besorolni.
841121 Kormányzati közös humánerő-gazdálkodás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a közös humánerő-gazdálkodáshoz nyújtott közigazgatási és működtetési szolgáltatások függetlenül attól, hogy speciális rendeltetéshez kötődnek-e vagy sem,
- az általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztése és megvalósítása; kiválasztás, előléptetés, értékelési módszerek, munkaköri leírások, értékelés és besorolás, a polgári szolgálat szabályozása.
841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
Minden, az előző kategóriákba nem sorolható alaptevékenységet végző szervezetet ide kell sorolni.
841191-841194 TECHNIKAI SZAKÁGAZATOK (pénzellátás, alapok)
A technikai szakágazatok a kizárólag forráselosztást végrehajtó, gazdasági tevékenységet nem végző államháztartási szervezetek - ideértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, az önkormányzatokat, az alapokat -
főtevékenységének megjelölésére szolgálnak.
841191 FEJEZETEK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841193 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841194 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841211 Oktatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a különböző oktatási intézmények részére nyújtott közigazgatási szolgáltatás,
- az iskolák minden fajtái és más oktatási intézetek számára nyújtott vezetési, működtetési, felügyeleti szolgáltatások,
- a minisztériumok vagy erre létrehozott speciális szervezeti egységek által nyújtott, az oktatási rendszer egészét érintő köztájékoztatási szolgáltatások.
841212 Egészségügy igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta egészségügyi szolgáltatás közigazgatása,
- az általános és szakosított kórházak, egészségügyi vagy fogászati kórházak, klinikák valamint a szanatóriumok és rekreációs intézetek vezetése, működtetése, felügyelete és támogatása,
- olyan közegészségügyi területek, mint a vérellátás, kórfeltárás, megelőzés, gyógyszerminőség ellenőrzés, születésszabályozás, igazgatása, vezetése, működtetése, támogatása.
841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális létesítmények valamint a kultúra területén érdekelt művészek és szervezetek támogatása, beleértve a művészeknek juttatott támogatások szétosztását,
- országos, regionális vagy helyi fesztiválok és a vallási intézmények működésének, fenntartásának támogatása,
- szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szociális ellátások és szolgáltatások közigazgatása.
841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a környezet- és természetvédelem közigazgatása.
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a lakásépítés és az összes kommunális fejlesztés, vízvezeték, közegészségügy/higiénia, közvilágítás közigazgatása,
- az ivóvízellátás fejlesztésével, szabályozásával foglalkozó hivatalok, irodák, minisztériumok szervezeti egységek nyújtotta szolgáltatások,
- a hulladék gyűjtéséhez és kezeléséhez, a csatornázási rendszer működtetéséhez és a közterület-fenntartáshoz kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások,
- légszennyezettségi standardok és a légszennyezettségi információkról szóló tájékoztatás,
- környezetvédelmi programokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység. Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- csatornázás, szennyvízgyűjtés és kezelés, ld. 37, 38, 39. ágazat.
841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági területekkel való gazdálkodás, agrárreform és földrendezés, agrárpiaci stabilizáció, állategészségügyi ügyek, élelmiszerlánc-felügyelet, kártevőirtás, erdészet, halászat és vadászat közigazgatási tevékenységei.
841312 Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szilárd tüzelőanyagok (ideértve a kitermelés és a készletek megőrzésének szabályozását),
- kőolaj és földgáz, ásványi üzemanyagok,
- nukleáris és egyéb üzemanyagok, ideértve olyan üzemanyagokat, mint az alkohol, fa és faforgács igazgatása.
841313 Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- feltárás, kitermelés, megőrzés, értékesítés és az ásványkitermelés más területei, ideértve a lelőhelykutatással kapcsolatos szabályozás kialakítását, figyelemmel kísérését,
- bányászati és biztonsági előírások,
- a feldolgozóipari létesítmények helyzetének javítását, bővítését, fejlesztését célzó szolgáltatások,
- építési szabványok, használatba-vételi engedélyek, az építési területre vonatkozó biztonsági előírások és szabályok kialakítása és figyelemmel kísérése.
841314 Szállítás, hírközlés igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- utak, főutak és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése, fenntartása és javítása,
- vízi szállítás létesítményei; vasutak; reptéri kifutók, terminálok, hangárok, légi szállítást segítő létesítmények;
egyéb épített szerkezetek és légi-közlekedéssel kapcsolatos berendezések,
- csővezetékek és más létesítmények,
- az ilyen munkák szabályozása és felügyelete, valamint a fent említett szállítási eszközök és berendezések működtetési szabályainak kialakítása és kezelése,
- a hírközléshez, azaz a postai-, telefonos-, távirati-, kábel és mobil kommunikációs rendszerekhez és távközlési műholdakhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások,
- a távközlési rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások,
- ezen rendszerek szabályozásának kialakítása, kezelése.
841315 Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi elosztóhálózatokhoz, raktárakhoz, közraktárakhoz, szállodákhoz, éttermekhez kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások.
841316 Turizmus igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a turizmussal és annak fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások.
841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai: átfogó, többcélú projektek tervezése, kivitelezése, fejlesztése és működtetése. Az ilyen projekteket tipikusan az árvízvédelmi, öntözési, hajózási és pihenési célú integrált létesítmények adják.
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- általános gazdaságpolitikák kialakítása,
- általános gazdasági folyamatok szabályozása vagy támogatása,
- a monopóliumok és a kereskedelem és piacra lépés egyéb korlátainak szabályozása,
- a különböző kereskedelmi szektorok szabályozása, engedélyezése, felügyelete,
- olyan intézmények, mint a szabadalmi, kereskedelmi védjegy és szerzői jogvédelmi hivatal, meteorológiai szolgálat, szabványügyi hivatal működtetésének igazgatási szolgáltatásai,
- a munkafeltételeket, a munkaközvetítők működését, a munkanélküliség csökkentését és a munkaerő mobilitás növelését célzó nemzeti és regionális fejlesztési intézkedések megvalósítását érintő, általános foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és szabályozások kialakításával és megvalósításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások.
841319 Vízügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a vízügyi ágazat szabályozása és közigazgatása.
842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó, vagy nemzetközi szervezeteknél lévő diplomáciai és konzuli kirendeltségek igazgatása és működtetése, a nemzetközi ügyek, kapcsolatok igazgatása, beleértve a nemzetközi műszaki, tudományos, kulturális ügyek kapcsolatok, a kulturális szakdiplomáciai tevékenység igazgatását is,
- az ország határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása, működtetése és támogatása, ideértve a könyvtárakat, olvasótermeket és külföldi tájékoztatási referencia szolgálatokat is.
842210 *  Védelmi és biztonsági feladatok központi igazgatása és szabályozása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási tevékenység,
- a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása.
842211 Honvédelem ágazati feladatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő tevékenységek.
8423 Igazságügy, bíróság
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a polgári és büntető bíróságok, katonai bíróságok, ügyészségek és az igazságszolgáltatási rendszer igazgatása és működése, beleértve a kormányzat részéről, illetve a részére nyújtott jogi képviseletet és tanácsadást,
- ítélethozatal és jogszabály-értelmezés,
- a választott bírósági eljárás polgári ügyekben,
- a börtönigazgatás és a javító-nevelő szolgáltatások nyújtása, beleértve a rehabilitációs szolgáltatásokat.
842310 Igazságügy szakigazgatása
842320 Bíróságok tevékenysége
842330 Ügyészségek tevékenysége
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
842350 Igazságügyi szakértői tevékenység
8424 Közbiztonság, közrend
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi alakulatok, valamint kikötői, határőri, parti őrség és más speciális rendőrségi alakulatok (beleértve a közlekedés rendészetet, az idegenrendészetet, a bűnügyi nyilvántartást) igazgatása és működtetése,
- békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 7120,
- a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 8422.
842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása
842420 Rendőrségi tevékenység
842450 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842460 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
842470 Idegenrendészeti tevékenység
842480 Államhatalmi szervek speciális védelme
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- az államhatalmi szerv védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, az e törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.
842510 Tűzvédelem szakigazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek (személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) igazgatása.
842520 Tűzvédelmi tevékenységek
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tűzoltás és tűzmegelőzés: a hivatásos tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek
(személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) működtetése.
8430 Kötelező társadalombiztosítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása:
- betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás,
- öregségi nyugdíjak, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint hozzátartozói (baleseti hozzátartozói)
ellátások nyújtása a jövedelemkiesés pótlását célzó kötelező biztosítás alapján,
- anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység esetén jövedelemkiesést pótló kötelező biztosítás. Nem tartozik ebbe a szakágazatba:
- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 8810, 889.
843010 Nyugdíjbiztosítás igazgatása
843020 Egészségbiztosítás igazgatása
851010 Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével)
851020 Óvodai nevelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az óvodai nevelés (alapfokú oktatást megelőző nevelés),
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891.
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban.
Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú
iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú iskolához túlkorosnak ítélt személyeknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igényű gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az alapfokú oktatás (az oktatás első szintje),
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten,
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus.
852020 Alapfokú művészetoktatás
853100 Általános középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező formában.
A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre, vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg,
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel,
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint.
853200 Szakmai középfokú oktatás
Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy távoktatási formában.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés,
- az idegenvezető-képzés,
- szakácsok, vendéglátóipari és szállodai alkalmazottak képzése,
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten,
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák,
- a számítógép-javítók képzése,
- a hivatásos gépjárművezetők oktatása. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854,
- a felnőttképzés, 855 alágazatban meghatározottak szerint,
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552,
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 8553,
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 8810, 8899.
854100 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, amelyek tekinthetők felsőfokú képzésnek.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés 855 alágazatban meghatározottak szerint.
854200 Felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és doktori képzések),
- az előadó-művészet felsőfokú végzettséget adó képzése. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint.
855900 M.n.s. egyéb oktatás
Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget, (államilag elismert oklevél, diploma) A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező formában.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás,
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás,
- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás,
- az oktatási vizsgáztatás értékelése,
- az oktatási vizsgateszt értékelése,
- a diákcsereprogramok szervezése.
861000 Fekvőbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak és a szakkórházak gyógyító, diagnosztikai, kezelési tevékenysége,
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek, mint:
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás,
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatásokat,
- a sürgősségi ellátás,
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása,
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratórium,
lásd: 7120,
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500,
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422,
- az általános és a szakfogorvosi ellátás, lásd: 8623,
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862,
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690,
- a mentőszolgálat, lásd: 8690.
862100 Általános járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat, konzultáció és gyógykezelés. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610,
- a nem orvosi végzettségűek, lásd: 8690.
862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés,
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtás nélkül végeznek gyógykezeléseket. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610,
- az szülésznői, a fizioterápiás és más egészségügyi szakszolgáltatás, lásd: 8690.
862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás,
- a fogszabályozás,
- a műtéti fogászati tevékenység.
869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-
egészségügyi ellátás:
- az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátiás kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra területén. Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez
tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint saját rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a fogászati szakdolgozók tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak,
- az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint:
- röntgen laboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai központok,
- vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok,
- a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs központok tevékenysége,
- a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is; ezt a szolgáltatást általában egészségügyi vészhelyzet esetén biztosítják.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 3250,
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51,
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 7120,
- élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 7120,
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610,
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862,
- ápolói szolgáltatás, lásd: 8710.
871000 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az ápolás az idősek otthonában,
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása,
- szeretetotthoni ellátás, ápolással,
- bentlakásos ápolás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás, lásd: 86,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással, lásd: 8730,
- a szociális ellátás szállásnyújtással.
872000 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de nem kórházi) ellátása. Az intézmények szállást, ellátást, védőfelügyeletet, tanácsadást és bizonyos szintű egészségügyi ellátást biztosítanak.
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az alkoholisták és a kábítószerfüggők ellátása,
- pszichiátriai utógondozás,
- ellátás a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban,
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással, gondozással,
- a mentális betegek,
- „félúton ház” központjai tevékenysége. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610,
- a szociális ellátás szállásnyújtással, lásd: 8790.
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek, illetve önállóan élni nem kívánó időskorúak és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak létre a bentlakók részére az intézményen belül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása,
- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban,
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek otthonában,
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 8710,
- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd: 8790,
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással.
879020 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879030 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879050 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása,
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása,
- a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430,
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730,
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása; lásd: 8891.
889110 Bölcsődei ellátás
889120 Napközbeni gyermekfelügyelet
889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére,
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód megelőzését célzó tevékenység,
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás,
- közösségi és szomszédsági tevékenység,
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók megsegítésére irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást,
- a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott,
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre,
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása,
- jótékonysági tevékenységek,
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430,
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790,
- a közigazgatás keretében végzett hasonló tevékenységek, lásd: O.
900100 Előadó-művészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:
- művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége.
900300 Alkotóművészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő egyéni tevékenysége,
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány készítését,
- a független újságírás,
- a művészeti alkotások műértékének helyreállítása, restaurálása.
900400 Művészeti létesítmények működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a filmvetítés, lásd: 5914,
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 7990,
- a múzeumok működtetése, lásd: 9102.
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:
- állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül,
- katalóguskészítés,
- könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások kölcsönzése és raktározása,
- kérésre teljesített információ-visszakeresés,
- a fényképtárt, filmkönyvtári szolgáltatás.
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
77. § (5) bekezdés szerinti közművelődési intézmények működtetése.
910200 Múzeumi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta múzeum működtetése:
- művészeti múzeum, az ékszer-, bútor, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai,
- természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti múzeumot,
- egyéb szakmúzeum,
- szabadtéri múzeum.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, a műalkotások szakosodott kiskereskedelme, lásd: 4778,
- a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 9003,
- a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 9101.
910300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények megóvása, működtetése. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények helyreállítása, javítása, lásd: F.
910400 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a növény- és állatkert működtetése, beleértve az állatóvodát,
- a természetvédelmi területek működtetése, beleértve a vadvédelmet.
931100 Sportlétesítmény működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő-, illetve állóhelyes).
931900 Egyéb sporttevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül),
- az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők tevékenysége,
- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége,
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység,
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége,
- a sporthorgászat és -vadászat szervezése,
- a hegyi vezetés,
- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése,
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 9329.
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást):
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül),
- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése,
- a sípályák üzemeltetése,
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként,
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók,
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést,
- táncterem, diszkó működtetése.
Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül)
- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása.
960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elhunyt személyek és az állati tetemek temetése vagy hamvasztása és a hozzá kapcsolódó tevékenységek:
- a holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás,
- temetkezés, hamvasztás,
- ravatalozók bérbeadása,
- sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadása vagy eladása,
- sírok és síremlékek gondozása, fenntartása. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a temetők zöldterületi gondozása, lásd: 8130.