A jogszabály mai napon ( 2020.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) és a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban együtt: TVI) vezetője, továbbá a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) a központi névjegyzék szavazást megelőző harmincharmadik napi,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazásnapi

adatai szerint kell megállapítani.

(4) Megismételt szavazás esetén a 2. melléklet szerinti normatívákat a szavazásban érintett választási szervek részére, a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, települési, területi adatok szerint kell biztosítani, szavazási naponként.

(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) Az NVI a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított

a) dologi kiadások normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző huszadik napig,

b) személyi juttatások és munkaadót terhelő fizetési kötelezettség normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző kilencedik napig

támogatási előlegként utalja át.

(4) A megismételtetett szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI támogatási előlegként utalja át a szavazás napját megelőző kilencedik napig.

(5) A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti. A választási iroda a fizetési számlája adatainak változását az informatikai rendszerben rögzíti.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI vezetője a HVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagja részére javasolt díj nem haladhatja meg a választásra vonatkozó mellékletben az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A HVI vezetője személyi juttatásának kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI és a HVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az iroda vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat - a feladatellátással arányos mértékben - biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve - ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt - annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, a TVI rendkívüli, a rendelet mellékleteiben nem nevesített, többletkiadásainak és a (3) bekezdés szerinti esetben indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv könyvviteli nyilvántartásában a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes - ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti - elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban állapítja meg.

7. § (1) A HVI vezetője az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításban meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére a szavazás napját követő huszonöt napon belül. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők és a saját elszámolása alapján.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) Az NVI az (1)-(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől - szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől - számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen ellenőrzi.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtásra kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdése szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI és a TVI, valamint az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. Az egyéb szerv az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
6. 10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 1 3 000
7. 101021 Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
8. 101022 Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
9. 10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb.
A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) és a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjai eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott bizottsági tagok részére.
1 13 000
10. 10106 Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként) települések részére. 1 25
11. 10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként. 1 10 000
12. 10110 A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások fővárosi kerületek részére. 1 100 000
13. 102 Kiadások a szavazás napján.
14. 10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
15. 10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
16. 10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. 1 6 000
17. 103 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.
18. 10302 Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként. 1 2 000
19. 10304 Szavazatok, jegyzőkönyvek TVI-be történő szállításának költségei HVI részére. 1 20 000
20. 104 Étkezési ellátás költségei.
21. 10401 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)] tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 800
22. 10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.
23. 104021 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 6 400
24. 104022 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként. 540
25. 10403 A HVI tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.
26. 104031 -8 000 választópolgárig 1 1 500
27. 104032 8 001-40 000 választópolgárig 1 3 000
28. 104033 40 001-80 000 választópolgárig 1 3 500
29. 104034 80 001-100 000 választópolgárig 1 6 000
30. 104035 100 001 választópolgártól 1 7 500
31. 10405 SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető étkezési normatívája alapján fizetendő ÁFA a 20202-es jogcímen igényelt létszám alapján. 1 300
32. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
33. 10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
34. 10502 Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 116. § (1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 135
35. 10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 780
36. 10506 SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 300
37. 10508 Szavazófülkék biztosítása, meglévő szavazófülkék karbantartása a nemzetiségi választásokra tekintettel.
38. 105081 A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség - szavazóhelyiségenként, ha a nemzetiségi választópolgárok által leadható települési, területi, országos választás szavazatai száma összesen (a továbbiakban: a nemzetiségi választópolgárok által leadható szavazatok száma) a szavazókörben nem haladja meg a 250-et, de a szavazókörben a nemzetiségek száma meghaladja a 4-et. 1 38 000
39. 105082 A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség - szavazóhelyiségenként, ha a nemzetiségi választópolgárok által leadható szavazatok száma a szavazókörben 251-450 között van. 1 38 000
40. 105083 A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség - szavazóhelyiségenként, ha a nemzetiségi választópolgárok által leadható szavazatok száma a szavazókörben meghaladja a 450-et. 2 38 000
41. 10509 További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján. 1 300
42. 10510 A választópolgárok ajánlásával kapcsolatos adatigénylések megválaszolásával összefüggő költségek, adatigénylésenként. 1 200
43. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
44. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
45. 20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja. 3 35 000
46. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
47. 202 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
48. 20201 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
49. 20202 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető személyi normatívája, figyelemmel a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás többletfeladataira is, névjegyzék alapján leadható nemzetiségi szavazatok száma szerint.
50. 202021 51-250 leadható szavazatig 1 35 000
51. 202022 251-450 leadható szavazatig 2 35 000
52. 202023 451 leadható szavazattól 3 35 000
53. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
54. 20301 -8 000 választópolgárig 5 50 000
55. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 50 000
56. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 50 000
57. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 50 000
58. 20305 100 001 választópolgártól 25 50 000
59. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája.
60. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. 1 50 000
61. 20402 A HVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája fővárosi kerület részére. 5 50 000
62. 205 HVB választott tagjainak személyi normatívája, figyelemmel a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás feladataira is.
63. 20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
64. 20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, egyéni listás választási rendszer esetén. 3 40 000
65. 20503 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, vegyes választási rendszer esetén. 3 45 000
66. 20504 HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként egy szavazókörös településen. 5 3 000
67. 20505 HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként több szavazókörös településen. 3 3 000
68. 206 Étkezési ellátás költsége.
69. 20601 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása. 1 6 600
70. 20602 A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési ellátása a választási időszakban.
71. 206021 Választási ellátás költsége HVB-nként. 1 23 600
72. 206022 Választási ellátás többlet költsége HVB-nként, települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként. 1 2 000
73. 20603 HVI tagjainak ellátási költsége.
74. 206031 -8 000 választópolgárig 1 5 500
75. 206032 8 001-40 000 választópolgárig 1 11 000
76. 206033 40 001-80 000 választópolgárig 1 17 500
77. 206034 80 001-100 000 választópolgárig 1 22 000
78. 206035 100 001 választópolgártól 1 27 500
79. 20605 SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető étkezési normatívája a 20202-es jogcímen igényelt létszám alapján. 1 1 100
80. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
81. 207011 További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján, 1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő. 1 35 000
82. 207012 További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján. 1 1 100
83. 20702 Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
84. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
85. 208 SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján.
86. 20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
- 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
- 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.
1 35 000
87. 20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 100
88. 20803 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 100 és 200 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 100 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg. 1 35 000
89. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
90. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
91. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
92. 30102 Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
93. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
94. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
95. 30202 Étkezési ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.
96. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
97. 1. DOLOGI KIADÁSOK
98. 111 Országgyűlési egyéni választókerületi székhely helyi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) folyamatos működésével összefüggő kiadások.
99. 11101 A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások nem fővárosi OEVI részére országgyűlési egyéni választókerületek (a továbbiakban: OEVK) száma alapján. 1 200 000
100. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
101. 212 Az OEVI tagjainak személyi normatívája.
102. 21201 Az OEVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája OEVK-nként, nem fővárosi OEVI részére. 5 50 000
103. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
104. 311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
105. 31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
106. MEGYEI KIADÁSOK
107. 1. DOLOGI KIADÁSOK
108. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.
109. 13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 1 200 000
110. 13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként. 1 20 000
111. 13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 1 150 000
112. 13104 Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként) megyék részére. 1 25
113. 132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.
114. 13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként. 1 350 000
115. 133 Étkezési ellátás költségei.
116. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 13 500
117. 13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 8 500
118. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások
119. 13401 A TVI és TVB kiadásai megyénként. 1 50 000
120. 135 A választópolgárok ajánlásával kapcsolatos adatigénylések megválaszolásával összefüggő költségek.
121. 13501 A választópolgárok ajánlásával kapcsolatos adatigénylések megválaszolásával összefüggő költségek, adatigénylésenként. 1 200
122. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
123. 231 HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
124. 23101 -8 000 választópolgárig 1 85 000
125. 23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 110 000
126. 23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 140 000
127. 23104 80 001-100 000 választópolgárig 1 170 000
128. 23105 100 001 választópolgártól 1 200 000
129. 232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
130. 23201 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 5 000
131. 234 TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000 forint.
132. 23401 TVI vezető díja. 1 600 000
133. 23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 300 000
134. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 300 000
135. 23404 TVI informatikai felelősének díja. 1 300 000
136. 23405 TVI további 5 tagjának díja. 5 160 000
137. 23406 További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására. (Települések száma a megyében szorozva a szavazókörök számával, szorzatérték alapján sávosan.)
138. 2340601 -35 000 1 160 000
139. 2340602 35 001-75 000 2 160 000
140. 2340603 75 001-130 000 3 160 000
141. 2340604 130 001-200 000 4 160 000
142. 2340605 200 001- 5 160 000
143. 235 Étkezési ellátás költségei.
144. 23501 TVI ellátási költsége. 1 50 000
145. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai.
146. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
147. 23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként. 1 31 500
148. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
149. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.
150. 33101 HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
151. 33103 TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
152. 33104 TVI és TVB tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
153. 33105 TVI és TVB étkezési ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
154. KÖZPONTI KIADÁSOK
155. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
156. 252 Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.
157. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
158. 351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.
159. 35105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

2. melléklet a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megismételt általános választásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
6. 10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 1 3 000
7. 101021 Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
8. 101022 Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
9. 10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. Az SZSZB és a HVB tagjai eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott bizottsági tagok részére. 1 13 000
10. 10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként. 1 10 000
11. 10110 A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások fővárosi kerületek részére. 1 20 000
12. 102 Kiadások a szavazás napján.
13. 10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
14. 10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
15. 10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál. 1 6 000
16. 103 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
17. 10302 Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként. 1 2 000
18. 10304 Szavazatok, jegyzőkönyvek TVI-be történő szállításának költségei HVI részére. 1 20 000
19. 104 Étkezési ellátás költségei.
20. 10401 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)] tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 800
21. 10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.
22. 104021 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 600
23. 10403 A HVI tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.
24. 104031 -8 000 választópolgárig 1 1 500
25. 104032 8 001-40 000 választópolgárig 1 3 000
26. 104033 40 001-80 000 választópolgárig 1 3 500
27. 104034 80 001-100 000 választópolgárig 1 6 000
28. 104035 100 001 választópolgártól 1 7 500
29. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
30. 10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
31. 10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 780
32. 10506 SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 300
33. 10509 További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján. 1 300
34. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
35. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
36. 20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja. 3 35 000
37. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
38. 202 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
39. 20201 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
40. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
41. 20301 -8 000 választópolgárig 5 50 000
42. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 50 000
43. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 50 000
44. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 50 000
45. 20305 100 001 választópolgártól 25 50 000
46. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája.
47. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál. 1 50 000
48. 20402 A HVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája fővárosi kerület részére. 2 50 000
49. 205 HVB választott tagjainak személyi normatívája, figyelemmel a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás feladataira is.
50. 20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
51. 20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, egyéni listás választási rendszer esetén. 3 40 000
52. 20503 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, vegyes választási rendszer esetén. 3 45 000
53. 20504 HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként egy szavazókörös településen. 5 3 000
54. 20505 HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként több szavazókörös településen. 3 3 000
55. 206 Étkezési ellátás költsége.
56. 20601 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása. 1 6 600
57. 20602 A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési ellátása a választási időszakban.
58. 206021 Választási ellátás költsége HVB-nként. 1 5 900
59. 20603 HVI tagjainak ellátási költsége.
60. 206031 -8 000 választópolgárig 1 5 500
61. 206032 8 001-40 000 választópolgárig 1 11 000
62. 206033 40 001-80 000 választópolgárig 1 17 500
63. 206034 80 001-100 000 választópolgárig 1 22 000
64. 206035 100 001 választópolgártól 1 27 500
65. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
66. 207011 További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján, 1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő. 1 35 000
67. 207012 További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján. 1 1 100
68. 20702 Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
69. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
70. 208 SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján.
71. 20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, átjelentkező választópolgárok száma alapján.- 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.- 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig. 1 35 000
72. 20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 100
73. 20803 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 100 és 200 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további 100 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyibena választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg. 1 35 000
74. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
75. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
76. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
77. 30102 Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
78. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
79. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
80. 30202 Étkezési ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.
81. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
82. 1. DOLOGI KIADÁSOK
83. 111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.
84. 11101 A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások nem fővárosi OEVI részére OEVK-k száma alapján. 1 20 000
85. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
86. 212 Az OEVI tagjainak személyi normatívája.
87. 21201 Az OEVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája OEVK-nként, nem fővárosi OEVI részére. 2 50 000
88. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
89. 311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
90. 31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
91. MEGYEI KIADÁSOK
92. 1. DOLOGI KIADÁSOK
93. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.
94. 13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 1 50 000
95. 13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 1 50 000
96. 133 Étkezési ellátás költségei.
97. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 3 375
98. 13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 2 125
99. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások
100. 13401 A TVI és TVB kiadásai megyénként. 1 10 000
101. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
102. 231 HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
103. 23101 -8 000 választópolgárig 1 85 000
104. 23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 110 000
105. 23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 140 000
106. 23104 80 001-100 000 választópolgárig 1 170 000
107. 23105 100 001 választópolgártól 1 200 000
108. 232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
109. 23201 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál. 1 5 000
110. 234 TVI tagok díja.
111. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 50 000
112. 23405 TVI további 1 tagjának díja. 1 30 000
113. 235 Étkezési ellátás költségei.
114. 23501 TVI ellátási költsége. 1 12 500
115. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai.
116. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
117. 23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként. 1 7 875
118. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
119. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.
120. 33101 HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
121. 33104 TVI és TVB tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
122. 33105 TVI és TVB étkezési ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

  Vissza az oldal tetejére