A jogszabály mai napon ( 2020.02.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy - a magyarországi roma nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi közösséggel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében - felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse a roma nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulókat.

(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 151. §-a tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása a XIV. Belügyminisztérium fejezetben lévő Roma Tanulmányi Ösztöndíjak biztosításához szükséges fejezeti kezelésű előirányzat.

(3) Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra.

2. § (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter - legkésőbb minden tanév utolsó napjáig - közzéteszi a honlapján.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosult roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató és roma népismereti oktatással rendelkező, illetve érettségi megszerzésére irányuló képzést szervező középfokú iskolák felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának e rendeletben meghatározott feltételeit, a pályázat kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá a szerződéskötés határidejét. A pályázat benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.

(3) A pályázaton kizárólag azok a pályázati felhívásban szereplő roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek

a) roma nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást,

b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató vagy roma népismereti oktatást

folytatnak.

(4) A középfokú iskola az általa kiválasztott - és sorrendbe állítással ajánlott -, legalább két, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát.

(5) A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt,

a) aki nyilatkozata szerint a roma nemzetiséghez tartozik,

b) akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 4,00 tanulmányi átlageredményt eléri,

c) aki más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,

d) aki - törvényes képviselőjével egyetemben - a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges személyes adatainak kezeléséhez.

(6) A benyújtott pályázati anyag a határidőt követő nyolc napos hiánypótlási határidőn belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(7) Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki

a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta, és

b) az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.

(8) Több pályázó esetén az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, és ezt a pályázathoz csatolt dokumentummal igazolja.

(9) A tanuló a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző két tanévben részesül ösztöndíjban.

(10) Ösztöndíjban középfokú iskolánként legalább négy, ezen belül évfolyamonként legalább kettő tanuló részesülhet.

3. § (1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

(2) A pályázatokat a miniszterhez címezve kell benyújtani a minisztérium honlapján közzétett formátumú, egy példányban kitöltött, papíralapú formanyomtatványon, a következő mellékletekkel:

a) a tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes - maximum 3 gépelt oldal terjedelmű - továbbtanulási terve;

b) a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás;

c) a középfokú iskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést;

d) a középiskolának a 2. § (4) bekezdése szerinti ajánlása, és

e) a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozata arról, hogy más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

(3) Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele - a (2) bekezdésben felsorolt mellékleteken kívül - a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez, továbbá a 2. § (5) bekezdés c) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozattétele.

4. § (1) Az ösztöndíj csak a pályázatot elnyert tanuló (a továbbiakban: ösztöndíjas), a középfokú iskola és a miniszter tevékenységét segítő minisztérium közötti, az ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerződés megkötését követően folyósítható.

(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az ösztöndíjas és a középfokú iskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén, valamint az ösztöndíj támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről - közös, időarányos beszámolót készít és nyújt be a miniszternek a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részletes továbbtanulási tervben foglaltak teljesítéséről. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása, illetve igazolása.

(4) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,

b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét,

c) az ösztöndíjról lemond,

d) tanulmányi átlaga a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül megelőző 2 évfolyam bármelyikének végén a 4,00 tanulmányi átlagot nem éri el, illetve az ösztöndíjjal érintett időszak féléves tanulmányi átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy

e) olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

(5) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint - a miniszter a támogatási szerződést felmondja.

(6) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem írható ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére